Identifikator ?lanka: 2399238 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve
Kada instalirate Windows Internet Explorer 9, u sklopu tog procesa se instaliraju i dodatne komponente i softver. To su preduslovi za Internet Explorer 9, a detalji o njima variraju u zavisnosti od operativnog sistema pod kojim radi va? ra?unar. Me?utim, ako neki od ovih preduslova ne mo?e da se instalira automatski, proces instalacije programa Internet Explorer 9 ne?e biti zavr?en. U tom slu?aju ?ete morati ru?no da instalirate neophodan softver i komponente opisane u nastavku ovog ?lanka.

?ta treba da razmotrite pre nego ?to preduzmete ru?nu instalaciju

Proverite da nije u toku instaliranje neke ispravke i da ne predstoji nikakvo ponovno pokretanje.
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding start collapsed
Internet Explorer 9 mo?da ne?e automatski instalirati neophodni softver i komponente ako je instalacija drugih ispravki u toku ili ako se ?eka ponovno pokretanje sistema. Da biste proverili da li ne?to od toga dovodi do problema, uradite ne?to od slede?eg:
 • U operativnom sistemu Windows 7 kliknite na dugme ?Start?, izaberite stavku ?Kontrolna tabla?, a zatim stavku ?Windows Update?.
 • U operativnom sistemu Windows Vista, u prozoru ?Kontrolna tabla? izaberite stavku ?Bezbednost?, a zatim izaberite stavku ?Windows Update?.
Ako je instalacija neke ispravke u toku, sa?ekajte da se dovr?i pre nego ?to poku?ate da instalirate Internet Explorer 9. Ako su ispravke instalirane, ali se sistem jo? uvek nije ponovo pokrenuo, ponovo pokrenite ra?unar pre nego ?to poku?ate da instalirate Internet Explorer 9.

Imajte na umu to i da ?ete, u slu?aju da se ?eka na ponovno pokretanje sistema, dobiti ovu poruku o gre?ci:

Ispravke nisu primenljive.
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding end collapsed

Uverite se da ne koristite preliminarnu verziju operativnog sistema Windows.
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding start collapsed
Ako koristite preliminarnu verziju operativnog sistema Windows, ove ispravke ne?e biti instalirane. I u ovom slu?aju ?ete videti poruku o gre?ci ?Ispravke nisu primenljive?. Ako dobijete ovu poruku o gre?ci, uverite se da va? ra?unar radi pod originalnim kona?nim izdanjem operativnog sistema Windows 7 ili Windows Vista sa servisnim paketom 2 (SP2).

Ako niste sigurni koja verzija operativnog sistema Windows je instalirana, pratite slede?e korake:


Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding end collapsed


Ru?no instaliranje preduslova za Internet Explorer 9

Ako ste isklju?ili probleme prouzrokovane automatskom instalacijom na koje smo vam skrenuli pa?nju u prethodnim poglavljima, ru?no instalirajte neophodan softver i komponente. Da biste to uradili, koristite neku od slede?ih metoda u zavisnosti od operativnog sistema koji koristite.

Windows 7 ili Windows Server 2008 R2

Windows Vista ili Windows Server 2008
 • Informacije o servisnom paketu 2 za operativne sisteme Windows Vista i Windows Server 2008 (KB948465)

  Odmah preuzmite paket x86.
  Odmah preuzmite paket x64.
 • Opis Windows grafike, obrade slika i XPS biblioteke (KB971512)

  Odmah preuzmite paket x86.
  Odmah preuzmite paket x64.
 • Dodatak za a?uriranje platforme za operativne sisteme Windows Vista i Windows Server 2008 (KB2117917)

  Napomena Da biste mogli da instalirate ovu ispravku, morate najpre da instalirate ispravku 971512.

  Odmah preuzmite paket x86.
  Odmah preuzmite paket x64.

Poznati problemi

Mo?ete da dobijete poruku o gre?ci kada poku?ate da instalirate Internet Explorer 9. Problemi koji se javljaju prilikom instalacije mogu da imaju razli?ite uzroke. Vi?e informacija o tome kako da re?ite te probleme potra?ite u temi pomo?i Na?ini re?avanja problema sa instalacijom programa Internet Explorer 9.
Napomena Ovo je ?FAST PUBLISH? ?lanak koji je kreiran direktno unutar organizacije za podr?ku korporacije Microsoft. Ovde navedene informacije pru?aju se u vi?enom stanju, kao odgovor na hitne probleme. Kao rezultat brzine kojom se objavljuju, materijali mogu da sadr?e tipografske gre?ke i u bilo kojem trenutku mogu da budu revidirani. Pogledajte uslove kori??enja da biste saznali vi?e.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 2399238 - Poslednji pregled: 26. februar 2014. - Revizija: 8.0
Odnosi se na:
 • Windows Internet Explorer 9
Klju?ne re?i: 
kbhowto kbinfo kbsurveynew kbcip KB2399238

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com