Ngư?i dùng không nh?n đư?c thông báo c?nh báo SharePoint Online

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2412093 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.

Không ch?c ch?n nh?ng g? phiên b?n c?a Office 365 b?n đang s? d?ng? Đi đ?n website sau c?a Microsoft:
Tôi đang s? d?ng Office 365 sau khi nâng c?p b?n ghi d?ch v??
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

V?N Đ?

Trong m?t môi trư?ng pre-upgrade Microsoft Office 365, ngư?i dùng không nh?n đư?c thông báo c?nh báo Microsoft SharePoint Online như mong đ?i. C? th?, ngư?i dùng có th? g?p m?t ho?c nhi?u các tri?u ch?ng sau đây:
 • Email c?nh báo tin thư thoại không nh?n đư?c sau khi m?t c?nh báo đư?c t?o ra.
 • C?nh báo không làm vi?c. C?nh báo không nh?n đư?c.
 • Nhi?m v? danh sách thông báo không làm vi?c.
 • b?c e-mail công vi?c không nh?n đư?c.
 • Các công vi?c không làm vi?c.

GI?I PHÁP

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Đi?u tra quy?n truy c?p c?a ngư?i dùng trong danh sách, các thư vi?n ho?c danh sách tác v?. H?y ch?c ch?n r?ng các tài kho?n ngư?i dùng có ít đ?c quy?n trên các đ?i tư?ng.
  • N?u khách s?n có các quy?n này, đi t?i bư?c 2.
  • N?u các quy?n không ph?i là hi?n nay, tr?c ti?p ngư?i dùng qu?n tr? web site đ? có nh?ng quy?n s?a ch?a.
 2. Xác minh r?ng thông báo m?i làm vi?c. Đ? làm đi?u này, t?o ra m?t c?nh báo m?i trên m?t thư vi?n bài ki?m tra ho?c trên m?t danh sách ki?m tra. Th?c hi?n m?t hành đ?ng đ? t?o ra các c?nh báo. Ví d?: thêm, ch?nh s?a ho?c xoá m?t m?c. Sau đó, ch? 15 phút. N?u c?nh báo không ph?i là nh?n đư?c, thu th?p các thông tin sau, và sau đó liên h? v?i Microsoft Office 365 h? tr? k? thu?t:
  • Ki?m tra l?n cu?i cùng đư?c bi?t đ?n, mà thông báo đ? nh?n đư?c.
  • Ghi l?i các bư?c chính xác đ? tái t?o v?n đ? trong c?nh báo m?i.
 3. N?u nh?n đư?c c?nh báo m?i, nhưng c?nh báo hi?n t?i không nh?n đư?c, các c?nh báo hi?n t?i có th? b? h?ng. Trong trư?ng h?p này, xoá b? và sau đó tái t?o t?t c? ngư?i dùng thông báo trên web site. Đ? làm đi?u này, h?y làm theo các bư?c trong ph?n "Xóa và t?o l?i c?nh báo" sau đây.

Xóa và sau đó tái t?o thông báo

Đ? khôi ph?c ch?c năng thông báo, xoá b? và sau đó tái t?o t?t c? c?nh báo. Các bư?c này ph?i đư?c th?c hi?n trên m?i web site và trên m?i subsite nơi các v?n đ? x?y ra. H?y nh?n bi?t r?ng s?a ch?a thông báo trên web site g?c không gi?i quy?t v?n đ? trên t?t c? Subsite.

