Làm th? nào đ? kh?c ph?c s? c? trong đó Outlook treo ho?c ng?ng đáp ?ng (treo) khi nó đư?c s? d?ng v?i Office 365

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2413813 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

GI?I THI?U

Bài vi?t này mô t? làm th? nào đ? kh?c ph?c s? c? các lo?i sau đây c?a các v?n đ? trong Microsoft Outlook 2013, Microsoft Outlook 2010 ho?c Microsoft Office Outlook 2007 khi Outlook đư?c s? d?ng v?i Office 365 Beta:
 • Outlook ng?ng đáp ?ng (treo).
 • Outlook tai n?n ngay c? khi b?n không s? d?ng nó.
 • Outlook đ? v? khi b?n B?t đ?u nó.

PHƯƠNG PHÁP

Đ? giúp kh?c ph?c s? c? Outlook trong m?t môi trư?ng văn ph?ng 365, h?y làm theo các bư?c sau.

Outlook 2013 andOutlook 2010

Bư?c 1: Đi?u tra các v?n đ? có th? v?i add-in
 1. Th?c hi?n m?t trong nh?ng phương pháp sau đây:
  • N?u b?n đang ch?y Windows XP, nh?p vào B?t đ?u, và sau đó nh?p vào ch?y.
  • N?u b?n đang ch?y Windows Vista ho?c Windows 7, h?y nh?p vào B?t đ?u.
 2. Lo?i Outlook /safe, và sau đó nh?p vào OK.
 3. N?u v?n đ? c? đ?nh, trên menu t?p , b?m vào tu? ch?n, và sau đó nh?p vào Add-in.
 4. Ch?n phần bổ sung COM, và sau đó nh?p vào đi.
 5. B?m đ? b? Chọn Tất cả các hộp kiểm trong danh sách, và sau đó nh?p vào OK.
 6. Kh?i đ?ng l?i Outlook. N?u s? c? không x?y ra, B?t đ?u thêm t?ng tr?nh b? sung m?t lúc cho đ?n khi s? c? x?y ra.
Bư?c 2: Ch?y Outlook ch?n đoán
 1. M? Panel điều khiển, và sau đó m? thêm ho?c lo?i b? chương tr?nh (n?u b?n đang ch?y Windows XP) ho?c chương tr?nh và tính năng (n?u b?n đang ch?y Windows Vista ho?c Windows 7).
 2. Trong danh sách các chương tr?nh cài đ?t chuyên bi?t, quy?n-clickthe m?c nh?p cho cài đ?t chuyên bi?t văn ph?ng c?a b?n, và sau đó b?m s?a ch?a.
Bư?c 3: T?o m?t ti?u s? ngư?i dùng m?i
 1. M? Panel điều khiển, và sau đó nh?p vào thư m?c.
 2. Nh?p vào Hi?n th? c?u h?nh.
 3. Ch?n c?u h?nh b?n mu?n lo?i b?, và sau đó b?m lo?i b?.
 4. B?m vào Thêm.
 5. Trong h?p C?u h?nh Tên , nh?p tên cho h? sơ.
 6. Ch? đ?nh tên người dùng, đ?a ch? SMTP chính và m?t kh?u. Sau đó, nh?p vào ti?p theo.
 7. B?n có th? nh?n đư?c thông báo sau:
  Cho phép web site này đ? c?u h?nh alias@Domain cài đ?t chuyên bi?t máy ch??
  Trong thư này, b?m vào đ? ch?n hộp kiểm không h?i tôi v? web site này m?t l?n n?a , và sau đó b?m vào cho phép.
 8. Khi b?n đư?c nh?c, nh?p ?y nhi?m kí nh?p c?a b?n, và sau đó nh?p vào OK.
 9. Khi thi?t l?p xong, b?m hoàn t?t.

