Straipsnio ID: 2409098 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
2489519

Author:Tomas Daba?inskas | Web: www.dabasinskas.net

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Comm solutions 16
Paspauskite, nor?dami per?i?r?ti bendruomen?s sprendim? turinio patikimumo nepripa?inim?

I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Po?ymiai


Bandydami ?diegti ?Internet Explorer 9?, galite susidurti su klaid? prane?imais. ?i? klaid? prie?astys gali b?ti ?vairios. ?iame straipsnyje pateikiama keletas problem? sprendimo b?d?, kuriais galite pasinaudoti, bandydami i?spr?sti savo problem?.
 • 1 metodas: ?sitikinkite, kad J?s? operacin? sistema atitinka minimalius reikalavimus
 • 2 metodas: pabandykite alternatyvi? ?Internet Explorer 9? diegimo program?
 • 3 metodas: ?sitikinkite, kad ?diegta programin? ?ranga, reikalinga ?Internet Explorer 9? ?diegti
 • 4 metodas: ?sitikinkite, kad ?iuo metu kompiuteris nelaukia kit? atnaujinim? diegimo ar sistemos paleidimo i? naujo
 • 5 metodas: laikinai i?junkite antivirusin? programin? ?rang?

Sprendimas

1 metodas: ?sitikinkite, kad J?s? operacin? sistema atitinka minimalius reikalavimus

Internet Explorer 9 turi minimalius reikalavimus operacinei sistemai:
 • ?Windows Vista? (x86 ir x64) su Service Pack 2 (SP 2) atnaujinim? paketu arba naujesn? versija
 • ?Windows 7? (x86 ir x64) arba naujesn? versija
 • ?Windows Server 2008? (x86 ir x64) ir Service Pack 2 (SP 2) atnaujinim? paketu arba naujesn? versija
 • ?Windows Server 2008 R2? x64 arba naujesn? versija
Jeigu naudojat?s ?Windows Vista? arba ?Windows Server 2008? su ankstesniu nei Service Pack 2 atnaujinimu paketu, ?diekite naujausi? atnaujinim? paket?.

?Windows Vista? Service Pack 2 atnaujinim? paketas ir ?Windows Server 2008? Service Pack 2 atnaujinim? paketas

 • Windows Server 2008? Service Pack 2 atnaujinim? paketas ir Windows Vista? Service Pack 2 atnaujinim? paketas (KB935791)

  Service Pack 2, naujausias atnaujinim? paketas, skirtas ?Windows Server? ir ?Windows Vista? operacin?ms sistemoms, palaiko naujas programin?s ?rangos r??is ir standartus, apima atnaujinimus, i?leistus po SP1 ir supaprastina diegim? nam? vartotojams, k?r?jams ir IT profesionalams. ?i versija palaiko ?ias kalbas: angl?, pranc?z?, vokie?i?, japon? arba ispan?. Jeigu J?s? sistema naudoja kit? kalb?, pasinaudokite Atskir? kalb? diegimo programa, nor?dami ?diegti SP2:

2 metodas: pabandykite alternatyvi? ?Internet Explorer 9? diegimo program?


Jeigu band?te diegti ?Internet Explorer 9? i? pirmojo puslapio ir diegimas nepavyko, pabandykite diegti ?Internet Explorer 9? i? antrojo puslapio. Diegimo programa, esanti antrajame puslapyje, savyje turi visus failus, reikalingus norint ?diegti ?Internet Explorer 9? ? kompiuter?, kuris n?ra prijungtas prie interneto, bet turi vis? kit? diegimui reikaling? programin? ?rang?.

Nor?dami b?ti tikri, kad visa diegimui reikalinga programin? ?ranga yra parsi?sta ir ?diegta, ?sitikinkite, kad ?Internet Explorer 9? diegimo metu kompiuteris turi interneto prieig?.

3 metodas: ?sitikinkite, kad ?diegta programin? ?ranga, reikalinga ?Internet Explorer 9? ?diegti

?Internet Explorer 9? bando vis? reikaling? programin? ?rang? ?diegti automati?kai. Jeigu ?is automatinis diegimas nepavyksta, ?Internet Explorer 9? nutraukia nar?ykl?s diegim?. Tokiu atveju reikaling? programin? ?rang? turite ?diegti patys.

Pastaba Jeigu ?Internet Explorer 9? bandote ?diegti ant negalutinio Windows operacin?s sistemos leidimo, i?vysite ?? klaidos prane?im?:
updates were not applicable
Tokiu atveju ?sitikinkite ar J?s? kompiuteris naudoja oficial? ?Windows 7? arba ?Windows Vista? SP2 leidim?. ?i? klaid? taip pat galite pamatyti ir tuo atveju, jei kompiuteris turi b?ti paleistas i? naujo.

