Mô t? c?a Office 365 máy tính đ? bàn cài đ?t chuyên bi?t công c? khai thác g? l?i

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2404500 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

GI?I THI?U

Khi b?n c? g?ng đ? cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t cho khách hàng các máy tính b?ng cách s? d?ng công c? thi?t l?p Office 365 máy tính đ? bàn, b?n có th? g?p ph?i l?i. Khi m?t l?i x?y ra, m?t thông báo l?i đư?c ghi l?i trong các t?p tin văn ph?ng 365 máy tính đ? bàn cài đ?t chuyên bi?t Toollog. Bài vi?t này mô t? các thông báo l?i mà b?n có th? nh?n đư?c và các đi?u ki?n kích ho?t các l?i này.

THÊM THÔNG TIN

T?p nh?t k? công c? thi?t l?p Office 365 máy tính đ? bàn có th? đư?c t?m th?y trong các đ?a đi?m sau đây:
  • Trong khi công c? thi?t l?p Office 365 máy tính đ? bàn đang ch?y, b?n có th? nh?n Ctrl + Shift + L đ? gói các t?p tin kí nh?p và lưu chúng vào v? trí c?a s? l?a ch?n c?a b?n.
  • Trên m?t máy tính đang ch?y Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 ho?c Windows Vista, t?p nh?t k? có th? đư?c t?m th?y t?i m?t trong nh?ng đ?a đi?m sau:
    • C:\Users\<User_Name></User_Name>\AppData\Local\Microsoft\Office365\DesktopSetup
    • %LocalAppData%\Microsoft\Office365\DesktopSetup
Ti?p t?c kh?c ph?c s? c? các v?n đ? ch?ng h?n như C?p Nh?t không th? đư?c cài đ?t chuyên bi?t, xem các t?p tin log sau đây:
  • Nh?t k? ?ng d?ng
  • kí nh?p t?p tin trong m?c tin thư thoại kí nh?p Windows Update

Khi cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t yêu c?u không ph?i là thành công, s? th?t b?i ghi vào Nh?t k? ?ng d?ng. S? ki?n liên quan đ?n công c? thi?t l?p Office 365 Desktop ch?a văn b?n sau đây:

ngu?n = msiinstaller

theo m?c đ?nh, thông tin này c?ng đư?c kí nh?p kí nh?p Windows Update. V? trí c?a các t?p tin kí nh?p Windows Update là % windir%\WindowsUpdate.log. T?p tin kí nh?p Windows Update có th? ch?a thông tin v? l? do t?i sao m?t C?p Nh?t c? th? không đư?c cài đ?t chuyên bi?t.

Công c? thi?t l?p Office 365 máy tính đ? bàn c?ng có th? tr? l?i dành riêng cho MSI l?i và l?i m? là k?t qu? c?a các b?n C?p Nh?t đư?c áp d?ng. Đây không ph?i là l?i đư?c t?o ra b?i công c? thi?t l?p Office 365 máy tính đ? bàn. Đây là l?i mà đư?c t?o ra b?i các b?n C?p Nh?t. Đ? xem danh sách đ?y đ? c?a l?i, đi đ?n web site c?a Microsoft sau đây:
m? l?i

Văn ph?ng 365 máy tính đ? bàn cài đ?t chuyên bi?t l?i

B?ng sau mô t? các đi?u ki?n mà có th? kích ho?t m?t l?i công c? thi?t l?p Office 365 máy tính đ? bàn. B?ng c?ng mô t? thông báo l?i đó nh?n đư?c và đó đư?c ghi l?i trong Nh?t k?.

