Làm th? nào đ? lo?i b? t?p nh?t k? giao d?ch Exchange Server

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 240145 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bài vi?t này là m?t s? h?p nh?t c?a các bài vi?t trư?c đây có s?n sau: 259751, 315196


Bài vi?t này c?ng ch?a thông tin v? cách xóa các t?p nh?t k? giao d?ch. Trong m?t k?ch b?n trư?ng h?p x?u nh?t thiên tai, b?n có th? không có th? ph?c h?i t?t c? các d? li?u c?a b?n mà không có các t?p tin kí nh?p n?u b? máy cơ s? d? li?u tr? thành b? h?ng. T?p nh?t k? giao d?ch cung c?p m?t m?c đ? cao c?a recoverability. V? v?y, b?n nên th?c ch? hi?n các th? t?c đư?c th?o lu?n trong bài vi?t này như là m?t phương sách cu?i cùng trong t?nh hu?ng kh?n c?p n?u b?n không th? hoàn t?t m?t sao lưu đ?y đ?. M?t sao lưu đ?y đ? v?nh vi?n xóa các b?n ghi cam k?t t? đ?ng sau khi sao lưu chúng.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Nh?t k? giao d?ch b? máy cơ s? d? li?u Exchange Server ghi l?i t?t c? thay đ?i đ?n m?t b? máy cơ s? d? li?u Exchange Server. Theo th?i gian, các t?p tin kí nh?p tích l?y và s? d?ng t?t c? không gian đ?a s?n dùng n?u nó đư?c không đ?nh k? xóa đi t? đ?a c?ng.

Đ?i Ngo?i tập tin đăng ký giao dịch có kích thư?c c? đ?nh. Đ?i v?i Microsoft Exchange Server 2003 và t?t c? các phiên b?n trư?c đó c?a Exchange Server, kích thư?c này là chính xác 5 MB. Khi m?t Nh?t k? giao d?ch là đ?y đ?, Nh?t k? giao d?ch đư?c đ?i tên thành v?i m?t s? s? th? t?, và m?t b?n ghi hi?n t?i m?i đư?c t?o ra.

Nh?t k? giao d?ch hi?n t?i là m?t trong g?n đây nh?t đư?c t?o ra b?i máy ch? Exchange. Trong Microsoft Exchange Server 5.5, Nh?t k? giao d?ch hi?n t?i luôn luôn đư?c đ?t tên Edb.log. Trong Microsoft Exchange 2000 Server và trong Exchange Server 2003, các b?n ghi hi?n t?i đư?c đ?t tên v?i ti?n t? nhóm lí. Đ? bi?t thêm chi ti?t, h?y xem ph?n "Lí nhóm".

Trao đ?i t? đ?ng lo?i b? không c?n thi?t kí nh?p t?p tin b?ng cách s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây:
 • N?u tr?n ghi nh?t k? đư?c kích ho?t, Exchange Server lo?i b? b?n ghi c?a giao d?ch ngay sau khi h? đ? đư?c ghi vào t?p tin b? máy cơ s? d? li?u. Quá tr?nh này có th? gây ra m?t s? ch?m tr? trên m?t s? h? th?ng nhàn r?i cho đ?n khi các t?p tin Exx.log hi?n t?i c?a nhóm lưu tr? có liên quan ho?c các t?p tin Edb.log trong Exchange Server 5.5 tr? thành đ?y đ? và đ? đư?c đ?i tên thành. Đ? tăng t?c đ? quá tr?nh t? đ?ng xóa và t?o t?p tin kí nh?p m?i, b?n có th? g?i cho m?nh m?t tin thư thoại e-mail v?i m?t 5-megabyte (MB) t?p tin đính kèm.

