Làm th? nào đ? sao lưu ph?c h?i đ?i l? m?t m? hóa t?p h? th?ng (EFS) khóa riêng trong Windows

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 241201 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? cách sao lưu ph?c h?i đ?i l? m?t m? hóa t?p h? th?ng (EFS) khóa riêng trên máy tính đang ch?y Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008 ho?c Windows Server 2008 R2. S? d?ng khóa riêng c?a đ?i l? ph?c h?i ph?c h?i d? li?u trong các t?nh hu?ng khi các b?n sao c?a EFS khóa riêng có v? trí trên máy tính c?c b? s? b? m?t. Bài vi?t này ch?a thông tin v? cách s? d?ng thu?t s? xu?t chuy?n ch?ng ch? đ? xu?t kh?u khóa riêng c?a đ?i l? ph?c h?i t? m?t máy tính là m?t thành viên c?a m?t nhóm làm vi?c, và t? m?t b? đi?u khi?n d?a trên Windows Server 2003, Windows 2000 d?a trên, d?a trên Windows Server 2008 ho?c Windows Server 2008 R2 d?a trên tên mi?n.

GI?I THI?U

Bài vi?t này mô t? cách sao lưu ph?c h?i đ?i l? m?t m? hóa t?p h? th?ng (EFS) khóa riêng trong Windows Server 2003, Windows 2000, trong Windows XP, trong Windows Vista, trong Windows 7, trong Windows Server 2008 và trong Windows Server 2008 R2. B?n có th? s? d?ng khóa riêng c?a đ?i l? ph?c h?i ph?c h?i d? li?u trong các t?nh hu?ng khi các b?n sao c?a EFS khóa riêng có v? trí trên máy tính c?c b? s? b? m?t.

B?n có th? s? d?ng EFS đ? m? hóa d? li?u t?p tin đ? ngăn ch?n truy c?p trái phép. EFS s? d?ng m?t khoá m?t m? là t? đ?ng đư?c t?o ra đ? m? hoá t?p tin. Khóa m? hóa t?p tin (FEK) đư?c m? hóa v?i EFS ch?a khóa công c?ng và s? đư?c thêm vào t?p tin như là m?t thu?c tính EFS đư?c đ?t tên Gi?i m? trư?ng d? li?u (DDF). Đ? gi?i m? FEK, b?n ph?i có s? tương ?ng EFS khóa riêng t? công-tư nhân ch? ch?t đôi. Sau khi b?n gi?i m? FEK, b?n có th? s? d?ng FEK đ? gi?i m? t?p tin.

N?u EFS c?a b?n khoá riêng là b? m?t, b?n có th? s? d?ng m?t đ?i l? ph?c h?i đ? khôi ph?c t?p tin đ? m?t m? hóa. M?i khi m?t t?p tin đư?c m? hóa, FEK đư?c c?ng m? hóa v?i các Ph?c h?i đ?i l? khóa công khai. FEK đ? m?t m? đư?c g?n vào các t?p tin v?i các b?n sao đư?c m? hóa v?i khóa công c?ng EFS c?a b?n trong l?nh v?c ph?c h?i d? li?u (DRF). N?u b?n s? d?ng khóa riêng c?a đ?i l? ph?c h?i, b?n có th? gi?i m? FEK, và sau đó gi?i m? t?p tin.

Theo m?c đ?nh, n?u m?t máy tính đang ch?y Microsoft Windows 2000 Professional là m?t thành viên c?a m?t nhóm làm vi?c ho?c là m?t thành viên tên mi?n Microsoft Windows NT 4.0, các qu?n tr? viên đ?a phương, nh?ng ngư?i l?n đ?u tiên đăng trên máy tính đư?c thi?t k? như tác nhân khôi ph?c m?c đ?nh. Theo m?c đ?nh, n?u m?t máy tính đang ch?y Windows XP ho?c Windows 2000 là m?t thành viên c?a m?t Windows Server 2003 tên mi?n ho?c tên mi?n Windows 2000, đư?c xây d?ng trong tài kho?n qu?n tr? trên vùng đ?u tiên đi?u khi?n trong tên mi?n đư?c thi?t k? như m?c đ?nh Đ?i l? ph?c h?i.

