Làm th? nào đ? đ?m b?o máy bay ph?n l?c 3.5 đư?c cài đ?t đúng (ph?n I)

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 240377 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Này bài vi?t chi ti?t bư?c b?n có th? làm đ? s?a ch?a m?t v?n đ? cài đ?t v?i Microsoft Jet 3.51. Nó bao g?m x? l? s? c? cho DAO, ActiveX Data Objects (ADO) và phương pháp ti?p c?n ODBC.

THÔNG TIN THÊM

C?NH BÁO: Bài vi?t này ch?a thông tin c? th? v? vi?c ch?nh s?a Windows Registry. B?n nên luôn luôn sao lưu s? đăng k? trư?c khi b?n ch?nh s?a nó. N?u b?n thay đ?i s? đăng k?, b?n có th? làm cho máy tính c?a b?n ng?ng ho?t đ?ng. Ch? m?t l?p tr?nh viên c?p chuyên gia nên c? g?ng các bư?c trong bài vi?t này.

Microsoft cung c?p thông tin này mà không có b?o hành ho?c th? hi?n hay ng? ?, bao g?m nhưng không gi?i h?n, b?o đ?m ng? ? kh? năng bán hàng và/ho?c cho m?t m?c đích c? th?. Bài vi?t này gi? đ?nh r?ng b?n đ? quen thu?c v?i an toàn đăng k? ch?nh s?a th? t?c.

N?u b?n có h?n ch? kinh nghi?m, b?n có th? mu?n liên h? v?i m?t Microsoft Certified Partner. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? Microsoft Certified đ?i tác, xin vui l?ng xem trang sau đây trên World Wide Web:
http://www.Microsoft.com/certpartner/
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? h? tr? các tùy ch?n có s?n t? Microsoft, xin vui l?ng xem trang sau đây trên World Wide Web:
http://support.Microsoft.com/Default.aspx?SCID=FH;EN-US;CNTACTMS

Giới thiệu

Cơ s? d? li?u Microsoft ph?n l?c đư?c s? d?ng b?i nhi?u ?ng d?ng v? v?y nó có th? r?ng ti?n tr?nh cài đ?t ?ng d?ng hay, nhi?u kh? năng, m?t g? b? ?ng d?ng có th? ?nh hư?ng đ?n các ?ng d?ng khác trên máy tính c?a b?n. Bư?c chi ti?t bài vi?t này b?n có th? đ? đ?m b?o r?ng Microsoft Jet đúng đư?c cài đ?t trên máy tính c?a b?n.

Tài li?u đư?c chia thành ba ph?n, (a) gi?i đáp th?c m?c phương pháp ti?p c?n này đ?m b?o r?ng các tr?nh đi?u khi?n DAO, ADO, và ODBC đư?c cài đ?t đúng, (b) gi?i đáp th?c m?c Microsoft Jet, n?m trên các máy bay ph?n l?c DLLs và thi?t đ?t đăng k?, và (c) ngu?n d? li?u, mà cơ quan đăng k? danh sách các phím đó s? làm cho cơ th? c?a bài vi?t khó đ?c.

Xin vui l?ng xem bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft sau cho m?t ti?p t?c c?a bài vi?t này, bao g?m m?t ph?n C, các d? li?u tài nguyên:
245524 Làm th? nào đ? đ?m b?o máy bay ph?n l?c 3.5 đư?c cài đ?t đúng (ph?n II)

Gi?i đáp th?c m?c phương pháp ti?p c?n

Trư?c khi x? l? s? c? cài đ?t máy bay ph?n l?c, b?n c?n ph?i ch?c ch?n r?ng phương pháp ti?p c?n m?t cách chính xác đư?c cài đ?t. Các đo?n bao g?m DAO, ODBC và ADO.

Đối tượng Truy cập Dữ liệu (DAO)

DAO là ph? bi?n nh?t phương pháp truy c?p máy bay ph?n l?c. Các bư?c sau đây có th? đư?c s? d?ng đ? đ?m b?o r?ng nó đư?c cài đ?t đúng:
 1. Đ?m b?o r?ng b?n có t?p tin sau đây:
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Dao\Dao350.dll
  					
  LƯU ?: K? t? ? đ?a có th? là khác nhau n?u b?n sao Windows đư?c cài đ?t trên m?t ? đ?a khác hơn là ? C:.