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
IDN?i dungMô t?
AbortMessageDescriptionH?y b? vi?c cài đ?t chuyên bi?t có th? ngăn c?n b?n t? k?t n?i v?i Microsoft Office 365.Mô t? cho hộp thoại h?y b?
AbortMessageTitleB?n có mu?n h?y b? cài đ?t chuyên bi?t?Tiêu đ? văn b?n cho hộp thoại h?y b?
AdminMustSignInForUpdatesTrương m?c máy tính c?a b?n có các quy?n c?n thi?t đ? c?p nh?t máy tính c?a b?n. Liên h? v?i ngư?i người quản trị hệ thống đ? c?p nh?t máy tính c?a b?n, và sau đó ch?y l?i thi?t l?p máy tính đ? bàn Office 365. N?u v?n đ? v?n c?n, liên h? v?i ngư?i người quản trị hệ thống c?a b?n.Văn b?n c?nh báo khi m?t ngư?i s? d?ng thư?ng xuyên trên Windows XP không th? cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t
AppConfigurationsAvailableB?n có th? c?u h?nh ứng dụng bàn làm việc c?a b?n đ? s? d?ng v?i Office 365.Nói v?i ngư?i dùng c?u h?nh ?ng d?ng có th? đư?c th?c hi?n mà không có quy?n qu?n tr?
CannotDownloadUpdatesDescriptionVăn ph?ng 365 thi?t l?p máy tính đ? bàn đư?c không th? t?i xu?ng b?n C?p Nh?t cho máy tính c?a b?n. Xác minh k?t n?i m?ng và thi?t đ?t ?y quy?n c?a b?n, và sau đó ch?y l?i thi?t l?p máy tính đ? bàn Office 365. N?u v?n đ? v?n c?n, liên h? v?i ngư?i người quản trị hệ thống c?a b?n.Văn b?n trong màn h?nh yêu c?u v? không đư?c có th? t?i b?n C?p Nh?t
CannotDownloadUpdatesTitleVăn ph?ng 365 thi?t l?p máy tính đ? bàn đư?c không th? t?i xu?ng b?n C?p Nh?t cho máy tính c?a b?n.Tiêu đ? cho yêu c?u màn h?nh v? không đư?c có th? t?i b?n C?p Nh?t
ConfigurationDataNotAvailableFormatStringD? li?u c?u h?nh cho {0} là không có s?n t?i th?i đi?m này.{0} là tên s?n ph?m.
ConfigurationOptionsChangedTùy ch?n c?u h?nh c?a b?n đ? thay đ?i. Xin vui l?ng xác minh l?a ch?n c?a b?n và nh?p vào ti?p t?c.Mô t? là bên dư?i tiêu đ?
ConfigureAppForMigrationIncompatibleDescriptionPhiên b?n c?a b?n {0} là không tương h?p v? sau v?i Office 365. Nó s? ti?p t?c làm vi?c v?i các cài đ?t chuyên bi?t hi?n t?i c?a b?n, nhưng s? không ho?t đ?ng sau khi b?n đ? đư?c chuy?n đ?i sang Office 365.Văn b?n Panel điều khiển bên ph?i
ConfigureLyncDisabledDescriptionKhông t?m th?y m?t phiên b?n tương h?p v? sau c?a Microsoft Lync.T?nh tr?ng c?a s? văn b?n
ConfigureLyncDisabledTitleKhông th? c?u h?nh Microsoft LyncT?nh tr?ng c?a s? văn b?n
ConfigureLyncUncheckedDescriptionB?n đ? ch?n không đ? đ?t c?u h?nh Microsoft Lync cho s? d?ng v?i Microsoft Office 365.T?nh tr?ng c?a s? văn b?n
ConfigureLyncUncheckedTitleMicrosoft Lync s? không đư?c c?u h?nhT?nh tr?ng c?a s? văn b?n
ConfigureLyncUnprovisionedDescriptionTài kho?n c?a b?n không đư?c cung c?p cho b?n ghi d?ch v? Lync. Xin vui l?ng liên h? v?i ngư?i qu?n tr?.T?nh tr?ng c?a s? văn b?n
ConfigureLyncUnprovisionedTitleLync không th? đư?c c?u h?nhT?nh tr?ng c?a s? văn b?n
ConfigureOutlookDisabledDescriptionKhông t?m th?y m?t phiên b?n tương h?p v? sau c?a Microsoft Outlook.T?nh tr?ng c?a s? văn b?n
ConfigureOutlookDisabledTitleKhông th? c?u h?nh Microsoft OutlookT?nh tr?ng c?a s? văn b?n
ConfigureOutlookTransitionNotReadyDescriptionTài kho?n văn ph?ng c?a b?n đư?c chuy?n sang Office 365. Tuy nhiên, người quản trị hệ thống c?a b?n có th? không đ? hoàn t?t tiến trình chuyển đổi. Ki?m tra v?i người quản trị hệ thống c?a b?n r?ng tiến trình chuyển đổi tài kho?n Office 365 c?a m?nh đ? đư?c hoàn thành trư?c khi b?n đ?t c?u h?nh Microsoft Outlook.B?ng bên ph?i mô t? cho Outlook c?u h?nh cho ngư?i dùng nh?ng ngư?i là trong tiến trình chuyển đổi nhưng ngư?i không ph?i là s?n sàng cho Office 365 c?u h?nh
