Mô t? c?a Office Outlook 2007 Junk Email Filter update: Tháng Mư?i 12, 2010

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2410711 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

B?n c?p nh?t này cung c?p các b? l?c Email rác trong Microsoft Office Outlook 2007 v?i đ?nh ngh?a hơn hi?n t?i. B?n c?p nh?t này đ? đư?c phát hành ngày 12 tháng 10 năm 2009. Các đ?nh ngh?a này đánh giá xem thư chưa đ?c email ph?i đư?c coi là thư t?p email.

Gi?i pháp

C?p nh?t thông tin chi ti?t

B?n c?p nh?t này thay th? C?p Nh?t trư?c đây phát hành sau đây
2291599 Mô t? c?a Office Outlook 2007 Junk Email Filter update: Tháng chín 14, 2010

cài đ?t chuyên bi?t chi ti?t

Làm th? nào đ? có đư?c và cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t

T?p sau có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Center:

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i xu?ng gói c?p nh?t bây gi?.

Đ? bi?t thêm thông tin v? cách t?i xu?ng Microsoft h? tr? t?p tin, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
119591 Làm th? nào đ? có đư?c Microsoft h? tr? t?p tin t? b?n ghi d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft quét tranh virus. Microsoft s? d?ng ph?n m?m phát hi?n virus m?i nh?t có s?n trên ngày mà t?p tin đ? đư?c đăng. Các t?p tin đư?c lưu tr? trên tăng cư?ng b?o m?t máy ch? có th? giúp ngăn ng?a b?t k? thay đ?i không đư?c phép đ? các t?p tin.

Làm th? nào đ? xác đ?nh xem b?n C?p Nh?t đư?c cài đ?t chuyên bi?t

B?n c?p nh?t này ch?a các t?p có các phiên b?n đư?c li?t kê trong b?ng sau.
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Outlfltr.dat12.0.9230.5153,610,43215 Tháng chín, 201005:08


Đ? xác đ?nh phiên b?n c?a các t?p tin đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính, làm theo các bư?c sau, phù h?p cho hệ điều hành b?n đang ch?y.

Windows 7
 1. Nh?p vào B?t đ?u, và sau đó nh?p vào máy tính.
 2. Trong các T?m máy tính h?p, g?Outlfltr.dat, và sau đó nh?n ENTER.
 3. B?m chu?t ph?i vào Outlfltr.dat, và sau đó b?m thu?c tính.
 4. Trên tab chung , lưu ? các thu?c tính c?a các t?p tin Outlfltr.dat đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính.


Windows Vista
 1. Nh?p vào B?t đ?u
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  nút ch?n m?t B?t đ?u
  , và thenclick T?m.
 2. Nh?p vào tra c?u nâng cao.
 3. Trong h?p đ?a đi?m , nh?p vào LocalHard ổ đĩa.
 4. Trong h?p tên , nh?pOutlfltr.dat, và sau đó nh?p vàoT?m ki?m.
 5. Trong danh sách các t?p, b?m chu?t ph?i vàoOutlfltr.dat, và sau đó b?mthu?c tính.
 6. Trên tab chung , lưu ? các thu?c tính c?a các t?p tin Outlfltr.dat đư?c cài đ?t trên máy tính.
Windows XP
 1. B?t đ?u hư?ng d?n t?m ki?m. Đ? làm đi?u này, b?m vàob?t đ?u, và sau đó nh?p vào T?m ki?m.

  Lưu ? N?u Windows Desktop Search b?t đ?u, h?y nh?p vào Clickhere đ? s? d?ng hư?ng d?n t?m ki?m.
 2. Trong c?a s? k?t qu? t?m ki?m, nh?p vào t?t c? các t?p tin andfolders trong c?a s? Hư?ng d?n t?m ki?m .
 3. Trong t?t c? ho?c m?t ph?n c?a tên t?p h?p, g? Outlfltr.dat, và sau đó nh?p vàoT?m ki?m.
 4. Trong danh sách các t?p, b?m chu?t ph?i vàoOutlfltr.dat, và sau đó b?mthu?c tính.
 5. Trên tab chung và trên tabPhiên b?n , lưu ? các thu?c tính c?a các t?p tin Outlfltr.dat đư?c cài đ?t trên máy tính.