 2. N?u d? án c?a b?n tài li?u tham kh?o (Microsoft DAO 2.5/3.5ho?c 3.51) Thư vi?n kh? năng tương thích thay v? c?a Microsoft DAO 3.5)ho?c 3.51) Thư vi?n, sau đó b?n c?n ph?i đ?m b?o r?ng các t?p tin sau đây đư?c cài đ?t:
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Dao\Dao2535.tlb
  					
 3. B?n c?n ph?i đ?m b?o r?ng các khóa registry cho DAO t?n t?i. Các khóa registry đư?c li?t kê trong ph?n cài đ?t Registry Microsoft DAO sau này trong bài vi?t này. S? d?ng chương tr?nh RegEdit đ? xác minh r?ng các khóa registry t?n t?i. N?u các khóa registry b? thi?u ho?c tr? đ?n m?t t?p tin không t?n t?i, b?n có th? t? unregister và đăng k? l?i các t?p tin Dao350.dll b?ng cách ch?y hai l?nh sau đây t? các c?a s? B?t đ?u nút, và sau đó ch?n Ch?y ho?c t? MS/DOS command prompt s? d?ng l?nh này:
  Regsvr32.exe /U 
  "C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Dao\Dao350.dll"
  
  Regsvr32.exe
  "C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Dao\Dao350.dll"
  						
  Lưu ? r?ng hai l?nh trư?c đó có m?t ng?t d?ng cho d? đ?c. B?n nên ch?y m?i l?nh trên m?t d?ng liên t?c.

  Thay phiên, b?n có th? ch?nh s?a registry tr?c ti?p. Hư?ng d?n cho vi?c áp d?ng các giá tr? thông qua m?t t?p tin reg đư?c đưa ra trong ph?n cài đ?t Registry Microsoft DAO.
 4. M?t khi các t?p tin và đăng k? thi?t l?p đưa ra, b?n có th? ki?m tra cài đ?t DAO qua m?. Th?c hi?n m?t tham chi?u đ?n Microsoft DAO 3.5)ho?c 3.51) Thư vi?n trong các d? án c?a b?n và ch?y các tuyên b? sau:
  Debug.Print DBEngine.Version
  						
  N?u các báo cáo ho?t đ?ng, b?n đư?c ?ng d?ng c?a b?n v?n không, nên ti?p t?c v?i ph?n "Gi?i đáp th?c m?c Microsoft Jet".

  N?u đo?n m? ki?m tra trư?c gây ra thông báo th?i gian ch?y l?i này:
  '429': ActiveX thành ph?n không th? t?o đ?i tư?ng.
  ki?m tra xem n?u DAO th?i gian thi?t k? gi?y phép khóa t?n t?i trên máy tính c?a b?n. Nh?ng ba d?ng có th? đư?c lưu vào m?t t?p v?i ph?n m? r?ng reg và nh?p vào s? đăng k? thông qua chương tr?nh RegEdit:
  REGEDIT4
  [HKEY_CLASSES_ROOT\Licenses\F4FC596D-DFFE-11CF-9551-00AA00A3DC45]
  @="mbmabptebkjcdlgtjmskjwtsdhjbmkmwtrak"
  					
 5. N?u các m? không thành công v?i m?t s? vi ph?m truy c?p, m?t s? t?p tin h? tr? có th? quá h?n, thông thư?ng:
  Oleaut32.dll
  Msvcrt.dll
  					
  Phiên b?n m?i nh?t c?a nh?ng t?p tin này có th? thu đư?c b?ng cách cài đ?t phiên b?n m?i nh?t c?a:
  http://MSDN.Microsoft.com/en-US/Data/aa937729.aspx icrosoft (MDAC)
  t? World Wide Web. Ch?y nó trên máy tính c?a b?n đ? cài đ?t các t?p tin h? tr? m?i nh?t.