Đ? xoá và tái t?o m?t c?nh báo, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Tr?nh duy?t đ? cài đ?t chuyên bi?t thông báo c?a ngư?i dùng trong SharePoint Online. Đ? làm đi?u này, th?c hi?n m?t trong nh?ng đi?u sau đây:

  • Trong các web site, nh?p vào Tác v? web site, và sau đó nh?p vào Thi?t l?p web site. Theo web site chính, nh?p vào c?nh báo ngư?i dùng.
  • Duy?t đ?n URL trong câu h?i, và sau đó thêm "/ _layouts/sitesubs.aspx" đ? nó. Ví d?, s?a đ?i URL sau đây:

   http://<SiteURL>/_layouts/sitesubs.aspx</SiteURL>
 2. Ch?n trương m?c ngư?i dùng.
 3. Chọn Tất cả c?nh báo, và sau đó nh?p vào xóa.
 4. Thi?t l?p m?t thông báo m?i. Đ? làm đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. Nh?p vào tên danh sách ho?c thư vi?n trong ngăn đi?u hư?ng bên trái.
  2. Th?c hi?n m?t trong nh?ng đi?u sau đây:
   • N?u nó là m?t thư vi?n, nh?p vào th? Thư vi?n , nh?p c?nh báo tôi vào các ribbon, và sau đó nh?p vào thi?t l?p c?nh báo ngày này ItemName.
   • N?u đó là m?t danh sách, b?m vào tab danh sách ho?c tab l?ch (tùy thu?c vào các lo?i sách.). Nh?n c?nh báo tôi vào các ribbon, và sau đó nh?p vào thi?t l?p c?nh báo ngày này ItemName.
  3. S? d?ng các thi?t l?p m?c đ?nh trang m?i c?nh báo đ? thi?t l?p c?nh báo m?i, và sau đó nh?p vào OK.
 5. Ki?m tra ch?c năng c?nh báo. Th?c hi?n m?t hành đ?ng đ? t?o ra các c?nh báo. Ví d?: thêm, ch?nh s?a ho?c xoá m?t m?c. Sau đó, ch? đ?i 5-10 phút đ? nh?n đư?c c?nh báo.


BI?T THÊM THÔNG TIN

V?n đ? này có th? x?y ra n?u quy?n không ph?i là c?p cho tài kho?n c?a ngư?i dùng đ? truy c?p vào các web site, các thư vi?n ho?c danh sách trong đó ngư?i dùng mu?n s? d?ng ch?c năng c?nh báo. Đi?u này có ngh?a là ngư?i dùng ph?i có quy?n truy c?p vào danh sách ho?c thư vi?n cho các thông báo và danh sách nhiệm vụ cho các nhi?m v? và quy tr?nh công vi?c. N?u ngư?i dùng đ? vô danh quy?n truy c?p vào m?t danh sách, m?t thư vi?n, ho?c đ? m?t danh sách nhiệm vụ, ho?c thông qua NT Authority\Authenticated Users group, h? không nh?n đư?c thông báo. N?u ngư?i dùng có quy?n truy c?p tr?c ti?p ho?c quy?n thông qua m?t nhóm bảo mật, b?n mong đ?i các c?nh báo đ? làm vi?c m?t cách chính xác.

SharePoint 2010 có các ch?c năng đư?c xây d?ng trong đ? thông báo cho ngư?i dùng thông qua b?c e-mail thông báo m?t s? thay đ?i trong SharePoint. Các b?n ghi d?ch v? back-end k? thu?t tương t? mà s? g?i các thông báo đư?c s? d?ng b?i nhi?u thành ph?n c?a s?n ph?m. Quá tr?nh back-end này ch?y m?i 5 phút, và nó s? g?i thông báo email v?i s? lư?ng l?n đ?n t?t c? các ngư?i dùng đáp ?ng tiêu chí nh?t đ?nh. V? v?y, ngư?i dùng không nh?n đư?c các b?n ghi ngay l?p t?c sau khi các tiêu chí đư?c đáp ?ng. Thay vào đó, ngư?i dùng ph?i ch? đ?i 5 phút ho?c nhi?u hơn trư?c khi h? nh?n đư?c thông báo b?ng email.

