Raksta ID: 2396341 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

IEVADS

2010. gada august? izlaist?s kumulat?vo atjaunin?jumu pakotnes ietver jaun?kos labojumfailus Microsoft Office 2010 pamata lietojumprogramm?m un Microsoft Office 2010 serveriem.

Ieteicams p?rbaud?t labojumfailus pirms to izvieto?anas ra?o?anas vid?. T? k? b?v?jumi ir kumulat?vi, katrs jauns labojumu laidiens ietver visus labojumfailus un visus dro??bas labojumus, kas bija ietverti iepriek??j? atjaunin?jumu pakotn?. Ieteicams apsv?rt t?da visjaun?k? labojuma laidiena pielieto?anu, kur? ietverts nepiecie?amais labojumfails.

Papildindorm?cija

K? ieg?t 2010. gada augusta kumulat?vo atjaunin?jumu pakotnes

Korpor?cija Microsoft pied?v? atbalst?tu kumulat?vo atjaunin?jumu pakot?u komplektu. Tom?r katra pakotne ir paredz?ta tikai ?aj? rakst? nor?d?to lietojumprogrammu labo?anai. Lietojiet ??s pakotnes tikai t?m sist?m?m, kur?m ir radu??s tie?i ??s probl?mas. Ja k?da no ??m probl?m?m nerada nopietnus trauc?jumus, ieteicams nogaid?t, l?dz tiks izlaista n?kam? atjaunin?jumu pakotne, kas ietver labojumfailus ?aj?s kumulat?vo atjaunin?jumu pakotn?s.

Piez?me. Ja rodas papildu probl?mas vai nepiecie?ama probl?mu nov?r?ana, iesp?jams, b?s j?izveido atsevi??s pakalpojuma piepras?jums. Parasti atbalsta izmaksas tiek piem?rotas jaut?jumiem par papildu atbalstu un jaut?jumiem, kas neskar konkr?to kumulat?vo atjaunin?jumu pakotni. Lai izveidotu atsevi??u pakalpojuma piepras?jumu, apmekl?jiet ?o Microsoft vietni:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support

2010. gada augusta kumulat?vaj? atjaunin?jum? iek?aut?s pakotnes

Saite uz Microsoft zin??anu b?zes rakstu, kur? iztirz?ts katrs labojumfails, tiks izlaista, tikl?dz raksts b?s pieejams. Lai ieg?tu konkr?tu labojumfailu, l?dzu, sazinieties ar atbalsta centru un pieprasiet labojumfailu, atsaucoties uz zin??anu b?zes raksta numuru.

Lai ieg?tu papildinform?ciju par programmu komplekta Office 2010 k??d?m, noklik??iniet uz ?iem rakstu numuriem un skatiet rakstus Microsoft zin??anu b?z? (KB).

Office 2010 klienta atjaunin?jumi

Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Labojumfailu pakotnes nosaukumsZin??anu b?zes raksta numursProdukts
Stslist-x-none.msp, Owc11-x-none.msp, Offowc-x-none.msp, Ace-x-none.msp
2281465 Access 2010 labojumfailu pakotnes apraksts (Stslist-x-none.msp, Owc11-x-none.msp, Offowc-x-none.msp, Ace-x-none.msp): 2010. gada 31. augusts
Access 2010
Graph-x-none.msp, excelc-x-none.msp, excel-x-none.msp
2345345 Excel 2010 labojumfailu pakotnes apraksts (Graph-x-none.msp, Excelc-x-none.msp, Excel-x-none.msp): 2010. gada 31. augusts
Excel 2010
Excelc-x-none.msp, Excel-x-none.msp
2345338 Excel 2010 labojumfailu pakotnes apraksts (excelc-x-none.msp, excel-x-none.msp): 2010. gada 31. augusts
Excel 2010
Excel-x-none.msp
2345339 Excel 2010 labojumfailu pakotnes apraksts (Excel-x-none.msp): 2010. gada 31. augusts
Excel 2010
Stsupldintl-fr-fr.msp
2266424 Office 2010 labojumfailu pakotnes apraksts (stsupldintl-fr-fr.msp): 2010. gada 31. augusts
Office 2010
Outlookintl-da-dk.msp, Msointl-da-dk.msp
2266428 Outlook 2010 labojumfailu pakotnes apraksts (Outlookintl-da-dk.msp, Msointl-da-dk.msp): 2010. gada 31. augusts
Outlook 2010
Outlookintl-de-de.msp
2345346 Outlook 2010 labojumfailu pakotnes apraksts (Outlookintl-de-de.msp): 2010. gada 31. augusts
Outlook 2010
Outlook-x-none.msp
2281463 Outlook 2010 labojumfailu pakotnes apraksts (outlook-x-none.msp): 2010. gada 31. augusts
Outlook 2010
Powerpoint-x-none.msp
2345341 PowerPoint 2010 labojumfailu pakotnes apraksts (Powerpoint-x-none.msp): 2010. gada 31. augusts
PowerPoint 2010
Groove-x-none.msp, Csi-x-none.msp
2345343 SharePoint Workspace 2010 labojumfailu pakotnes apraksts (Groove-x-none.msp, Csi-x-none.msp): 2010. gada 31. augusts
SharePoint Workspace 2010
Csi-x-none.msp
2299050 SharePoint Workspace 2010 labojumfailu pakotnes apraksts (Csi-x-none.msp ): 2010. gada 31. augusts
SharePoint Workspace 2010
Spdcoreintl-ja-jp.msp
2276347 SharePoint Designer 2010 labojumfailu pakotnes apraksts (spdcoreintl-ja-jp.msp): 2010. gada 31. augusts
Sharepoint Designer 2010
Wordc-x-none.msp, Word-x-none.msp
2345340 Word 2010 labojumfailu pakotnes apraksts (Wordc-x-none.msp, Word-x-none.msp): 2010. gada 31. augusts
Word 2010