Lưu ? r?ng máy tính đó là ch?y Windows XP và đó là m?t thành viên c?a m?t nhóm làm vi?c không có m?t đ?i l? khôi ph?c m?c đ?nh. B?n có ph?i t? t?o ra m?t đ?i l? đ?a phương ph?c h?i. Đ? bi?t thêm thông tin, b?m s? bài vi?t sau đây đ? xem các bài vi?t trong các Cơ s? ki?n th?c Microsoft:
255026Các qu?n tr? viên đ?a phương là không ph?i luôn luôn là đ?i l? ph?c h?i m?t m? hóa các h? th?ng t?p tin m?c đ?nh


Quan tr?ng Sau khi b?n xu?t kh?u tư nhân ch? ch?t vào đ?a ho?c khác phương ti?n lưu đ?ng, lưu tr? các đ?a m?m ho?c phương ti?n truy?n thông trong m?t v? trí an toàn. N?u ai đó truy c?p vào l?i nhu?n c?a b?n khóa riêng EFS, ngư?i đó có th? đư?c truy c?p vào d? li?u đư?c m? hóa.

Xu?t kh?u khóa riêng c?a đ?i l? ph?c h?i t? m?t máy tính là m?t thành viên c?a m?t nhóm làm vi?c

Xu?t chuy?n khóa riêng c?a đ?i l? ph?c h?i t? m?t máy tính là m?t thành viên c?a m?t nhóm làm vi?c, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Đăng nh?p vào máy tính b?ng cách s? d?ng các đ?i l? ph?c h?i c?a đ?a phương trương m?c ngư?i dùng.
 2. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i MMC, sau đó b?m Ok.
 3. Trên các T?p tin tr?nh đơn, nh?p vào Thêm/lo?i b? -Theo. Sau đó b?m Thêm trong Windows Server 2003, Windows XP ho?c Windows 2000. Ho?c nh?p vào Ok trong Windows Vista, trong Windows 7, Windows Server 2008 ho?c Windows Server 2008 R2.
 4. Dư?i S?n Standalone Snap-in, b?mGi?y ch?ng nh?n, sau đó b?m Thêm.
 5. Nh?p vào Trương m?c ngư?i dùng c?a tôi, sau đó b?mK?t thúc.
 6. Nh?p vào Đóng, sau đó b?m Ok trong Windows Server 2003, Windows XP ho?c Windows 2000. Ho?c nh?p vào Ok trong Windows Vista, trong Windows 7, Windows Server 2008 ho?c Windows Server 2008 R2.
 7. B?m đúp Gi?y ch?ng nh?n - ngư?i dùng hi?n th?i, b?m đúp Cá nhân, và sau đó b?m đúp chu?tGi?y ch?ng nh?n.
 8. Xác đ?nh v? trí gi?y ch?ng nh?n có hi?n th? các t? "t?p tin Ph?c h?i"(không có d?u ngo?c kép) trong các D? đ?nh M?c đích c?t.
 9. Nh?p chu?t ph?i vào ch?ng ch? b?n n?m ? bư?c 8, đi?m đ?n T?t c? các nhi?m v?, sau đó b?m Xu?t kh?u. Thu?t s? xu?t chuy?n ch?ng ch? b?t đ?u.
 10. Nh?p vào Ti?p theo.
 11. Nh?p vào Có, xu?t kh?u khóa riêng, và sau đó b?m Ti?p theo.
 12. Nh?p vào Trao đ?i thông tin cá nhân-PKCS # 12 (.PFX).

  Lưu ? Chúng tôi đ? ngh? r?ng b?n c?ng b?m đ? ch?n cácKích ho?t tính năng m?nh m? b?o v? (yêu c?u tr?nh duy?t IE 5.0, NT 4.0 SP4 ho?c cao hơnh?p ki?m đ? b?o v? khóa riêng c?a b?n kh?i truy c?p trái phép.

