Danh sách các l?i c? đ?nh trong Windows NT 4.0 Service Pack 6/6a (ph?n 1)

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 241211
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này là m?t ph?n c?a m?t danh sách phân lo?i các bài s? cho l?i đ? đư?c c? đ?nh trong Windows NT 4.0 Service Pack 6/6a.

Gói d?ch v? đư?c tích l?y. Đi?u này có ngh?a r?ng các l?i c? đ?nh trong service pack c?ng c? đ?nh trong gói d?ch v? ti?p theo. B?m s? đ?n trư?c danh hi?u kh?c ph?c l?i đ? xem bài vi?t v? l?i đó.
244690 Danh sách các l?i c? đ?nh trong gói d?ch v? Windows NT 4.0 6/6a (ph?n 2)
240331 Danh sách các l?i c? đ?nh trong gói d?ch v? ph?c v? đ?u cu?i Edition 5
225037 Danh sách các l?i c? đ?nh trong Windows NT 4.0 Service Pack 5
150734 Danh sách các l?i c? đ?nh trong Windows NT 4.0 và Terminal Server Edition Service Pack 4 (ph?n 1)
194834 Danh sách các l?i c? đ?nh trong Windows NT 4.0 và Terminal Server Edition Service Pack 4 (ph?n 2)
224793 Danh sách các l?i c? đ?nh trong Windows NT 4.0 và Terminal Server Edition Service Pack 4 (ph?n 3)
Thêm vào các l?i đư?c li?t kê dư?i đây, gói d?ch v? m?i nh?t cho Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition, s?a ch?a các v?n đ? đư?c li?t kê trong bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
222970 Danh sách các l?i c? đ?nh trong phiên b?n ph?c v? đ?u cu?i
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t cho Windows NT 4.0 và Terminal Server Edition, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
152734Làm th? nào đ? có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t c?a Windows NT 4.0

THÔNG TIN THÊM

S? khác bi?t gi?a các gói d?ch v? 6a và gói d?ch v? 6

Windows NT Service Pack 6a đư?c phát hành đ? s?a ch?a các v?n đ? c? th? trong Service Pack 6.

Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
246009Windows NT 4.0 Service Pack 6a có s?n
Windows NT 4.0 Service Pack 6a c?ng ch?a các b?n s?a l?i Service Pack 6 đư?c li?t kê dư?i đây.