Office 2010 atsevi??i servera atjaunin?jumi

Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Labojumfailu pakotnes nosaukums Zin??anu b?zes raksta numurs Produkts
Fsserver-x-none.msp
2308915 FAST Search Server 2010 for SharePoint labojumfailu pakotnes apraksts (fsserver-x-none.msp): 2010. gada 31. augusts
FAST Search Server 2010 for SharePoint
Fsserver-x-none.msp
2281366 FAST Search Server 2010 for SharePoint labojumfailu pakotnes apraksts (fsserver-x-none.msp): 2010. gada 19. j?lijs
FAST Search Server 2010 for SharePoint
Wdsrv-x-none.msp, Wacwfe-x-none.msp, Wacmui-en-us.msp
2281461 Programmas PowerPoint Online labojumfailu pakotnes apraksts (wdsrv-x-none.msp, wacwfe-x-none.msp, wacmui-en-us.msp): 2010. gada 31. augusts
PowerPoint Online
Wosrv-x-none.msp, Wacwfe-x-none.msp, Pjsrvwfe-x-none.msp, osrv-x-none.msp, Ulscommoncore-en-us.msp
2276344 Project Server 2010 labojumfailu pakotnes apraksts (wosrv-x-none.msp, wacwfe-x-none.msp, pjsrvwfe-x-none.msp, osrv-x-none.msp, ulscommoncore-en-us.msp): 2010. gada 31. augusts
Project Server 2010
Wosrv-x-none.msp, Pjsrvwfe-x-none.msp, Osrv-x-none.msp
2276341 Project Server 2010 labojumfailu pakotnes apraksts (Wosrv-x-none.msp, Pjsrvwfe-x-none.msp, Osrv-x-none.msp): 2010. gada 31. augusts
Project Server 2010
Pplwfe-x-none.msp
2266425 SharePoint Server 2010 labojumfailu pakotnes apraksts (Pplwfe-x-none.msp): 2010. gada 31. augusts
SharePoint Server 2010
Dlc-x-none.msp
2266426 SharePoint Server 2010 labojumfailu pakotnes apraksts (dlc-x-none.msp): 2010. gada 31. augusts
SharePoint Server 2010
Dlcmui-ja-jp.msp
2266427 SharePoint Server 2010 labojumfailu pakotnes apraksts (dlcmui-ja-jp.msp): 2010. gada 31. augusts
SharePoint Server 2010
Osrchwfe-x-none.msp
2276336 SharePoint Server 2010 labojumfailu pakotnes apraksts (osrchwfe-x-none.msp): 2010. gada 31. augusts
SharePoint Server 2010
Acsrvwfe-x-none.msp
2276338 SharePoint Server 2010 labojumfailu pakotnes apraksts (acsrvwfe-x-none.msp): 2010. gada 31. augusts
SharePoint Server 2010
Spswfe-x-none.msp, Pplwfe-x-none.msp, Osrchwfe-x-none.msp
2276339 SharePoint Server 2010 labojumfailu pakotnes apraksts (spswfe-x-none.msp, pplwfe-x-none.msp, osrchwfe-x-none.msp): 2010. gada 31. augusts
SharePoint Server 2010
Spswfe-x-none.msp, Osrchwfe-x-none.msp
2276342 SharePoint Server 2010 labojumfailu pakotnes apraksts (spswfe-x-none.msp, osrchwfe-x-none.msp): 2010. gada 31. augusts
SharePoint Server 2010
Wosrv-x-none.msp, Pplwfe-x-none.msp, Osrv-x-none.msp
2276346 SharePoint Server 2010 labojumfailu pakotnes apraksts (wosrv-x-none.msp, pplwfe-x-none.msp, osrv-x-none.msp): 2010. gada 31. augusts
SharePoint Server 2010
Wosrv-x-none.msp, Pplwfe-x-none.msp, Osrv-x-none.msp
2281364 SharePoint Server 2010 labojumfailu pakotnes apraksts (wosrv-x-none.msp, pplwfe-x-none.msp, osrv-x-none.msp): 2010. gada 21. j?lijs
SharePoint Server 2010
Osrchmui-fr-fr.msp
2299049 SharePoint Server 2010 labojumfailu pakotnes apraksts (osrchmui-fr-fr.msp): 2010. gada 31. augusts
SharePoint Server 2010
Spsmui-fr-fr
2352452 SharePoint Server 2010 labojumfailu pakotnes apraksts (spsmui-fr-fr): 2010. gada 31. augusts
SharePoint Server 2010
Sts-x-none.msp
2266423 SharePoint Foundation 2010 labojumfailu pakotnes apraksts (Sts-x-none.msp): 2010. gada 31. augusts
SharePoint Foundation 2010
Wssmui-XX-XX.msp
2276343 SharePoint Foundation 2010 labojumfailu pakotnes apraksts (Wssmui-XX-XX.msp): 2010. gada 31. augusts
SharePoint Foundation 2010

