Raksta ID: 2394740
Izv?rst visu | Sak?aut visu

Autom?tiski diagnostic?jiet un labojiet probl?mu

?is probl?mu risin?t?js: "Autom?tisk? Windows failu un mapju probl?mu diagnostic??ana un labo?ana" var autom?tiski nov?rst ?aj? rakst? iztirz?to probl?mu.

?is probl?mu risin?t?js nov?r? daudz da??du probl?mu. Papildinform?cijaPiez?me. Ja v?laties labot ?o probl?mu patst?v?gi, atveriet sada?u "Labot patst?v?gi".
Vai ?? inform?cija bija noder?ga? L?dzu, nos?tiet savas atsauksmes

SIMPTOMI

Nevarat izmantot tastat?ras sa?snes, lai atlas?tu vair?kus vienumus p?rl?kprogramm? Windows Explorer p?c jaunin??anas no sist?mas Windows XP uz sist?mu Windows Vista.

Piem?ram, nevarat izmantot tastat?ras sa?sni CTRL+A, lai atlas?tu visus vienumus p?rl?kprogrammas Windows Explorer log?. Vai ar? nevarat atlas?t vair?kus vienumus p?rl?kprogrammas Windows Explorer log?, turot nospiestu tausti?u SHIFT vai tausti?u CTRL, kam?r noklik??in?t uz vienumiem.

IEMESLS

?? probl?ma rodas t?p?c, ka re?istram tiek pievienota re?istra atsl?ga, kas ne?auj atlas?t vair?kus vienumus p?rl?kprogramm? Windows Explorer.

Labot patst?v?gi

Svar?gi! ?aj? sada??, metod? vai uzdevum? ir ietvertas darb?bas, kuras izpildot var modific?t re?istru. Tom?r, ja re?istru modific?sit nepareizi, var rasties nopietnas probl?mas. T?p?c veiciet ??s darb?bas uzman?gi. Papildu dro??bai pirms re?istra modific??anas izveidojiet t? dubl?jumu. P?c tam, ja rodas k?da probl?ma, varat re?istru atjaunot. Lai ieg?tu papildinform?ciju, k? dubl?t re?istru un to atjaunot, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
322756 K? dubl?t un atjaunot re?istru sist?m? Windows


Lai nov?rstu ?o probl?mu, veiciet ??s darb?bas:
 1. Noklik??iniet uz S?kt
  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  poga S?kt
  , noklik??iniet uz Izpild?t, ierakstiet Regedit.exe un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 2. Atrodiet un p?c tam noklik??iniet uz re?istra v?rt?bas FFlags ?aj?s re?istra apak?atsl?g?s:
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\Shell\Bags
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\Shell\Bags\AllFolders\Shell
 3. Izv?ln? Redi??t noklik??iniet uz Modific?t.
 4. Lodzi?? V?rt?bu dati ievadiet 40200001 un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 5. Restart?jiet datoru, lai lietotu izmai?as.


Vai ?? inform?cija bija noder?ga? L?dzu, nos?tiet savas atsauksmes

K? darbojas MATS pakotne, lai nov?rstu ?o probl?mu

Noklik??iniet ?eit, lai izprastu, k? darbojas MATS pakotne un nov?rstu ?o probl?mu

Citas probl?mas, ko nov?r? MATS pakotne

2394521 Nevar iztuk?ot atkritni sist?m? Windows XP vai Windows Vista
2396571 Ikonas tiek main?tas nepareizi sist?m? Windows
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2394740 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: ceturtdiena, 2012. gada 23. febru?ris - P?rskat??ana: 1.0
Atsl?gv?rdi: 
kbtshoot kbprb kbsurveynew kbexpertisebeginner kbexpertiseinter kbmatsfixme KB2394740

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com