Làm th? nào đ? s? d?ng công c? Userdump.exe t?o m?t t?p k?t xu?t

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 241215 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

B?n có th? s? d?ng công c? Userdump.exe đ? t?o ra m?t b?i ch?a ngư?i dùng c?a m?t quá tr?nh mà t?t v?i m?t ngo?i l? ho?c mà d?ng đáp ?ng (treo).

THÔNG TIN THÊM

Đ? t?o m?t t?p k?t xu?t (.dmp) cho m?t quá tr?nh mà t?t v?i m?t ngo?i l?

 1. Ch?y chương tr?nh Setup.exe cho b? x? l? c?a b?n.

  Chú ý
  • Theo m?c đ?nh, chương tr?nh Setup.exe này là bao g?m trong các Userdump.exe công c? trong thư m?c C:\kktools\userdump8.0.
  • Chương tr?nh này Setup.exe cài đ?t tr?nh đi?u khi?n ch? đ? l?i, cài đ?t các t?p tin Userdump.sys và t?o ra bi?u tư?ng tr?nh k?t xu?t trong b?ng đi?u khi?n.
  • Tr? khi b?n có m?t nhu c?u c? th?, vô hi?u hóa tính năng "b?i ch?a ngày ch?m d?t quá tr?nh" khi b?n ch?y chương tr?nh Setup.exe.
 2. Trong b?ng đi?u khi?n, b?m đúp vào Quá tr?nh B?i ch?a.
 3. Trên các Ngo?i l? giám sát tab, b?m vàoM?i, thêm tên chương tr?nh thích h?p đ? các Màn h?nh danh sách và b?mOk. Ví d?, thêm m?t chương tr?nh tên như Lsass.exe, Winlogon.exe, Mtx.exe, ho?c Dllhost.exe.
 4. Trong các Màn h?nh h?p, b?m vào chương tr?nh tên mà b?n nh?p ? bư?c 3, và sau đó nh?p vào Quy t?c.
 5. Nh?n vào đây đ? ch?n Quy t?c tùy ch?nh, ch?n lo?i l?i mà b?n mu?n kích ho?t các chương tr?nh mà b?n thêm vào trong bư?c 3 trong các Quy t?c tùy ch?nh danh sách và b?m Ok.

  Ví d?, ch?n các Vi ph?m truy c?p (c0000005) l?i lo?i.
Khi giám sát chương tr?nh t?o ra m?t thông báo l?i truy c?p vi ph?m, b?t đ?u công c? Userdump.exe, và sau đó Userdump.exe công c? t?o ra m?t t?p tin b?i ch?a (.dmp) trong các% SystemRoot % thư m?c. B?ng cách phân tích này t?p tin .dmp, b?n có th? cô l?p nguyên nhân c?a tr?nh truy c?p vi ph?m thông báo l?i.

Đ? t?o m?t t?p k?t xu?t cho m?t quá tr?nh treo

 1. Ch?y chương tr?nh Setup.exe cho b? x? l? c?a b?n.

  Chú ý
  • Theo m?c đ?nh, chương tr?nh Setup.exe này là bao g?m trong các Userdump.exe công c? trong thư m?c C:\kktools\userdump8.0.
  • Chương tr?nh này Setup.exe cài đ?t tr?nh đi?u khi?n ch? đ? l?i, cài đ?t các t?p tin Userdump.sys và t?o ra bi?u tư?ng tr?nh k?t xu?t trong b?ng đi?u khi?n.
  • Tr? khi b?n có m?t nhu c?u c? th?, vô hi?u hóa tính năng "b?i ch?a ngày ch?m d?t quá tr?nh" khi b?n ch?y chương tr?nh Setup.exe.
 2. Khi chương tr?nh d?ng đáp ?ng, di chuy?n sang phiên b?n c?a Userdump.exe cho b? x? l? c?a b?n t?i d?u nh?c l?nh, và sau đó g? các l?nh sau:
  userdump PID
  Chú ý Trong l?nh này, PID là m?t gi? ch? cho quá tr?nh ID (PID) c?a chương tr?nh đ? ng?ng đáp ?ng. Đ? có đư?c PID c?a chương tr?nh, m? Task Manager, và sau đó b?m vào cácQuá tr?nh tab.
Khi b?n ch?y các userdump PID l?nh, m?t t?p tin .dmp đư?c t?o ra. B?n có th? s? d?ng b?i ch?a t?p này đ? th?c hi?n post-mortem g? l?i v?i m?t chương tr?nh như công c? Windbg.exe.

N?u ch?y Setup đ? cài đ?t công c? Userdump.exe, m?t s? tính năng b? sung ñang đư?c kích ho?t. Các tính năng b? sung c?a các công c? Userdump.exe đư?c mô t? trong chi ti?t trong Userdocs.doc t?p tin đó đi kèm v?i các công c? Userdump.exe. Các tính năng b? sung bao g?m các sau:
 • X? l? self-dumping. B?n có th? c?u h?nh các công c? Userdump.exe đ? t? đ?ng t?o ra m?t b?i ch?a t?p cho m?t chương tr?nh nh?t đ?nh khi chương tr?nh đó g?p m?t lo?i l?i, ch?ng h?n như m?t kh?i x? l? ngo?i l? ho?c m?t b? l?c trư?ng h?p ngo?i l? unhandled c?p cao nh?t.
 • Phím nóng quá tr?nh ?nh ch?p. B?n có th? k?t h?p m?t đ?a đơn keystroke v?i m?t h?nh ?nh nh? phân đ? kích ho?t các công c? Userdump.exe đ? t?o ra m?t b?i ch?a t?p.
 • Ngo?i l? giám sát. Công c? Userdump.exe có th? giám sát chương tr?nh dành cho trư?ng h?p ngo?i l? và có th? t? đ?ng t?o ra k?t xu?t t?p tin khi x?y ra trư?ng h?p ngo?i l? nh?t đ?nh. B?n có th? c?u h?nh cho dù m?t ngo?i l? gây nên m?t b?i ch?a t?p cho m?i chương tr?nh b?ng cách s? d?ng các ti?n ích quá tr?nh b?i ch?a. B?n có th? truy c?p vào các quá tr?nh k?t xu?t ti?n ích t? b?ng đi?u khi?n.

THAM KH?O

T?i v? phiên b?n 8.1 công c? Userdump.exe và tài li?u, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID = E089CA41-6A87-40 C 8-BF69-28AC08570B7E & displaylang = en
Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
258833Làm th? nào đ? kh?c ph?c cao CPU s? d?ng c?a m?t quá tr?nh MTS ho?c COM +
Đ? t?i các m?i nh?t g? l?i công c? cho Windows (Phiên b?n 32-bit), ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/whdc/devtools/ddk/Default.mspx

Thu?c tính

ID c?a bài: 241215 - L?n xem xét sau cùng: 11 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
T? khóa: 
kbhowto kbmt KB241215 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:241215

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com