Raksta ID: 2415237 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

Autom?tiski diagnostic?jiet un labojiet probl?muPiez?me. Ja v?laties labot ?o probl?mu patst?v?gi, atveriet sada?u "Labot patst?v?gi".
Vai ?? inform?cija bija noder?ga? L?dzu, nos?tiet savas atsauksmes

L?dz?gas probl?mas, ko nov?r? MATS pakotne

938818 Nav redzami att?li slaidr?d? Windows fotoatt?lu galerij? sist?m? Windows Vista
930102 Att?lu p?rejas probl?mas Windows fotoatt?lu galerij? sist?m? Windows XP vai Windows Vista


Lai ieg?tu papildinform?ciju par cit?m probl?m?m, kuras nov?r? MATS pakotne, atveriet sada?u "Citas probl?mas, kuras nov?r? MATS pakotne".

SIMPTOMI

Izmantojot Windows fotoatt?lu galeriju, lai priek?skat?tu att?lus sist?m? