Làm th? nào đ? l?ch tr?nh t? đ?ng sao lưu b?ng cách s? d?ng m?t thư vi?n băng đ?c l?p

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 239892 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Chú ?
Bài vi?t này áp d?ng cho Windows 2000. H? tr? cho Windows 2000 k?t thúc vào ngày 13 tháng 7 năm 2010. Các Trung tâm gi?i pháp k?t thúc h? tr? Windows 2000 là m?t đi?m kh?i đ?u đ? l?p k? ho?ch chi?n lư?c c?a b?n di chuy?n t? Windows 2000. Đ? bi?t thêm thông tin xem các Chính sách v?ng đ?i h? tr? c?a Microsoft.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Này công c? sao lưu Windows (Ntbackup.exe) đư?c thi?t k? đ? làm vi?c v?i Removable Storage Manager (RSM) đ? qu?n l? phương ti?n truy?n thông trong m?t phiên h?p sao lưu. Đây là đ?c bi?t là có hi?u qu? khi b?n có m?t thư vi?n băng ch?a nhi?u băng, v? RSM có th? t? đ?ng g?n k?t và tháo băng như c?n thi?t khi chương tr?nh sao lưu theo l?ch tr?nh các cu?c g?i cho m?t băng. Đi?u này làm cho t? đ?ng sao lưu có th? b?i v? RSM t?i băng chính xác và ghi đè ho?c g?n vào băng, d?a trên các tùy ch?n sao lưu b?n ch?n.

THÔNG TIN THÊM

Khi b?n có m?t thư vi?n băng đ?c l?p m?t (trong đó đ?i h?i b?n ph?i t? t?i/l?y phương ti?n truy?n thông), b?n có th? l?ch tr?nh sao lưu không giám sát h?ng đêm cung c?p d? li?u mà b?n đang sao lưu có th? phù h?p v?i trên m?t băng duy nh?t. N?u d? li?u không th? phù h?p v?i trên m?t băng đơn - sao lưu s? t?m d?ng và yêu c?u m?i phương ti?n truy?n thông (chu?n b?) b?t k? trong đó phương pháp mô t? dư?i đây đư?c s? d?ng. Có hai phương pháp b?n có th? s? d?ng đ? th?c hi?n sao lưu không giám sát:
 • Qu?n l? phương pháp: b?n có th? s? d?ng phương pháp này khi b?n mu?n qu?n l? phương ti?n truy?n thông c?a b?n. Phương pháp này đ?m b?o các băng đúng là luôn luôn trong ? băng trư?c khi ghi đè các băng. Đây là phương pháp đư?c đ? ngh?.
 • Unmanaged phương pháp: phương pháp này ch? đơn gi?n là s? ghi đè các băng đó là hi?n nay trong ? băng đ?c l?p v?i công vi?c sao lưu hi?n t?i. Phương pháp này là d? dàng hơn đ? th?c hi?n, nhưng nó có th? ghi đè d? li?u quan tr?ng n?u băng đúng là không có trong ? băng t? trư?c khi b?t đ?u sao lưu theo l?ch tr?nh. Phương pháp này không đư?c khuy?n khích n?u b?n đang chia s? ? đ?a băng đ?c l?p v?i các chương tr?nh khác nhau.

Phương pháp qu?n l?

S? d?ng phương pháp này, ghi nh?n băng (m?t cho m?i ngày trong tu?n), và sau đó lên l?ch sao lưu lư?t theo đ?nh k? (m?t cho m?i ngày). Ch? d?n s? d?ng can thi?p đó là c?n thi?t là đ? đ?m b?o r?ng đêm trư?c sao lưu băng b? đ?y ra và đêm ti?p theo băng đư?c đưa vào thư vi?n băng đ?c l?p. M?t tr? l? k? thu?t có th? th?c hi?n thao tác này hư?ng d?n s? d?ng b?t c? lúc nào trư?c khi ti?p theo l?ch tr?nh sao lưu phiên.

Ph?n sau v?ch ra các khái ni?m cơ b?n và các bư?c c?n thi?t đ? chu?n b? và g?n nh?n các băng, và làm th? nào đ? l?ch tr?nh Ntbackup đ? s? d?ng các băng. Đây là m?t ví d? vi?t t?t mô t? sao bi?u di?n b?nh thư?ng lưu m?i đêm (th? hai-th? sáu), ghi đè các băng m?i l?n. D?a trên nhu c?u c?a b?n, b?n có th? mu?n th?c hi?n sao lưu gia tăng trong tu?n và th?c hi?n sao lưu đ?y đ? vào cu?i tu?n b?ng cách s? d?ng b? khác nhau c?a băng. Trư?c khi Ntbackup có th? s? d?ng m?t băng, các băng ph?i n?m ? RSM nh?p, mi?n phí, ho?c phương ti?n sao lưu h? bơi.

Chuy?n nh?p phương ti?n truy?n thông là phương ti?n truy?n thông RSM công nh?n như là tương thích v?i m?t chương tr?nh đư?c cài đ?t như Ntbackup, nhưng đ? không đư?c cataloged và chuy?n đ?n h? bơi phương ti?n truy?n thông r?ng chương tr?nh đư?c nêu ra. N?u Ntbackup phát hi?n phương ti?n truy?n thông trong thư vi?n phương ti?n chuy?n nh?p mà nó nh?n ra, b?n nh?n đư?c m?t tin nh?n yêu c?u n?u b?n mu?n chuy?n nh?p phương ti?n. Sau khi phương ti?n truy?n thông đư?c nh?p kh?u, b?n có th? s? d?ng nó đ? th?c hi?n m?t khôi ph?c ho?c đ?i v?i m?t b?n sao lưu m?i.

Phương ti?n tr?ng là phương ti?n truy?n thông RSM chu?n b? cho b?t k? chương tr?nh nào đ? s? d?ng b?ng cách vi?t m?t nh?n phương ti?n tr?ng. Chương tr?nh kéo băng t? các phương ti?n truy?n thông mi?n phí h? bơi l?n đ?u tiên b?n s? d?ng m?t băng, và sau đó phân b? băng vào h? bơi phương ti?n truy?n thông r?ng chương tr?nh đ? s? d?ng v?i các công vi?c trong tương lai.

Chu?n b? băng

S? d?ng các bư?c sau đ? chu?n cho m?i băng mà b?n mu?n Ntbackup đ? s? d?ng.

Chú ý Thao tác này vi?t m?t nh?n phương ti?n tr?ng trên m?i băng.
 1. B?ng cách s? d?ng qu?n l? máy tính, m? r?ng Lưu trữ, m? r?ng Phương ti?n lưu đ?ng, và sau đó m? r?ng V? trí v?t l?.
 2. Xác đ?nh v? trí và m? r?ng các m?c nh?p cho thi?t b? băng, và sau đó b?m vào các Phương ti?n truy?n thông bi?u tư?ng theo thi?t b? băng.
 3. Đưa băng vào ? băng. RSM l?n đ?c các băng, và h? bơi phương ti?n truy?n thông mà trong đó nó s?ng đư?c hi?n th? trong c?a s? bên ph?i (cho tươi phương ti?n truy?n thông, đi?u này thư?ng là h? bơi không nh?n bi?t đư?c phương ti?n truy?n thông).
 4. Trong ngăn bên ph?i, b?m chu?t ph?i vào các băng, và sau đó nh?p vào Chu?n b?. B?n có th? theo d?i hàng đ?i công vi?c cho các ho?t đ?ng đ? đ?m b?o r?ng nó đư?c hoàn t?t, ho?c b?n có th? ch? đ?i cho t?nh tr?ng thay đ?i đ? "Nhàn r?i, s?n sàng" và h? bơi phương ti?n truy?n thông thay đ?i đ? "mi?n phí."
 5. Sau khi m?t nh?n mi?n phí b?ng văn b?n, b?n có th? tháo băng b?ng cách nh?p chu?t ph?i vào băng, và sau đó nh?p vào Đ?y ra. Thu?t s? đ?y ra b?t đ?u và di chuy?n các băng vào thư vi?n phương ti?n truy?n thông off-line.
 6. L?p l?i các bư?c 3-5 cho m?i băng b?n mu?n chu?n b?. H?y nh? r?ng Ntbackup ch? có th? s? d?ng chu?n b? băng trong m?t phiên h?p sao lưu. Tính toán bao nhiêu băng b?n c?n cho chi?n lư?c d? ph?ng c?a b?n và chu?n cho m?i băng trư?c khi b?n ti?p t?c đ?n ph?n k? ti?p.

