Lm th? no ? kh?c ph?c s? c? trong Outlook treo ho?c ng?ng p ?ng (treo) khi n ?c s? d?ng v?i Office 365

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 2413813 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Khng ch?c ch?n nh?ng g? phin b?n c?a Office 365 b?n ang s? d?ng? i ?n website sau c?a Microsoft:
Ti ang s? d?ng Office 365 sau khi n?ng c?p b?n ghi d?ch v??
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

GI?I THI?U

Bi vi?t ny m t? lm th? no ? kh?c ph?c s? c? cc lo?i sau y c?a cc v?n ? trong Microsoft Outlook 2013, Microsoft Outlook 2010 ho?c Microsoft Office Outlook 2007 khi Outlook ?c s? d?ng v?i Office 365 Beta:
 • Outlook ng?ng p ?ng (treo).
 • Outlook tai n?n ngay c? khi b?n khng s? d?ng n.
 • Outlook ? v? khi b?n B?t ?u n.

TH? T?C

? gip kh?c ph?c s? c? Outlook trong m?t mi tr?ng vn ph?ng 365, h?y lm theo cc b?c sau.

Outlook 2013 andOutlook 2010

B?c 1: i?u tra cc v?n ? c th? v?i add-in
 1. Th?c hi?n m?t trong nh?ng i?u sau y:
  • N?u b?n ang ch?y Windows XP, nh?p vo B?t ?u, v sau nh?p vo ch?y.
  • N?u b?n ang ch?y Windows Vista ho?c Windows 7, h?y nh?p vo B?t ?u.
 2. Lo?i Outlook /safe, v sau nh?p vo OK.
 3. N?u v?n ? c? ?nh, trn menu t?p , b?m vo tu? ch?n, v sau nh?p vo Add-in.
 4. Ch?n phn b sung COM, v sau nh?p vo i.
 5. B?m ? b? Chon Tt ca cc hp kim trong danh sch, v sau nh?p vo OK.
 6. Kh?i ?ng l?i Outlook. N?u v?n ? khng x?y ra, B?t ?u thm cc add-ins m?t lc m?t th?i gian cho ?n khi v?n ? x?y ra.
B?c 2: Ch?y Outlook ch?n on
 1. M? Panel iu khin, v sau m? thm ho?c lo?i b? chng tr?nh (n?u b?n ang ch?y Windows XP) ho?c chng tr?nh v tnh nng (n?u b?n ang ch?y Windows Vista ho?c Windows 7).
 2. Trong danh sch cc chng tr?nh ci ?t chuyn bi?t, quy?n-clickthe m?c nh?p cho ci ?t chuyn bi?t vn ph?ng c?a b?n, v sau b?m s?a ch?a.
B?c 3: T?o m?t ti?u s? ng?i dng m?i
 1. M? Panel iu khin, v sau nh?p vo th m?c.
 2. Nh?p vo Hi?n th? c?u h?nh.
 3. Ch?n c?u h?nh b?n mu?n lo?i b?, v sau b?m lo?i b?.
 4. B?m vo Thm.
 5. Trong h?p C?u h?nh Tn , nh?p tn cho h? s.
 6. Ch? ?nh tn ngi dung, ?a ch? SMTP chnh v m?t kh?u. Sau , nh?p vo ti?p theo.
 7. B?n c th? nh?n ?c thng bo sau:
  Cho php web site ny ? c?u h?nh alias@Domain ci ?t chuyn bi?t my ch??
  Trong th ny, b?m vo ? ch?n hp kim khng h?i ti v? web site ny m?t l?n n?a , v sau b?m vo cho php.
 8. Khi b?n ?c nh?c, nh?p ?y nhi?m k nh?p c?a b?n, v sau nh?p vo OK.
 9. Khi thi?t l?p xong, b?m hon t?t.

