Làm th? nào đ? thay đ?i m?t kh?u qu?n tr? viên Console ph?c h?i trên m?t b? đi?u khi?n tên mi?n

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 239803 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Chú ?
Bài vi?t này áp d?ng cho Windows 2000. H? tr? cho Windows 2000 k?t thúc vào ngày 13 tháng 7 năm 2010. Các Trung tâm gi?i pháp k?t thúc h? tr? Windows 2000 là m?t đi?m kh?i đ?u đ? l?p k? ho?ch chi?n lư?c c?a b?n di chuy?n t? Windows 2000. Đ? bi?t thêm thông tin xem các Chính sách v?ng đ?i h? tr? c?a Microsoft.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Khi b?n qu?ng bá m?t máy tính d?a trên Windows 2000 Server lên b? ki?m soát mi?n, b?n đư?c nh?c nh?p m?t m?t kh?u qu?n tr? ch? đ? v? khôi ph?c d?ch v? thư m?c. M?t kh?u này c?ng đư?c s? d?ng b?i Recovery Console và tách bi?t v?i m?t kh?u qu?n tr? này đư?c lưu gi? trong thư m?c ho?t đ?ng sau khi m?t qu?ng cáo đ? hoàn thành.

THÔNG TIN THÊM

M?t kh?u qu?n tr? viên mà b?n s? d?ng khi b?n kh?i đ?ng Recovery Console ho?c khi b?n nh?n F8 đ? b?t đ?u ch? đ? Khôi ph?c d?ch v? thư m?c đư?c lưu tr? trong các d?a cơ quan đăng k? b?o m?t tài kho?n qu?n l? (SAM) trên máy tính đ?a phương. SAM n?m trong thư m?c %SystemRoot%\System32\Config. SAM d?a trên tài kho?n và m?t kh?u là máy tính c? th? và h? không đư?c nhân r?ng đ? các b? ki?m soát mi?n trong tên mi?n.

Đ? d? dàng qu?n l? các b? đi?u khi?n vùng ho?c cho các bi?n pháp an ninh b? sung, b?n có th? thay đ?i m?t kh?u qu?n tr? viên cho SAM đ?a phương. Đ? thay đ?i m?t kh?u qu?n tr? viên đ?a phương mà b?n s? d?ng khi b?n kh?i đ?ng Recovery Console ho?c khi b?n kh?i đ?ng ch? đ? Khôi ph?c d?ch v? thư m?c, s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây.

Phương pháp 1

N?u Windows 2000 Service Pack 2 ho?c m?i hơn đư?c cài đ?t trên máy tính c?a b?n, b?n có th? s? d?ng ti?n ích Setpwd.exe đ? thay đ?i m?t kh?u qu?n tr? viên SAM d?a trên. Đ? th?c hi?n vi?c này:
 1. Đăng nh?p vào máy tính như ngư?i qu?n tr? ho?c ngư?i dùng m?t thành viên c?a nhóm ngư?i qu?n tr?.
 2. M?t d?u nh?c l?nh, đ? thay đ?i thư m?c %SystemRoot%\System32.
 3. Đ? thay đ?i m?t kh?u qu?n tr? viên SAM d?a trên đ?a phương, g?setpwd, và sau đó nh?n ENTER.

  Đ? thay đ?i m?t kh?u qu?n tr? SAM d?a trên m?t b? đi?u khi?n t? xa tên mi?n, g? l?nh sau t?i d?u nh?c l?nh, và sau đó nh?n ENTER
  setpwd/s:ServerName
  nơi ServerName là tên c?a vùng t? xa b? đi?u khi?n.
 4. Khi b?n đư?c nh?c đ? nh?p m?t kh?u cho tài kho?n qu?n tr? ch? đ? v? khôi ph?c d?ch v? thư m?c, g? m?t kh?u m?i mà b?n mu?n s? d?ng.

  LƯU ?: N?u b?n làm l?i, l?p l?i các bư?c đ? ch?y setpwd m?t l?n n?a.
Đ? có thêm thông tin v? các ti?n ích Setpwd.exe, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
271641 Các c?u h?nh c?a b?n m?t kh?u Wizard b? tr?ng Recovery Server

Phương pháp 2

 1. Đăng nh?p vào máy tính như ngư?i qu?n tr? ho?c ngư?i dùng m?t thành viên c?a nhóm ngư?i qu?n tr?.
 2. T?t b? đi?u khi?n tên mi?n mà b?n mu?n thay đ?i các m?t kh?u.
 3. Khởi động lại máy tính. Khi màn h?nh l?a ch?n tr?nh đơn đư?c hi?n th? trong th?i gian restar, nh?n F8 đ? xem tùy ch?n kh?i đ?ng chuyên sâu.
 4. B?m vào các Khôi ph?c d?ch v? thư m?c ch? đ? tùy ch?n.
 5. Sau khi đăng nh?p, s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây đ? thay đ?i m?t kh?u qu?n tr? viên đ?a phương:
  • T?i d?u nh?c l?nh, g? l?nh sau đây:
   net ngư?i s? d?ng qu?n tr? viên *
  • S? d?ng ngư?i dùng đ?a phương và các nhóm-theo (Lusrmgr.msc) đ? thay đ?i m?t kh?u ngư?i qu?n tr?.
 6. T?t và kh?i đ?ng l?i máy tính.
Bây gi? b?n có th? s? d?ng trương m?c ngư?i qu?n tr? đ? đăng nh?p vào Recovery Console ho?c Directory d?ch v? khôi ph?c l?i ch? đ? b?ng cách s? d?ng m?t kh?u m?i.

Đ? thêm thông tin v? làm th? nào đ? b?o đ?m đ?a phương SAM, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
223301 B?o v? các tài kho?n Administrator trong SAM gián tuy?n

Thu?c tính

ID c?a bài: 239803 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
T? khóa: 
kbhowto kbmt KB239803 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:239803

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com