  N?u b?n b?m đ? ch?n các Xóa khóa riêng n?u xu?t kh?u thành công h?p ki?m tra, khóa riêng đư?c l?y ra kh?i máy tính và b?n s? không th? gi?i m? b?t k? t?p tin đư?c m? hóa.
 13. Nh?p vào Ti?p theo.
 14. Ch? r? m?t kh?u và sau đó b?m Ti?p theo.
 15. Ch? r? m?t tên t?p tin và v? trí nơi mà b?n mu?n xu?t chuy?n ch?ng ch? và khóa riêng, và sau đó nh?p vàoTi?p theo.

  Lưu ? Chúng tôi khuy?n cáo b?n sao lưu các t?p tin vào m?t đ?a ho?c đ?n m?t thi?t b? phương ti?n lưu đ?ng, và sau đó c?a hàng sao lưu vào m?t v? trí nơi b?n có th? xác nh?n b?o m?t v?t l? c?a b?n sao lưu.
 16. Ki?m tra các thi?t l?p đư?c hi?n th? trên hoàn Trang thu?t s? xu?t chuy?n ch?ng ch?, và sau đó nh?p vào K?t thúc.

Xu?t kh?u các tên mi?n ph?c h?i đ?i l? khóa riêng

B? đi?u khi?n tên mi?n đ?u tiên trong m?t tên mi?n ch?a built-in Ngư?i qu?n tr? h? sơ có ch?a ch?ng ch? công c?ng và tư nhân chính cho tác nhân khôi ph?c m?c đ?nh c?a các tên mi?n. Ch?ng ch? công c?ng là chuy?n nh?p vào chính sách tên mi?n Default và đư?c áp d?ng cho khách hàng tên mi?n b?ng cách s? d?ng Chính sách nhóm. N?u qu?n tr? h? sơ, ho?c n?u đi?u khi?n vùng đ?u tiên là không c?n có s?n, các tư nhân chính mà đư?c s? d?ng đ? gi?i m? các m? hóa t?p tin b? m?t, và t?p tin không th? đư?c ph?c h?i thông qua đó đ?i l? ph?c h?i.

Đ? xác đ?nh v? trí chính sách ph?c h?i d? li?u m? hóa, m? m?c đ?nh tên mi?n Chính sách trong nhóm chính sách biên so?n đ?i tư?ng-theo, m? r?ng Máy tính C?u h?nh, m? r?ng Thi?t đ?t Windows, m? r?ng Thi?t đ?t b?o m?t, và sau đó m? r?ng Khóa công khai Chính sách.

Xu?t chuy?n các tên mi?n ph?c h?i đ?i l? khóa riêng, th?c hi?n theo các bư?c sau:
 1. Xác đ?nh v? trí controler tên mi?n đ?u tiên đư?c phong hàm vào các tên mi?n.
 2. Đăng nh?p vào b? đi?u khi?n tên mi?n b?ng cách s? d?ng built-in Tài kho?n qu?n tr?.
 3. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i MMC, sau đó b?m Ok.
 4. Trên các T?p tin tr?nh đơn, nh?p vào Thêm/lo?i b?-theo. Sau đó b?m Thêm trong Windows Server 2003 ho?c trong Windows 2000. Ho?c nh?p vào Ok trong Windows Server 2008 ho?c Windows Server 2008 R2.
 5. Dư?i S?n Standalone Snap-in, b?mGi?y ch?ng nh?n, sau đó b?m Thêm.
 6. Nh?p vào Trương m?c ngư?i dùng c?a tôi, sau đó b?mK?t thúc.
 7. Nh?p vào Đóng, sau đó b?m Ok trong Windows Server 2003 ho?c trong Windows 2000. Ho?c nh?p vào Ok trong Windows Server 2008 ho?c Windows Server 2008 R2.
 8. B?m đúp Gi?y ch?ng nh?n - ngư?i dùng hi?n th?i, b?m đúp Cá nhân, và sau đó b?m đúp chu?tGi?y ch?ng nh?n.
 9. Xác đ?nh v? trí gi?y ch?ng nh?n có hi?n th? các t? "t?p tin Ph?c h?i"(không có d?u ngo?c kép) trong các D? đ?nh M?c đích c?t.
 10. Nh?p chu?t ph?i vào ch?ng ch? b?n n?m ? bư?c 9, đi?m đ?n T?t c? các nhi?m v?, sau đó b?m Xu?t kh?u. Thu?t s? xu?t chuy?n ch?ng ch? b?t đ?u.
 11. Nh?p vào Ti?p theo.
 12. Nh?p vào Có, xu?t kh?u khóa riêng, và sau đó b?m Ti?p theo.
 13. Nh?p vào Trao đ?i thông tin cá nhân-PKCS # 12 (.PFX).