  LƯU ?: Cài đ?t t?p này có th? ghi đè các tr?nh đi?u khi?n Microsoft Access ODBC như đư?c nêu trong các ph?n sau đây. N?u b?n có chương tr?nh mà s? d?ng các tr?nh đi?u khi?n, b?n nên th?n tr?ng v? vi?c nâng c?p chúng.

 6. Đôi khi, m?t s? vi ph?m truy c?p có th? d?n đ?n t? m?t không phù h?p gi?a phiên b?n c?a Dao350.dll và m?t s? máy bay ph?n l?c khác ho?c h? tr? DLLs. Ví d?, n?u b?n có m?t phiên b?n 3,50 Dao350.dll và máy bay ph?n l?c 3.51, b?n có th? có v?n đ?. Nâng c?p lên phiên b?n 3.51 c?a Dao350.dll có th? giúp đ?.

Tr?nh đi?u khi?n ODBC Microsoft Access

Cài đ?t Microsoft Access 2000, Microsoft Visual Basic 6.0 SP3, Microsoft Windows 2000, ADO 2,1 tr? lên và các s?n ph?m khác có th? phá v? các chương tr?nh s? d?ng tr?nh đi?u khi?n Microsoft Access ODBC. Các ?ng d?ng này thay th? các tr?nh đi?u khi?n Microsoft Jet 3.5 ODBC v?i tr?nh đi?u khi?n Microsoft Jet 4,0 ODBC. Các tr?nh đi?u khi?n có kh? năng khác nhau và có th? gây ra ?ng d?ng c?a b?n th?t b?i trong nh?ng trư?ng h?p nh?t đ?nh. B?n có th? ki?m tra các s? phiên b?n c?a các t?p tin sau đây:
Odbcjt32.dll 
Odbcji32.dll 
Odexl32.dll
Oddbse32.dll 
Odpdx32.dll 
Odtext32.dll 
Odfox32.dll
				
Nh?ng t?p tin n?m trong thư m?c Windows\System (ho?c Winnt\System32 cho Windows NT). Phiên b?n t?p tin nên b?t đ?u v?i 3.5 ho?c 3.51.

N?u s? phiên b?n b?t đ?u v?i 4.0, sau đó bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft sau đ? c? th? v?i v?n đ? này:
237575 Quay tr? l?i chương tr?nh đi?u khi?n ODBC 97 truy c?p sau khi cài đ?t MDAC


Bài vi?t c?ng có th? đư?c s? d?ng n?u các t?p tin không t?n t?i. M?t khi các tr?nh đi?u khi?n đưa ra, b?n có th? xem chúng trong các ODBC Administrator trong B?ng đi?u khi?n (ho?c Công c? qu?n tr?N?u b?n đang s? d?ng Windows 2000), t?o ra DSNs đ? MDB và ISAM t?p và nén cơ s? d? li?u Microsoft Access. N?u bài vi?t không gi?i quy?t v?n đ? và b?n có th? s? d?ng tr?nh đi?u khi?n ODBC khác mà không g?p v?n đ?, ti?p t?c t?i ph?n gi?i đáp th?c m?c Microsoft máy bay ph?n l?c.

ActiveX Data Objects (ADO)

 1. Trư?c tiên xác minh r?ng b?n có th? s? d?ng ADO v?i m?t nhà cung c?p khác v?i các nhà cung c?p OLEDB cho Microsoft máy bay ph?n l?c. N?u không, sau đó b?n c?n ph?i xác minh r?ng ADO đúng đư?c cài đ?t và đăng k?. Bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft sau s? giúp b?n kh?c ph?c các d? li?u Microsoft Access thành ph?n:

  232060 Làm th? nào đ? thi?t l?p MDAC g? r?i hư?ng d?n
  Sau khi ADO đư?c cài đ?t và làm vi?c đúng cách ti?n hành v?i các bư?c sau đ? xác minh r?ng các nhà cung c?p OLEDB cho Microsoft Jet là đúng đư?c cài đ?t và đăng k?.
 2. Các nhà cung c?p OLEDB cho Microsoft Jet 3,5 bao g?m hai t?p tin sau đây:
  C:\Windows\System\Msjt4jlt.dll   (Winnt\System32 for Windows NT or Windows 2000)
  C:\Program Files\Common Files\System\Ole Db\Msjtor35.dll
  						
