Thay đ?i th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ngày không đư?c áp d?ng ngay l?p t?c trên m?t s? máy tính nhi?u b? vi x? l?

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 241040 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bài vi?t này đ? đư?c lưu tr?. Bài vi?t đư?c cung c?p "nguyên tr?ng" và s? không c?n đư?c c?p nh?t n?a.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

Khi b?n đang ch?y Windows NT 4.0 Service Pack 4 (SP4) ho?c b?n ghi d?ch v? gói 5 (SP5) trên m?t s? máy tính nhi?u b? vi x? l?, thay đ?i ánh sáng ban ngày ti?t ki?m th?i gian có th? không đư?c áp d?ng trong ba ho?c nhi?u gi?, ho?c cho đ?n khi b?n kh?i đ?ng l?i máy tính.

Lưu ? r?ng hành vi này không ph?i là c? th? cho b?t k? nhà s?n xu?t m?t b? vi x? l? nhi?u máy tính. Nó có th? x?y ra trên b?t k? máy tính x? l? nhi?u; Microsoft đ? chưa th? nghi?m m?i máy tính nhi?u b? vi x? l? cho hành vi này.

Gi?i pháp

Windows NT máy ch? ho?c máy tr?m 4.0

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, có đư?c gói b?n ghi d?ch v? m?i nh?t cho Windows NT 4.0 ho?c c?p nh?t ph?n m?m cá nhân. Cho thông tin v? cách l?y gói b?n ghi d?ch v? m?i nh?t, xin vui l?ng đi đ?n:
  • 152734 làm th? nào đ? có đư?c gói b?n ghi d?ch v? m?i nh?t c?a windows nt 4.0
Thông tin v? nh?n đư?c c?p nh?t ph?n m?m cá nhân, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? H? tr? S?n ph?m c?a Microsoft. Cho m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? s?n ph?m h? tr? s? đi?n tho?i và thông tin v? chi phí h? tr?, xin vui l?ng đi đ?n đ?a ch? sau đây trên World Wide Web:
http://support.Microsoft.com/default.aspx?scid=FH;EN-US;CNTACTMS
Đ? thu?n ti?n c?a b?n, m?t c?p nh?t ph?n m?m đư?c h? tr? s?a ch?a v?n đ? này c?ng có s?n t? Microsoft, nhưng nó đ? không là hoàn toàn h?i qui ki?m tra và nên đư?c áp d?ng ch? cho h? th?ng g?p v?n đ? c? th? này. N?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? c? th? này, Microsoft khuy?n cáo r?ng b?n cài đ?t chuyên bi?t gói b?n ghi d?ch v? m?i nh?t Windows NT có ch?a b?n c?p nh?t ph?n m?m này.

N?u b?n đang ch?y Windows NT 4.0 Service Pack 6:

Microsoft BIOS3 Y2K C?p Nh?t đư?c cài đ?t chuyên bi?t như m?t ph?n c?a Windows NT 4.0 Service Pack 6.

N?u b?n đang ch?y Windows NT 4.0 Service Pack 4 ho?c 5:

Các t?p tin sau đây có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Center ho?c c?a Microsoft site FTP. Nh?p vào t?p đ? đ?t tên tin dư?i đây đ? t?i v? các t?p tin thích h?p:
x 86:
Trung tâm t?i xu?ng c?a Microsoft:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? Biosfixi.exe bây gi?

FTP:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? Biosfixi.exe bây gi?
Alpha:
Trung tâm t?i xu?ng c?a Microsoft:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? Biosfixa.exe bây gi?

FTP:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? Biosfixa.exe bây gi?
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? t?i v? t?p tin Microsoft Support, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
119591 Làm th? nào đ? có đư?c Microsoft h? tr? t?p tin t? b?n ghi d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft quét tranh virus. Microsoft s? d?ng ph?n m?m phát hi?n virus m?i nh?t có s?n trên ngày mà t?p tin đ? đư?c đăng. Các t?p tin đư?c lưu tr? trên tăng cư?ng b?o m?t máy ch? có th? giúp ph?ng ng?a b?t k? thay đ?i không đư?c phép đ? các t?p tin.

Windows NT Server 4.0, phiên b?n máy ch? đ?u cu?i

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, có đư?c gói b?n ghi d?ch v? m?i nh?t cho máy ch? Windows NT Phiên b?n 4.0, Terminal Server Phiên b?n. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong theMicrosoft cơ s? ki?n th?c:
152734 Làm th? nào đ? có đư?c gói b?n ghi d?ch v? m?i nh?t c?a Windows NT 4.0

T?nh tr?ng

Windows NT 4.0

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là s? c? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê ? đ?u c?a bài vi?t này. V?n đ? này l?n đ?u tiên đư?c s?a ch?a trong Windows NT 4.0 Service Pack 6.

Windows NT Server 4.0, phiên b?n máy ch? đ?u cu?i

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong Windows NT Server 4.0, Terminal Server Phiên b?n. V?n đ? này l?n đ?u tiên đư?c s?a ch?a trong máy ch? Windows NT Phiên b?n 4.0, Terminal Server Phiên b?n Service Pack 6.

Thông tin thêm

Đ? thêm thông tin v? các b?n s?a l?i đư?c bao g?m trong Microsoft BIOS3 Y2K Update, nh?p vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
216913 BIOS ngày giá tr? không ngay l?p t?c c?p nh?t ngày 1 tháng 1 năm 2000

Thu?c tính

ID c?a bài: 241040 - L?n xem xét sau cùng: 03 Tháng Mười Một 2013 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Microsoft Windows NT Server 4.0 Enterprise Edition
T? khóa: 
kbnosurvey kbarchive kbhotfixserver kbqfe kbbug kbfix kbgraphxlinkcritical kbmt KB241040 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 241040

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com