  Lưu ? Chúng tôi đ? ngh? r?ng b?n b?m đ? ch?n các Cho phép m?nh m? b?o v? (yêu c?u tr?nh duy?t IE 5.0, NT 4.0 SP4 ho?c cao hơnh?p ki?m b?o v? khóa riêng c?a b?n kh?i truy c?p trái phép.

  N?u b?n nh?p vào ch?n các Xóa b? khóa riêng n?u xu?t kh?u là thành côngh?p ki?m tra, khóa riêng đư?c l?y ra t? b? đi?u khi?n tên mi?n. Như là m?t t?t nh?t th?c hành, chúng tôi khuyên b?n s? d?ng tu? ch?n này. Cài đ?t c?a đ?i l? ph?c h?i khóa riêng trong trư?ng h?p khi b?n c?n khôi ph?c t?p tin. ? t?t c? các khác l?n, xu?t kh?u, và sau đó lưu tr? khóa riêng c?a đ?i l? ph?c h?i gián tuy?n đ? giúp duy tr? b?o m?t c?a nó.
 14. Nh?p vào Ti?p theo.
 15. Ch? r? m?t kh?u và sau đó b?m Ti?p theo.
 16. Ch? r? m?t tên t?p tin và v? trí nơi mà b?n mu?n xu?t chuy?n ch?ng ch? và khóa riêng, và sau đó nh?p vàoTi?p theo.

  Lưu ? Chúng tôi khuy?n cáo b?n sao lưu các t?p tin vào m?t đ?a ho?c đ?n m?t thi?t b? phương ti?n lưu đ?ng, và sau đó c?a hàng sao lưu vào m?t v? trí nơi b?n có th? xác nh?n b?o m?t v?t l? c?a b?n sao lưu.
 17. Ki?m tra các thi?t l?p đư?c hi?n th? trên hoàn Trang thu?t s? xu?t chuy?n ch?ng ch?, và sau đó nh?p vào K?t thúc.

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? xác đ?nh ngư?i đ?i l? ph?c h?i là cho m?t t?p tin đư?c m? hóa, b?m vào đây s? bài vi?t đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
243026B?ng cách s? d?ng Efsinfo.exe đ? xác đ?nh thông tin v? t?p m? hóa
Đ? bi?t thêm thông tin v? EFS, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Microsoft Knowledge Base:
223316Th?c ti?n t?t nh?t cho vi?c m?t m? hóa t?p h? th?ng
Đ? bi?t thêm thông tin v? EFS trong Windows Server, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/technet/Security/Guidance/cryptographyetc/EFS.mspx
Đ? bi?t thêm v? cách làm vi?c v?i EFS trong Windows Server năm 2003, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://technet2.Microsoft.com/windowsserver/en/Library/a3aa1b1f-98c9-41b3-ba05-9424e316a0781033.mspx
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? ch? đ? liên quan, truy c?p vào sau đây Web site c?a Microsoft:
http://technet2.Microsoft.com/windowsserver/en/Library/A3AA1B1F-98C9-41B3-BA05-9424E316A0781033.mspx

Thu?c tính

ID c?a bài: 241201 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Hai 2012 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
T? khóa: 
kbwinservds kbactivedirectory kbefs kbenv kbhowtomaster w2000efs kbmt KB241201 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:241201

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com