Raksta ID: 2395505 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

KOPSAVILKUMS

Lente ir galven? interfeisa da?a, kas sist?m? Microsoft Office 2011 Mac datoriem aizst?j izv?lnes un r?kjoslas. T? ir da?a no Mac datoriem paredz?t?s sist?mas Office jaun?s un efekt?v?s lietot?ju saskarnes (UI), kas veidota t?, lai atvieglotu navig?ciju. Lenti veido cilnes, kas r?da katras lietojumprogrammas uzdevumu apgabalu svar?g?k?s komandas. Piem?ram, ci??u grupa satur t?du darb?bu komandas k? objektu, piem?ram, att?lu un tabulu ievieto?ana, lappuses izk?rtojuma iestat??ana, darbs ar atsauc?m, pasta zi?ojumu izveide un dokumentu p?rskat??ana. Cilne S?kums satur daudzus bie??k lietotos l?dzek?us, lai, izmantojot jauno lietot?ju saskarni, darbs k??tu iev?rojami produkt?v?ks. 

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
2395503


PAPILDINDORM?CIJA

Lente dod iesp?ju ?tri atrast uzdevuma izpildei nepiecie?am?s komandas. Komandas ir izk?rtotas lo?isk?s grup?s, kuras apvienotas ciln?s. Katra cilne attiecas uz noteiktu darb?bu, piem?ram, rakst??anu vai lappuses izk?rtojuma iestat??anu. Lai lieki neaiz?emtu vietu ekr?n?, da?as cilnes tiek r?d?tas tikai tad, kad t?s ir nepiecie?amas. 

Lenti nevar dz?st vai aizst?t ar sist?mas Microsoft Office agr?ko versiju r?kjosl?m un izv?ln?m. Ta?u j?s varat minimiz?t lenti, lai atbr?votu vietu ekr?n?. Lai lietojumprogramm? minimiz?tu (vai maksimiz?tu) lenti, noklik??iniet uz Lente izv?ln? Skats

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
2395504


Ja lent? nevarat atrast k?du komandu vai funkciju, ?? vienuma atra?anai lietojiet programmas pal?dz?bu.

Ja v?laties izsl?gt lenti, tostarp ar? cilnes, apmekl?jiet ?o Microsoft vietni:

Lentes izsl?g?ana vai iesl?g?ana

Ja v?laties ieg?t papildinform?ciju par lenti, apmekl?jiet ?o Microsoft vietni:

Lentes lieto?anas apg??ana

Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2395505 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: piektdiena, 2011. gada 16. decembris - P?rskat??ana: 1.0
ATTIECAS UZ:
  • Microsoft Office for Mac Home and Business 2011
  • Microsoft Office for Mac Home and Student 2011
Atsl?gv?rdi: 
dftsdahomeportal KB2395505

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com