Ngư?i dùng không nh?n đư?c thông báo c?nh báo SharePoint Online

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2412093 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

V?N Đ?

Trong m?t môi trư?ng văn ph?ng 365, ngư?i dùng không nh?n đư?c SharePoint Online báo như mong đ?i. C? th?, ngư?i dùng có th? g?p m?t ho?c nhi?u các tri?u ch?ng sau đây:
 • Email c?nh báo tin thư thoại không nh?n đư?c sau khi c?nh báo đư?c t?o ra.
 • C?nh báo không làm vi?c. C?nh báo không nh?n đư?c.
 • Nhi?m v? danh sách thông báo không làm vi?c.
 • b?c e-mail công vi?c không nh?n đư?c.
 • Các công vi?c không ho?t đ?ng.

GI?I PHÁP

Đ? gi?i quy?t sự cố này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Đi?u tra quy?n truy c?p c?a ngư?i dùng cho danh sách, cho thư vi?n ho?c cho danh sách tác v?. Đ?m b?o r?ng các tài kho?n ngư?i dùng có ít đ?c mức cấp phép trên đ?i tư?ng.
  • N?u các mức cấp phép có m?t, đi t?i bư?c 2.
  • N?u các mức cấp phép này không ph?i là hi?n nay, tr?c ti?p ngư?i dùng qu?n tr? web site đ? có nh?ng quy?n s?a ch?a.
 2. Xác minh r?ng c?nh báo m?i làm vi?c. Đ? làm đi?u này, t?o ra m?t c?nh báo m?i trên m?t thư vi?n bài ki?m tra ho?c trên m?t danh sách ki?m tra. Th?c hi?n m?t hành đ?ng đ? t?o ra các c?nh báo. Ví d?, thêm, ch?nh s?a ho?c xoá m?t m?c. Sau đó, ch? 15 phút. N?u c?nh báo không ph?i là nh?n đư?c, thu th?p các thông tin sau, và sau đó liên h? v?i Microsoft Office 365 h? tr? k? thu?t:
  • Xác minh th?i gian đư?c bi?t đ?n qua c?nh báo đ? nh?n đư?c.
  • Ghi l?i các bư?c chính xác đ? t?o l?i s? c? trong c?nh báo m?i.
 3. N?u nh?n đư?c c?nh báo m?i nhưng c?nh báo hi?n t?i không nh?n đư?c, xóa và sau đó tái t?o c?a t?t c? ngư?i dùng c?nh báo trên web site. Đ? làm đi?u này, h?y làm theo các bư?c trong m?c "Xóa và t?o l?i c?nh báo" dư?i đây.

Xóa và sau đó tái t?o c?nh báo

Đ? khôi ph?c ch?c năng thông báo, xóa và sau đó tái t?o t?t c? c?nh báo. Các bư?c này ph?i đư?c th?c hi?n trên m?i web site và trên m?i subsite nơi các v?n đ? x?y ra. H?y nh?n bi?t r?ng s?a ch?a thông báo trên web site g?c không gi?i quy?t v?n đ? trên t?t c? SubSite.

Đ? xoá và tái t?o m?t c?nh báo, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Tr?nh duy?t đ? thi?t l?p c?nh báo c?a ngư?i dùng trong SharePoint Online.
 2. Nh?p vào bi?u tư?ng bánh răng cho tr?nh đơn cài đ?t chuyên bi?t , và sau đó nh?p vào thi?t l?p web site.
 3. Trong Qu?n tr? web site, nh?p vào c?nh báo ngư?i dùng.
 4. Ch?n trương m?c ngư?i dùng trong vi?c l?a ch?n th? xu?ng Hi?n th? c?nh báo cho .
 5. Chọn Tất cả c?nh báo, và sau đó nh?p vào Xóa ch?n c?nh báo.
 6. Thi?t l?p m?t c?nh báo m?i. Đ? th?c hi?n đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. Duy?t danh sách ho?c thư vi?n mà b?n mu?n t?o c?nh báo.
   • N?u nó là m?t thư vi?n, nh?p vào tab Thư vi?n, nh?p vàoc?nh báo tôi vào các ribbon, và sau đó nh?p vào thi?t l?p c?nh báo trên thư vi?n này.
   • N?u đó là m?t danh sách, b?m vào tab danh sách ho?c tab l?ch(tùy thu?c vào lo?i sách.). Nh?n c?nh báo tôi vào các ribbon, và sau đó nh?p vào thi?t l?p c?nh báo trên thislist.
  2. S? d?ng các thi?t l?p m?c đ?nh trên trang m?i c?nh báo đ? thi?t l?p c?nh báo m?i, và sau đó nh?p vào OK.
 7. Ki?m tra ch?c năng c?nh báo. Th?c hi?n m?t hành đ?ng đ? t?o ra các c?nh báo. Ví d?, thêm, ch?nh s?a ho?c xoá m?t m?c. Sau đó, ch? đ?i 5-10 phút đ? nh?n đư?c c?nh báo.
 8. Hoàn thành các bư?c đ? c?nh báo b?n đ? xoá trong bư?c 5.


THÊM THÔNG TIN

V?n đ? này có th? x?y ra n?u quy?n không ph?i là c?p cho tài kho?n c?a ngư?i dùng đ? truy c?p vào các web site, các thư vi?n ho?c danh sách trong đó ngư?i dùng mu?n s? d?ng ch?c năng c?nh báo. Đi?u này có ngh?a là ngư?i dùng ph?i có quy?n truy c?p vào danh sách ho?c thư vi?n cho c?nh báo và danh sách nhiệm vụ cho các nhi?m v? và cho các quy tr?nh công vi?c.

V?n c?n tr? giúp? Chuy?n đ?n các Văn ph?ng 365 c?ng đ?ng .

Thu?c tính

ID c?a bài: 2412093 - L?n xem xét sau cùng: 03 Tháng Bảy 2014 - Xem xét l?i: 7.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office SharePoint Online
T? khóa: 
o365 o365a o365e o365p o365m o365022013 kbmt KB2412093 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2412093

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com