Raksta ID: 2404821 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

SIMPTOMI

P?rl?kprogramm? Windows Internet Explorer 9 var tikt nepareizi r?d?tas t?mek?a lapas. Par ?o r?d??anas probl?mu var liecin?t ??das paz?mes:
 • samazin?ts att?lu asumus;
 • t?mek?a lapu par?d??anai ir nepiecie?ams ilg?ks laiks;
 • da?as standartam HTML5 optimiz?t?s t?mek?a lapas tiek r?d?tas nepareizi vai visp?r netiek r?d?tas.

IEMESLS

?? r?d??anas probl?ma var rasties tad, ja j?su videokarte vai video draiveris neatbalsta tehnolo?iju Direct2D.

PROFILAKSE

Ja v?laties atrisin?t ?o r?d??anas probl?mu, grafisk? procesora (GPU) viet? izmantojiet programmat?ras render??anu, lai skat?tu t?mek?a lapu.

Ja v?laties, lai m?s iesp?jotu programmat?ras render??anu, p?rejiet uz sada?u Autom?tisk? labo?ana. Ja v?laties pats nov?rst ?o probl?mu, p?rejiet uz sada?u Patst?v?g? labo?ana.

Autom?tisk? labo?anaLai autom?tiski nov?rstu ?o probl?mu, noklik??iniet uz pogas vai saites Fix it. P?c tam dialoglodzi?? Failu lejupiel?de noklik??iniet uz Palaist un veiciet vedn? Fix it nor?d?t?s darb?bas.


Nov?rst ?o probl?mu
Microsoft Fix it 50762

Piez?mes
 • Fix it risin?jums nedarbosies, ja videokarte neatbalsta tehnolo?iju Direct2D.
 • ?is vednis, iesp?jams, b?s pieejams tikai ang?u valod?. Ta?u autom?tisk? labo?ana darbojas ar? oper?t?jsist?mas Windows citu valodu versij?s.
 • Ja pa?laik neatrodaties pie t? datora, kur? ir radusies probl?ma, saglab?jiet Fix it risin?jumu zibatmi?as disk? vai kompaktdisk? un p?c tam palaidiet to dator?, kur? ir radusies probl?ma.

P?c tam p?rejiet uz sada?u Vai probl?ma ir nov?rsta?.Patst?v?g? labo?ana

Lai to izdar?tu, veiciet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.
 1. Start?jiet p?rl?kprogrammu Internet Explorer 9.
 2. Izv?ln? R?ki noklik??iniet uz Interneta opcijas.
  Piez?me. Ja izv?lne R?ki nav redzama, nospiediet tausti?u ALT, lai izv?lne R?ki tiktu par?d?ta.
 3. Noklik??iniet uz cilnes Papildu un p?c tam p?rl?kojiet l?dz sada?ai Pa?trin?t? grafika.
 4. Noklik??inot atz?m?jiet izv?les r?ti?u Izmantot programmat?ras render??anu, nevis GPU render??anu.
 5. Noklik??iniet uz Lietot un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 6. Aizveriet visus atv?rtos p?rl?kprogrammas Internet Explorer 9 logus un restart?jiet p?rl?kprogrammu Internet Explorer 9.
 7. Skatiet t?mek?a lapu p?rl?kprogramm? Internet Explorer 9.
Piez?me. ?o r?d??anas probl?mu var ar? nov?rst, aizst?jot videokarti ar t?du videokarti, kas atbalsta tehnolo?iju Direct2D.

Vai probl?ma ir nov?rsta?

 • Ja probl?ma nav nov?rsta, iesp?jams, ir radusies t?mek?a lapas sader?bas probl?ma vai k?da cita probl?ma. ??d? gad?jum? veiciet t?l?k nor?d?taj? rakst? nor?d?t?s probl?mu nov?r?anas darb?bas.

  K?p?c p?rl?kprogramm? Internet Explorer 9 nedarbojas da?as sp?les vai videoklipi?
 • P?rbaudiet, vai probl?ma ir nov?rsta. Ja probl?ma ir nov?rsta, varat nelas?t ??s sada?as turpin?jumu. Ja probl?ma nav nov?rsta, varat sazin?ties ar atbalsta dienestu.
 • Labpr?t sa?emsim j?su atsauksmes. Lai sniegtu atsauksmes vai zi?otu par probl?m?m saist?b? ar ?o risin?jumu, l?dzu, ierakstiet koment?ru emu?r? Autom?tisk? labo?ana vai s?tiet mums e-pasta zi?ojumu.
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2404821 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: otrdiena, 2011. gada 20. decembris - P?rskat??ana: 1.0
ATTIECAS UZ:
 • Windows Internet Explorer 9
Atsl?gv?rdi: 
kbsurveynew kbinfo kbprb kbexpertisebeginner kbfixme kbmsifixme KB2404821

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com