E-pasta zi?ojumi nav sa??mis attiec?b? uz jauno dom?nu, ko pievienojat Office 365 port?l?

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2415053 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.

Nav p?rliecin?ts, ka k?da Office 365 atbr?vot j?s izmantojat? Dodieties uz ??diem Microsoft vietnes:
Es lietoju Office 365 p?c jaunin??anas pakalpojums
Izv?rst visu | Sak?aut visu

PROBL?MA

Kad pievienojat jaunu dom?nu programm? Microsoft Office 365 365 biroja port?l? un lietot?jiem veidojot vai mainot eso?os lietot?jus izmantot jauno dom?nu, e-pasta zi?ojumi nav sa?emti jauno dom?nu.

Tas var notikt, ja ir sp?k? k?ds no ?iem:
 • Dom?ns ir atk?rtot visus Microsoft Exchange Online serveriem. Tas var?tu ilgt ne vair?k k? vienu stundu.
 • Atbilsto?u MX ieraksts neeksist? vai ir atk?rtot visu piem?rojamo dom?nu nosaukumu sist?mas (DNS) serverus vis? pasaul?. Tas var?tu ilgt l?dz 72 stund?m.

???DUMS

Lai atrisin?tu ?o probl?mu, r?kojieties ??di:
 1. P?rliecinieties, ka jaunajam dom?nam ir p?rbaud?ts Office 365 port?l?.
 2. P?rliecinieties, ka jaunu dom?na MX ieraksts nor?da uz v?rt?bu, kas ir uzskait?ti DNS iestat?jumisada?? Office 365 port?ls apmai?ai tie?saist?. Lai ieg?tu vair?k inform?cijas, dodieties uz ??du Microsoft vietni:
  Darbs ar dom?nu nosaukumus un DNS ieraksti
 3. Jums var b?t j?gaida l?dz 72 stund?m.
Ja MX ieraksts ir j?nor?da uz savu pa?reiz?jo atra?an?s vietu, jums ir veikt papildu pas?kumus, lai ieg?tu savu e-pastu nos?ta Office 365 lietot?ji. Izmantojiet vienu no ??m metod?m:
V?l arvien ir nepiecie?ama pal?dz?ba? Dodieties uz Office 365 Kopiena t?mek?a vietni.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2415053 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: piektdiena, 2013. gada 31. maijs - P?rskat??ana: 15.0
Attiecas uz:
 • Microsoft Office 365 for enterprises (pre-upgrade)
 • Microsoft Office 365 for education  (pre-upgrade)
 • Microsoft Office 365 for small businesses  (pre-upgrade)
 • Microsoft Exchange Online
Atsl?gv?rdi: 
o365 o365a o365p o365e o365022013 after upgrade o365062011 pre-upgrade o365m kbmt KB2415053 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un ?o rakstu nav tulkojis cilv?ks. Microsoft pied?v? gan rakstus, ko tulkoju?i cilv?ki, gan ma??ntulkotus rakstus, t?p?c jebkuram zin??anu b?zes rakstam varat piek??t sav? dzimtaj? valod?. Tom?r ma??ntulkotu rakstu kvalit?te ne vienm?r ir teicama. ??dos rakstos var b?t leksikas, sintakses vai gramatikas k??das, kas l?dzin?s k??d?m, k?das pie?auj ?rzemnieks, run?jot j?su valod?. Microsoft neuz?emas atbild?bu par jebk?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai boj?jumiem, ko izrais?jis k??dains satura tulkojums vai kas radu??s tulkojuma lietojuma gait?. Turkl?t Microsoft regul?ri atjaunina ma??ntulko?anas programmat?ru.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2415053

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com