Ghi nh?n băng

Sau khi b?n chu?n b? các băng, s? d?ng Ntbackup đ? vi?t m?t nh?n Microsoft băng đ?nh d?ng (MTF) v?i m?t tên mô t? n?i dung c?a các băng. Sau khi đi?u này đư?c th?c hi?n, b?n có th? l?ch tr?nh Ntbackup đ? s? d?ng băng đó hơn và hơn n?a, b?ng cách xác đ?nh phương ti?n truy?n thông nh?n tên.

S? d?ng các bư?c sau đ? nh?n m?i băng b?n mu?n Ntbackup đ? có th? tái s? d?ng.

Chú ý Thao tác này vi?t m?t nh?n hi?u MTF duy nh?t trên m?i băng. H?y ch?c ch?n m?i băng có m?t tên duy nh?t, ngay c? khi b?n xoay b? khác nhau c?a băng (hàng tu?n).
 1. Đ?m b?o r?ng m?t chu?n b? băng là trong thư vi?n băng đ?c l?p.
 2. B?t đ?u Ntbackup, và sau đó nh?p vào Thu?t s? sao lưu.
 3. Khi các Nh?ng g? đ? sao lưu h?p tho?i s? đư?c hi?n th?, b?m vào sao lưu t?p đ? ch?n, ? đ?a hay d? li?u m?ng.
 4. Khi các Kho?n m?c đ? sao lưu h?p tho?i s? đư?c hi?n th?, b?m vào m?t thư m?c duy nh?t trên b?t k? ? đ?a đ?a phương.
 5. Khi các Nơi đ? lưu b?n sao lưu h?p tho?i đư?c hi?n th?, trong các lo?i phương ti?n sao lưu khu v?c, nh?p vào ? băng, và trong các phương ti?n sao lưu khu v?c, nh?p vào phương ti?n truy?n thông m?i.
 6. Khi các Hoàn t?t thu?t s? sao lưu h?p tho?i s? đư?c hi?n th?, b?m vào Nâng cao.
 7. Ti?p t?c thông qua màn h?nh cho đ?n khi các Nh?n sao lưu h?p tho?i s? đư?c hi?n th?. Trong h?p tho?i này n?a, b?n có th? thay đ?i các Nh?n sao lưuPhương ti?n truy?n thông nh?n các l?nh v?c. Thông tin trong các Phương ti?n truy?n thông nh?n l?nh v?c phân bi?t m?t băng t? khác. B?n nên thay đ?i các Phương ti?n truy?n thông nh?n l?nh v?c v? v?y mà nó ch?a thông tin có ? ngh?a đ? đ?i di?n cho m?t băng cho m?i ngày trong tu?n. Ví d? trong bài vi?t này s? d?ng tên duy nh?t như đ?y đ? th? hai, th? ba đ?y đ?, và như v?y (m?t cho m?i ngày/băng).
 8. Ti?p t?c thông qua các h?p tho?i và b?t đ?u sao lưu. Đi?u này sao lưu các thư m?c duy nh?t và vi?t m?t nh?n phương ti?n truy?n thông có ? ngh?a r?ng b?n có th? s? d?ng t? nay trên đ? lên l?ch sao lưu.
 9. Sau khi hoàn t?t quá tr?nh sao lưu, b? Ntbackup.
 10. S? d?ng RSM, trong h? bơi phương ti?n sao lưu và thông báo các băng đư?c tr?nh bày. Nh?p chu?t ph?i vào băng đ? xem thu?c tính c?a nó. N?u b?n nh?p vào tab bên, các nh?n d?ng nh?n trư?ng có cùng tên c?a băng b?n đ? ch? đ?nh trong bư?c 7. Đó là tên mà b?n mu?n s? d?ng t? nay v? b?t c? khi nào b?n l?ch tr?nh m?t d? ph?ng cho ngày hôm đó băng và ch?n đ? vi?t l?i nh?n cùng tên.
 11. Nh?p chu?t ph?i vào băng, b?m vào Đ?y ra, và sau đó v? th? ch?t nh?n băng b?ng cách s? d?ng nh?n tên b?n ch? ra trong b?n sao lưu.
 12. L?p l?i các bư?c trên cho m?i băng cho đ?n khi t?t c? các băng có h?p l? MTF phương ti?n truy?n thông nh?n.