  Lưu ?theo m?c đ?nh, khai thác g? tr?n kh? d?ng trong Exchange Server 5.5. theo m?c đ?nh, khai thác g? tr?n không đư?c kích ho?t trong Exchange 2000 Server ho?c trong Exchange Server 2003.
 • N?u tr?n ghi nh?t k? b? vô hi?u hóa, Exchange Server lo?i b? dư th?a các b?n ghi sau khi m?t đ?y đ? ho?c gia tăng sao lưu tr?c tuy?n t?t c? các b? máy cơ s? d? li?u trong m?t nhóm lưu tr? đư?c th?c hi?n.
Đ? bi?t thêm thông tin v? cách th?c ho?t đ?ng c?a các cơ ch? kí nh?p trao đ?i và v? làm th? nào đ? thay đ?i nó, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
147524 Làm th? nào thông tư đăng ?nh hư?ng đ?n vi?c s? d?ng các giao d?ch kí nh?p
258470 Làm th? nào đ? s?a đ?i các thi?t l?p khai thác g? tr?n
N?u b?t k? m?t trong nh?ng đi?u ki?n sau là đúng, t?p nh?t k? giao d?ch s? tăng trong s? cho đ?n khi không gian ổ đĩa c?ng b? c?n ki?t:
 • Chương tr?nh sao lưu không lo?i b? các t?p tin log giao d?ch.
 • Chương tr?nh sao lưu đ? ng?ng ch?y.
 • T?p nh?t k? giao d?ch không b? thanh l?c b?ng cách s? d?ng m?t s? phương pháp khác.
B?n đôi khi có th? ph?i xoá th? công t?p nh?t k? giao d?ch n?u b?n đ? h?t không gian đ?a c?ng. Ho?c, b?n có th? đôi khi ph?i xoá th? công t?p nh?t k? giao d?ch n?u b?n d? đoán h?t dung lư?ng đ?a c?ng trư?c khi b?n có th? ch?y m?t đ?y đ? ho?c gia tăng sao lưu tr?c tuy?n t?t c? các b? máy cơ s? d? li?u trong m?t nhóm c? th? lưu tr?. N?u b?n lo?i b? m?t b?n ghi có ch?a d? li?u đ? không đư?c đư?c vi?t đ? các t?p tin b? máy cơ s? d? li?u, các b? máy cơ s? d? li?u s? không c?n đư?c mountable sau m?t ch?ng d?ng b?t thư?ng. V? v?y, b?n ph?i xác đ?nh các b?n ghi đó là an toàn đ? lo?i b? trư?c khi b?n xoá th? công b?t k? t?p nh?t k? giao d?ch Exchange Server.

Lưu ? Có ngh?a cho các m?c đích c?a bài vi?t này, "lo?i b?" m?t t?p nh?t k? giao d?ch là di truy?n t?p Nh?t k? giao d?ch đó đ?n m?t v? trí nơi t?p nh?t k? giao d?ch có th? đư?c sao lưu, lưu tr?, ho?c xóa, tùy thu?c vào yêu c?u c?a b?n. Cho các m?c đích c?a bài vi?t này, "xóa" m?t t?p nh?t k? giao d?ch đ? c?p đ?n lo?i b? mà không cho phép b?n đ? sao lưu ho?c khôi ph?c t?p tin Nh?t k? giao d?ch đó.

Thông tin thêm

B?ng tay g? b? t?p tin Nh?t k? giao d?ch là không c?n thi?t

Đ? chính xác lo?i b? dư th?a tập tin đăng ký giao dịch, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Ng?ng t?t c? các b? máy cơ s? d? li?u trong nhóm lí.
 2. Xác minh trạm đậu c?a m?i t?p tin b? máy cơ s? d? li?u trong nhóm c? th? lưu tr?. Đ? bi?t thông tin v? làm th? nào đ? xác minh trạm đậu c?a m?i t?p tin b? máy cơ s? d? li?u, h?y xem ph?n "Cơ s? d? li?u k?".
 3. Th?c hi?n m?t trong các hành đ?ng sau đây:
  • N?u m?t ho?c nhi?u c?a các b? máy cơ s? d? li?u đang ? trong m?t nhà nư?c B?n t?t máy ho?c không phù h?p , xác đ?nh nh?ng t?p tin Nh?t k? giao d?ch có th? đư?c g? b? mà không ?nh hư?ng đ?n b? máy cơ s? d? li?u th?ng nh?t. Đ? bi?t thêm chi ti?t, h?y xem ph?n "T?p tin đăng nh?p".
  • N?u t?t c? các b? máy cơ s? d? li?u trong m?t nhà nư?c S?ch s? t?t máy ho?c Consistent , b?n có th? lo?i b? t?t c? các t?p tin log giao d?ch ngo?i tr? t?p nh?t k? giao d?ch hi?n t?i. Lo?i b? t?p nh?t kí hi?n t?i khi b? máy cơ s? d? li?u t?t c? trong t?nh tr?ng S?ch s? t?t máy s? gây ra m?t thi?t l?p l?i các kí nh?p t?p tin chu?i. Đi?u này không ngăn ch?n b? máy cơ s? d? li?u t? B?t đ?u. Tuy nhiên, m?t thi?t l?p l?i các kí nh?p t?p tin chu?i ?nh hư?ng đ?n kh? năng cu?n m?t b? máy cơ s? d? li?u chuy?n ti?p t? đ?ng g?i lưu trư?c n?u t?nh h?nh x?y ra.
 4. Sao chép t?t c? các giao d?ch kí nh?p t?p mà b?n mu?n lo?i b? sang v? trí khác trư?c khi b?n v?nh vi?n lo?i b? chúng kh?i đ?a c?ng Nh?t k? giao d?ch. Không v?nh vi?n xóa t?p nh?t k? giao d?ch cho đ?n khi b?n đ? hoàn thành m?t sao lưu đ?y đ? tr?c tuy?n t?t c? các b? máy cơ s? d? li?u trong nhóm lí.
Ph?n sau đây mô t? m?i quan h? gi?a tập tin đăng ký giao dịch và b? máy cơ s? d? li?u Exchange Server. Các b? ph?n c?ng cung c?p các hư?ng d?n chi ti?t v? làm th? nào đ? xác đ?nh nh?ng t?p tin kí nh?p đư?c an toàn đ? lo?i b?.

