Ngày tháng và th?i gian hi?n th? như s? serial khi xem công th?c trong Excel

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 241072 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Microsoft Excel s? hi?n th? các giá tr? s? sê-ri cho ngày tháng và th?i gian trong các t? bào, nhưng hi?n th? đ?nh d?ng ngày tháng và th?i gian trong thanh công th?c.

NGUYÊN NHÂN

Hành vi này x?y ra khi b?n đang xem b?ng tính c?a b?n như công th?c ch? không ph?i là giá tr?.

GI?I PHÁP

Đ? hi?n th? các đ?nh d?ng ngày và th?i gian trong các t? bào trên b?ng tính:
 1. Trên các Công cụ tr?nh đơn, nh?p vào Tuỳ chọn, ho?c nh?p vào S? thích (trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn trong Microsoft Excel 98 cho Macintosh và trong Microsoft Excel 2001 cho Mac; trên các Excel tr?nh đơn trong Microsoft Excel X cho Mac và trong Microsoft Excel 2004 cho Mac).
 2. Trên các Xem tab, b?m vào đ? xóa (lo?i b? các "x" t?) các Công thức ki?m tra h?p, và sau đó nh?p vào Ok.

THÔNG TIN THÊM

Các Công thức ki?m tra h?p đư?c s? d?ng đ? xem công th?c trong các t? bào trên b?ng tính, c?ng như trong thanh công th?c.

Làm th? nào Microsoft Excel c?a hàng ngày và th?i gian

Microsoft Excel lưu các ngày đ?n như tu?n t? s? đư?c g?i là giá tr? n?i ti?p. Excel lưu l?n như phân s? th?p phân, v? th?i gian đư?c coi là m?t ph?n c?a m?t ngày. Ngày tháng và th?i gian có giá tr? và do đó, b?n có th? thêm, tr?, và bao g?m ngày và th?i gian trong tính toán khác. Ví d?, đ? xác đ?nh s? khác bi?t gi?a hai ngày, b?n có th? tr? m?t ngày t? khác. B?n có th? xem m?t ngày như là m?t giá tr? n?i ti?p và m?t th?i gian như m?t phân s? th?p phân b?ng cách thay đ?i các đ?nh d?ng c?a các t? bào có ch?a ngày ho?c gi? đ? đ?nh d?ng t?ng quát.

Thu?c tính

ID c?a bài: 241072 - L?n xem xét sau cùng: 20 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Excel 95 Standard Edition
 • Microsoft Excel 97 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft Excel 5.0 for Macintosh
 • Microsoft Excel 98 for Macintosh
 • Microsoft Excel 2001 for Mac
 • Microsoft Excel X for Mac
 • Microsoft Excel 2004 for Mac
 • Microsoft Office Excel 2008 for Mac
T? khóa: 
kbdtacode kbprb kbmt KB241072 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:241072

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com