Raksta ID: 2409098 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu


Instal?jot p?rl?kprogrammu Windows Internet Explorer 9, var tikt par?d?ts k??das zi?ojums, kas ir l?dz?gs ?im: ?0x800F081E?. ??d? situ?cij? instal??anas process netiek pabeigts.

Lai veiksm?gi instal?tu p?rl?kprogrammu Internet Explorer 9, veiciet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.
 1. P?rbaudiet, vai dators atbilst Internet Explorer 9 sist?mas pras?b?m.
 2. Lai dator? instal?tu jaun?kos atjaunin?jumus, izmantojiet programmu Windows Update. Lai to izdar?tu, izpildiet t?l?k aprakst?t?s darb?bas.
  1. Palaidiet programmu Windows Update un noklik??iniet uz Check for updates (P?rbaud?t atjaunin?jumus).
  2. Windows Update log? noklik??iniet uz <Number> important updates are available (X pieejami svar?gi atjaunin?jumi), lai p?rbaud?tu, vai p?rl?kprogramma Internet Explorer 9 ir iek?auta pieejamo atjaunin?jumu sarakst?. Ja p?rl?kprogramma Internet Explorer 9 ir sarakst?, no?emiet atz?mi no izv?les r?ti?as, lai izsl?gtu to pirms citu atjaunin?jumu instal??anas.

   Piez?me. Ja Windows atjaunin??anas procesa laik? tiek par?d?ts k??das zi?ojums, skatiet rakstu Windows Update darb?bas probl?mu diagnostic??ana un labo?ana.
  3. Restart?jiet datoru.
 3. Instal?jiet p?rl?kprogrammu Internet Explorer 9. Lai to izdar?tu, veiciet k?du no t?l?k nor?d?taj?m darb?b?m.
  • Ja 2. darb?bas laik? izsl?dz?t p?rl?kprogrammu Internet Explorer 9, palaidiet programmu Windows Update un p?c tam instal?jiet p?rl?kprogrammu Internet Explorer 9.
  • Instal?jiet p?rl?kprogrammu Internet Explorer 9 no Internet Explorer 9 lejupiel?des vietnes.
  Ja joproj?m nevarat instal?t p?rl?kprogrammu Internet Explorer 9, p?rejiet uz 4. darb?bu.
 4. Manu?li instal?jiet nepiecie?amos komponentus.
 5. Ja probl?mas joproj?m past?v, sazinieties ar Microsoft atbalsta centru.
Skatiet vair?k ieteikumu, padomu un m?c?bu iesp?ju vietn? http://smallbusiness.support.microsoft.com.
Piez?me ?is ir ??tr?s public??anas? raksts, ko izveidoja Microsoft tehnisk? atbalsta p?rst?vji. ?aj? rakst? ietvert? inform?cija ir sniegta ?t?da, k?da t? ir?, un ir paredz?ta tehnisk? atbalsta snieg?anai, risinot ?rk?rtas probl?mas. ?emot v?r? ?su raksta sagatavo?anas un public??anas laiku, rakst? m?dz b?t pareizrakst?bas k??das, un v?l?k raksts var tikt p?rskat?ts bez iepriek??j? br?din?juma. Pla??ku inform?ciju skatiet lieto?anas nosac?jumos.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2409098 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: tre?diena, 2013. gada 21. augusts - P?rskat??ana: 7.0
Attiecas uz:
 • Windows Internet Explorer 9
Atsl?gv?rdi: 
kbprb kbexpertisebeginner kbsurveynew kbpubtypekc kbinstallation kbcip kbvideocontent kbmatsfixme kbfixme kbgraphxlink KB2409098

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com