b? máy cơ s? d? li?u k?

N?u m?t b? máy cơ s? d? li?u Exchange Server đ? không đư?c t?t m?t cách chính xác, b? máy cơ s? d? li?u v?n "đính kèm" đ? d?ng nh?t k? giao d?ch c?a m?nh. Đi?u này có ngh?a r?ng không ph?i t?t c? các d? li?u t? t?p nh?t k? giao d?ch đ? đư?c b?o đ?m đ? các t?p tin b? máy cơ s? d? li?u. Trong khi kh?i đ?ng ti?p theo c?a b? máy cơ s? d? li?u, máy ch? Exchange phát hi?n t?nh tr?ng này. Exchange Server sau đó áp d?ng các d? li?u b? m?t tích cho các t?p tin b? máy cơ s? d? li?u. N?u các t?p tin kí nh?p ch?a d? li?u này không có s?n, b? máy cơ s? d? li?u không th? kh?i đ?ng.

Khi m?t b? máy cơ s? d? li?u Exchange Server đóng c?a m?t cách chính xác, b? máy cơ s? d? li?u đó "detaches" t? d?ng nh?t k? giao d?ch c?a m?nh. Trong trư?ng h?p này, b? máy cơ s? d? li?u không yêu c?u t?p nh?t k? giao d?ch trư?c khi mà b? máy cơ s? d? li?u ti?p theo B?t đ?u. Tuy nhiên, các t?p tin kí nh?p có th? h?u ích n?u đ?ng g?i lưu ho?c m?t phiên b?n trư?c đó c?a b? máy cơ s? d? li?u đ? đư?c khôi ph?c. Các t?p tin log s? đư?c s? d?ng đ? cu?n b? máy cơ s? d? li?u chuy?n ti?p t? khi sao lưu. V? v?y, t?p nh?t k? giao d?ch nên không b? xoá v?nh vi?n cho đ?n khi b?n có ch?c r?ng b?n s? không mu?n phát l?i chúng vào m?t phiên b?n c? c?a b? máy cơ s? d? li?u.

Trư?c khi b?n xoá th? công b?t k? t?p nh?t k? giao d?ch, b?n nên xác đ?nh trạm đậu c?a b?t k? b? máy cơ s? d? li?u s? d?ng t?p nh?t k? giao d?ch c? th?. Trong t?nh hu?ng này, xác đ?nh các "đính kèm" ho?c "tách" nhà nư?c c?a m?i b? máy cơ s? d? li?u s? d?ng t?p nh?t k? giao d?ch c? th?. B?n có th? xác đ?nh cho dù m?t b? máy cơ s? d? li?u đính kèm ho?c tách ra b?ng cách ki?m tra tiêu đ? t?p tin b? máy cơ s? d? li?u b?ng cách s? d?ng ti?n ích Eseutil/MH l?nh chuy?n đ?i. Ví d?, ch?y l?nh sau t?i d?u ki?m nh?c l?nh m?t nơi database_name là tên c?a b? máy cơ s? d? li?u mà b?n mu?n ki?m tra:
eseutil /MH database_name
Ví d?, đ? ki?m tra các H?p thư lưu tr? (Server1) b? máy cơ s? d? li?u, lo?i
eseutil /MH "H?p thư lưu tr? (Server1) .edb
Lưu ? Đ? ki?m tra các tiêu đ? c?a m?t b? máy cơ s? d? li?u b?ng cách s? d?ng l?nh Eseutil , b? máy cơ s? d? li?u ph?i đư?c ng?ng l?i.

