Outlook không th? thi?t l?p h? sơ m?i b?ng cách s? d?ng T? đ?ng phát hi?n Exchange cho h?p thư Exchange Online trong Office 365

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2404385 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

V?N Đ?Khi b?n c? g?ng thi?t l?p tài khoản email m?i cho Office 365 b?ng cách s? d?ng thêm tài kho?n thu?t s? m?i trong Microsoft Outlook, H? sơ Outlook c?a b?n không t? đ?ng thi?t l?p. Ngoài ra, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau khi Outlook c? g?ng thi?t l?p cài đ?t chuyên bi?t máy ch? cho h? sơ c?a b?n:
K?t n?i đư?c m? hoá d?ch v?i v? thư c?a b?n không kh? d?ng
Khi b?n ki?m tra b?ng cách s? d?ng B? phân tích Kết nối từ xa c?a Microsoft, thông báo l?i sau có th? đư?c tr? v?:
T? đ?ng phát hi?n không th? x? l? đ?a ch? e-mail nh?t đ?nh. Ch? h?p thư và danh b? m?i đư?c phép.
S? c? này x?y ra do m?t trong nh?ng l? do sau:
 • địa chỉ email không đúng đư?c nh?p trang Thi?t l?p tài kho?n t? đ?ngthêm tài kho?n thu?t s? m?i trong Outlook.
 • B?n c?p nh?t c?n thi?t cho Outlook t? đ?ng k?t n?i v?i Exchange Online không đư?c cài đ?t chuyên bi?t phiên b?n Outlook mà b?n đang ch?y.
 • B?n ghi CNAME T? đ?ng phát hi?n cho mi?n c?a b?n không t?n t?i ho?c không thi?t l?p chính xác.
 • Trong t? ch?c s? d?ng đ?ng b? hóa Thư mục Họat động, thư, Bi?t danh thư, tên hiển thị và thu?c tính Đ?a ch? proxy không đư?c thi?t l?p chính xác cho ngư?i dùng đ? đ?ng b? hóa trong Thư mục Họat động t?i ch?.
Lưu ?:Bài vi?t này th?o lu?n v? Outlook 2013, Outlook 2010, Outlook 2007 và Exchange Online. Đ? đư?c tr? giúp trong vi?c k?t n?i v?i Exchange Online t? thi?t b? di đ?ng, h?y xemThi?t l?p và s? d?ng Office 365 trên đi?n tho?i ho?c máy tính b?ng. Đ? đư?c tr? giúp k?t n?i Outlook v?i b?n ghi d?ch v? bên th? ba, h?y liên h? v?i nhà cung c?p bên th? ba thư.

GI?I PHÁP

N?u b?n đang s? d?ng m?t tên mi?n tu? ch?nh

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này n?u b?n đang s? d?ng m?t mi?n tu? ch?nh v?i Office 365, s? d?ng các phương pháp sau theo th? t? chúng đư?c li?t kê. N?u phương pháp đ?u tiên không gi?i quy?t s? c?, h?y đi t?i phương pháp ti?p theo.

Phương pháp 1: Ch?y Thi?t l?p Máy tính đ? bàn Office 365

Trư?c tiên, đ?m b?o r?ng b?n nh?p đúng địa chỉ email và m?t kh?u trang Thi?t l?p tài kho?n t? đ?ngthêm tài kho?n thu?t s? m?i trong Outlook.

N?u b?n đang s? d?ng Outlook 2010 ho?c phiên b?n c? hơn, ch?y máy tính đ? bàn Office 365 và đ?m b?o r?ng b?n cài đ?t chuyên bi?t t?t c? các b?n C?p Nh?t yêu c?u. Đ? bi?t thêm thông tin v? máy tính đ? bàn Office 365, h?y truy c?p Thi?t l?p chương tr?nh máy tính đ? bàn Office hi?n t?i c?a tôi đ? làm vi?c v?i Office 365 dành cho doanh nghi?p.