L?p k? ho?ch m?t sao lưu đ?nh k? lư?t

B?n có th? l?ch tr?nh đ?nh k? lư?t công vi?c sao lưu b?ng cách s? d?ng built-in scheduler trong Ntbackup. B?n có th? ch?n đ? xây d?ng m?t t?p tin th?c thi đ? s? d?ng v?i nhi?m v? theo l?ch tr?nh Wizard ho?c các t?i l?ch tr?nh b? ch? huy. Trư?c tiên, b?n c?n ph?i s? d?ng Ntbackup đ? t?o ra m?t t?p tin sao lưu l?a ch?n .bks Ntbackup s? d?ng đ? phát hi?n các ? đ?a/thư m?c/t?p sao lưu. B?n c?ng c?n ph?i s? d?ng Ntbackup đ? xây d?ng chu?i d?ng l?nh sao lưu đ? đư?c s? d?ng trong các lô (các) t?p n?u l?ch tr?nh bên ngoài c?a b? l?p l?ch sao lưu.

Ti?n đ? sao lưu đ?nh k? lư?t:
 1. B?t đ?u Ntbackup, và sau đó nh?p vào Thu?t s? sao lưu.
 2. Làm theo thu?t s? màn h?nh và ch?n kh?i lư?ng thích h?p ho?c thư m?c b?n mu?n sao lưu m?i đêm.
 3. Khi các Nơi đ? lưu b?n sao lưu h?p tho?i đư?c hi?n th?, trong các lo?i phương ti?n sao lưu khu v?c, nh?p vào ? băng, trong các phương ti?n sao lưu khu v?c, nh?p vào tên c?a băng phù h?p v?i ngày mà b?n hi?n nay l?p l?ch tr?nh sao lưu (ví d?, th? hai-đ?y đ?).
 4. Khi các Hoàn t?t thu?t s? sao lưu h?p tho?i s? đư?c hi?n th?, b?m vào Nâng cao.
 5. Khi các Tùy ch?n phương ti?n h?p tho?i s? đư?c hi?n th?, b?m vào Thay th? d? li?u trên phương ti?n này v?i sao lưu.
 6. Khi các Nh?n sao lưu h?p tho?i s? đư?c hi?n th?, thay đ?i các Phương ti?n truy?n thông nh?n l?nh v?c đ? phù h?p v?i phương ti?n truy?n thông nh?n c?a băng hi?n t?i. Đi?u này đ?m b?o r?ng cùng m?t băng có th? đư?c g?n k?t trong b?n sao lưu đ?nh k? ti?p theo cho ngày này băng.
 7. Khi các Khi nào sao lưu h?p tho?i s? đư?c hi?n th?, b?m vào Sau này, r?i g? tên mô t? công vi?c.
 8. Nh?p vào Thi?t l?p l?ch tr?nh, và l?ch tr?nh sao lưu đ? ch?y vào th?i đi?m thích h?p. Đ? làm cho ngày này sao lưu đ?nh k?, b?m Lư?t trong các L?ch bi?u tác v? danh sách.
 9. L?p l?i các bư?c trên cho m?i ngày trong tu?n, l?ch tr?nh sao lưu đ? reoccur hàng tu?n. Đ?m b?o r?ng b?n s? d?ng nh?n phương ti?n đúng trong bư?c 5 đ? phù h?p v?i tên băng t? ngày hôm đó.
 10. Đ?m b?o r?ng băng có nh?n cho sao lưu hi?n t?i là trong thư vi?n băng đ?c l?p.
N?u b?n mu?n đ? lên l?ch m?t t?p tin th?c thi đ? th?c hi?n tác v? b? sung cùng v?i sao lưu, b?n có th? sao chép chu?i l?nh sao lưu t? m?t công vi?c sao lưu theo l?ch tr?nh b?ng cách xem b?t k? thu?c tính tác v? theo l?ch tr?nh t? các L?ch tr?nh công vi?c tab trong Ntbackup ho?c b?ng cách s? d?ng các công c? tác v? theo l?ch tr?nh trong Control Panel. B?n có th? sau đó đ?t nó trong m?t t?p tin th?c thi riêng bi?t, s?a đ?i chu?i đ? phù h?p v?i nhu c?u c?a b?n và l?ch tr?nh nó b?ng cách s? d?ng các t?i l?nh hay Task Scheduler.