Sau khi ch?y l?nh này, ki?m tra giá tr? nhà nư?c trong các thông tin tiêu đ? xu?t hi?n. Giá tr? nhà nư?c cung c?p các thông tin sau v? vi?c li?u b? máy cơ s? d? li?u đ? đư?c tách ra m?t cách chính xác:
 • N?u b? máy cơ s? d? li?u đ? đư?c tách ra m?t cách chính xác, giá tr? nhà nư?c là S?ch s? t?t máy ho?c Consistent, tùy thu?c vào phiên b?n c?a Exchange Server đang ch?y.
 • N?u b? máy cơ s? d? li?u đ? không đư?c tách ra m?t cách chính xác, giá tr? nhà nư?c là B?n t?t máy ho?c không phù h?p. Đi?u này có ngh?a r?ng m?t s? các t?p nh?t k? giao d?ch hi?n có ch?a giao d?ch xu?t s?c đư?c yêu c?u c?a b? máy cơ s? d? li?u. N?u b?n lo?i b? t?p nh?t k? giao d?ch trong trư?ng h?p này, b? máy cơ s? d? li?u không th? kh?i đ?ng m?t l?n n?a tr? khi b?n khôi ph?c l?i b? máy cơ s? d? li?u t? đ?ng g?i lưu ho?c tr? khi b?n s?a ch?a b? máy cơ s? d? li?u b?ng cách s? d?ng l?nh EseutilIsinteg l?nh.

  Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? s?a ch?a b? máy cơ s? d? li?u Exchange Server, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  812357 Làm th? nào đ? duy tr? b? máy cơ s? d? li?u Exchange c?a b?n sau khi b?n s?a ch?a b?ng cách s? d?ng công c? /p Eseutil trong Exchange Server 5.5, Exchange 2000 Server và Exchange Server 2003
Hai d? tr? t?p nh?t k? giao d?ch hành đ?ng như ph?n gi? ch? và đi?u đó không gian đ?a c?ng d? tr? c?ng có s?n trong trư?ng h?p đ?a c?ng mà các tập tin đăng ký giao dịch đư?c lưu tr? tr? thành đ?y đ?. Các t?p nh?t k? giao d?ch d? tr? đư?c đ?t tên Res1.logRes2.log. N?u đ?a c?ng nơi t?p nh?t k? giao d?ch đư?c đ?t tr? nên đ?y đ?, máy ch? Exchange s? s? d?ng các t?p nh?t k? giao d?ch hai d? tr? đ? ti?p t?c kí nh?p đ? lâu đ? ngăn ch?n b? máy cơ s? d? li?u s?ch. Khi Exchange Server không th? t?o m?t t?p tin kí nh?p b? sung giao d?ch do đ?a kí nh?p đ?y đ?, Res2.log đư?c đ?i tên thành và đư?c s? d?ng như kí nh?p ti?p theo. N?u nó là c?n thi?t, Res1.log c?ng s? đư?c s? d?ng.

Đôi khi kh? năng c?a c? hai t?p nh?t k? giao d?ch d? tr? có th? đư?c vư?t quá. Đi?u này gây ra t?t c? các b? máy cơ s? d? li?u trong nhóm lí b? t?t máy trong m?t nhà nư?c B?n t?t máy ho?c không phù h?p .

C?nh báo N?u b?n ch?y h?t không gian đ?a trên ổ đĩa Nh?t k? giao d?ch, các b? máy cơ s? d? li?u có th? không th? t?t s?ch. N?u m?t ho?c nhi?u c?a các b? máy cơ s? d? li?u trong m?t nhà nư?c B?n t?t máy ho?c không phù h?p , và n?u b?n xóa t?t c? các t?p tin Nh?t k? giao d?ch đ? tr?ng đ?a, không có b? máy cơ s? d? li?u trong các nhóm b? ?nh hư?ng lí s? đư?c mountable m?t l?n n?a mà không đư?c s?a ch?a ho?c khôi ph?c. B?n không ph?i xóa t?p nh?t k? đư?c yêu c?u v?n c?n c?a m?t ho?c nhi?u c?a các b? máy cơ s? d? li?u.

Lí nhóm

b? máy cơ s? d? li?u Exchange Server đư?c t? ch?c vào lí nhóm. M?t nhóm lưu tr? là m?t t?p h?p các b? máy cơ s? d? li?u mà chia s? m?t d?ng su?i t?p tin Nh?t k? giao d?ch duy nh?t. Trong Exchange Server 5.5, có là m?t nhóm lưu tr? duy nh?t lưu tr? thông tin có ch?a lên đ?n hai b? máy cơ s? d? li?u t?p tin. Các t?p tin b? máy cơ s? d? li?u hai đư?c đ?t tên Priv.edbPub.edb tương ?ng. Ngoài ra, Exchange Server 5.5 có ch?a m?t nhóm lưu tr? duy nh?t b?n ghi d?ch v? m?c tin thư thoại có ch?a m?t t?p tin b? máy cơ s? d? li?u duy nh?t đư?c đ?t tên Dir.edb.