Đ? bi?t thêm thông tin v? cách thi?t l?p Outlook dành cho Office 365, truy c?p website sau c?a Microsoft và sau đó nh?p vào liên k?t phù h?p v?i phiên b?n Outlook mà b?n đang ch?y:

Lưu ? N?u phương pháp này không gi?i quy?t s? c?, h?y chuy?n đ?n phương pháp 2.

Phương pháp 2: Đ?m b?o r?ng b?n ghi CNAME T? đ?ng phát hi?n đư?c thi?t l?p chính xác

B?n ghi CNAME T? đ?ng phát hi?n ph?i t?n t?i và ph?i đư?c thi?t l?p chính xác. Chúng tôi khuyên b?n thi?t l?p Exchange t? đ?ng phát hi?n khi b?n đang s? d?ng Outlook đ? k?t n?i v?i h?p thư Exchange Online. Thi?t l?p t? đ?ng phát hi?n và các b?n ghi DNS liên quan đư?c yêu c?u đ? k?t n?i Outlook trong Exchange Online. Qu?n tr? viên có th? s? d?ng thu?t s? kh?c ph?c s? c? c?a mi?n Office 365 ho?c phân tích Kết nối từ xa c?a Microsoft đ? xác nh?n r?ng các h? sơ đư?c thi?t l?p chính xác.
S? d?ng mi?n kh?c ph?c s? c? các hư?ng d?n trong Office 365
S? d?ng thu?t s? kh?c ph?c s? c? mi?n trong Office 365, h?y làm theo các bư?c sau.
 1. kí nh?p vào (c?ng Office 365https://Portal.Office.com) b?ng cách s? d?ng tài kho?n qu?n tr? viên viên.
 2. Nh?p vàoqu?n tr?, và sau đó nh?p vàoOffice 365m? Trung tâm qu?n tr? Office 365.
 3. Trong ngăn đi?u hư?ng bên trái, b?m vàomi?n, ch?n tên đư?c s? d?ng b?i ngư?i dùng b? ?nh hư?ng và sau đó b?mkh?c ph?c s? c?kh?i đ?ng thu?t s?.
S? d?ng B? phân tích Kết nối từ xa c?a Microsoft
S? d?ng B? phân tích Kết nối từ xa đ? ki?m tra xem T? đ?ng phát hi?n Exchange có đang ho?t đ?ng đúng không, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trong trình duyệt Web, duy?t công c? B? phân tích Kết nối từ xa c?a Microsoft t?i web site sau đây:
  https://www.testconnectivity.microsoft.com/?testid=O365EasAutoDiscover
 2. Hoàn thành t?t c? các trư?ng b?t bu?c trên bi?u m?u và sau đó nh?p vào Th?c hi?n Ki?m tra.

  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  ?nh ch?p màn h?nh nh?p ki?m tra thông tin kí nh?p
 3. Khi hoàn thành ki?m tra, xác đ?nh là thành công. N?u ki?m tra không thành công, t? đ?ng phát hi?n đang ho?t đ?ng đúng cách. N?u ki?m tra không thành công, h?y s? d?ng thông tin đư?c cung c?p đ? kh?c ph?c s? c?.

  Lưu ? N?u t? ch?c c?a b?n xác nh?n k?t h?p, b?n ghi t? đ?ng phát hi?n Exchange c?a b?n v?n có th? tr? đ?n máy ch? Exchange t?i ch?. Đ? bi?t thêm thông tin, h?y truy c?p web site sau c?a Microsoft:
  H? tr? Tri?n khai Microsoft Exchange Server

Phương pháp 3: Đ?m b?o r?ng thu?c tính c?a ngư?i dùng trong Thư mục Họat động đư?c đ?t chính xác

C?nh báoQuy tr?nh này yêu c?u Thư mục Họat động giao di?n Editor (ch?nh s?a ADSI). S? d?ng ch?nh s?a ADSI không đúng có th? gây ra v?n đ? nghiêm tr?ng có th? yêu c?u b?n ph?i cài đ?t chuyên bi?t l?i hệ điều hành. Microsoft không th? đ?m b?o r?ng s? c? do vi?c s? d?ng sai s?a ADSI có th? gi?i quy?t. S? d?ng ch?nh s?a ADSI r?i ro c?a riêng b?n.

