Làm th? nào đ? c?u h?nh máy bay ph?n l?c 4,0 đ? ngăn ch?n ch?c năng không an toàn ch?y trong Access 2000 và truy c?p 2002

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 239482 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Đi?u này bài báo ch? áp d?ng cho m?t cơ s? d? li?u Microsoft Access (.mdb).

V?a ph?i: Đ?i h?i v? mô cơ b?n, m? hóa, và kh? năng tương tác k? năng.
Cho m?t Microsoft Office Access 2003 Phiên b?n này vi?t, xem 294698.

Quan tr?ng Bài vi?t này ch?a thông tin v? vi?c s?a đ?i registry. Trư?c khi b?n ch?nh s?a registry, h?y ch?c ch?n đ? tr? l?i nó lên và ch?c ch?n r?ng b?n hi?u làm th? nào đ? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? có thông tin v? làm th? nào đ? sao lưu, khôi ph?c, và ch?nh s?a registry, nh?p vào sau s? bài vi?t đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
256986 Mô t? c?a Microsoft Windows Registry
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Cơ s? d? li?u Microsoft Jet 4,0 cho phép b?n g?i không an toàn Microsoft Visual Basic cho các ?ng d?ng ch?c năng thông qua Microsoft Máy bay ph?n l?c bi?u hi?n d?ch v?. D?ch v? bi?u hi?n ph?n l?c đư?c s? d?ng đ? đánh giá bi?u hi?n trong các h?nh th?c, trong báo cáo, và trong các truy v?n.

Ví d?, các sau l?nh SQL có th? gây ra t?t c? các file đư?c xóa t? hi?n t?i thư m?c trên máy tính c?a b?n:
SELECT Shell("Cmd /c del *.*") As c1 From Customers
Chú ý L?nh tr?nh bao trong ví d? này ho?t đ?ng trong Microsoft Windows NT. B?n ph?i s?a đ?i l?nh như sau cho các l?nh đ? làm vi?c trên m?t máy tính đó ch?y Microsoft Windows 95 ho?c Microsoft Windows 98:
SELECT Shell("Command.com /c del *.*") As c1 From Customers
Nguy cơ b?o m?t xu?t hi?n khi bi?u th?c có ch?a Visual Basic cho ?ng d?ng l?nh mà có th? gây thi?t h?i cho máy tính đang ch?y các truy v?n, ví d? như Shell l?nh đ? xóa b? t?p ho?c đ?nh d?ng máy tính.

TRONG TÁC VỤ NÀY

GI?I THI?U

Đánh giá các bi?u th?c là m?t hành vi đó là mong mu?n trong nhi?u hoàn c?nh. Tuy nhiên, n?u m?t ph?n c?a bi?u th?c có ch?a m?t L?nh tr?nh bao, l?nh tr?nh bao phân tích và sau đó th?c hi?n trên máy tính.

B?n có th? s? d?ng ch? th? ch? đ? đ? ch?n các ho?t đ?ng như v?y. Tuy nhiên, các m?c đ?nh cho ch? đ? máy bay ph?n l?c 4,0 Sandbox là không đ? cho phép ch? đ? Sandbox cho truy v?n đó đang ch?y trong Microsoft Access. Ch? th? ch? đ? đư?c kích ho?t cho t?t c? Phi-Access các ?ng d?ng, ch?ng h?n như k?t n?i cơ s? d? li?u m? (ODBC).

Hi?u làm th? nào đ? kích ho?t ho?c làm th? nào đ? vô hi?u hoá Ch? th? ch? đ?

C?nh báo N?u b?n s? d?ng Registry Editor không chính xác, b?n có th? gây ra nghiêm tr?ng các v?n đ? mà có th? yêu c?u b?n ph?i cài đ?t l?i h? đi?u hành c?a b?n. Microsoft không th? đ?m b?o r?ng b?n có th? gi?i quy?t v?n đ? mà k?t qu? t? vi?c s? d?ng Registry Tr?nh so?n th?o không đúng. S? d?ng Registry Editor riêng c?a b?n nguy cơ.

B?n có th? kích ho?t ch? đ? Sandbox cho không truy c?p các ?ng d?ng. Đ? th?c hi?n vi?c này, b?n ph?i cài đ?t Microsoft Jet 4,0 Service Pack 3 (SP3) ho?c sau đó. Sau khi b?n cài đ?t b?n c?p nh?t này, ti?p theo th?i gian mà b?n ch?y máy bay ph?n l?c m?t khóa s? đăng k? m?i đư?c thêm vào s? đăng k?. Khóa s? đăng k? m?i này ngăn ng?a đi?u này lo?i có th? có nguy cơ b?o m?t. Sau đây là khóa registry là thêm vào:

\\HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Jet\4.0\engines\SandboxMode


Đ? có thêm thông tin v? làm th? nào đ? có đư?c các m?i nh?t Máy bay ph?n l?c 4,0 Service Pack, b?m s? bài vi?t sau đây đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
239114Làm th? nào đ? có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t cho cơ s? d? li?u Microsoft Jet 4,0
Đ? làm cho h? th?ng c?a b?n nhi?u hơn n?a kh? năng ch?ng các cu?c t?n công đ?c h?i, và đ?ng th?i gian làm cho nó có th? cho tr? lên các ?ng d?ng đ? ti?p t?c ch?y, ho?t đ?ng c?a ch? th? ch? đ? thay đ?i trong máy bay ph?n l?c 4.0 D?ch v? gói 8 đ? ch? đ? Sandbox đó là hoàn toàn dư?i s? ki?m soát c?a b?n.