Trong Exchange 2000 Server và trong Exchange Server 2003, có là không có nhóm lưu tr? b?n ghi d?ch v? m?c tin thư thoại. Trong Exchange 2000 Server và trong Exchange Server 2003, có th? có t?i đa b?n nhóm lưu tr? lưu tr? thông tin m?i máy ch?. M?i c?a các nhóm lưu tr? có th? ch?a t?i đa năm b? máy cơ s? d? li?u. Tên c?a các b? máy cơ s? d? li?u đư?c c?u h?nh b?i ngư?i qu?n tr?.

N?u ổ đĩa Nh?t k? giao d?ch tr? nên đ?y đ?, b? máy cơ s? d? li?u t?t c? trong nhóm lí s? đư?c t?t máy ngay l?p t?c. Khi b?n B?t đ?u b?t k? b? máy cơ s? d? li?u trong m?t nhóm lí, nhà nư?c c?a b? máy cơ s? d? li?u t?t c? trong nhóm lưu tr? đư?c ch?n. B?t k? yêu c?u giao d?ch kí nh?p l?i t?p đư?c th?c hi?n v?i nhau cho t?t c? b? máy cơ s? d? li?u trư?c khi b? máy cơ s? d? li?u đ?u tiên có th? B?t đ?u. tập tin đăng ký giao dịch phát l?i ho?t đ?ng và s? ki?n thư?ng áp d?ng cho t?t c? b? máy cơ s? d? li?u trong m?t nhóm lưu tr?, không đ? m?t b? máy cơ s? d? li?u cá nhân.

Quan tr?ng B?n c?n ki?m ch?ng r?ng m?i t?p tin b? máy cơ s? d? li?u là trong t?nh tr?ng S?ch s? t?t máy ho?c Consistent . M?t ho?c nhi?u b? máy cơ s? d? li?u trong m?t nhóm c? th? lưu tr? có th? đư?c tách ra m?t cách chính xác m?c dù b? máy cơ s? d? li?u khác trong cùng m?t nhóm lưu tr? đó không đư?c tách ra m?t cách chính xác. Không cho r?ng t?t c? b? máy cơ s? d? li?u trong m?t nhóm lí là trong t?nh tr?ng S?ch s? t?t máy d?a vào nhà nư?c c?a b? máy cơ s? d? li?u đ?u tiên b?n ki?m tra.

Lưu ? Cho Exchange Server 5.5, b?n ph?i ki?m tra m?i b? máy cơ s? d? li?u đư?c ch?a trong m?t t?p tin duy nh?t .edb b?ng cách s? d?ng l?nh Eseutil . Cho Exchange 2000 Server và cho Exchange Server 2003, m?i b? máy cơ s? d? li?u đư?c chia thành hai t?p tin. Hai t?p tin là t?p .stm và t?p .edb . Ki?m tra nhà nư?c c?a các t?p tin .stm.edb t?p tin b?ng cách s? d?ng l?nh Eseutil .

T?p tin kí nh?p

Đ? xác đ?nh nh?ng t?p tin Nh?t k? giao d?ch đư?c yêu c?u c?a b? máy cơ s? d? li?u trong m?t nhóm c? th? lưu tr?, h?y làm theo các bư?c sau.

Cho Exchange Server 5.5

Quan tr?ng Ph?n, phương pháp, ho?c công vi?c có bư?c mà cho b?n bi?t làm th? nào đ? s?a đ?i s? ki?m nh?p. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? b? sung, sao lưu s? ki?m nh?p trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? ki?m nh?p n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi phục s? ki?m nh?p, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Làm th? nào đ? sao lưu và khôi phục s? ki?m nh?p trong Windows
 1. Trong chương tr?nh quản trị viên máy phục vụ trao đ?i, xem con đư?ng làm vi?c cho b? máy cơ s? d? li?u.

  V? trí đư?ng d?n đư?c t?m th?y trên trang tính ch?t, trang thuộc tính Đư?ng d?n b? máy cơ s? d? li?u c?a các Máy ch? đ?i tư?ng. Các t?p tin tr?m ki?m soát (Edb.chk) n?m ? con đư?ng này. N?u chương tr?nh qu?n tr? viên không có s?n, b?n có th? xem con đư?ng làm vi?c trong s? ki?m nh?p h? th?ng. Ch?y Registry Editor và m? r?ng các khoá con ki?m nh?p sau.

  Đ? lưu tr? thông tin:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\MSExchangeIS\ParametersSystem\Working Directory
  Cho thư m?c:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\MSExchangeDS\Parameters\DSA Working Directory
 2. M?t d?u ki?m nh?c l?nh, di chuy?n vào m?c tin thư thoại con đư?ng làm vi?c. Xem các tiêu đ? c?a t?p Edb.chk b?ng cách s? d?ng l?nh Eseutil :
  eseutil /mk edb.chk
  Lưu ? r?ng màn h?nh đ?u ra là tương t? như sau đây:
  Microsoft(R) Windows NT(TM) Server Database Utilities
  Version 5.5
  Copyright (C) Microsoft Corporation 1991-1998. All Rights Reserved.
  