H? th?ng đi?u hành cơ b?n

173191 Chèn m?t đ?i tư?ng b?ng tính Excel có th? không dư?i Windows NT
184232 DCOMCNFG lưu tên hi?n th? không chính xác trong d?ch v?
215367 Win32 API ch?c năng GetEffectiveRightsFromAcl() tr? v? giá tr? m?t n? truy nh?p không chính xác
216051 Kh?c ph?c: DCOMCNFG NT 4.0 SP4 không vi?t .exe tên dư?i HKCR\APPID
216913 BIOS ngày giá tr? không ngay l?p t?c C?p Nh?t ngày 1 tháng 1 năm 2000
222515 WIN16 API GetFreeSpace tr? v? Zero trên m?t máy tính v?i hơn 2 GB b? nh?
223275 Máy tính đi?m d?ng ho?c treo c?ng nh? giá tr? bi?n môi trư?ng h? th?ng l?n
224345 D?ch v? b? đ?m máy in có th? r? r? byte tư nhân đang c? g?ng đóng máy in t? xa
224837 DCOM khách hàng Ping máy ch? sau khi chương tr?nh khách hàng đ? đóng c?a
224982 Err Msg: Ng?ng 0x0000001e {0xc000005, 0xa1000aa7, 0x0, 0x00440194} trong Win32k.sys
225251 ?ng d?ng MS-DOS có th? gây ra STOP: 0x0000001E
225333 Kh?c ph?c: Clussvc.exe Hits 100% CPU s? d?ng khi th?c hi?n m?t chuy?n đ?i d? ph?ng nhóm
226535 Truy c?p t? ch?i l?i x?y ra n?u Roaming h? sơ đư?c lưu trên máy ch? NetWare
228792 Ngăn ch?n 0x1e trong NTFS sau khi thay đ?i đ?a vào ? đ?a lưu đ?ng
229607 T?p tin tham nh?ng x?y ra trên m?t ? đ?a NTFS v?i hơn 4 tri?u t?p tin
229650 Ngăn CH?N 0x0000001E trong Win32k.sys khi ch?y Findfast.exe
230784 NTVDM có th? ng?ng đáp ?ng sau khi cai chương tr?nh 16-Bit
231622 Tên dài c?a các nhóm đ?a phương ho?c toàn c?u c?t ng?n trong h?p tho?i nhóm thành viên
231944 NumLock ch?a khóa nhà nư?c không lưu khi b?n đăng xu?t
231949 AMD CPUID ki?m tra cho AMD Athlon Chip bây gi? cho phép ghi k?t h?p tính năng
231976 Đ?a đ?y đ? phát sóng khi truy c?p vào thư m?c CD-ROM ?o
232225Winmsd.exe có th? gây ra m?t s? vi ph?m truy c?p n?u con đư?ng l?n hơn 517 k? t?
232230 Các công vi?c không đư?c in khi tr?nh ph?c v? in là b?n r?n
232275 Multithreaded vi?t thư?ng l? có th? gây ra d? li?u tham nh?ng trên phân vùng FAT
232733 Quá tr?nh làm vi?c đ?t t?a dư?i t?i thi?u không c?n thi?t
233349 Nhóm d?ch v? v?n đ? s? ki?n 1015 m?i b?n gi? sau khi áp d?ng SP5
234339 Kh?i lư?ng khóa yêu c?u không phát hành t?p sau khi thao tác t?p
234359 C?u trúc lưu tr? m? có th? đi vào m?t v?ng l?p vô h?n
234655 Err Msg: Không th? đăng nh?p b?n do d?ch v? Netlogon không ch?y
234658 Ngăn CH?N 0xC000021A trong CSRSS sau khi c? g?ng đ? mi?n phí m?t b? đ?m màn h?nh đ? t? do
235250 I/O có th? đư?c th?c hi?n t?i Offset sai v?i t?p tin l?n hơn 4 GB
235409 Tr?nh đi?u khi?n SCSI c?ng h?p l? đơn v? s? Count không đư?c c?p nh?t m?t cách chính xác
235445 B?y Fonts không h? tr? k? hi?u ti?n t? Euro
235519 Thi?t đ?t b?ng x?p h?ng ASP hi?u su?t màn h?nh đ?c đúng t? PMC t?p
235614 Windows NT 4.0 SP6 bao g?m các b?n s?a l?i cho các v?n đ? gây ra căng th?ng
235700 Trang thu?c tính ActiveX có th? xu?t hi?n b? xóa và treo chương tr?nh
235999 Savedump không ghi nh?t k? s? ki?n thông báo v?i t? ch?c s? ki?n ID 1000
236360 Máy ch? c?m ch?m ho?c treo khi ch?y Resource Monitor
236466 Máy tính b? treo sau khi cài đ?t gói d?ch v? ki?m tra 5
236595 NTFS b? t?c trong Writethrough b? nh? đ?m
236813 % HOMEPATH % và % HOMESHARE % đư?c gi?i quy?t không đúng
236944 Vi?t b?o v? l?i x?y ra sau khi chương tr?nh ch?y t? đ?a m?m
236964 Tr? ho?n tr? l?i c?a h? bơi Paged nguyên nhân l?i 1450 "Không đ? tài nguyên"
236981 NG?NG 0x0000000A liên quan đ?n Scsiport.sys trong Windows NT 4.0 SP5
237706 R? r? b? nh? có th? d?n đ?n m?t mát c?a h? sơ ngư?i dùng
237780 H? th?ng con GDI d?ng ?ng (b? treo) và tr? v? thông báo l?i trong ch? đ? VGA
237842 NTVDM có th? chuy?n sang ch? hoa sau khi ch?y m?t chương tr?nh 32-Bit
237955 Ngăn CH?N 0x0000001e trong Win32k.sys
238009 M?t k?t n?i v?i nút v?n t?n t?i cho đ?n khi nút đư?c kh?i đ?ng l?i
238173 Đ?i bi?u tr?m ki?m soát t?p tin có th? b? h?ng và t?t máy
238244 Ti?n ích phân vùng không nh?n ra phân vùng ? c?ng
238891 Service Pack 6 b?n c?p nh?t Windows NT Kernel đ? tương lai h? tr? b? vi x? l?
239789 Thông báo l?i vi ph?m truy c?p v?i chương tr?nh s? d?ng ch?c năng DdeAddData()
239929 Compaq HALs (bao g?m c? Revision G) cho ki?n trúc Alpha v?i Windows NT 4.0
240076 Windows NT 4.0 khách hàng không nh?n đư?c chính sách m?i t?i vùng Windows 2000
240740 Tràn t? NtGdiAddFontResourceW tr? v? Uninitialized Pool
241040 Thay đ?i th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ngày không đư?c áp d?ng ngay l?p t?c trên m?t s? máy tính nhi?u b? vi x? l?
241387 Thông báo l?i: "STOP 0x0000001E: KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED" v?i có th? truy c?p s? ki?n Watcher
241393 C?i ti?n trang Heap đ? g? l?i chuyên sâu trong Windows NT4.0
241535 H? tr? C?p Nh?t cho MSAA tính năng trong Windows NT 4.0 SP6
242013 Các qu?n tr? viên có th? s?a đ?i h? sơ đ?a đi?m trong Windows NT Registry
242176 Thông báo l?i: M?t chu?i Certs hàng không chu?i như h? nên trong m?t ?ng d?ng nh?t đ?nh c?a lo?t
242283 Chương tr?nh 16-bit treo b?ng cách s? d?ng d? li?u đ?ng Exchange
242386 C?m không đăng s? ki?n v? tài nguyên màn h?nh th?t b?i
242510 Kêu g?i các SetEntriesInAcl() ch?c năng t?o ra các thông báo l?i 87 ("ERROR_INVALID_PARAMETER")
242583 Resrcmon r? r? x? l? khi m?t ngu?n l?c chung lo?i chương tr?nh đư?c l?y tr?c tuy?n ho?c Offline

