Qu?n l? thi?t b? nào không hi?n th? các thi?t b? không hi?n nay trong Windows 2000

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 241257 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Chú ?
Bài vi?t này áp d?ng cho Windows 2000. H? tr? cho Windows 2000 k?t thúc vào ngày 13 tháng 7 năm 2010. Các Trung tâm gi?i pháp k?t thúc h? tr? Windows 2000 là m?t đi?m kh?i đ?u đ? l?p k? ho?ch chi?n lư?c c?a b?n di chuy?n t? Windows 2000. Đ? bi?t thêm thông tin xem các Chính sách v?ng đ?i h? tr? c?a Microsoft.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

Qu?n l? thi?t b? hi?n th? ch? các thi?t b? không-Plug and Play, tr?nh đi?u khi?n, và máy in khi b?n b?m các Hi?n thi?t b? ?n l?nh trên các Xem Menu đ? kích ho?t nó. Các thi?t b? đư?c cài đ?t nhưng không hi?n đang k?t n?i v?i máy tính (ch?ng h?n như m?t thi?t b? Universal Serial Bus (USB) ho?c thi?t b? "ghosted") không đư?c hi?n th? trong Device Manager, ngay c? khi b?n s? d?ng các Hi?n thi?t b? ?n b? ch? huy.

CÁCH GI?I QUY?T KHÁC

Đ? làm vi?c xung quanh hành vi này và hi?n th? ma thi?t b? khi b?n s? d?ng cácHi?n thi?t b? ?n l?nh:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Chương tr?nh, đi?m đ?nPh? ki?n, và sau đó nh?p vào D?u nh?c l?nh.
 2. T?i d?u nh?c l?nh, g? d?ng sau, cách nh?n ENTER sau m?i d?ng
  đ?t devmgr_show_nonpresent_devices = 1
  cd\% SystemRoot %\System32
  b?t đ?u devmgmt.msc
  nơi % SystemRoot % là c?p mà Windows 2000 đư?c cài đ?t.

 3. G? r?i các thi?t b? và tr?nh đi?u khi?n trong qu?n l? thi?t b?, theo yêu c?u.

  LƯU ?: Trư?c tiên b?n ph?i ch?n hi?n thi?t b? ?n vào Device Manager Xem tr?nh đơn trư?c khi b?n có th? xem các thi?t b? không c?n hi?n di?n trong h? th?ng.
 4. Khi b?n đang x? l? s? c?, thoát kh?i tr?nh qu?n l? thi?t b?, và sau đó đóng c?a s? d?u nh?c l?nh. Đóng c?a s? xóa bi?n b?n thi?t l?p ? bư?c 2 và ngăn ch?n ghosted thi?t b? đang đư?c hi?n th? khi b?n s? d?ng các Hi?n thi?t b? ?n b? ch? huy.
LƯU ?: Khi b?n thoát kh?i tr?nh qu?n l? thi?t b? và đóng c?a s? Command Prompt, t?p devmgr_show_nonpresent_devices = 1 bi?n t?t v? v?y b?n không th? nh?n th?y các thi?t b? ma.

M?t cách ti?p c?n khác, cho các nhà phát tri?n ho?c đi?n ngư?i s? d?ng c?n tính năng này cho phép liên t?c, là đ? đ?t bi?n môi trư?ng này trên toàn c?u.

Đ? có chúng tôi thi?t l?p các bi?n môi trư?ng trên toàn c?u cho b?n, h?y vào các "Khắc phục sự cố cho tôi"ph?n. N?u b?n thích đ? kh?c ph?c v?n đ? này chính m?nh, đi đ?n nh?ng "Để tôi tự khắc phục sự cố"ph?n.

Khắc phục sự cố cho tôiĐ? kh?c ph?c v?n đ? này t? đ?ng, b?m vào các Khắc phục sự cố nút ho?c đư?ng d?n. Trong cácTải xuống Tệp h?p tho?i h?p, b?m vào Ch?y, và sau đó làm theo các bư?c trong vi?c s?a ch?a nó thu?t s?.


Kh?c ph?c v?n đ? này
Microsoft Fix it 50606


Chú ý
 • Sau khi b?n ch?y các gói ph?n m?m, b?n trư?c tiên ph?i ch?n hi?n thi?t b? ?n vào Device Manager Xem tr?nh đơn trư?c khi b?n có th? xem các thi?t b? không hi?n đang k?t n?i v?i máy tính.
 • Thuật sỹ này có thể chỉ có bằng tiếng Anh. Tuy nhiên, vi?c s?a ch?a t? đ?ng c?ng làm vi?c cho các phiên b?n ngôn ng? khác c?a Windows.
 • N?u b?n không ph?i trên máy tính có v?n đ?, ti?t ki?m các s?a ch?a nó là gi?i pháp cho m?t ? đ?a flash ho?c đ?a CD và sau đó ch?y nó trên máy tính có v?n đ?.

Sau đó, đi đ?n nh?ng "Phương pháp này có khắc phục được sự cố không?"ph?n.Để tôi tự khắc phục sự cốĐ? làm như v?y, th?c hi?n theo các bư?c sau:
 1. Nh?p chu?t ph?i Máy tính của tôi.
 2. Nh?p vào Thu?c tính.
 3. B?m vào các Nâng cao tab.
 4. B?m vào các Bi?n môi trư?ng tab.
 5. Thi?t l?p các bi?n trong các Bi?n h? th?ng h?p.
LƯU ?: B?n nên s? d?ng phương pháp này ch? cho m?c đích g? r?i ho?c phát tri?n, đ? ngăn ch?n ngư?i dùng vô t?nh g? b? cài đ?t m?t thi?t b? yêu c?u đó không ph?i là hi?n nay (ví d? như m?t thi?t b? USB ho?c tr?ng thái không hi?n đang k?t n?i v?i m?t máy tính xách tay).

Phương pháp này có khắc phục được sự cố không?

 • Ki?m tra xem li?u v?n đ? c? đ?nh. N?u v?n đ? c? đ?nh, b?n đ? k?t thúc v?i ph?n này. N?u s? c? chưa đư?c kh?c ph?c, b?n có th? liên hệ hỗ trợ.
 • Chúng tôi s? đánh giá cao thông tin ph?n h?i c?a b?n. Để cung cấp phản hồi hoặc báo cáo bất kỳ sự cố nào với giải pháp này, vui lòng để lại nhận xét trên "Khắc phục sự cố cho tôi"blog ho?c g?i cho chúng tôi m?t thư đi?n t?.

T?NH TR?NG

Hành vi này là do thi?t k?.

THÔNG TIN THÊM

Trong qu?n l? thi?t b?, có hai lo?i thi?t b? ?n thêm vào các thi?t b? tiêu bi?u đư?c hi?n th?:
 • Đi?n h?nh thi?t b? ?n, mà không đư?c hi?n th? (tr?nh đi?u khi?n không-c?m và ch?y, máy in, vv.).
 • Thi?t b? MA, mà không hi?n đang k?t n?i v?i máy tính.
LƯU ?: Phương pháp đư?c nêu trong ph?n "Workaround" nên đư?c dùng ch? b?i các chuyên gia h? tr? đ? kh?c ph?c các v?n đ? liên quan đ?n khách hàng v?i các thi?t b? và cài đ?t tr?nh đi?u khi?n.

Thu?c tính

ID c?a bài: 241257 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
T? khóa: 
kbnofix kbprb kbfixme kbmsifixme kbmt KB241257 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:241257

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com