  Initiating FILE DUMP mode...
  Checkpoint file: edb.chk
  
  LastFullBackupCheckpoint (0,0,0)
  Checkpoint (157,2860,500)  comment: Checkpoint is in log 157 decimal
  FullBackup (90,8,10)
  FullBackup time:1/15/1999 18:18:36
  IncBackup (0,0,0)
  IncBackup time:0/0/1900 0:0:0
  . . .
  						
  Ba con s? trên tr?m ki?m soát d?ng đ?i di?n cho s? th? h? t?p tin kí nh?p, m?t l?nh v?c đ?i tư?ng d?i h?nh vào t?p tin kí nh?p, và m?t đ?i tư?ng d?i h?nh byte vào các l?nh v?c. Vi?t xu?ng s? th? h?.
 3. Chuy?n đ?i s? th? h? thành h? th?p l?c phân. Trong ví d? này, th?p phân 157 D?ch đ?n s? th?p l?c phân 9D. Exchange Server kí nh?p t?p tin đư?c đánh s? v?i năm ch? s? th?p l?c phân. Ví d?, m?t t?p nh?t kí có th? đư?c đ?t tên là Edb12345.log. Hàng đ?u th? gi?i Zero đư?c s? d?ng đ? pad s? kí nh?p đ?n năm ch? s?. V? v?y, đi?m ki?m tra t?p nh?t k? t? các ví d? trư?c đó là Edb0009d.log.

  Lưu ? B?n có th? s? d?ng phương th?c khoa h?c máy tính Windows đ? chuy?n đ?i t? th?p phân sang h? th?p l?c phân. B?t đ?u các máy tính. Sau đó, nh?p vào khoa h?c trên xem tr?nh đơn. Nh?p s? th?p phân, và sau đó nh?p vào Hex.
 4. Đi?m ki?m tra kí nh?p và t?t c? các b?n ghi đư?c t?o ra sau khi kí nh?p đi?m ki?m tra đư?c yêu c?u đ? B?t đ?u m?t b? máy cơ s? d? li?u khi b? máy cơ s? d? li?u là trong trạm đậu không phù h?p .B?n không th? t?m th?y m?t t?p tin kí nh?p tương ?ng v?i giá tr? đi?m ki?m tra b?n tính toán. Đi?u này có th? x?y ra n?u các tr?m ki?m soát trong t?p nh?t k? đ?t luôn luôn đư?c đ?t tên Edb.log. Cho đ?n khi Nh?t k? này là đ?y đ? và cho đ?n khi m?t b?n ghi m?i đư?c t?o ra, t?p đ? đ?t tên tin c?a các b?n ghi hi?n t?i không có s? th? t? kí nh?p.

  B?n có th? xác minh s? th?c t? n?i b? chu?i c?a các t?p tin Edb.log b?ng cách xem tiêu đ? t?p tin kí nh?p b?ng cách s? d?ng Eseutil l?nh:
  eseutil /ML Edb.log
  LGeneration l?nh v?c kí nh?p t?p tin tiêu đ? ph?n ánh th?c t? t?, s? t?p nh?t k?. B?n ph?i chuy?n đ?i giá tr? lGeneration sang h? th?p l?c phân.
 5. B?n m?t cách an toàn có th? lo?i b? t?t c? s? b?n ghi ít hơn các b?n ghi đi?m ki?m tra. Tuy nhiên, không lo?i b? các b?n ghi đi?m ki?m tra riêng c?a m?nh. Trong ví d? này, b?n có th? lo?i b? Edb0009c.log, Edb0009b.log, và vv., nhưng không Edb0009d.log ho?c kí nh?p hi?n t?i.
  H?y nh? đ? di chuy?n, không xóa, các t?p tin log. B?n không ph?i d?ng b?n ghi d?ch v? b? máy cơ s? d? li?u đ? lo?i b? các t?p tin kí nh?p đư?c c? quá các tr?m ki?m soát.
N?u b?n ph?i khôi ph?c l?i m?t đ?ng g?i lưu, b?n c?ng ph?i khôi ph?c l?i t?t c? các t?p nh?t k? đư?c t?o ra sau khi sao lưu đó n?u b?n mu?n hoàn toàn cu?n phía trư?c b? máy cơ s? d? li?u. N?u không có m?t break trong chu?i các b?n ghi, b?n không th? quay v? phía trư?c trong quá kh? trong gi? gi?i lao.