Làm th? nào đ? g? b? cài đ?t b?n c?p nh?t này

 1. Nh?p vào b?t đ?u, và sau đó nh?p vào ch?y.
 2. Lo?i Appwiz.cpl, và sau đó nh?p vào OK.
 3. S? d?ng m?t trong các th? t?c sau đây, tùy thu?c vào h? đi?u hành b?n đang ch?y:
  • Windows 7 và Windows Vista
   1. Nh?p vào xem cài đ?t b?n C?p Nh?t.
   2. Trong danh sách thông tin C?p Nh?t, xác đ?nh v? trí và b?m C?p Nh?t 2291599, và sau đó nh?p vào g? cài đ?t.
  • Windows XP
   1. Nh?n vào đây đ? ch?n các Hi?n th? thông tin C?p Nh?t h?p ki?m.
   2. Trong danh sách thông tin C?p Nh?t, xác đ?nh v? trí và b?m C?p Nh?t 2291599, và sau đó b?m lo?i b?.


Thông tin cho qu?n tr? viên v? t?p tin .msp

B?n c?p nh?t này bao g?m m?t t?p tin Microsoft Windows Installer (.msp) t?p tin đ?y đ?. T?p tin .msp đư?c đóng gói trong m?t t?p tin th?c thi t? gi?i nén. T?p .msp sau đư?c phân ph?i trong b?n c?p nh?t này:
Outlfltr.MSP

Thông tin cho qu?n tr? viên v? làm th? nào đ? cài đ?t l?i thành ph?n c? th?

N?u b?n c?p nh?t c?a b?n cài đ?t hành chính đi?m, và sau đó b?n recache và cài đ?t l?i Office Outlook 2007 trên máy khách, b?n có th? ch?y l?nh d?ng l?nh bao g?m các CÀI Đ?T L?I = [ danh sách các tính năng ] b?t đ?ng s?n. Tài s?n này xác đ?nh xem b?n mu?n cài đ?t l?i thành ph?n c? th? c?a Office Outlook 2007 t? h?nh ?nh hành chính.

Đ? c?p nh?t này, giá tr? cho các CÀI Đ?T L?I = [ danh sách các tính năng ] b?t đ?ng s?n là như sau:
OUTLOOKFiles

Ho?c, b?n có th? thay th? các cài đ?t l?i = t?t c? các tham s? đ? cài đ?t l?i t?t c? các thành ph?n c?a Microsoft Office trên máy.

Đ? bi?t thông tin v? làm th? nào đ? phân ph?i s?n ph?m b?n C?p Nh?t cho h? th?ng Microsoft Office 2007, h?y ghé thăm website sau c?a Microsoft:
Phân ph?i s?n ph?m b?n C?p Nh?t cho h? th?ng Office 2007
Cho bi?t thêm thông tin v? chính sách v? cách e-mail đư?c l?c b?i b? l?c e-mail rác trong Outlook ho?c trong Exchange Server, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
954199 Mô t? v? chính sách cho làm th? nào email đư?c l?c b?i b? l?c e-mail rác trong Outlook ho?c trong Exchange Server
TechCenter h? th?ng văn ph?ng ch?a đ?t hành chính C?p Nh?t và tri?n khai chi?n lư?c ngu?n l?c cho t?t c? các phiên b?n c?a văn ph?ng. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? TechCenter h? th?ng văn ph?ng, h?y ghé thăm website sau c?a Microsoft:
Microsoft Office

V?n đ?

Windows Update tr? v? l?i m? 646 ho?c m? l?i 0x80070646.

Văn ph?ng C?p Nh?t có th? không đư?c cài đ?t thành công t? Microsoft Update. Ho?c, các b?n C?p Nh?t có th? không đư?c cài đ?t thành công khi b?n c? g?ng đ? t? cài đ?t chúng b?ng cách s? d?ng nh?ng lá c?/yên t?nh và/th? đ?ng . V?n đ? này x?y ra v? m?t bi?n môi trư?ng h? th?ng b? h?ng ho?c v? th?t b?i quy?n leo thang.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? gi?i quy?t v?n đ? này, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2258121 M? l?i "0x80070646," "646", ho?c "1606" khi b?n c? g?ng đ? cài đ?t b?n C?p Nh?t Office

Thu?c tính

ID c?a bài: 2410711 - L?n xem xét sau cùng: 04 Tháng Chín 2013 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office Outlook 2007
T? khóa: 
atdownload kbsurveynew kbexpertisebeginner kbmt KB2410711 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2410711

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com