ConfigureOutlookUncheckedDescriptionB?n đ? ch?n không đ? c?u h?nh Microsoft Outlook đ? s? d?ng v?i Microsoft Office 365. B?n không th? nh?n đư?c email mà không có Outlook Web Access.T?nh tr?ng c?a s? văn b?n
ConfigureOutlookUncheckedTitleMicrosoft Outlook s? không đư?c c?u h?nhT?nh tr?ng c?a s? văn b?n
ConfigureOutlookUnprovisionedDescriptionTài kho?n c?a b?n không đư?c cung c?p đ? s? d?ng v?i Microsoft Office 365 Exchange máy ch?. Xin vui l?ng liên h? v?i ngư?i qu?n tr?.T?nh tr?ng c?a s? văn b?n
ConfigureOutlookUnprovisionedTitleMicrosoft Outlook s? không đư?c c?u h?nhT?nh tr?ng c?a s? văn b?n
ConfigureSharePointNoActionTitleMicrosoft SharePoint s? không đư?c c?u h?nhT?nh tr?ng c?a s? văn b?n
ConfigureSharePointUnprovisionedDescriptionTài kho?n c?a b?n không đư?c cung c?p v?i Microsoft SharePoint cho Microsoft Office 365. Xin vui l?ng liên h? v?i ngư?i qu?n tr?.T?nh tr?ng c?a s? văn b?n
ConfigureSharePointUnprovisionedTitleMicrosoft SharePoint s? không đư?c c?u h?nhT?nh tr?ng c?a s? văn b?n
DeclineEulaMessageDescriptionT? ch?i EULA s? đóng Microsoft Office 365 mà không cài đ?t chuyên bi?t các b?n C?p Nh?t yêu c?u.Mô t? cho h?p thư t? ch?i EULA
ErrorAnotherInstallationInProgressTitlecài đ?t chuyên bi?t khác đang ch?y trên máy tính này
ErrorAnotherVersionInstalledDescriptionTrư?c khi vi?c cài đ?t chuyên bi?t có th? ti?p t?c, b?n ph?i g? b? phiên b?n hi?n t?i c?a s?n ph?m này.
ErrorAnotherVersionInstalledTitleM?t phiên b?n c?a s?n ph?m này đ? đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính này
ErrorBelowRequirementsTitleMáy tính c?a b?n không đáp ?ng các yêu c?u h? th?ng t?i thi?uTiêu đ? c?a hộp thoại yêu c?u t?i thi?u
ErrorCodeFormatStringM? l?i: {0}{0} là l?i m? s?
ErrorConfigurationFailedDescriptionMáy tính đ? bàn ?ng d?ng này có th? không đư?c c?u h?nh. Đ? hoàn thành c?u h?nh, h?y đóng b?t k? ?ng d?ng đang m? b?t lên và ch?y công c? này m?t l?n n?a. N?u v?n đ? v?n c?n, liên h? v?i qu?n tr? viên c?a b?n đ? h? tr?.Mô t? ngăn thông tin cho m?t C?p Nh?t c?u h?nh mà không
ErrorConfigurationFailedTitleC?u h?nh không thành côngTiêu đ? ngăn thông tin cho m?t C?p Nh?t c?u h?nh mà không
ErrorFailedToCreateShortcutsDescriptionKhông th? t?o l?i t?t tr?nh đơn B?t đ?u cho Microsoft Office 365 t?i th?i đi?m này. B?n có th? truy c?p các b?n ghi d?ch v? b?ng cách đi t?i trang chủ c?a Office 365.
ErrorFailedToCreateShortcutsTitleKhông th? t?o l?i t?t tr?nh đơn B?t đ?u
ErrorIncompatibleLanguageDescriptionLiên h? v?i Microsoft Office 365 h? tr? đ? giúp đ?.
ErrorIncompatibleLanguageTitleB?n c?p nh?t này là không có s?n cho đ?a đi?m ưa thích ho?c ngôn ng? c?a b?n
ErrorInstallationWasCanceledDescriptionLiên h? v?i Microsoft Office 365 h? tr? đ? giúp đ?.
ErrorInstallationWasCanceledTitleTi?n tr?nh cài đ?t chuyên bi?t b? h?y b?
ErrorInstallFailedWithAnUncategorizedExitCodeDescriptionCh?y cài đ?t chuyên bi?t m?t l?n n?a. N?u v?n đ? v?n c?n, liên h? v?i Microsoft Office 365 h? tr?.
ErrorInstallFailedWithAnUncategorizedExitCodeTitleB?n c?p nh?t này có th? không đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính c?a b?n
ErrorInstallFolderInaccessibleDescriptionKh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n và th? cài đ?t chuyên bi?t m?t l?n n?a. N?u v?n đ? v?n c?n, liên h? v?i Microsoft Office 365 h? tr?.
ErrorInstallFolderInaccessibleTitlem?c tin thư thoại cài đ?t chuyên bi?t là đ?y đ? ho?c không th? ti?p c?n
ErrorInsufficientDiskSpaceDescriptionFormatStringYêu c?u đ?a: {0} MB