Ví d? sau là m?t d?ng l?nh sao lưu đ? đư?c sao chép t? các thu?c tính c?a m?t sao lưu theo l?ch tr?nh đ? đư?c th?c hi?n ? trên:
C:\WINNT\system32\ntbackup.exe sao lưu "@ C:\Documents and Settings\bkupuser\Local Settings\Application Data\Microsoft\Windows NT\NTBackup\data\daily.bks" / n "Th? hai đ?y đ?" / d "Th? hai đ?y đ? Backup" /v:no / r: no /rs:no /hc: ngày/m/t /l:f b?nh thư?ng /j "Th? hai công vi?c" "th? hai đ?y đ?"
Chú ý Các tham s? cu?i có th? /g {guid} đ? đ?i di?n cho RSM Logical_Media ID thay v? c?a /t "tape_name." Giá tr? {guid} là m?t giá tr? 32-byte trong h?nh th?c "xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx." B?n có th? s? d?ng m?t trong hai tham s? đ? đ?i di?n cho và s? d?ng băng trong m?t t?p tin th?c thi. Bên c?nh vi?c xem xét các tính ch?t c?a m?t công vi?c sao lưu theo l?ch tr?nh, các giá tr? {guid} cho t?t c? các phương ti?n truy?n thông h?p l? có th? đư?c tách ra b?ng cách s? d?ng l?nh Rsm.exe. H? không đư?c li?t kê theo th? t?, do đó, nó là r?t khó đ? nói mà giá tr? {guid} đ?i di?n cho băng đó.
RSM.exe xem /tlogical_media /guiddisplay
B?n c?ng có th? s? d?ng công c? d?ng l?nh Rsm.exe trong đ?t t?p tin đ? hư?ng d?n các RSM tháo băng khi sao lưu hoàn t?t. S? d?ng Rsm.exe và phát hành l?nh sau đây đ? trích xu?t các phương ti?n v?t l? tên trư?c th?i h?n c?a đ? s? d?ng v?i các đ?y ra l?nh:
RSM xem /tphysical_media

PHYSICAL_MEDIA

Th? hai-Full - 1
Th? ba-Full - 1
Th? tư-Full - 1
Th? năm-Full - 1
Th? sáu-Full - 1
L?nh hoàn t?t thành công.

Sau khi sao lưu hoàn t?t, trong t?p tin th?c thi c?a m?i ngày, s? d?ng các RSM đ?y ra l?nh đ? đ?y hôm đó băng:
RSM đ?y /pf "Th? hai-đ?y đ? - 1" /astart
Ví d? sau cho th?y m?t t?p tin th?c thi sao lưu m?u đ? ch?y vào th? hai:
echo off
baét ñaàu/ch? đ?i C:\WINNT\system32\ntbackup.exe sao lưu "@ C:\Documents and Settings\bkupuser\Local Settings\Application Data\Microsoft\Windows NT\NTBackup\data\daily.bks" / n "Th? hai đ?y đ?" / d "Th? hai đ?y đ? Backup" /v:no / r: no /rs:no /hc: trên /l:f "công vi?c th? hai" b?nh thư?ng /j/m/t "Th? hai đ?y đ?"
RSM đ?y /pf "Th? hai-đ?y đ? - 1" /astart

Phương pháp không đư?c qu?n l?

