WD2000: Ograniczenia dotyczące konwersji dokumentów programu WordPerfect 5.x

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 240854 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL240854
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Streszczenie

Konwerter WordPerfect 5.x dołączony do programu Microsoft Word 2000 jest tak zaprojektowany, aby w pełni wykorzystywał specyficzne funkcje i możliwości konwersji programu Word 2000. Aby uzyskiwać najlepsze wyniki, konwertując dokumenty na format programu Word 2000 i z niego, należy używać konwertera WordPerfect 5.x dostarczonego z programem Word 2000.

Konwertowanie pliku z formatu programu Word na format programu WordPerfect i z powrotem na format programu Word może spowodować utratę niektórych elementów formatowania (na przykład czcionek, justowania, stylów i ustawień korespondencji seryjnej), chyba że przed ponowną konwersją na format programu Word przekonwertowany plik zostanie załadowany do programu WordPerfect, podzielony na strony i zapisany.

Więcej informacji

W następującej tabeli wymieniono funkcje, które nie są w pełni konwertowane, nie są obsługiwane przez jeden lub drugi produkt albo wymagają komentarza.

Klucz do odczytania tej tabeli jest następujący:
  Tak  Funkcja jest konwertowana z formatu jednego produktu na format drugiego.

  Nie  Funkcja nie jest w pełni konwertowana z formatu jednego produktu 
     na format drugiego
  N.O. Funkcja nie jest obsługiwana przez jeden z produktów.

 
           Word 2000    WordPerfect
             na      5.x na
  Funkcje    WordPerfect 5.x   Word 2000  Komentarze
  ---------------------------------------------------------------------------------
 
  Wszystkie      Tak       N.O.   Formatowanie „wszystkie
  wersaliki                    wersaliki” jest zamieniane 
                          na wielkie litery.
 
  Ukrycie       Tak       N.O.   Tekst ukryty w programie
                          Word staje się tekstem
                          komentarza w programie
                          WordPerfect.
 
  Przekreślenie    Patrz      Patrz   Tekst przekreślony w programie 
           komentarz    komentarz  WordPerfect staje się tekstem
                          przekreślonym w programie Word
                          i na odwrót; Tekst przekreślony
                          czerwoną linią w programie
                          WordPerfect staje się śledzonymi
                          zmianami w programie Word
                          i na odwrót.
 
  Podkreślenie     Tak       Tak    Podkreślenie zostaje zachowane,
                          ale typ podkreślenia może ulec
                          zmianie.
 
  Odstępy       Nie       N.O.
  (zagęszczone,
  rozszerzone)
 
  Kerning       Tak       Tak
 
  Wyrównanie      Tak       Tak    Po konwersji może być konieczna
                          zmiana pozycji pojedynczych
                          kodów wyśrodkowania w programie 
                          WordPerfect.
 
  Pierwszy       Tak       Tak    Wcięcia pierwszych wierszy
  wiersz                     są tworzone w programie 
                          WordPerfect przy użyciu
                          tabulatorów. 
 
  Podział strony    Tak       N.O.   Przybliżony przez podział strony
  przed                      w programie WordPerfect.
 
  Spacja przed     Tak       N.O.   Przybliżony przez puste wiersze
  /po akapicie                  w programie WordPerfect.
 
  Znaki wiodące    Patrz       Tak    Przy konwersji z formatu
  tabulacji     komentarz           WordPerfect na Word kropka,
                          pauza i podkreślenie
                          są konwertowane na takie same
                          znaki wiodące tabulacji
                          w programie Word. Wszystkie inne
                          znaki wiodące tabulacji programu 
                          WordPerfect są konwertowane
                          na kropki w programie Word.
 
  Odstęp/linie bazowe, N.O.      Nie
  wiersze/linie bazowe 
 
  Kody [Center]/    N.O.      Patrz   Przy konwersji z formatu
  [Flsh Rgt]             komentarz  WordPerfect na Word kody
                          te są konwertowane na pozycje
                          tabulatora „do środka”
                          i „do prawej”.
 
  Kontrolowanie     Tak       Tak
  wdów
 
  Marginesy       Tak       Tak    Marginesy w programie Word 
                          są mierzone od krawędzi
                          strony do tekstu podstawowego;
                          Marginesy w programie 
                          WordPerfect są mierzone 
                          od krawędzi strony do nagłówka;
                          marginesy są tak dopasowywane,
                          aby zachować układ strony.
 
  Szpalty        Tak       Tak
 
  Kolumny        N.O.      Patrz   Przy konwersji z formatu
  równoległe             komentarz  WordPerfect na Word kolumny
                          równoległe są konwertowane
                          na tabele. Jeśli układ kolumn
                          równoległych zawiera pole
                          zakotwiczone na stronie,
                          cały układ kolumn równoległych
                          jest konwertowany na szpalty.

  Tabele        Tak       Tak    Pionowe scalenie komórek
                          nie jest konwertowane.
 
  Formuły tabel     Nie       Nie
 
  Dziesiętne      N.O.      Patrz   Przy konwersji z formatu
  wyrównanie             komentarz  WordPerfect na Word dziesiętne
  komórek tabeli                 wyrównanie komórek tabeli
                          jest konwertowane na wyrównanie
                          akapitu do prawej.
 