Đ? trao đ?i 2000 Server và cho trao đ?i máy ch? 2003

 1. Đ? xác đ?nh đư?ng d?n và t?p đ? đ?t tên tin c?a các t?p tin .edb.stm cho m?t b? máy cơ s? d? li?u, s? d?ng qu?n l? h? th?ng trao đ?i đ? xem tab b? máy cơ s? d? li?u trong hộp thoại thu?c tính cho m?i đ?i tư?ng b? máy cơ s? d? li?u.
 2. M?t d?u ki?m nh?c l?nh, di chuy?n đ?n con đư?ng c?a m?t t?p tin b? máy cơ s? d? li?u.
 3. Ch?y l?nh Eseutil đ? xem các tiêu đ? c?a các t?p tin cơ s? d? li?u:
  eseutil /mh database_file
 4. Ki?m tra kí nh?p yêu c?u trư?ng trong tiêu đ? t?p tin b? máy cơ s? d? li?u. L?nh v?c kí nh?p yêu c?u danh sách ph?m vi s? t?p nh?t k? đư?c yêu c?u đ? B?t đ?u này b? máy cơ s? d? li?u. N?u ph?m vi 0 - 0, không có t?p nh?t k? đư?c yêu c?u đ? B?t đ?u này b? máy cơ s? d? li?u. Đi?u này có ngh?a r?ng b? máy cơ s? d? li?u là trong t?nh tr?ng S?ch s? t?t máy ho?c Consistent .

  Lưu ? Đ? ki?m tra các tiêu đ? c?a m?t b? máy cơ s? d? li?u b?ng cách s? d?ng l?nh Eseutil , b? máy cơ s? d? li?u ph?i đư?c ng?ng l?i. Xem Tuy nhiên, trong t?t c? các phiên b?n c?a Exchange Server, b?n có th? xét các tiêu đ? c?a các t?p tin tr?m ki?m soát khi b? máy cơ s? d? li?u đang ch?y. Th? t?c ki?m tra các t?p tin tr?m ki?m soát là gi?ng nhau cho t?t c? các phiên b?n c?a Exchange Server và đư?c mô t? trong các "cho Exchange Server 5.5" ph?n. Xem giá tr? đi?m ki?m tra cho phép b?n xác đ?nh nh?ng t?p tin kí nh?p có th? đư?c g? b? mà không c?n ph?i ngăn ch?n các b? máy cơ s? d? li?u. T?p nh?t k? có th? đư?c g? b? đư?c c? hơn Nh?t k? tr?m ki?m soát và mà không bao g?m các b?n ghi đi?m ki?m tra.
 5. N?u b?n đang ch?y m?t phiên b?n c?a Exchange Server đó là s?m hơn Exchange Server 2003 Service Pack 1 (SP1), b?n ph?i chuy?n đ?i d?y s? th?p phân đư?c li?t kê trong l?nh v?c kí nh?p yêu c?u giá tr? th?p l?c phân. Ví d?, n?u giá tr? kí nh?p yêu c?u28217-28221, kí nh?p các t?p tin t? 06E39 đ? 06E3D đư?c yêu c?u c?a b? máy cơ s? d? li?u này. Trong Exchange Server 2003 SP1, l?nh v?c kí nh?p yêu c?u đ? đư?c tăng cư?ng đ? báo cáo giá tr? th?p phân và h? th?p l?c phân.

  Lưu ? B?n có th? s? d?ng phương th?c khoa h?c máy tính Windows đ? chuy?n đ?i t? th?p phân sang h? th?p l?c phân. B?t đ?u các máy tính, và sau đó nh?p vào khoa h?c trên xem tr?nh đơn. Nh?p s? th?p phân, và sau đó nh?p vào Hex.

  Lưu ? Trong Exchange Server 5.5, t?p nh?t k? đư?c đ?t tên Edbxxxxx.log, nơi "x" là m?t năm ch? s? th?p l?c phân s?. B?i v? b?n có th? có t?i đa b?n lí nhóm trong Exchange 2000 Server và trong Exchange Server 2003 v?i m?i nhóm lí có m?t t?p h?p c? th? các t?p tin log, ti?n t? "Edb" không xu?t hi?n trong t?p đ? đ?t tên tin Nh?t k? giao d?ch. Trong Exchange 2000 Server và trong Exchange Server 2003, ti?n t? "Edb" đư?c thay th? b?ng "E00," "E01," "E02," "E03." Đ?i v?i m?t ph?c h?i nhóm lưu trữ, ti?n t? "Edb" đư?c thay th? b?ng "R00." Lí nhóm kí nh?p t?p tin tên ti?n t? xu?t hi?n trong Bộ quản lý Hệ thống Exchange trên tab chung c?a hộp thoại thu?c tính đ?i tư?ng nhóm lưu tr? c? th?. V? v?y, n?u các lưu tr? nhóm ti?n t? là "E01" và n?u m?c nh?p Nh?t k? yêu c?u28217-28221 (0x06E39-0x06E3D), th?c t? các b?n ghi đư?c yêu c?u là E0106E39.log đ? E0106E3D.log.