C?n tr?ng trên đ?a: {1} MBGi?i phóng không gian đ?a trên máy tính c?a b?n, và sau đó nh?p vào OK đ? ti?p t?c.
Chi ti?t liên quan đ?n c?nh báo không đ? space. {0} và {1} là giá tr? s? nguyên Hi?n th? đ?a.
ErrorInsufficientDiskSpaceTitleMáy tính c?a b?n không có đ? không gian đ?aTiêu đ? cho thông báo c?nh báo đ? dung lư?ng đ?a space
ErrorMicrosoftUpdateNotAddedDescriptionM?t ho?c nhi?u b?n C?p Nh?t yêu c?u không th? đư?c cài đ?t chuyên bi?t. Đ? cài đ?t chuyên bi?t các b?n C?p Nh?t, th? l?i ho?c liên h? v?i ngư?i người quản trị hệ thống c?a b?n.
ErrorMicrosoftUpdateNotAddedTitleKhông th? truy c?p m?t C?p Nh?t yêu c?u
ErrorMissingUserConfigurationInfoDescriptionT?t c? thông tin c?n thi?t cho b?n C?p Nh?t có th? không đư?c t?i xu?ng, do đó, b?n C?p Nh?t đ? không đư?c cài đ?t chuyên bi?t.
ErrorMissingUserConfigurationInfoTitleC?p Nh?t đ? không đư?c cài đ?t chuyên bi?t
ErrorNoInternetConnectionDescriptionKi?m tra kết nối Internet c?a b?n b?t lên và ch?y cài đ?t chuyên bi?t m?t l?n n?a.
ErrorNoInternetConnectionTitleMicrosoft Office 365 không th? phát hi?n kết nối Internet c?a b?n.
ErrorNoneDescriptionC? ? tr?ng
ErrorNoneTitleC? ? tr?ng
ErrorNotCompatibleWithOSDescriptionN?u v?n đ? v?n c?n, liên h? v?i Microsoft Office 365 h? tr?.
ErrorNotCompatibleWithOSTitleB?n c?p nh?t này là không tương h?p v? sau v?i các phiên b?n c?a Windows
ErrorNotCompatibleWithWindowsInstallerDescriptionB?n C?p Nh?t có th? đư?c l?y t? Windows Update.
ErrorNotCompatibleWithWindowsInstallerTitleMáy tính c?a b?n yêu c?u m?t b?n C?p Nh?t t? b?n ghi d?ch v? cài đ?t chuyên bi?t c?a Windows
ErrorNotEnoughDiskSpaceDescriptionT?o thêm không gian trên máy tính c?a b?n, và sau đó ch?y cài đ?t chuyên bi?t m?t l?n n?a.
ErrorNotEnoughDiskSpaceTitleMáy tính c?a b?n không có đ? không gian tr?ng
ErrorOpeningLinkDescriptionFormatStringĐ? có m?t v?n đ? m? {0} web site trong tr?nh duy?t m?c đ?nh c?a b?n. H?y ki?m tra các thi?t l?p c?a tr?nh duy?t m?c đ?nh c?a b?n và th? l?i.Mô t? h?p tin thư thoại. {0} là URL mà không m?.
ErrorOpeningLinkTitleKhông th? m? tr?nh duy?t m?c đ?nh c?a b?nTin thư thoại h?p tiêu đ?
ErrorOptInMuDescriptionChính sách h? th?ng c?a b?n không cho phép b?n k?t n?i v?i các b?n ghi d?ch v? Microsoft Update, mà s? ngăn ch?n m?t s? C?p Nh?t đang đư?c cài đ?t chuyên bi?t. Đ?m b?o r?ng b?n có s? cho phép đ? k?t n?i v?i các b?n ghi d?ch v? Microsoft Update ho?c liên h? v?i ngư?i người quản trị hệ thống c?a b?n đ? đư?c tr? giúp thêm.
ErrorOptInMuTitleMáy tính c?a b?n không đư?c cho phép đ? k?t n?i v?i các b?n ghi d?ch v? Microsoft Update
ErrorRebootRequiredDescriptionĐ? hoàn thành cài đ?t chuyên bi?t, kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
ErrorRebootRequiredTitleB?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n