Outlook 2007

Bư?c 1: Đi?u tra các v?n đ? có th? v?i add-in
 1. Th?c hi?n m?t trong nh?ng phương pháp sau đây:
  • N?u b?n đang ch?y Windows XP, nh?p vào B?t đ?u, và sau đó nh?p vào ch?y.
  • N?u b?n đang ch?y Windows Vista ho?c Windows 7, h?y nh?p vào B?t đ?u.
 2. Lo?i Outlook /safe, và sau đó nh?p vào OK.
 3. N?u v?n đ? đư?c gi?i quy?t, trên menu công c? , b?m vào Trung tâm tin c?y, và sau đó nh?p vào Add-in.
 4. Ch?n phần bổ sung COM, và sau đó nh?p vào đi.
 5. B?m đ? b? Chọn Tất cả các hộp kiểm trong danh sách, và sau đó nh?p vào OK.
 6. Kh?i đ?ng l?i Outlook. N?u s? c? không x?y ra, B?t đ?u thêm t?ng tr?nh b? sung m?t lúc cho đ?n khi s? c? x?y ra.
Bư?c 2: Ch?y Outlook ch?n đoán
 1. Kh?i đ?ng Outlook 2007.
 2. B?m Tr? giúp, và sau đó nh?p vào Ch?n đoán Office.
 3. Nh?p vào ti?p t?c, và sau đó nh?p vào Ch?y ch?n đoán.
 4. N?u m?t v?n đ? đư?c xác đ?nh, ch?n đoán văn ph?ng có th? s?a ch?a v?n đ?.
Bư?c 3: T?o m?t ti?u s? ngư?i dùng m?i
 1. M? Panel điều khiển, và sau đó nh?p vào thư m?c.
 2. Nh?p vào Hi?n th? c?u h?nh.
 3. Ch?n c?u h?nh b?n mu?n lo?i b?, và sau đó b?m lo?i b?.
 4. B?m vào Thêm.
 5. Trong h?p C?u h?nh Tên , nh?p tên cho h? sơ.
 6. Ch? đ?nh tên người dùng, đ?a ch? SMTP chính, và m?t m?t kh?u. Sau đó, nh?p vào ti?p theo.
 7. B?n có th? nh?n đư?c thông báo sau:
  Cho phép web site này đ? c?u h?nh bí danh > @<domain> cài đ?t chuyên bi?t máy ch??</domain>
  Trong thư này, b?m vào đ? ch?n hộp kiểm không h?i tôi v? web site này m?t l?n n?a , và sau đó b?m vào cho phép.
 8. Khi b?n đư?c nh?c, nh?p ?y nhi?m kí nh?p c?a b?n, và sau đó nh?p vào OK.
 9. Khi thi?t l?p xong, b?m hoàn t?t.

Kh?c ph?c s? c? c?u h?nh Outlook b?ng cách s? d?ng Microsoft Outlook c?u h?nh phân tích công c? (OCAT)

B?n c?ng có th? s? d?ng OCAT đ? kh?c ph?c s? c? Outlook. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? OCAT, xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft sau:
2659007 Thông tin c?u h?nh phân tích công c? Outlook

THÊM THÔNG TIN

Đ? xem thêm thông tin v? thi?t b? chuy?n m?ch dòng lệnh đư?c s? d?ng cùng v?i Outlook 2013, h?y truy c?p website sau c?a Microsoft:
Thi?t b? chuy?n m?ch dòng lệnh cho Outlook 2013
Đ? xem thêm thông tin v? thi?t b? chuy?n m?ch dòng lệnh đư?c s? d?ng cùng v?i Outlook 2010, h?y truy c?p website sau c?a Microsoft:
Thi?t b? chuy?n m?ch dòng lệnh cho Outlook 2010
Đ? xem thêm thông tin v? thi?t b? chuy?n m?ch dòng lệnh đư?c s? d?ng cùng v?i Outlook 2007, h?y truy c?p website sau c?a Microsoft:
Thi?t b? chuy?n m?ch dòng lệnh cho Microsoft Office Outlook 2007
V?n c?n tr? giúp? Chuy?n đ?n các Văn ph?ng 365 c?ng đ?ng .

Thu?c tính

ID c?a bài: 2413813 - L?n xem xét sau cùng: 14 Tháng Bảy 2014 - Xem xét l?i: 16.0
Áp d?ng
 • Microsoft Exchange Online
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
T? khóa: 
o365 o365a o365e o365p o365022013 o365m kbmt KB2413813 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2413813

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com