ID c?a bi: 2399238 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?
Khi ban cai t Windows Internet Explorer 9, phn mm va cac cu phn b sung cung c cai t nh m?t ph?n trong quy tr?nh. C cc i?u ki?n tin quy?t dnh cho Internet Explorer 9 v cc thng tin chi ti?t c?a chng khc nhau ty theo h? i?u hanh m my tnh c?a b?n ang ch?y. Tuy nhin, n?u m?t s? i?u ki?n tin quy?t no trong s? ny khng th? ci ?t t? ?ng ?c th? quy tr?nh ci ?t Internet Explorer 9 s? khng hon t?t. Trong tr?ng h?p , b?n ph?i ci ?t th? cng cc c?u ph?n v ph?n m?m i?u ki?n tin quy?t ?c m t? sau trong bi vi?t ny.

Nh?ng i?u c?n xem xt tr?c khi b?n th?c hi?n quy tr?nh ci ?t th? cng

?m b?o khng c b?n c?p nh?t no ang ?c ci ?t v khng ang ch? kh?i ?ng l?i.
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed
Internet Explorer 9 co th khng t ng cai t phn mm tin quyt va cac cu phn nu qua trinh cai t cac ban cp nht khac ang din ra hoc nu h? th?ng ang ch? kh?i ?ng l?i. ? ki?m tra xem nh?ng i?u ny c ang gy ra s? c? khng, h?y th?c hi?n m?t trong cc b?c sau:
 • Trong Windows 7, b?m Kh?i ?ng, b?m Pa-nen i?u khi?n r?i b?m Windows Update.
 • Trong Windows Vista, hay bm vao Bao mt trong Pa-nen iu khin, ri bm vao Windows Update.
Nu qua trinh cai t ban cp nht ang din ra, hay qua trinh cai t hoan tt trc khi ban c gng cai t Internet Explorer 9. Nu ban cp nht a c cai t nhng h thng cha c khi ng lai, hay khi ng lai may tinh cua ban trc khi c gng cai t Internet Explorer 9.

Ngoi ra, h?y nh? r?ng n?u my tnh ang ch? kh?i ?ng l?i, b?n c th? nh?n ?c thng bo l?i sau:

Cac ban cp nht khng th ap dung c.
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed

?m b?o b?n hi?n khng ch?y phin b?n pht hnh tr?c c?a Windows.
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed
N?u b?n ang s? d?ng phin b?n pht hnh c?a Windows, cc b?n c?p nh?t s? khng ci ?t. V c?ng t?i y, b?n s? nh?n ?c thng bo l?i b?n c?p nh?t khng p d?ng ?c. Nu ban nhn c thng bao li nay, hay ?m b?o rng may tinh cua ban ang chay phin ban a phat hanh, c b?n quy?n cua Windows 7 hoc Windows Vista Gi D?ch v? 2 (SP2).

Nu ban khng chc chn phin ban Windows nao c cai t, hay lam theo cac bc sau:


Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed


Ci ?t th? cng ph?n m?m v c?u ph?n tin quy?t c?a Internet Explorer 9

N?u b?n ? lo?i b? cc s? c? ci ?t t? ?ng m chng ti ? ? ngh? b?n xem xt trong ph?n tr?c, h?y ti?p t?c v ci ?t th? cng ph?n m?m v c?u ph?n tin quy?t. th?c hi?n vi?c ny, hay s dung mt trong nhng phng php sau sao cho phu hp vi h iu hanh ma ban ang chay.

Dnh cho Windows 7 hoc Windows Server 2008 R2

Dnh cho Windows Vista ho?c Windows Server 2008
 • Thng tin v Goi Dich vu 2 danh cho Windows Vista va Windows Server 2008 (KB948465)

  Tai xung goi x86 ngay by gi.
  Tai xung goi x64 ngay by gi.
 • M ta v Windows Graphics, Imaging va XPS Library (KB971512)

  Tai xung goi x86 ngay by gi.
  Tai xung goi x64 ngay by gi.
 • Platform Update Supplement danh cho Windows Vista va danh cho Windows Server 2008 (KB2117917)

  Lu ? Ban phai cai t b?n c?p nh?t 971512 trc khi cai t ban cp nht nay.

  Tai xung goi x86 ngay by gi.
  Tai xung goi x64 ngay by gi.

Cac vn a bit

Ban co th nhn c thng bao li khi c gng cai t Internet Explorer 9. Cac s c cai t co th co nhiu nguyn nhn khac nhau. bit thm thng tin v cac giai quyt nhng s c nay, hay xemCch khc phuc s c cai t Internet Explorer 9.
Chu y y la mt bai vit "XUT BAN NHANH" c tao trc tip t trong trung tm h tr cua Microsoft. Thng tin co trong tai liu nay c cung cp nhm tra li cac vn mi xut hin. Do vic cung cp nhanh chong, tai liu co th co li in n va co th c sa i bt ky luc nao ma khng cn thng bao. Hay xem iu khoan S dung xem xet thm.

Thu?c tnh

ID c?a bi: 2399238 - L?n xem xt sau cng: 08 Thang Ba 2014 - Xem xt l?i: 12.0
p d?ng
 • Windows Internet Explorer 9
T? kha:
kbhowto kbinfo kbsurveynew kbcip KB2399238

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com