B?n có th? đ?t ch?a khóa đ? các giá tr? sau đây, v?i 0 (s? không) nhi?u nh?t permissive và 3 đang là permissive ít nh?t:

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Thi?t l?pMô tả
0Ch? th? ch? đ? b? vô hi?u hóa m?i lúc.
1Ch? th? ch? đ? đư?c s? d?ng đ? truy c?p các ?ng d?ng, nhưng không cho không - truy c?p Applications.
2Ch? th? ch? đ? đư?c s? d?ng cho các ?ng d?ng không có quy?n truy c?p, nhưng không cho truy c?p các ?ng d?ng. Đây là giá tr? m?c đ?nh.
3Ch? th? ch? đ? đư?c s? d?ng t?i m?i th?i đi?m.

Sau khi b?n kích ho?t ch? đ? ch? th?, và sau đó b?n c? g?ng s? d?ng các không an toàn Visual Basic cho các ?ng d?ng ch?c năng trong m?t truy v?n Jet 4.0, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:

Ch?c năng undefined 'functionname' trong bi?u hi?n

Th?c hi?n Ch? đ? Sandbox ho?t đ?ng

Làm th? nào b?n có th? th?c hi?n ch? đ? Sandbox m? r?ng trong máy bay ph?n l?c 4,0 d?ch v? Đóng gói 8 là tương thích v?i cơ s? d? li?u truy c?p. Vi?c tri?n khai trư?c đó c?a Ch? th? ch? đ? đ? quá h?n ch? cho h?u h?t các ?ng d?ng truy c?p. B?t đ?u v?i Máy bay ph?n l?c 4,0 Service Pack 8, ch? đ? Sandbox nâng cao ti?p t?c ch?n không an toàn Visual Basic cho các ?ng d?ng ch?c năng, nhưng máy bay ph?n l?c 4,0 Service Pack 8 bây gi? cho phép th?c hi?n ch?c năng ngư?i dùng đ?nh ngh?a.

S? d?ng Ch? th? ch? đ? ho?t đ?ng v?i máy bay ph?n l?c 4,0 Service Pack 3 và sau đó

B?n có th? s? d?ng sau đây danh sách các ch?c năng trong máy bay ph?n l?c truy v?n khi Ch? th? ch? đ? đư?c kích ho?t. B?t k? ch?c năng này không xu?t hi?n trong danh sách là không có s?n trong Sandbox ch? đ?.
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
ABS m?ng ASC ASCBASCW ATN
CBOOL CBYTE CCUR CDATECDBL ch?n
CHR CHR$ CHRB CHRB$CHRW CHRW$
CINT CLNG COS CSNGCSTR CVAR
CvDate CVErr ngày NGÀY$DATEADD dateDiff
datePart DATESERIAL DATEVALUEngày DDB l?i
l?i$ EXP S?a ch?a đ?nh d?ngđ?nh d?ng$ b?nh vi?n FV
hex hex$ GI? IIFIMEStatus inStr
INT IPMT IRR isDateisEmpty ISERROR
isNull isNumeric isObjectlCase lCase$ BÊN TRÁI
TRÁI$ LEFTB LEFTB$ LENLENB ĐĂNG NH?P
lTrim lTrim$ UPPER UPPER$MIDB MIDB$
PHÚT MIRR THÁNG BÂY GI?NPER NPV
Tháng Mư?i Oct$ phân vùng PMTPPMT PV
QBColor T? L? RGB QUY?NQUY?N$ RIGHTB
RIGHTB$ RND v?ng rTrimrTrim$ TH? HAI
sgn SIN SLN v? tr?v? tr?$ sqr
Str Str$ strComp strConvchu?i chu?i$
chuy?n đ?i SYD TÂN TH?I GIANTH?I GIAN$ b? đ?m th?i gian
timeSerial TIMEVALUE C?TC?T$ typeName uCase
uCase$ Val varTypeNGÀY TRONG TU?N NĂM

Hi?u Visual Basic cho các ?ng d?ng ch?c năng gây ra l?i khi đư?c g?i là t? m?t truy v?n máy bay ph?n l?c ho?c m?t b?t đ?ng s?n truy c?p khi s? d?ng máy bay ph?n l?c 4,0 Service Pack 8

Visual Basic sau đây cho các ?ng d?ng ch?c năng s? gây ra l?i khi các ch?c năng đư?c g?i là t? m?t bi?u hi?n trong m?t truy v?n máy bay ph?n l?c ho?c t? m?t thu?c tính truy nh?p:
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
AppActivateBípLịchCallByNameChDir
ChDriveL?nhL?nh$CreateObjectCurDir
CurDir$DeleteSettingDoEventsEnvironEnviron$
EOFErrFileAttrFileCopyFileDateTime
FileLenFreeFileGetAllSettingsGetAttrGetObject
GetSettingĐ?u vàoĐ?u vào$InputBInputB$
Gi?t ch?tT?iKhông!LOFNg?u nhiên
Thi?t l?p l?iSaveSettingT?m ki?mSendKeysSetAttr
V?SpcTabL?yUserForms
Chi?u r?ng

Thu?c tính

ID c?a bài: 239482 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Microsoft Access 2000 Standard Edition
  • Microsoft Access 2002 Standard Edition
  • Microsoft Office 2000 Professional Edition
T? khóa: 
kbhowto kbconfig kbinfo kbfix kbmt KB239482 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:239482

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com