  Domyślne pozycje   Nie       Tak
  tabulatorów
 
  Przypisy dolne    Tak       Tak    Przypisy końcowe umieszczone
                          na końcu sekcji w programie
                          Word są umieszczane na końcu
                          dokumentu w programie 
                          WordPerfect, ponieważ 
                          w programie WordPerfect nie ma
                          sekcji. Ponowne rozpoczynanie
                          numeracji i separatory nie są 
                          konwertowane. Niestandardowe
                          znaczniki przypisów
                          w programie Word są dodawane
                          do automatycznej numeracji
                          w programie WordPerfect.
 
  Marginesy na oprawę, Tak       Tak
  rozmiar papieru
 
  Komentarze      Tak       N.O.   Komentarze programu Word
                          stają się tekstem
                          komentarza programu
                          WordPerfect.
 
  Konspekt, numery   Tak       Tak    Numery akapitów programu
  akapitów, listy                 WordPerfect są domyślnie
  programu Word 7.0                konwertowane na pola
                          sekwencji programu Word.
                          W programie Word listy
                          numerowane automatycznie
                          są konwertowane na numery
                          akapitów.

                          Aby konwertować numery
                          akapitów programu WordPerfect
                          na zwykły tekst, należy 
                          ustawić opcję Rejestru
                          FavourSequenceFields=No,
                          używając makra
                          EditConversionOptions.
                         
 
  Polecenia wydruku   Tak       Tak    Dokumenty źródła danych
  seryjnego                    programu Word muszą być
                          rozdzielane tabulatorami
                          lub przecinkami albo muszą
                          mieć format tabeli, aby były
                          konwertowane na format
                          programu WordPerfect.
                          Program Word automatycznie
                          konwertuje pliki pomocnicze
                          programu WordPerfect na format
                          dokumentu źródła danych
                          programu Word. Warunkowe
                          konstrukcje i makra wydruku
                          seryjnego są tracone przy
                          konwersji na format programu
                          Word.
 
  Sygnatury czasowe   Tak       Tak    Tylko formaty domyślne.
 
  Dokumenty podrzędne  Tak       Tak
  (pole INCLUDE)
 
  Równania       Nie       Nie
 
  Znaki z zestawu    Tak      Patrz   Przy konwersji z formatu
  rozszerzonego           komentarz  WordPerfect na Word
                          nie wszystkie znaki
                          z zestawu rozszerzonego
                          są konwertowane.
 
  Pola tekstowe,    Tak       Tak    Niektóre pola tekstowe
  linie                      i linie są konwertowane
                          na obiekty warstwy rysunkowej
                          programu Word. Obiekty warstwy
                          rysunkowej są widoczne tylko
                          w widoku układu strony,
                          w podglądzie wydruku
                          i na wydruku. Obiekty warstwy
                          rysunkowej nie pojawiają się
                          w widoku normalnym.
 
  Rysowanie linii    Tak       Tak    Znaki programu WordPerfect
                          oparte na rysowaniu linii
                          są konwertowane; jednak
                          odległości między wierszami
                          w programie Word powodują,
                          że między takimi znakami
                          znajdującymi w kolejnych
                          wierszach powstają przerwy.
                          Aby uniknąć tego problemu
                          na wydruku, należy ustawić
                          odległość między wierszami
                          równą bieżącemu rozmiarowi
                          czcionki.
 
  Makra         Nie       Nie
 
  Kody pól PRIVATE   N.O.      Patrz   Przy konwersji z formatu
                   komentarz  WordPerfect na Word kody pól
                          PRIVATE są wstawiane przez
                          konwerter w celu zachowania
                          informacji potrzebnych
                          do poprawnego zapisania pliku
                          z powrotem w formacie programu
                          WordPerfect. Tych pól
                          nie należy edytować i nie
                          mają one wpływu na dokument.
 
  Style         Tak      Patrz    Przy konwersji z formatu
                   komentarz   WordPerfect na Word style
                          zawierające kody formatowania
                          akapitów są konwertowane
                          na style akapitów. Style
                          programu WordPerfect
                          zawierające tylko formatowanie
                          znaków są konwertowane
                          na style znaków w programie
                          Word. Tekst zawarty w stylu
                          jest konwertowany jako
                          normalny tekst. Inne funkcje,
                          takie jak tabele, grafika itd.,
                          są zachowywane w dokumentach,
                          ale nie mają przypisanego
                          stylu programu Word.
 
  Tytuły dokumentów  Patrz     Patrz    Program WordPerfect może
  \Opisowe nazwy  komentarz   komentarz   przypisać plikowi opisową
                          nazwę, podobnie jak program
                          Word może przypisać tytuł.
                          Program Word importuje opisową
                          nazwę do właściwości Tytuł
                          dokumentu i eksportuje
                          właściwość Tytuł dokumentu
                          jako opisową nazwę.

Materiały referencyjne

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących konwertowania plików programu WordPerfect, kliknij polecenie Microsoft Access – Pomoc w menu Pomoc, w Asystencie pakietu Office lub Kreatorze odpowiedzi wpisz frazę konwersja między programami Word i WordPerfect, a następnie kliknij przycisk Wyszukaj, aby wyświetlić temat.

Właściwości

Numer ID artykułu: 240854 - Ostatnia weryfikacja: 2 marca 2001 - Weryfikacja: 1.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Word 2000 Standard Edition
Słowa kluczowe: 
kbinfo kbinterop wd2000 kbdta KB240854

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com