Các m?c sau đây s? d?ng ch?c năng thông báo:
 • C?nh báo: Ngư?i dùng có th? ch?n C?nh báo tôi trong m?t danh sách ho?c trong m?t thư vi?n đ? nh?n đư?c m?t email thông báo mà d?a trên các tiêu chí mà h? thi?t l?p trên đó thư vi?n ho?c danh sách. Ngư?i dùng s? nh?n đư?c m?t thư email ngay l?p t?c thông báo cho h? r?ng c?nh báo đ? đư?c thi?t l?p thành công.
 • danh sách nhiệm vụ: M?t danh sách nhiệm vụ có th? đư?c c?u h?nh trong cài đ?t chuyên bi?t nâng cao đ? s? d?ng các G?i email khi quy?n s? h?u đư?c phân công tùy ch?n. Khi tùy ch?n này đư?c kích ho?t, ngư?i đư?c ch? đ?nh trong các Phân công l?nh v?c nh?n đư?c m?t email n?u m?t nhi?m v? đư?c gán cho h?, n?u m?t nhi?m v? thay đ?i quy?n s? h?u, n?u m?t nhi?m v? là quá h?n, và khi hoàn thành m?t nhi?m v?.
 • Quy tr?nh công vi?c: C?u h?nh chung hai đư?c s? d?ng trong quy tr?nh công vi?c s? d?ng ch?c năng này đ? thông báo cho ngư?i dùng qua email. Khi m?t công vi?c đư?c B?t đ?u trên m?t m?c, xư?ng công vi?c nh?n đư?c m?t email nói r?ng công vi?c đ? đư?c B?t đ?u. Sau đó, tùy thu?c vào c?u h?nh c?a công vi?c, m?t ho?c c? hai c?a các s? ki?n sau đây có th? x?y ra:
  • C?u h?nh quy tr?nh làm vi?c ph? bi?n nh?t t?o ra m?t nhi?m v? trên m?t danh sách nhi?m v? trên các web site SharePoint đ? theo d?i s? ti?n b? c?a công vi?c. M?t quy tr?nh làm vi?c "nhi?m v? danh" đư?c t?o ra b?i h? th?ng, ho?c b?t k? danh sách nhiệm vụ khác có th? đư?c s? d?ng như danh sách mà trên đó công vi?c t?o ra công vi?c. N?u danh sách tác v? đư?c c?u h?nh đ? g?i b?c e-mail cho các ch? s? h?u ho?c ch? s? h?u c?a nhi?m v?, nh?ng ngư?i dùng s? nh?n đư?c m?t email thông báo cho h? r?ng nhi?m v? đư?c t?o ra.
  • Trong các lo?i th? hai c?u h?nh, các công vi?c g?i thư tiêu chu?n email đ?n m?t khán gi?. Ngư?i dùng có th? s? d?ng Microsoft SharePoint Designer t?o quy tr?nh công vi?c tu? ch?nh và t?o bư?c trong công vi?c mà m?t h?p văn b?n email thư đư?c g?i đ?n cùng m?t khán gi? m?i. Ví d?, m?t thư vi?n có th? yêu c?u ngư?i dùng đ? ch?n m?t th? lo?i cho m?i tài li?u mà h? t?i lên. M?t công vi?c có th? đư?c t?o ra đ? g?i m?t email đ?n ngư?i dùng c? th? ho?c nhóm, d?a trên các th? lo?i đư?c ch?n cho các tài li?u đư?c t?i lên.

Tham kh?o

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? qu?n l? c?nh báo, h?y vào web site c?a Microsoft sau đây:
Qu?n l? c?nh báo

V?n c?n tr? giúp? Đi đ?n các Office 365 Beta dành c?ng đ?ng web site.

Thu?c tính

ID c?a bài: 2412093 - L?n xem xét sau cùng: 08 Tháng Ba 2013 - Xem xét l?i: 6.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office 365 for enterprises (pre-upgrade)
 • Microsoft Office 365 for small businesses  (pre-upgrade)
 • Microsoft Office 365 for education  (pre-upgrade)
 • Microsoft Office SharePoint Online
T? khóa: 
o365 o365a o365e o365p o365062011 pre-upgrade o365m kbmt KB2412093 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2412093

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com