?Windows 7? ir ?Windows Server 2008 R2?

 • ?Windows? grafikos, vaizdavimo ir XPS biblioteka (KB2028551)
  ?iuo naujinimu i?sprend?iama problema, kai spausdinant XML dokumento specifikacij? (XPS) fail? GDI spausdintuvu apkarpomi tam tikri elementai. ?i problema kyla, kai XPS faile yra vaizdini? teptuk? su transformacijomis. ?diegus ?? element? gali tekti kompiuter? paleisti i? naujo.
 • ?Windows 7? naujinimas (KB2028560)
  ?iame naujinime pateikiama grafikos platformos patobulinim?. ?diegus ?? element? gali tekti kompiuter? paleisti i? naujo.
 • ?Windows 7? naujinimas (KB2120976)
  ?iuo naujinimu i?sprend?iamos ?vairios srautinio perdavimo problemos, susijusios su ?Media Foundation?. ?diegus ?? element? gali tekti kompiuter? paleisti i? naujo.
 • ?Windows 7? ir ?Windows Server 2008 R2? naujinimas (KB2259539)
  ?iuo naujinimu i?sprend?iama problema, kai miniati?r? valdikliai tam tikrose programose nerodomi u?duo?i? juostoje. ?diegus ?? element? gali tekti kompiuter? paleisti i? naujo.

?Windows Vista? su SP2 pakeitim? paketu ir ?Windows Server 2008?

 • ?Windows? grafikos, vaizdavimo ir XPS biblioteka (KB971512)
  ?Windows? grafikos, vaizdavimo ir XPS bibliotekoje pateikiami naujausi moderni?j? grafikos technologij?, skirt? ?aidimams, multimedijos, vaizdavimo ir spausdinimo programos, patobulinimai. Joje rasite ?DirectX?, ?DirectCompute? ir XPS bibliotekos naujinim?. ?diegus ?? element? gali tekti kompiuter? paleisti i? naujo.
 • Windows Vista? skirto platformos naujinimo priedo beta versija (KB2117917)
  ?iame naujinime yra sistemos ?Windows Vista? grafikos platformos, ?Microsoft Media Foundation? ir spausdinimo program? pataisym? ir patobulinim?. Prie? diegdami ?? naujinim? turite ?diegti naujinim? KB971512. ?diegus ?? naujinim? gali tekti kompiuter? paleisti i? naujo.

4 metodas: ?sitikinkite, kad ?iuo metu kompiuteris nelaukia kit? atnaujinim? diegimo ar sistemos paleidimo i? naujo

Prie? diegdami ?Internet Explorer 9?, ?sitikinkite, kad ?iuo metu kompiuteris nelaukia kit? atnaujinim? diegimo ar sistemos paleidimo i? naujo. Nor?dami tai su?inoti, priklausomai nuo savo Windows sistemos, atlikite ?iuos ?ingsnius:
 • ?Windows 7? sistemoje: Valdymo skyde atverkite Sistema ir sauga ir paspauskite Windows naujinimas.
 • ?Windows Vista? sistemoje: Valdymo skyde atverkite Sauga ir Windows naujinimas.
Jei ?iuo metu vyksta atnaujinim? diegimas, prie? bandydami diegti ?Internet Explorer 9?, palaukite, kol baigsis atnaujinim? diegimas. Jeigu po atnaujinim? diegimo kompiuteris nebuvo paleistas i? naujo, prie? diegdami ?Internet Explorer 9? patys paleiskite kompiuter? i? naujo.

5 metodas: laikinai i?junkite antivirusin? programin? ?rang?

Pastaba Prie? i?jungdami antivirusin? programin? ?rang?, ?sitikinkite, kad sistemoje ?jungta ugniasien?. Atlik? ?emiau pateiktus ?ingsnius, ?junkite antivirusin? programin? ?rang?.

Antivirusin? programin? ?ranga padeda apsaugoti J?s? kompiuter? nuo virus?. Nesisi?skite ir neatidarin?kite fail? i? nepatikim? ?altini?, nesilankykite nepatikimuose tinklalapiuose ir neatidarin?kite el. pa?to pried? kuomet J?s? antivirusin? programin? ?ranga yra i?jungta. Daugiau informacijos apie kompiuterinius virusus galite rasti ?emiau pateiktoje KB nuorodoje:
129972 Kompiuteriniai virusai: apra?ymas, prevencija ir sprendimai
Vos tik atliksite ?ingsnius, apra?ytus ?iame metode, ?sitikinkite, kad ?jung?ta antivirusin? programin? ?rang? ir aplankykite ?emiau pateikt? Microsoft tinklalap?, kad ?diegtum?te naujausius atnaujinimus:
http://www.update.microsoft.com

?sp?jimas ?is sprendimo b?das gali J?s? kompiuter? ar tinkl? padaryti lengviau pa?eid?iam?. Nerekomenduojame naudoti ?io sprendimo, ta?iau pateikiame, kad nor?dami gal?tum?te j? ?gyvendinti. U? ?io sprendimo naudojim? atsakote J?s patys.

