Sist?m? Windows 7 WSD ier??u ikonas sada?? Ier?ces un printeri, iesp?jams, tiek par?d?tas nepareizi k? cita klase

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2403006 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

SIMPTOMI

Ier??u t?mek?a pakalpojumu (WSD) ier?ce, iesp?jams, par?da nepareizo ikonu, skatot to sada?? Ier?ces un printeri. Piem?ram, WSD printeris, iesp?jams, tiek par?d?ts ar servera ikonu sada?? Ier?ces, nevis ar printera ikonu sada?? Printeri un faksa apar?ti.

IEMESLS

?o probl?mu izraisa nepareiza korpor?cijas Microsoft izlaista Device Stage pakotne, kas bija pieejama no 2010. gada 8. l?dz 22. j?nijam.

RISIN?JUMS

Lai atrisin?tu ?o probl?mu, not?riet Device Stage metadatu veikalu un lejupiel?d?jiet jaunas pakotnes. Ja v?laties autom?tiski nov?rst ?o probl?mu, atveriet sada?u "Labot autom?tiski". Ja v?laties ?o probl?mu nov?rst pats, atveriet sada?u "Labot patst?v?gi".

Labot autom?tiski

Lai probl?mu labotu autom?tiski, noklik??iniet uz saites Labot ?o probl?mu. P?c tam dialoglodzi?? Failu lejupiel?de noklik??iniet uz Palaist un veiciet ?aj? vedn? nor?d?t?s darb?bas.


Labot ?o probl?mu
Microsoft Fix it 50527


Piez?me. ?is vednis, iesp?jams, b?s tikai ang?u valod?, ta?u autom?tisk? probl?mu nov?r?ana darbojas ar? cit?m Windows valodu versij?m.

Piez?me. Ja neatrodaties pie datora, kur? rad?s probl?ma, autom?tisk?s labo?anas risin?jumu varat saglab?t zibatmi?as disk? vai kompaktdisk?, lai to v?l?k palaistu dator?, kur? rad?s probl?ma.

Labot patst?v?gi

Lai ?o probl?mu labotu patst?v?gi, veiciet ??s darb?bas:

1.       Atveriet privili??to (administratora) komandu uzvedni.

2.       Ierakstiet del /s "%systemdrive%\users\%username%\AppData\Local\Microsoft\Device Metadata\*.*" un nospiediet tausti?u Enter.

3.       Ierakstiet Y k? atbildi uz uzvedni Are you sure (Y/N) (Vai esat p?rliecin?ts (J/N)) un nospiediet tausti?u Enter.

4.       Jums, iesp?jams, b?s j?ieraksta Y, lai apstiprin?tu v?l citu failu dz??ana atkar?b? no pa?reiz dator? eso?o Device Stage pakot?u skaita. (visas pakotnes no jauna lejupiel?d?s sist?ma Windows)
 

??s darb?bas dz?s?s ke?atmi?as saturu, kas ietver nepareizo pakotni un liks sist?mai Windows 7 atk?rtoti lejupiel?d?t atbilsto??s pakotnes ar pareizajiem ier?ces metadatiem.
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2403006 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: ceturtdiena, 2011. gada 30. j?nijs - P?rskat??ana: 1.0
ATTIECAS UZ:
  • Windows 7 Home Basic
  • Windows 7 Home Premium
  • Windows 7 Professional
  • Windows 7 Ultimate
Atsl?gv?rdi: 
kbmsifixme kbfixme KB2403006

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com