S? d?ng phương pháp không đư?c qu?n l?, ch? c?n s? d?ng các /um chuy?n đ?i ? ph?n cu?i c?a chu?i l?nh sao lưu. Đi?u này cho Ntbackup đ? t?m có s?n băng đ?u tiên, đ?nh d?ng băng, và sau đó s? d?ng r?ng băng cho thao tác sao lưu hi?n th?i. B?n ph?i s? d?ng các /p chuy?n đ?i đ? ch? m?t thi?t b? h? bơi phương ti?n truy?n thông (ví d?, "8 mm mp") khi b?n s? d?ng các /um chuy?n đ?i. N?u b?n làm đi?u này, b?n không s? d?ng các thi?t b? chuy?n m?ch sau đây:
/a
/g
/ f
/ t
Khi b?n s? d?ng các /um chuy?n đ?i, Ntbackup t?m ki?m các h? bơi phương ti?n truy?n thông sau cho phương ti?n truy?n thông có s?n:
 • Mi?n phí h? bơi
 • Nh?p kh?u h? bơi
 • H? bơi không đư?c công nh?n
 • Sao lưu h? bơi
Khi Ntbackup phát hi?n m?t băng có s?n, các đi?m d?ng t?m ki?m và băng đ?nh d?ng và s? d?ng mà không c?n nh?c b?n cho đ?u vào. L?nh này không áp d?ng đ?i v?i b? t?i băng và ch? nên đư?c s? d?ng n?u b?n có m?t thi?t b? đ?c l?p băng.

LƯU ?: The /um chuy?n đ?i s? ch? ho?t đ?ng trên yêu c?u ban đ?u băng. Các /um chuy?n đ?i không có ? đ?nh đư?c dùng khi bao trùm băng t? đi?u này đ?i h?i s? can thi?p c?a con ngư?i. NTBackup không ghi đè lên b?t k? băng khác hơn là b?n g?c băng (đ?u tiên) c?a m?t t?p sao lưu; b?t k? băng b? sung ph?i đư?c chu?n b? b?ng tay b?ng cách s? d?ng RSM trư?c khi ntbackup s? s? d?ng nó đ? hoàn thành b?n sao lưu theo l?ch tr?nh.

Chú ý N?u b?n đang c? g?ng đ? lên l?ch sao lưu l?p đi l?p l?i v?i m?t thi?t b? duy nh?t băng b?ng cách s? d?ng các chuy?n đ?i /p, b?n có th? th?y m?t trong các l?i sau đây trong báo cáo sao lưu:
 • Thao tác chưa đư?c th?c hi?n b?i v? không có phương ti?n truy?n thông không s? d?ng đ? có s?n.
  - hay -
 • Thao tác chưa đư?c th?c hi?n, b?i v? các phương ti?n truy?n thông đ? ch? đ?nh không t?m th?y.
Đ? ngăn ch?n các l?i này, h?y s? d?ng các /um chuy?n đ?i phương pháp không đư?c qu?n l?.

Chú ý Khi b?n s? d?ng các /um chuy?n đ?i, chúng tôi đ? ngh? r?ng b?n không s? d?ng các n chuy?n đ?n nh?n các phương ti?n truy?n thông. Thay vào đó, cho phép sao lưu đ? s? d?ng m?c đ?nh ngày/th?i gian như nh?n tên và mô t?. Đi?u này giúp lo?i b? nhi?u băng có nh?n tên có th? khi?n RSM đ? yêu c?u m?t núi hư?ng d?n s? d?ng băng và ngăn ch?n sao lưu hoàn ti?p t?c/thành không giám sát. N?u b?n mu?n s? d?ng cùng m?t băng cho b?n sao lưu gia tăng theo l?ch tr?nh b?ng cách ph? thêm vào cùng m?t băng, b?n nên s? d?ng phương pháp qu?n l?"" mô t? ? trên thay v? c?a vi?c s? d?ng các /um chuy?n đ?i.

Chú ý Thông báo m?t s? ? đ?a chi phí th?p đ?c l?p băng không cho RSM r?ng phương ti?n truy?n thông đ? đư?c thay đ?i. N?u b?n đang s? d?ng lo?i ? băng, xin vui l?ng tham kh?o các đi?u cho m?t gi?i pháp ho?c workaround:
267574 Theo l?ch tr?nh sao lưu không thành công trên ? đ?a băng đ?c l?p sau khi thay đ?i phương ti?n truy?n thông
330306 B? lưu tr? có th? không làm m?i băng

Sau đây là ví d? v? t?p tin sao lưu bó. C? hai ví d? đ?i h?i ti?n ích Sleep.exe t? các ngu?n tài nguyên Kit đ? đ?m b?o đ? tin c?y.