Nor?dami ?gyvendinti ?? metod?, atlikite ?iuos ?ingsnius:
 1. I?junkite antivirusin? programin? ?rang?. Kai tai padarytum?te, paspauskite atitinkam? antivirusin?s programos piktogram? prane?im? srityje ir kontekstiniame meniu pasirinkite Exit (i?eiti) arba Disable (i?jungti).

  Pastaba I?samesn? informacij?, kaip i?jungti naudojam? antivirusin? programin? ?rang?, galite rasti programos dokumentacijoje.
 2. Kuomet antivirusin? programa i?jungta, pabandykite ?diegti ?Internet Explorer 9? dar kart?.
 3. ?Internet Explorer 9? nar?ykl?s diegimui pasibaigus, v?l ?junkite antivirusin? programin? ?rang?.

  Pastaba I?samesn? informacij?, kaip ?jungti naudojam? antivirusin? programin? ?rang?, galite rasti programos dokumentacijoje.

Daugiau informacijos

Nor?dami gauti daugiau informacijos apie ?Internet Explorer 9?, aplankykite Internet Explorer 9 tinklalap?.


Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Comm solutions 16
BENDRUOMEN?S SPRENDIM? TURINIO PATIKIMUMO NEPRIPA?INIMAS


?MICROSOFT CORPORATION? IR (ARBA) JOS TIEK?JAI NEGARANTUOJA ?IA PATEIKTOS INFORMACIJOS ARBA SU JA SUSIJUSI? GRAFINI? OBJEKT? TINKAMUMO, PATIKIMUMO ARBA TIKSLUMO. VISA ?IA ESANTI INFORMACIJA IR SU JA SUSIJ? GRAFINIAI OBJEKTAI PATEIKTI TOKIE, KOKIE YRA, NESUTEIKIANT JIEMS JOKIOS GARANTIJOS. ?MICROSOFT? IR (ARBA) JOS TIEK?JAI NETEIKIA JOKI? GARANTIJ? ?IA PATEIKTAI INFORMACIJAI IR SU JA SUSIJUSIEMS GRAFINIAMS OBJEKTAMS, ?SKAITANT VISAS NUMANOMAS GARANTIJAS IR PARDAVIMO S?LYGAS: TIKIM? TAM TIKRAM TIKSLUI, KOKYBI?KAS PASTANGAS, PAVADINIM? AR NEPA?EID?IAMUM?. J?S SUTINKATE, KAD ?MICROSOFT? IR (ARBA) JOS TIEK?JAI N?RA NIEKAIP ATSAKINGI U? JOKIUS TIESIOGINIUS, NETIESIOGINIUS, BAUD?IAMUOSIUS, ATSITIKTINIUS, SPECIALIUOSIUS, PASEKMINIUS NUOSTOLIUS ARBA (?SKAITANT, TA?IAU NEAPSIRIBOJANT) JOKIUS KITUS NAUDOJIMO, DUOMEN? AR PELNO NUOSTOLIUS, ATSIRADUSIUS AR KOKIU NORS KITOKIU B?DU SUSIJUSIUS SU NAUDOJIMUSI ARBA NEGAL?JIMU PASINAUDOTI ?IA PATEIKTA INFORMACIJA ARBA SU JA SUSIJUSIAIS GRAFINIAIS OBJEKTAIS (KONTRAKTO, DELIKTO, NEAPDAIRUMO, ATSAKOMYB?S BE KALT?S ATVEJAIS), NET JEI ?MICROSOFT? ARBA KURIAM NORS I? JOS TIEK?J? BUVO PRANE?TA APIE TOKI? NUOSTOLI? GALIMYB?.

Savyb?s

Straipsnio ID: 2409098 - Paskutin? per?i?ra: 2011 m. sausio 5 d. - Per?i?ra: 2.0
TAIKOMA:
 • Windows Internet Explorer 9 Beta
Rakta?od?iai: 
kbprb kbexpertisebeginner kbsurveynew kbpubtypekc kbinstallation kbmvp kbcommunity KB2409098

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com