ErrorRemoteInstallationFailedDescriptionkí nh?p vào máy tính t? xa b?t lên và ch?y cài đ?t chuyên bi?t theo cách th? công.
ErrorRemoteInstallationFailedTitlecài đ?t chuyên bi?t t? xa không thành công
ErrorSkippedDueToEulaNotAcceptedDescriptionĐi?u kho?n th?a thu?n b?n ghi d?ch v? cho b?n c?p nh?t này không đư?c ch?p nh?n.
ErrorSkippedDueToEulaNotAcceptedTitleB?n C?p Nh?t đ? không đư?c cài đ?t chuyên bi?t
ErrorSkippedDueToPrereqFailureDescriptionB?n C?p Nh?t trư?c khi th?t b?i đ? cài đ?t chuyên bi?t, mà ngăn c?n b?n c?p nh?t này cài đ?t chuyên bi?t. Ch?y cài đ?t chuyên bi?t m?t l?n n?a. N?u v?n đ? v?n c?n, liên h? v?i ngư?i người quản trị hệ thống c?a b?n.
ErrorSkippedDueToPrereqFailureTitleKhông cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này
ErrorUnknownDescriptionCh?y cài đ?t chuyên bi?t m?t l?n n?a. N?u v?n đ? v?n c?n, liên h? v?i Microsoft Office 365 h? tr?.
ErrorUnknownTitleB?n c?p nh?t này có th? không đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính c?a b?n
ErrorUnsupportedSignInAssistantAlreadyInstalledDescriptionG? cài đ?t chuyên bi?t các kí nh?p chương tr?nh h? tr? và c? g?ng cài đ?t chuyên bi?t m?t l?n n?a.
ErrorUnsupportedSignInAssistantAlreadyInstalledTitleCác phiên b?n c?a Microsoft tr?c tuy?n b?n ghi d?ch v? kí nh?p chương tr?nh h? tr? đ? đư?c ch?y trên máy tính c?a b?n không c?n đư?c h? tr?
ErrorUpdateNotApprovedDescriptionN?u v?n đ? v?n c?n, liên h? v?i ngư?i người quản trị hệ thống c?a b?n.
ErrorUpdateNotApprovedTitleB?n c?p nh?t này không đư?c ch?p thu?n cho t? ch?c c?a b?n
ErrorUpdateUponRestartMicrosoft Office 365 s? c? g?ng C?p Nh?t máy tính c?a b?n khi kh?i đ?ng l?i.
EulaDescriptionXem l?i tho? thu?n b?n ghi d?ch v?. Đ? ti?p t?c, b?m vào tôi ch?p nh?n.Mô t? c?a màn h?nh EULA
EulaLinkXem chính sách riêng tư Microsoft Office 365.Các văn b?n liên k?t EULA
EulaTitleXem xét và ch?p nh?n th?a thu?n b?n ghi d?ch v?Tiêu đ? c?a màn h?nh EULA
FinishUpdatesFailedFormatStringB?n C?p Nh?t không cài đ?t: {0}Chu?i này s? là m?t ph?n c?a danh sách "C?p Nh?t đ?y đ?" báo cáo cu?i cùng. Nó đư?c đ?nh d?ng cho phù h?p.
LoggingSaveErrorDescriptionVăn ph?ng 365 thi?t l?p máy tính đ? bàn đ? không th? t?o c?a b?n kí nh?p máy tính đ? bàn thi?t l?p Office 365.Văn b?n mô t? cho lưu hộp thoại l?i
LoggingSaveErrorTitleL?i t?o Office 365 máy tính đ? bàn cài đ?t chuyên bi?t kí nh?pTiêu đ? văn b?n cho lưu hộp thoại l?i
MainDescriptionSomeUpdatesFailedM?t s? C?p Nh?t không cài đ?t chuyên bi?t. Ch?n b?n C?p Nh?t không thành công cho bi?t thêm thông tin. Xin vui l?ng lưu công vi?c c?a b?n và kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n. N?u b?n mu?n ti?p t?c làm vi?c, b?n có th? ch?n đ? kh?i đ?ng l?i sau đó.Mô t? c?a m?t s? C?p Nh?t không thành công màn h?nh