Outlook 2007

B?c 1: i?u tra cc v?n ? c th? v?i add-in
 1. Th?c hi?n m?t trong nh?ng i?u sau y:
  • N?u b?n ang ch?y Windows XP, nh?p vo B?t ?u, v sau nh?p vo ch?y.
  • N?u b?n ang ch?y Windows Vista ho?c Windows 7, h?y nh?p vo B?t ?u.
 2. Lo?i Outlook /safe, v sau nh?p vo OK.
 3. N?u v?n ? ?c gi?i quy?t, trn menu cng c? , b?m vo Trung tm tin c?y, v sau nh?p vo Add-in.
 4. Ch?n phn b sung COM, v sau nh?p vo i.
 5. B?m ? b? Chon Tt ca cc hp kim trong danh sch, v sau nh?p vo OK.
 6. Kh?i ?ng l?i Outlook. N?u v?n ? khng x?y ra, B?t ?u thm cc add-ins m?t lc m?t th?i gian cho ?n khi v?n ? x?y ra.
B?c 2: Ch?y Outlook ch?n on
 1. Kh?i ?ng Outlook 2007.
 2. B?m Tr? gip, v sau nh?p vo Ch?n on Office.
 3. Nh?p vo ti?p t?c, v sau nh?p vo Ch?y ch?n on.
 4. N?u m?t v?n ? ?c xc ?nh, ch?n on vn ph?ng c th? s?a ch?a v?n ?.
B?c 3: T?o m?t ti?u s? ng?i dng m?i
 1. M? Panel iu khin, v sau nh?p vo th m?c.
 2. Nh?p vo Hi?n th? c?u h?nh.
 3. Ch?n c?u h?nh b?n mu?n lo?i b?, v sau b?m lo?i b?.
 4. B?m vo Thm.
 5. Trong h?p C?u h?nh Tn , nh?p tn cho h? s.
 6. Ch? ?nh tn ngi dung, ?a ch? SMTP chnh, v m?t m?t kh?u. Sau , nh?p vo ti?p theo.
 7. B?n c th? nh?n ?c thng bo sau:
  Cho php web site ny ? c?u h?nh b danh > @<domain> ci ?t chuyn bi?t my ch??</domain>
  Trong th ny, b?m vo ? ch?n hp kim khng h?i ti v? web site ny m?t l?n n?a , v sau b?m vo cho php.
 8. Khi b?n ?c nh?c, nh?p ?y nhi?m k nh?p c?a b?n, v sau nh?p vo OK.
 9. Khi thi?t l?p xong, b?m hon t?t.

Kh?c ph?c s? c? c?u h?nh Outlook b?ng cch s? d?ng Microsoft Outlook c?u h?nh phn tch cng c? (OCAT)

B?n c?ng c th? s? d?ng OCAT ? kh?c ph?c s? c? Outlook. ? bi?t thm chi ti?t v? OCAT, xem bi vi?t C s? tri th?c Microsoft sau:
2659007 Thng tin c?u h?nh phn tch cng c? Outlook

BI?T THM THNG TIN

? xem thm thng tin v? thi?t b? chuy?n m?ch dong lnh ?c s? d?ng cng v?i Outlook 2013, h?y truy c?p website sau c?a Microsoft:
Thi?t b? chuy?n m?ch dong lnh cho Outlook 2013
? xem thm thng tin v? thi?t b? chuy?n m?ch dong lnh ?c s? d?ng cng v?i Outlook 2010, h?y truy c?p website sau c?a Microsoft:
Thi?t b? chuy?n m?ch dong lnh cho Outlook 2010
? xem thm thng tin v? thi?t b? chuy?n m?ch dong lnh ?c s? d?ng cng v?i Outlook 2007, h?y truy c?p website sau c?a Microsoft:
Thi?t b? chuy?n m?ch dong lnh cho Microsoft Office Outlook 2007
V?n c?n tr? gip? Chuy?n ?n cc Vn ph?ng 365 c?ng ?ng web site.

Thu?c tnh

ID c?a bi: 2413813 - L?n xem xt sau cng: 26 Thang Ging 2014 - Xem xt l?i: 15.0
p d?ng
 • Microsoft Office 365 for enterprises (pre-upgrade)
 • Microsoft Office 365 for small businesses (pre-upgrade)
 • Microsoft Office 365 for education (pre-upgrade)
 • Microsoft Exchange Online
T? kha:
o365 o365a o365e o365p o365022013 after upgrade o365062011 pre-upgrade o365m kbmt KB2413813 KbMtvi
My d?ch
QUAN TRONG: Bai vit nay c d?ch b?ng phn mm dich thu?t cua Microsoft va co th c Cng ng Microsoft chinh sa l?i thng qua cng ngh CTF thay vi mt bin dich vin chuyn nghip. Microsoft cung c?p cc bi vi?t ?c c? bin d?ch vin v ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n v c?ng ?ng ch?nh s?a l?i ? b?n c th? truy c?p vo t?t c? cc bi vi?t trong C s? Ki?n th?c c?a chng ti b?ng nhi?u ngn ng? Tuy nhin, bi vi?t do my d?ch hoc thm chi cng ng chinh sa sau khng ph?i lc no c?ng hon h?o. Cc bi vi?t ny c th? ch?a cc sai st v? t? v?ng, c php ho?c ng? php, Microsoft khng ch?u trch nhi?m v? b?t k? s? thi?u chnh xc, sai st ho?c thi?t h?i no do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t ?ng s? d?ng c?a khch hng gy ra.
Nh?p chu?t vo y ? xem b?n ti?ng Anh c?a bi vi?t ny: 2413813

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com