Identifikator ?lanka: 2395505 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

REZIME

Glavna traka predstavlja primarnu zamenu za menije i trake sa alatkama u sistemu Microsoft Office for Mac 2011. Predstavlja deo novog korisni?kog interfejsa sistema Office for Mac koji je usmeren ka postizanju rezultata i dizajniran je za jednostavnu navigaciju. Glavna traka sastoji se od kartica na kojima su prikazane najrelevantnije komande za svaku oblast za zadatke u svakoj aplikaciji. Na primer, grupa kartica sadr?i komande za aktivnosti, kao ?to je umetanje objekata poput slika i tabela, upravljanje rasporedom stranice, rad sa referencama, kreiranje materijala za komunikaciju i pregledanje dokumenata. Kartica Po?etak sadr?i mnoge naj?e??e kori??ene funkcije koje ?e vam pomo?i da postignete trenutnu produktivnost prilikom kori??enja novog korisni?kog interfejsa.

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
2395503


DODATNE INFORMACIJE

Glavna traka vam poma?e da brzo prona?ete komande koje su potrebne za obavljanje zadatka. Komande su organizovane u logi?ne grupe koje su objedinjene na karticama. Svaka kartica odnosi se na neku aktivnost, kao ?to je ure?ivanje rasporeda na stranici. Da bi se smanjila gu?va na ekranu, neke kartice se prikazuju samo po potrebi.

Glavnu traku nije mogu?e izbrisati niti zameniti trakama sa alatkama i menijima iz prethodnih verzija sistema Microsoft Office. Me?utim, glavnu traku mo?ete da umanjite kako biste oslobodili prostor na ekranu. Da biste to uradili, kliknite na Glavna traka u meniju Prikaz kako biste umanjili ili uve?ali glavnu traku u aplikaciji.

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
2395504


Ako ne mo?ete da prona?ete komandu ili funkciju na glavnoj traci, upotrebite pomo? u aplikaciji kako biste prona?li ?eljenu stavku.

Ako ?elite da isklju?ite glavnu traku, ?to podrazumeva kartice, posetite slede?u Microsoft Veb lokaciju:

Uklju?ivanje/isklju?ivanje glavne trake

Ako ?elite da saznate vi?e o glavnoj traci, posetite slede?u Microsoft Veb lokaciju:

Upoznajte se sa glavnom trakom

Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 2395505 - Poslednji pregled: 16. decembar 2011. - Revizija: 1.0
ODNOSI SE NA:
  • Microsoft Office for Mac Home and Business 2011
  • Microsoft Office for Mac Home and Student 2011
Klju?ne re?i: 
dftsdahomeportal KB2395505

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com