MainLinkTroubleshootT?m hi?u làm th? nào đ? kh?c ph?c s? c? cài đ?t chuyên bi?t l?i
OfficeReleasesSupportedPhiên b?n Microsoft Office c?a b?n là không tương h?p v? sau v?i Office 365. Văn ph?ng 365 duy nh?t h? tr? phát hành phiên b?n c?a văn ph?ng và văn ph?ng b?n ghi d?ch v? gói. C?p Nh?t phiên b?n c?a văn ph?ng m?t phiên b?n đư?c h? tr?, và sau đó ch?y Office 365 m?t l?n n?a.Văn b?n trong đi?u ki?n tiên quy?t màn h?nh v? văn ph?ng h? tr? phát hành
StatusConfigureFailedC?u h?nh không thành côngtrạm đậu c?t giá tr?
StatusDownloadFailedT?i xu?ng không thành côngtrạm đậu c?t giá tr?
StatusInstallFailedcài đ?t chuyên bi?t th?t b?itrạm đậu c?t giá tr?
UserConfigurationDownloadErrorDescriptionKhông th? t?i xu?ng các thông tin c?n thi?t đ? đ?t c?u h?nh máy tính c?a b?n cho Microsoft Office 365. N?u v?n đ? v?n c?n, liên h? v?i Microsoft Office 365 h? tr?.Mô t? c?a hộp thoại l?i khi ngư?i dùng c?u h?nh d? li?u không th? đư?c t?i v?
UserConfigurationDownloadErrorTitle?ng d?ng c?u h?nh không đ?y đ?Tiêu đ? c?a hộp thoại l?i khi ngư?i dùng c?u h?nh d? li?u không th? đư?c t?i v?
UserConfigurationVersionErrorDescriptionH?y kh?i đ?ng phiên b?n m?i nh?t c?a ?ng d?ng t? c?ng b?n ghi d?ch v? tr?c tuy?n c?a Microsoft.Mô t? c?a hộp thoại l?i nói ngư?i dùng đó đ? đ? ch?y phiên b?n m?i nh?t c?a ?ng d?ng thông qua c?ng thông tin Worer (IW)
UserConfigurationVersionErrorTitlePhiên b?n này c?a các ?ng d?ng không c?n đư?c h? tr?.Tiêu đ? c?a hộp thoại l?i nói r?ng ngư?i dùng đ? ch?y phiên b?n m?i nh?t c?a ?ng d?ng thông qua c?ng thông tin W
WarningBelowSystemRequirementsCác phiên b?n c?a Microsoft Windows ho?c Microsoft Office b?n đang s? d?ng là không tương h?p v? sau v?i Microsoft Office 365.Các văn b?n cho hộp thoại yêu c?u h? th?ng
WarningCloseApplicationsToContinueTitleB?n ph?i đóng các ?ng d?ng sau đây trư?c khi Microsoft Office 365 có th? đư?c c?u h?nh:Tiêu đ? c?a hộp thoại "B?n c?n ph?i đóng". Mô t? là m?t danh sách các tên ứng dụng.


Tham kh?o

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các v?n đ? có th? x?y ra khi b?n ch?y thi?t l?p máy tính đ? bàn văn ph?ng 365, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2392274 Office 365 máy tính đ? bàn cài đ?t chuyên bi?t không th? t?i xu?ng b?n C?p Nh?t ho?c b?n nh?n đư?c m?t l?i "máy tính c?a b?n không đư?c cho phép đ? k?t n?i v?i các b?n ghi d?ch v? Microsoft Update" tin thư thoại
V?n c?n tr? giúp? Chuy?n đ?n các Văn ph?ng 365 c?ng đ?ng .

Thu?c tính

ID c?a bài: 2404500 - L?n xem xét sau cùng: 07 Tháng Bảy 2014 - Xem xét l?i: 11.0
Áp d?ng
  • Microsoft Office 365
T? khóa: 
o365 o365a o365e o365022013 o365m o365p kbmt KB2404500 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2404500

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com