  B?n nên ki?m tra các yêu c?u kí nh?p giá tr? cho m?i b? máy cơ s? d? li?u trong m?t nhóm lí trư?c khi b?n lo?i b? b?n ghi b?t k? cho nhóm đó lí.
B?n m?t cách an toàn có th? lo?i b? t?t c? các t?p tin kí nh?p s? là ít hơn m?c th?p nh?t trong b?t k? l?nh v?c kí nh?p yêu c?u cho b?t k? b? máy cơ s? d? li?u trong nhóm lí. H?y nh? đ? di chuy?n, không xóa, các t?p tin log.

Lưu ? L?nh v?c kí nh?p yêu c?u có th? báo cáo m?t ph?m vi c?a m?t kí nh?p, nhưng không t?m th?y t?p nh?t k? s? tương ?ng. Ví d?: trư?ng kí nh?p yêu c?u có th? báo cáo m?t lo?t các 28221-28221, nhưng không t?m th?y t?p nh?t k? là s? 28221. Đi?u này có th? x?y ra n?u các tr?m ki?m soát trong t?p nh?t k? đ?t. T?p nh?t k? đ?t luôn luôn đư?c đ?t tên v?i ch? là nhóm lưu tr? ti?n t?. Ví d?, t?p nh?t k? đư?c đ?t t?i có th? đư?c đ?t tên là E01.log. Cho đ?n khi Nh?t k? này là đ?y đ? và cho đ?n khi m?t b?n ghi m?i đư?c t?o ra, t?p đ? đ?t tên tin c?a các b?n ghi hi?n t?i không có s? th? t? kí nh?p.

B?n có th? xác minh s? th?c t? n?i b? chu?i c?a t?p nh?t kí hi?n t?i b?ng cách xem tiêu đ? t?p tin kí nh?p b?ng cách s? d?ng Eseutil l?nh:
eseutil /ML log_prefix.log
Ví d?, n?u ti?n t? kí nh?p E01, s? d?ng eseutil /ML E01.log.LGeneration l?nh v?c kí nh?p t?p tin tiêu đ? ph?n ánh th?c t? t?, s? t?p nh?t k?.

N?u b?n ph?i khôi ph?c l?i m?t Exchange Server b? máy cơ s? d? li?u t? đ?ng g?i lưu, và n?u b?n mu?n Khôi ph?c b? máy cơ s? d? li?u Exchange Server mà không làm m?t d? li?u, b?n c?ng ph?i khôi ph?c t?t c? các giao d?ch kí nh?p t?p đư?c t?o ra sau đó sao lưu đư?c th?c hi?n. N?u không có m?t break trong tr?nh t? c?a các b?n ghi c?a giao d?ch, b?n không th? quay v? phía trư?c qua đó. Trong t?nh hu?ng này, b?n ph?i lo?i b? t?t c? các b?n cao hơn s? ghi sau khi ăn. Đi?u này bao g?m các t?p tin kí nh?p hi?n t?i.

Lưu ? Ngay c? khi t?t c? các b? máy cơ s? d? li?u trong m?t nhóm lưu tr? S?ch s? t?t máy ho?c Consistent bang, b?n không nên lo?i b? các t?p tin kí nh?p g?n đây nh?t. N?u b?n lo?i b? các t?p tin kí nh?p g?n đây nh?t, m?t t?p m?i c?a t?p nh?t k? đư?c t?o ra, B?t đ?u t? th? t? 0x000001. Đi?u này thi?t l?p m?i các t?p tin log s? ngăn tr? m?t Exchange Server b? máy cơ s? d? li?u t? đ?ng g?i lưu trư?c đư?c lăn v? phía trư?c.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? s?a ch?a b? máy cơ s? d? li?u Exchange Server, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
893083 V?n đ? hàng đ?u h? tr? cho thông tin Exchage

Thu?c tính

ID c?a bài: 240145 - L?n xem xét sau cùng: 18 Tháng Mười Một 2013 - Xem xét l?i: 4.0
Áp d?ng
 • Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Exchange 2000 Enterprise Server
 • Microsoft Exchange 2000 Server Standard Edition
 • Microsoft Exchange Server 5.5 Standard Edition
T? khóa: 
kbhowto kbmt KB240145 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 240145

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com