D?ch v? xác th?c Internet (IAS)

193490 Không th? đ?t bán kính DSN trên Alpha máy tính
194956 V? phía trư?c d?u g?ch chéo (/) không chính xác b? t? ch?i b?i c?u h?nh IAS Tab
194957 Thu?c tính c? th? nhà cung c?p d?ch v? (IAS) xác th?c Internet không làm vi?c
195051 IAS không đăng Ascend thu?c tính 255 đúng
197506 IAS không chính xác xác nh?n tài kho?n ngư?i dùng
221196 Bán kính không th? tái thi?t l?p m?t k?t n?i đ?n ODBC ngu?n d? li?u
241400 IAS treo c?ng khi c?u h?nh như là bán kính Client cho Windows 2000

Internet Information Services (IIS)

188352 ASP b? nh? đ?m có th? gây ra "H? ph?c v? quá b?n" l?i và trang tr?ng
193612 Đăng nh?p t?p tin cán qua theo đi?u GMT, múi gi? đ?a phương không
217763 T?p truy c?p d? b? t?n thương trong máy ch? Web cá nhân
218880 ASP Request.BinaryRead phương pháp gây ra 100 ph?n trăm CPU Utilization
221514 HSE_REQ_GET_CERT_INFO_EX không đư?c ti?p xúc trong ISAPI ServerSupportFunction()
223137 IIS 4,0 Log l?nh v?c có th? ch?a các l?nh v?c th?i gian liên t?c không h?p l?
224298 HTML trang g?i đ?n m?t tr?nh duy?t có th? đư?c c?t ng?n
230335 Ngày tháng có th? đư?c hi?n th? không đúng cách s? d?ng tùy ch?n sao lưu c?u h?nh trong IIS 4,0 HTML Administrator
236565 Các k?t n?i TCP không đư?c phát hành b?i IIS
236936 Lo?i b? khóa SSL lá đ?ng sau ssssssssssssssssssss Port
237873 Err Msg: Ch?ng chéo i/O l?i

238631 Thay đ?i m?t kh?u NTLM không thành công khi m?t kh?u ch?a m?t d?u "và"
239543 Thông báo VBScript l?i duy?t web v?i Internet Explorer 5 trong ISM (HTML)
241112 ISAPI l?c không th? là g? b? b?ng cách s? d?ng HTMLA
242001 L?i 53 thông báo l?i khi b?n c? g?ng k?t n?i v?i m?t ph?n d?a trên Windows 2000 mi?n DFS

Microsoft thông báo hàng ch? máy ch? (MSMQ)

241525 L?p l?i giao d?ch tin nh?n đư?c g?i b?i MSMQ
241744 Kh?c ph?c: T?p chí b?t đ?ng s?n cho hàng đ?i tư nhân không th? đư?c C?p Nh?t t? MSMQ ActiveX Components
241749 Kh?c ph?c: Thành ph?n ActiveX MSMQ nh?n th?t b?i khi nh?n đư?c m?t tin nh?n
241751 Kh?c ph?c: Các cu?c g?i MSMQ AttachCurrentSecurityContext có th? r? r? b? nh?
241755 Kh?c ph?c: MSMQ: GetStreamedObject và GetStoredObject tr? v? l?i v?i VT_UNKNOWN
241765 Kh?c ph?c: MSMQ ActiveX nh?n th?t b?i do đ? x?u SenderID chi?u dài
241771 Kh?c ph?c: IsWorldReadable và MSMQ c?a s? x? l? r? r?
241772 Kh?c ph?c: MSMQ LookupQueue tr? v? MQ_ERROR_ILLEGAL_PROPERTY