  Msjt4jlt.dll là máy bay ph?n l?c 3,52, m?t phiên b?n đ?c bi?t c?a máy bay ph?n l?c 3.5 đ?c bi?t cho ADO. Nó không h? tr? t?p tin đư?c liên k?t, truy v?n đư?c lưu tr? ho?c các tr?nh đi?u khi?n cài đ?t ISAM. Nó d?a trên m?t s? các máy bay ph?n l?c 3.51 l?i t?p khác, đ?c bi?t là Msjter35.dll và Msjint35.dll, c?ng n?m trong thư m?c h? th?ng.

  N?u nh?ng t?p tin này không t?n t?i, b?n có th? có đư?c chúng b?ng cách t?i v?MDAC 2.0t? v? trí sau đây trên trang Web, ho?c t? Visual Basic 6.0 (các phiên b?n trư?c khi đ?n SP3). MDAC 2,1 và sau này không ch?a nh?ng t?p tin này.

  N?u b?n chưa MDAC 2,1 ho?c máy tính c?a b?n, b?n có th? t?i v? phiên b?n MDAC 2.0 c?a t?p tin MDAC_TYP.exe và ch?y nó đ? cài đ?t các thành ph?n này. Phiên b?n này MDAC 2.0 c?a MDAC_TYP.EXE t?p tin có th? đư?c t?m th?y t?i v? trí sau:
  http://Microsoft.com/Data/download_20300223.htm
  N?u b?n có m?t phiên b?n 2,1 ho?c m?i hơn c?a MDAC trên máy tính c?a b?n, sao chép các t?p tin MDAC 2.0 MDAC_TYP.exe đ?n m?t thư m?c s?ch và ch?y l?nh sau đây:mdac_typ.exe/c / /t:C:\MDAC20Đi?u này chi?t xu?t các t?p tin vào thư m?c C:\Mdac20 mà không c?n cài đ?t chúng trên h? th?ng c?a b?n. B?n sau đó có th? sao chép các t?p tin Msjt4jlt.dll và Msjtor35.dll t? v? trí này vào thư m?c đư?c ch? ra dư?i đây trong các l?nh REGSVR32.
 3. Đăng k? các t?p tin theo th? t? sau:
  Regsvr32.exe C:\Windows\System\Msjt4jlt.dll (Winnt\System32 for Windows NT or Windows 2000)
  
  Regsvr32.exe "C:\Program Files\Common Files\System\Ole Db\Msjtor35.DLL"
  						
  N?u các bư?c nhưng đi?u đó không gi?i quy?t v?n đ?, ti?p t?c v?i ph?n gi?i đáp th?c m?c Microsoft máy bay ph?n l?c.

X? l? s? c? máy bay ph?n l?c c?a Microsoft

N?u b?n đ? đ?t đ?n bư?c này, sau đó b?n nên g?p v?n đ? v?i Microsoft Access, ki?m soát d? li?u Microsoft Visual Basic, VISDATA add-in, các ?ng d?ng khác, và m? riêng c?a b?n DAO, RDO, và ADO.

L?i Jet Files

 1. Đ?i v?i Microsoft ph?n l?c ho?t đ?ng, b?n c?n t?i thi?u c?a các t?p tin sau đây đư?c cài đ?t trên máy tính c?a b?n, t?t c? trong thư m?c C:\Windows\System (Winnt\System32 cho Windows NT ho?c Windows 2000):
  Msjet35.dll
  Msjter35.dll
  Msjint35.dll
  Vbajet32.dll
  Expsrv.dll    (this was introduced with Vbajet32.dll 6.x versions)
  					
 2. Khóa registry Microsoft ph?n l?c đang đư?c đưa ra trong ph?n cài đ?t Registry Microsoft ph?n l?c ? ph?n cu?i c?a bài vi?t. Xác minh khóa registry t?n t?i. N?u không, các ph?n cho hư?ng d?n v? vi?c t?o ra chúng thông qua m?t t?p tin reg.
 3. Sau khi hoàn t?t các bư?c này, b?n nên có th? s? d?ng máy bay ph?n l?c c?a Microsoft đ? m? t?p tin cơ s? d? li?u Microsoft Jet 3.x. N?u b?n v?n g?p v?n đ?, m?t s? các ph? thu?c có th? quá h?n. B?n có th? c?p nh?t chúng như là chi ti?t trong ph?n ti?p theo.

