U operativnom sistemu Windows 7 ikone za WSD ure?aje mogu se neispravno prikazati kao druga?ija klasa u okviru stavke ?Ure?aji i ?tampa?i?.

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 2403006 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

SIMPTOMI

Ure?aj Veb usluga za ure?aje (WSD) mo?e prikazati neispravnu ikonu prilikom njegovog prikazivanja u okviru stavke Ure?aji i ?tampa?i. Na primer, WSD ?tampa? se mo?e pojaviti sa ikonom servera i u okviru stavke Ure?aji umesto da se pojavi sa ikonom ?tampa?a u okviru stavke ?tampa?i i faksovi.

UZROK

Ovaj problem je izazvan neispravnim paketom Device Stage koji je izdala korporacija Microsoft i bio je dostupan izme?u 8. i 22. juna 2010.

RE?ENJE

Da biste re?ili ovaj problem, o?istite Device Stage skladi?te metapodataka i preuzmite nove pakete. Da bismo re?ili ovaj problem umesto vas, pre?ite na odeljak ?Popravi umesto mene?. Ako biste radije da sami re?ite problem, posetite odeljak ?Popravi?u sâm?.

Popravi?u sâm

Da biste automatski re?ili ovaj problem, kliknite na vezu Re?i ovaj problem. Zatim u dijalogu Preuzimanje datoteke kliknite na dugme Pokreni i sledite korake u ?arobnjaku.


Re?i ovaj problem
Microsoft Fix it 50527


Napomena ovaj ?arobnjak je mo?da dostupan samo na engleskom jeziku. Me?utim, automatska popravka funkcioni?e i za ostale jezi?ke verzije operativnog sistema Windows.

Napomena Ako ne radite za ra?unarom na kojem je do?lo do problema, automatsku popravku mo?ete sa?uvati na fle? disku ili CD-u kako biste mogli da je pokrenete na ra?unaru na kojem postoji problem.

Popravi?u sâm

Da biste sami re?ili problem, sledite ove korake:

1.       Otvorite komandnu liniju sa punim privilegijama (administrator).

2.       Otkucajte del /s "%systemdrive%\users\%username%\AppData\Local\Microsoft\Device Metadata\*.*" i pritisnite taster Enter.

3.       Otkucajte Y u upitu Da li ste sigurni (Y/N) i pritisnite taster Enter.

4.       Mo?da ?ete morati da otkucate Y da biste potvrdili jo? nekoliko brisanja, u zavisnosti od broja paketa Device Stage koji se trenutno nalaze na ra?unaru. (Windows ?e blagovremeno preuzeti sve pakete)
 

Ovi koraci ?e izbrisati sadr?aj ke?a koji sadr?i neispravan paket i poslati upit operativnom sistemu Windows 7 da ponovo preuzme odgovaraju?e pakete sa ispravnim metapodacima ure?aja.
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 2403006 - Poslednji pregled: 30. jun 2011. - Revizija: 1.0
ODNOSI SE NA:
  • Windows 7 Home Basic
  • Windows 7 Home Premium
  • Windows 7 Professional
  • Windows 7 Ultimate
Klju?ne re?i: 
kbmsifixme kbfixme KB2403006

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com