Giao d?ch Microsoft Server (MTS)

232330 Kh?c ph?c: MTS Explorer Crashes khi c?u h?nh máy s? d?ng t? xa DTC
232343 Kh?c ph?c: Giao d?ch XA màn h?nh có th? hi?n th? k?t qu? không phù h?p
232348 Kh?c ph?c: DTC c?a XA RM không chính xác tr? v? không có giao d?ch nhi?u hơn đ? ph?c h?i
232351 Kh?c ph?c: L?p đi l?p l?i t?i và l?y Mtxdm.dll gây ra 1 MB r? r? b? nh? ?o
232533 Kh?c ph?c: V?n đ? thông báo đăng nh?p DTC lá các giao d?ch không đ?y đ?

Khác

226369 Windows NT không phát hi?n thay đ?i phương ti?n truy?n thông trên ATAPI PD ? đ?a CD-ROM
228734 Windows NT không kh?i đ?ng v?i r?t phân m?nh MFT
229722 Ti?ng Đ?c h?p ch?t t? không t?m th?y n?u m?t ph?n c?a Word là trong danh sách t? ti?ng ?n
231855 WordPad.exe có th? xóa m?t t?p tin v?i đ?c ch? c?p phép trong khi ti?t ki?m m?t t?p tin v?i lưu như
231930 Non-US mi?n đ?a phương máy ch? ch? s? nguyên nhân truy v?n không làm vi?c
235284 MPPE phím không đư?c x? l? m?t cách chính xác cho m?t yêu c?u MS-CHAP 128-Bit
236940 V?n đ? v?i các thi?t b? đa-LUN ATAPI
237373 Trong thông báo trang I/O l?i khi c? g?ng cài đ?t d?ch v? đóng gói 4
239655 T? ch?c s? ki?n ID 4224 Jet l?i trong th?ng
239715 Bán kính nào không Proxy Digital Signatures, MS-CHAP v2 yêu c?u ho?c cho phép Cross-r?ng xác th?c
240087 Khôi ph?c l?i NTBackup b? đư?c t?o ra b?i b? l?i SP4 Tandqic.sys
241042 Truy c?p vào ProfileList khóa b? gi?i h?n v?i gói d?ch v? 6
242521 Thông báo l?i: SetPrivilege trên tài kho?n không thành công

In

102721 Err Msg: Windows NT không th? kh?i đ?ng v? t?p sau m?t ho?c h?ng: \%Winnt%\System32\Config\SystemHardware h? sơ/đư?c bi?t đ?n cu?i t?t Menu
223791 B? đ?m in d?ch v? LPR Monitor r? r? b? nh? v?i m?i s? ki?n 2004 l?i
223863 D?ch v? b? đ?m máy in có th? r? r? b? nh? c? g?ng đ? đóng b? x? l? in
230157 L? không đúng v?i máy in HP 4si trong Windows NT 4.0 Service Pack 4
237181 M?t s? máy ph?c v? in LPD t? ch?i k?t n?i LPD t? Windows NT
237420 LPR l?nh máy in t? xa k?t n?i RAS không ho?t đ?ng
238330 Thêm máy in Wizard cung c?p nhi?u l?a ch?n máy in trong SP6
239070 In ra m?t thêm không gian sau khi cài đ?t Windows NT SP4
241311 Văn b?n sau khi m?t đ?i tư?ng nhúng có th? đư?c in v?i m?t s? k? t? tr?ng
241863 Lexmark 4226 Model 302 đi?u khi?n máy in bao g?m trong gói d?ch v? 6
242034 Thông báo l?i trên m?t màn h?nh màu xanh khi in Lexmark Optra v?i vi?n đông Phiên b?n c?a Windows NT 4.0 Service Pack 5
242035 C?i ti?n trong Windows NT 4.0 gói d?ch v? 6 h?p nhóm máy in
242587 H?p Font in ?n t? truy c?p v?i Nh?t b?n Windows NT 4.0 Service Pack 4 ho?c 5
Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
244690Danh sách các l?i c? đ?nh trong Windows NT 4.0 Service Pack 6 (ph?n 2)

Thu?c tính

ID c?a bài: 241211 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
T? khóa: 
kbinfo kbmt KB241211 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:241211

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com