Chú ý M?t s? đư?ng dây đ? đư?c b?c cho d? đ?c.
echo off
  start /wait rsm.exe refresh /lf"Your_Library_Name"
  c:\winnt\system32\ntbackup.exe backup "@C:\Documents and
  Settings\bkupuser\Local Settings\Application Data\Microsoft\Windows
  NT\NTBackup\data\daily.bks" /v:no /r:no /rs:no /hc:on /m normal 
  /j "daily.job" /l:f /p "8mm mp" /um
				
Đây là m?t ví d? ph?c t?p hơn, tuy nhiên, nó là m?t ví d? cu?c s?ng th?c th?c hi?n các th? t?c sau đây hoàn toàn không giám sát:
 • Làm tươi RSM cơ s? d? li?u.
 • Ng? cho 30 giây đ? đ?m b?o r?ng RSM đư?c làm m?i.
 • Đ?t bi?n môi trư?ng đư?c s? d?ng đ? t?o ra duy nh?t băng tên.
 • B?t đ?u Ntbackup, g?n k?t b?t k? băng hi?n có trong ? băng b?ng cách s? d?ng các /um chuy?n đ?i.
 • Th?c hi?n sao lưu và thay đ?i tên băng t? đ? đ?nh d?ng sau:
  Machine_Name ngày-th?i gian
 • Đ?y ra băng t? ? đ?a băng.
echo off
 rsm.exe refresh /LF"HP C1537A SCSI Sequential Device"
 sleep 30
 for /f "Tokens=1-4 Delims=/ " %%i in ('date /t') do set dt=%%i-%%j-%%k-%%l
 for /f "Tokens=1" %%i in ('time /t') do set tm=-%%i
 set tm=%tm::=-%
 set dtt=%dt%%tm%
 c:\winnt\system32\ntbackup.exe backup "@C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings
\Application Data\Microsoft\Windows NT\NTBackup\data\Daily.bks"
 /n "%computername%-%dtt%" /d "daily %dtt%" /v:yes /r:no /rs:no /hc:on 
 /m normal /j "daily %dtt%" /l:f /p "4mm DDS" /UM
 rsm.exe eject /PF"%computername%-%dtt% - 1" /astart
 exit
				
Cho m?t danh sách t?t c? các thi?t b? chuy?n m?ch d? ph?ng có s?n ho?c v? thi?t b? chuy?n m?ch đư?c s? d?ng trong các ví d? này, b?n có th? tham kh?o các t?p tin tr? giúp Ntbackup t? d?ng l?nh b?ng cách g? l?nh sau:
NTBackup /?
Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
234492Sao lưu t?o m?i băng GUID khi vi?t nh?n m?i
267574 Theo l?ch tr?nh sao lưu không thành công trên ? đ?a băng đ?c l?p sau khi thay đ?i phương ti?n truy?n thông
243260 Các tham s? thay đ?i l?nh cho công vi?c sao lưu theo l?ch tr?nh có th? không đư?c lưu
204833 Sao lưu có th? ch?n ch? là ngư?i đ?u tiên c?a hai gi?ng h?t nhau băng ? đ?a


Đ? bi?t thêm chi ti?t, b?m vào nh?ng con s? bài vi?t dư?i đây đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:

269600 Hewlett-Packard SureStore Tape Drive không th? làm vi?c trên các máy tính v?i m?t lư?ng l?n b? nh?
242881 Thi?t đ?t chuyên sâu không đư?c vinh danh v?i sao lưu theo l?ch tr?nh
264604 Các công vi?c sao lưu theo l?ch tr?nh không th? ch?y như mong đ?i
295159 Theo l?ch tr?nh sao lưu có th? treo sau khi g?n băng

Thu?c tính

ID c?a bài: 239892 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
T? khóa: 
kbproductlink kbhowto kbmt KB239892 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:239892

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com