Windows NT m?ng LAN qu?n l? phiên b?n 3 khách hàng v?i kí nh?p đ?u tiên ngăn c?n ti?p theo kí nh?p ho?t đ?ng

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 241338 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Khi m?t khách hàng s? d?ng Windows NT m?ng LAN qu?n l? phiên b?n 2 xác th?c (c?n đư?c g?i là NTLMv2) đư?c c?u h?nh v?i các cài đ?t chuyên bi?t LmCompatibilityLevel 3 ho?c cao hơn đ? k?t n?i t?i m?t máy ch? ch?y Windows NT 4.0 trư?c khi m?t ngư?i s? d?ng giao di?n đi?u khi?n đ? kí nh?p vào tương tác ho?c m?t s? khách hàng khác đ? th?c hi?n kí nh?p m?ng s? d?ng m?ng LAN qu?n l? ho?c NTLMv1 xác th?c, m?t trong s? các tri?u ch?ng sau đây có th? x?y ra trên máy ch?:
 • H? ph?c v? có th? t?o ra m?t thông báo l?i "truy c?p vi ph?m", có th? liên quan đ?n các b?n ghi d?ch v? LSASS. Đi?u này có th? x?y ra trên c? hai máy ch? và các khách hàng trong khi kh?i đ?ng, đ?c bi?t là trong các th?i k? n?ng m?ng kí nh?p lưu lư?ng truy c?p.
 • Trư?ng tên mi?n có th? không xu?t hi?n trên màn h?nh kí nh?p h? ph?c v? m?c dù ngư?i dùng tên và m?t kh?u l?nh v?c làm. B?n không th? kí nh?p vào vùng v? đi?u này ch? ra r?ng b? ki?m soát mi?n không th? đư?c t?m th?y.
 • N? l?c kí nh?p c?a b?n không th? làm vi?c, và b?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i sau:
  H? th?ng không th? kí nh?p b?n (C0000037). H?y th? l?i hay h?i c?a b?n người quản trị hệ thống.

NGUYÊN NHÂN

Hành vi này x?y ra b?i v? kí nh?p Windows NT m?ng LAN qu?n l? phiên b?n 2 (c?p 3 +) nh?n đư?c và x? l? c?a máy ch? trư?c khi các ch?c năng NlSamInitialize đư?c g?i là, gây ra m?t thông báo l?i "Vi ph?m truy c?p". Ngoài ra, th?i gian này Lsass.exe t?o ra m?t thông báo l?i "STATUS_PORT_DISCONNECTED", mà ngăn c?n nh?ng n? l?c ti?p theo kí nh?p thành công.

GI?I PHÁP

Windows NT Server ho?c máy tr?m 4,0

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, có đư?c gói b?n ghi d?ch v? m?i nh?t cho Windows NT 4.0 ho?c các c?p nh?t ph?n m?m. Thông tin v? vi?c thu th?p các gói b?n ghi d?ch v? m?i nh?t, xin vui l?ng h?y vào:
 • 152734làm th? nào đ? có đư?c gói b?n ghi d?ch v? m?i nh?t c?a windows nt 4.0
Thông tin v? vi?c thu th?p các c?p nh?t ph?n m?m, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? H? tr? S?n ph?m c?a Microsoft. Cho m?t danh sách đ?y đ? các b?n ghi d?ch v? h? tr? Microsoft s?n ph?m đi?n tho?i s? và thông tin v? chi phí h? tr?, xin vui l?ng đi đ?n đ?a ch? sau đây trên World Wide Web:
http://support.Microsoft.com/Default.aspx?SCID=FH;EN-US;CNTACTMS

Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, có đư?c gói b?n ghi d?ch v? m?i nh?t cho Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem các bài vi?t trong các Cơ s? ki?n th?c Microsoft:
152734 Làm th? nào đ? có đư?c gói b?n ghi d?ch v? m?i nh?t c?a Windows NT 4.0

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong Windows NT 4.0 và Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition.

V?n đ? này l?n đ?u tiên đư?c s?a ch?a trong Windows NT Server 4.0 Service Pack 6 và Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition Service Pack 6.

THÔNG TIN THÊM

Windows NT 4.0 h? tr? Windows NT thách th?c/ph?n ?ng (ho?c Windows NT LAN Manager thách th?c/ph?n ?ng) như là m?t phương pháp xác th?c, cùng v?i sự xác thực cơ bản và chưa xác đ?nh ngư?i truy c?p. Microsoft đ? phát tri?n m?t nâng cao đ? NTLM đư?c g?i là Windows NT m?ng LAN qu?n l? phiên b?n 2 mà dùng m?t 128-bit m?t kh?u có ngu?n g?c chính và c?i thi?n đáng k? các cơ ch? b?o m?t phiên.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? Windows NT m?ng LAN qu?n l? phiên b?n 2, h?y b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
147706Làm th? nào đ? vô hi?u hoá LM xác th?c trên Windows NT
Hành vi này có th? x?y ra khi các trư?ng h?p sau phá v? các v?n đ? liên quan:
 • Khi m?t b?n ghi d?ch v? máy ch? ch?y b?ng cách s? d?ng m?t tài kho?n ngư?i dùng B?t đ?u trư?c khi kí nh?p không chưa xác đ?nh ngư?i đ?u tiên.
 • Khi ngư?i dùng tương tác kí nh?p giao di?n đi?u khi?n máy ch? trư?c khi kí nh?p không chưa xác đ?nh ngư?i đ?u tiên x?y ra.
 • Khi m?t khách hàng máy tính không đư?c c?u h?nh đ? g?i Windows NT m?ng LAN qu?n l? phiên b?n 2 ch? (c?p 3) như kí nh?p không chưa xác đ?nh ngư?i đ?u tiên

Thu?c tính

ID c?a bài: 241338 - L?n xem xét sau cùng: 13 Tháng Sáu 2012 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Enterprise Edition
T? khóa: 
kbhotfixserver kbqfe kbbug kberrmsg kbfix kbnetwork kbmt KB241338 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 241338

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com