M?t tr?nh n phim l?i tt c th? xu?t hi?n xa t? con tr? chu?t khi b?n ch?y m?t ?ng d?ng Windows Presentation Foundation d?a trn cc.NET Framework 4

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 2413613 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

Tri?u ch?ng

Xem xt k?ch b?n sau y:
  • B?n ch?y m?t ?ng d?ng Windows Presentation Foundation (WPF) trn m?t my tnh c nhi?u mn h?nh g?n li?n.
  • ?ng d?ng WPF d?a trn Microsoft Khun kh? .NET 4.
  • B?n m? m?t tr?nh n phim l?i tt trong cc ?ng d?ng WPF.

Trong tr?ng h?p ny, tr?nh n phim l?i tt c th? xu?t hi?n xa t? con tr? chu?t. Ngoi ra, tr?nh n phim l?i tt b?t ng? c th? ?c c?t b?t b?i mn h?nh.

Gi?i php

Thng tin hotfix

M?t hotfix ?c h? tr? l by gi? c s?n t? Microsoft. Tuy nhin, n l nh?m kh?c ph?c ch? s? c? ?c m t? trong bi vi?t ny. N ch? p d?ng cho h? th?ng ang g?p v?n ? c? th? ny. Hotfix ny c th? nh?n ?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n khng b? ?nh h?ng b?i v?n ? ny, chng ti ? ngh? r?ng b?n ch? ?i cho cc phin b?n ti?p theo c?a Microsoft Khun kh? .NET c ch?a hotfix ny.

? gi?i quy?t v?n ? ny ngay l?p t?c, lin h? v?i b?n ghi d?ch v? h? tr? khch hng Microsoft ? c ?c cc hotfix. ? hon thnh danh sch cc b?n ghi d?ch v? h? tr? Microsoft khch hng s? i?n tho?i v thng tin v? chi ph h? tr?, gh thm website sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lu ? Trong tr?ng h?p ?c bi?t, chi ph m th?ng ph?i gnh ch?u cho cc cu?c g?i h? tr? c th? ?c h?y b? n?u chuyn vin h? tr? Microsoft xc ?nh r?ng m?t C?p Nh?t c? th? s? gi?i quy?t v?n ? c?a b?n. Cc chi ph h? tr? thng th?ng s? p d?ng ? h? tr? thm cu h?i v v?n ? m khng ? i?u ki?n cho C?p Nh?t c? th? trong cu h?i.

? t?i xu?ng hotfix ny t? th vi?n m? MSDN, h?y gh thm website sau c?a Microsoft:
http://code.MSDN.Microsoft.com/KB2413613

Lu ?Th vi?n m? MSDN Hi?n th? cc ngn ng? m cc hotfix c s?n. N?u b?n khng nh?n th?y ngn ng? c?a b?n ?c li?t k, n l b?i v? trang ti nguyn th vi?n m? khng ph?i l c s?n cho ngn ng? .


i?u ki?n tin quy?t

B?n ph?i c Microsoft Khun kh? .NET 4 ci ?t chuyn bi?t ? p d?ng hotfix ny.

Kh?i ?ng l?i thng tin

B?n khng ph?i kh?i ?ng l?i my tnh sau khi b?n p d?ng hotfix ny.

Chi tiet tap tin

Cc phin b?n ti?ng Anh c?a hotfix ny c cc thu?c tnh t?p (ho?c sau ny t?p tin thu?c tnh) m ?c li?t k trong b?ng sau. Ngy thng v th?i gian cho nh?ng t?p tin ?c li?t k trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Khi b?n xem chi tiet tap tin, n b? chuy?n thnh gi? c?c b?. ? t?m s? khc nhau gi?a UTC v local time, s? d?ng cc mui thi gian th? tab trong cc Ngy v th?i gian m?c trong Panel iu khin.

Cho t?t c? cc h? tr? x 86 d?a trn phin b?n c?a Windows XP, c?a Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, c?a Windows 7 v Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
t?p ? ?t tn tinPhin b?n t?p tinKch th?c t?p tinNgyTh?i gianN?n t?ng
Presentationframework.dll4.0.30319.3666,347,11205 Thng 10 nm 201005:14x 86
SetupUi.dll10.0.30319.366295,24805 Thng 10 nm 201005:14x 86
Setupengine.dll10.0.30319.366809,30405 Thng 10 nm 201005:14x 86
Setup.exe10.0.30319.36678,15205 Thng 10 nm 201005:14x 86
Windowsbase.dll4.0.30319.3661,304,92005 Thng 10 nm 201005:14x 86
Cho t?t c? cc h? tr? x 64 d?a trn cc phin b?n c?a Windows XP, c?a Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, c?a Windows 7 v Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
t?p ? ?t tn tinPhin b?n t?p tinKch th?c t?p tinNgyTh?i gianN?n t?ng
Presentationframework.dll4.0.30319.3666,347,11205 Thng 10 nm 201005:14x 86
SetupUi.dll10.0.30319.366295,24805 Thng 10 nm 201005:14x 86
Setupengine.dll10.0.30319.366809,30405 Thng 10 nm 201005:14x 86
Setup.exe10.0.30319.36678,15205 Thng 10 nm 201005:14x 86
Windowsbase.dll4.0.30319.3661,304,92005 Thng 10 nm 201005:14x 86
T?nh tr?ng

Microsoft ? xc nh?n r?ng y l m?t v?n ? trong s?n ph?m c?a Microsoft ?c li?t k trong ph?n "p d?ng cho".

Thu?c tnh

ID c?a bi: 2413613 - L?n xem xt sau cng: 17 Thang Nm 2013 - Xem xt l?i: 1.0
p d?ng
  • Microsoft .NET Framework 4.0
T? kha:
kbqfe kbhotfixserver kbfix kbexpertiseinter kbprb kbsurveynew kbbug kbmt KB2413613 KbMtvi
My d?ch
QUAN TRONG: Bai vit nay c d?ch b?ng phn mm dich thu?t cua Microsoft va co th c Cng ng Microsoft chinh sa l?i thng qua cng ngh CTF thay vi mt bin dich vin chuyn nghip. Microsoft cung c?p cc bi vi?t ?c c? bin d?ch vin v ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n v c?ng ?ng ch?nh s?a l?i ? b?n c th? truy c?p vo t?t c? cc bi vi?t trong C s? Ki?n th?c c?a chng ti b?ng nhi?u ngn ng? Tuy nhin, bi vi?t do my d?ch hoc thm chi cng ng chinh sa sau khng ph?i lc no c?ng hon h?o. Cc bi vi?t ny c th? ch?a cc sai st v? t? v?ng, c php ho?c ng? php, Microsoft khng ch?u trch nhi?m v? b?t k? s? thi?u chnh xc, sai st ho?c thi?t h?i no do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t ?ng s? d?ng c?a khch hng gy ra.
Nh?p chu?t vo y ? xem b?n ti?ng Anh c?a bi vi?t ny: 2413613

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com