Máy bay ph?n l?c ph? thu?c

Microsoft ph?n l?c có m?t s? t?p tin ph? thu?c:
Msvcrt.dll
Oleaut32.dll
				
Các phiên b?n c? c?a t?p tin Oleaut32.dll đ?c bi?t là có th? có v?n đ?. Các t?p tin Expsrv.dll s? không ho?t đ?ng đúng v?i phiên b?n c? hơn. B?n có th? có đư?c phiên b?n m?i nh?t c?a các DLL b?ng cách t?i v? thành ph?n truy c?p Microsoft d? li?u m?i nh?t t? trang Web. N?u b?n c?n phiên b?n 3,5 c?a các tr?nh đi?u khi?n Microsoft Access ODBC, b?n s? ph?i khôi ph?c chúng, như chi ti?t trong ph?n tr?nh đi?u khi?n ODBC Microsoft truy c?p trư?c đó trong bài vi?t, sau khi nâng c?p c?u ph?n truy c?p d? li?u c?a Microsoft.

Máy bay ph?n l?c cài đ?t tr?nh đi?u khi?n ISAM

N?u ?ng d?ng c?a b?n s? d?ng máy bay ph?n l?c 2.x ho?c trư?c đó MDB file, dBase t?p, Excel b?ng tính, ho?c b?t k? khác cài đ?t ISAM file formats, sau đó b?n c?n ph?i cài đ?t m?t ho?c nhi?u t?p tin theo đây vào thư m?c Windows\System (Winnt\System32 cho Windows NT ho?c Windows 2000):
Msrd2x35.dll      Jet 2.x IISAM
Msexcl35.dll      Excel IISAM
Msexch35.dll      Exchange IISAM
Msltus35.dll      Lotus 123 IISAM
Mspdox35.Dll      Paradox IISAM
Mstext35.dll      Text file IISAM
Msxbse35.dll      dBase/FoxPro IISAM
				
Các khóa registry đư?c đưa ra trong ph?n cài đ?t Registry Microsoft ph?n l?c ? ph?n cu?i c?a bài vi?t. Xác minh khóa registry t?n t?i. N?u không, các ph?n cho hư?ng d?n v? vi?c t?o ra chúng thông qua m?t t?p tin reg.

B?n c?ng có th? đăng k? chúng v?i các l?nh sau đây:
Regsvr32.exe C:\Windows\Msrd2x35.dll
Regsvr32.exe C:\Windows\Msexcl35.dll
Regsvr32.exe C:\Windows\Msexch35.dll
Regsvr32.exe C:\Windows\Msltus35.dll
Regsvr32.exe C:\Windows\Mspdox35.dll
Regsvr32.exe C:\Windows\Mstext35.dll
Regsvr32.exe C:\Windows\Msxbse35.dll
				

C?u h?nh máy bay ph?n l?c

N?u b?n s? d?ng tùy ch?nh máy bay ph?n l?c h? sơ, bài vi?t sau đây cung c?p thêm thông tin:
173646 Làm th? nào đ? s? d?ng m?t h? sơ tùy ch?nh máy bay ph?n l?c đ? truy c?p d? li?u thay đ?i hành vi

THAM KH?O

Microsoft ph?n l?c cơ s? d? li?u công c? l?p tr?nh hư?ng d?n, ?n b?n th? hai

Thu?c tính

ID c?a bài: 240377 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Visual Basic 5.0 Professional Edition
 • Microsoft Visual Basic 6.0 Professional Edition
 • Microsoft Visual Basic 5.0 Enterprise Edition
 • Microsoft Data Access Components 2.5
T? khóa: 
kbhowto kbmdacnosweep kbtophit kbmt KB240377 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:240377

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com