Raksta ID: 2409264 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

Kopsavilkums

Pirms izmantot programmu Outlook Express, lai nos?t?tu un sa?emtu e-pastu, ir j?iestata konts. Jums var b?t vair?k nek? viens konts ? biznesa, iepirk?an?s tie?saist?, u. tml. ? un katrai personai, kas lieto j?su datoru, var b?t savas, piln?gi atsevi??? kont?. Programma Outlook Express ?auj to visu paveikt bez probl?m?m.

Papildindorm?cija

Start?jiet programmu Outlook Express

Uzklik??in?t ?eit, lai skat?tu vai sl?ptu detaliz?tu inform?ciju

Outlook Express e-pasta konta iestat??anai

Uzklik??in?t ?eit, lai skat?tu vai sl?ptu detaliz?tu inform?ciju

Web b?z?tu e-pasta konta iestat??ana

Uzklik??in?t ?eit, lai skat?tu vai sl?ptu detaliz?tu inform?ciju

Aizveriet Outlook Express

Uzklik??in?t ?eit, lai skat?tu vai sl?ptu detaliz?tu inform?ciju

Uzzi?as

Lai ieg?tu papildinform?ciju par programmu Outlook Express, apmekl?jiet ?o Microsoft vietni:
Outlook atbalsts
Ja nevar nos?t?t vai sa?emt e-pastu programm? Outlook Express, apmekl?jiet ??du Microsoft vietni:
Probl?mu nov?r?anas programmas Outlook Express
Par to, k? setup perspekt?vas da?i tautas e-pasta pakalpojumu sniedz?ji, apmekl?jiet ??d?s t?mek?a vietn?s:
iestat??anas programma Outlook Express Google Gmail
Yahoo Mail uzst?d??anas programmu Outlook Express
Comcast XFINITY Mail uzst?d??anas programmu Outlook Express

Rekviz?ti

Raksta ID: 2409264 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: otrdiena, 2013. gada 19. novembris - P?rskat??ana: 2.0
Attiecas uz:
  • Microsoft Outlook Express 5.5
  • Microsoft Outlook Express 6.0
Atsl?gv?rdi: 
kbaccounts kbmbsemail kbcip kbmt KB2409264 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un, iesp?jams, labots, izmantojot tehnolo?iju Community Translation Framework (CTF). Korpor?cija Microsoft public? gan ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotus rakstus, ko p?c tam redi??ju?i kopienas p?rst?vji, gan ar? tulkot?ju tulkotus rakstus, lai visi zin??anu b?zes raksti b?tu pieejami vair?k?s valod?s. Ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotajos un kopienas p?rst?vju redi??tajos tekstos var b?t v?rdu izv?les, sintakses un/vai gramatikas k??das. Korpor?cija Microsoft neuz?emas atbild?bu ne par k?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai kait?jumu, kas radies nepareiza satura tulkojuma vai t? izmanto?anas d??. Papildinform?cija par CTF ir pieejama ?eit: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/lv.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2409264

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com