Office 2010 servera atjaunin?jumu apkopojums programmat?rai Microsoft Office SharePoint Server (MOSS) un SharePoint Foundation serveriem

Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Labojumfailu pakotnes nosaukumsZin??anu b?zes raksta numurs Produkts
WSS servera pakotne
2352346 SharePoint Foundation 2010 kumulat?v? atjaunin?juma servera labojumfailu pakotnes (WSS servera pakotne) apraksts: 2010. gada 31. augusts
SharePoint Foundation 2010
MOSS servera pakotne
2352342 SharePoint Server 2010 kumulat?v? atjaunin?juma servera labojumfailu pakotnes (MOSS servera pakotne) apraksts: 2010. gada 31. augusts
SharePoint Server 2010
MOSS servera un Project Server pakotne
2352345 SharePoint Server 2010 un Project Server 2010 kumulat?v? atjaunin?juma servera labojumfailu pakotnes (MOSS servera pakotne) apraksts: 2010. gada 31. augusts
SharePoint Server 2010 un Project Server 2010

Priek?nosac?jumi

Priek?nosac?jumi ir nor?d?ti KB rakstos atsevi???m pakotn?m.
Piez?me ?is ir ??tr?s public??anas? raksts, ko izveidoja Microsoft tehnisk? atbalsta p?rst?vji. ?aj? rakst? ietvert? inform?cija ir sniegta ?t?da, k?da t? ir?, un ir paredz?ta tehnisk? atbalsta snieg?anai, risinot ?rk?rtas probl?mas. ?emot v?r? ?su raksta sagatavo?anas un public??anas laiku, rakst? m?dz b?t pareizrakst?bas k??das, un v?l?k raksts var tikt p?rskat?ts bez iepriek??j? br?din?juma. Pla??ku inform?ciju skatiet lieto?anas nosac?jumos.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2396341 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: ceturtdiena, 2014. gada 17. apr?lis - P?rskat??ana: 1.1
Attiecas uz:
 • Microsoft Office Home and Business 2010
 • Microsoft Office Home and Student 2010
 • Microsoft Internet Information Services Media Services 2.0
 • Microsoft Office Professional 2010
 • Microsoft Office Professional Plus 2010
 • Microsoft Office Standard 2010
 • Microsoft Office Starter 2010
 • Microsoft SharePoint Server 2010
 • Microsoft FAST Search Server 2010 for SharePoint
 • Microsoft Project Server 2010
 • Microsoft Groove Server 2010
 • Microsoft Access 2010
 • Microsoft Excel 2010
 • Microsoft InfoPath 2010
 • Microsoft Outlook 2010
 • Microsoft Word 2010
 • Microsoft PowerPoint 2010
 • Microsoft Publisher 2010
 • Microsoft OneNote 2010
 • Microsoft Office Groove 2010 Office Groove
 • Microsoft SharePoint Foundation 2010
 • Microsoft SharePoint Designer 2010
Atsl?gv?rdi: 
kbqfe kbsurveynew kbexpertiseinter KB2396341

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com