S? d?ng ch?nh s?a ADSI (ho?c m?t công c? tương t? đ? ch?nh s?a Active Directory) đ? xác đ?nh xem các thu?c tính đư?c đ?t đúng cho ngư?i dùng.
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Thu?c tínhVí d?
thưted@contoso.com
Bi?t danh thưTed
tên hiển thịTed Bremer
Đ?a ch? proxySMTP: ted@contoso.com X400:c=us;a= ;p=First Organization;o=Exchange;s=Bremer;g=Ted
V?n đ? thư?ng x?y ra khi giá tr? không đư?c đ?t cho m?t ho?c nhi?u thu?c tính này.

Sau khi các giá tr? đúng đư?c cài đ?t chuyên bi?t cho các thu?c tính áp d?ng đ?ng b? hóa m?c tin thư thoại sau đó c? g?ng thi?t l?p tài kho?n email c?a ngư?i dùng trong Outlook.

N?u b?n không s? d?ng m?t mi?n tu? ch?nh

N?u b?n không s? d?ng m?t tên mi?n tu? ch?nh cùng v?i Office 365, b?n có th? s? d?ng thêm tài kho?n thu?t s? m?i trong Outlook đ? thi?t l?p h? sơ Outlook c?a b?n b?ng cách s? d?ng m?c đ?nh "onmicrosoft.com"-d?a trên địa chỉ email đ? liên k?t v?i ngư?i người dùng hộp thư Exchange Online khi b?n ki?m nh?p Office 365. Khi b?n s? d?ng thêm m?i tài kho?n thu?t s? thi?t l?p h? sơ email m?i, b?n ch? đ?nh địa chỉ email m?c đ?nh Office 365 thành ngư?i dùng> @mi?n>. onmicrosoft.com (ví d?: kim@contoso.onmicrosoft.com) và m?t kh?u Office 365.

Phương pháp này đư?c h? tr? và ho?t đ?ng cho các khách hàng có th? không l?p k? ho?ch có mi?n tu? ch?nh ho?c mi?n ?o c?a riêng h?. Phương pháp này c?ng h? tr? t? đ?ng phát hi?n. N?u thay đ?i v? trí máy ch? h?p thư c?a b?n, Outlook s? đư?c c?p nh?t tương ?ng v?i v? trí m?i c?a máy ch? h?p thư c?a b?n.

THÔNG TIN

Microsoft không h? tr? theo cách th? công thi?t l?p h? sơ trong Outlook đ? k?t n?i v?i h?p thư trong Exchange tr?c tuy?n trong Office 365. Tuy nhiên, chúng tôi có th? giúp b?n hoàn thành các tác v? khác, ch?ng h?n như thi?t l?p b?n ghi DNS và t? đ?ng phát hi?n (như đư?c th?o lu?n trong phương pháp 2). Đi?u này cho phép b?n thi?t l?p tài kho?n c?a b?n thông qua các phương pháp đư?c h? tr?.

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm thông tin, h?y xem bài vi?t sau trong Cơ s? Ki?n th?c c?a Microsoft:
 • 977968 Ngư?i dùng không th? s? d?ng Outlook Anywhere đ? m? h?p thư dùng chung đ? đư?c di chuy?n sang Exchange Server 2010
 • 2555008 Cách kh?c ph?c s? c? r?nh/b?n trong khi tri?n khai k?t h?p Exchange Server và Exchange Online trong Office 365
B?n v?n c?n tr? giúp? Truy c?p vào C?ng đ?ng Office 365 .

Thu?c tính

ID c?a bài: 2404385 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Bảy 2014 - Xem xét l?i: 26.0
Áp d?ng
 • Microsoft Exchange Online
T? khóa: 
o365 o365a kbgraphxlink o365e o365p o365m o365022013 gwt guided walk through kbtshoot kbgraphic kbmt KB2404385 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2404385

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com