Raksta ID: 2394521 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

Autom?tiski diagnostic?jiet un labojiet probl?muPiez?me. Ja v?laties labot ?o probl?mu patst?v?gi, atveriet sada?u "Labot patst?v?gi".
Vai ?? inform?cija bija noder?ga? L?dzu, nos?tiet savas atsauksmes

SIMPTOMI

Nevarat iztuk?ot atkritni dator?, kur? darbojas sist?ma Windows XP vai Windows Vista.

IEMESLS

?? probl?ma rodas, jo atkritnes mape ir boj?ta.

Labot patst?v?gi

Lai nov?rstu ?o probl?mu, veiciet ??s darb?bas, lai re?ener?tu atkritnes mapi, izmantojot komandu uzvedni:
 1. Atveriet privile??to komandu uzvedni. Lai to izdar?tu, noklik??iniet uz Start (S?kt)
  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  poga S?kt
  , noklik??iniet uz All Programs (Visas programmas), uz Accessories (Piederumi) un p?c tam noklik??iniet uz Command Prompt (Komandu uzvedne).
 2. Ierakstiet savai oper?t?jsist?mai atbilsto?o komandu un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER.

  Windows XP
  rd /s C:\recycler
  Windows Vista
  rd /s /q C:\$Recycle.bin


  Piez?me. Cietajiem diskiem ar citiem burtiem, aizst?jiet C: ar v?lamo ciet? diska burtu.
 3. Aizveriet komandu uzvednes logu.
 4. Ar peles labo pogu noklik??iniet tuk?? darbvirsmas apgabal? un p?c tam noklik??iniet uz Refresh (Atsvaidzin?t).

  Piez?me. Atkritnei tagad j?b?t tuk?ai. Ja t? nav, atk?rtojiet ??s darb?bas jebkuram citam ciet? diska burtam, kas ir j?su cietajam diskam.


Vai ?? inform?cija bija noder?ga? L?dzu, nos?tiet savas atsauksmes

K? darbojas MATS pakotne, lai nov?rstu ?o probl?mu

Noklik??iniet ?eit, lai izprastu, k? darbojas MATS pakotne un nov?rstu ?o probl?mu

Citas probl?mas, ko nov?r? MATS pakotne

949109 K??da "Fails vai mape nepast?v" sist?m? Windows Vista
934160 K??da "T?kla vai failu at?auja" vai "mape nepast?v"
813711 Izmai?as, kas veiktas attiec?b? uz lielumu, skatu, ikonu vai mapes poz?ciju, ir zaud?tas
2394740 Nevar atlas?t vair?kus vienumus p?c jaunin??anas no sist?mas Windows XP uz sist?mu Windows Vista
2396571 Ikonas tiek main?tas nepareizi sist?m? Windows
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2394521 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: tre?diena, 2012. gada 29. febru?ris - P?rskat??ana: 5.0
ATTIECAS UZ:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Professional for Itanium-based systems
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
Atsl?gv?rdi: 
kbtshoot kbprb kbsurveynew kbexpertisebeginner kbexpertiseinter kbmatsfixme KB2394521

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com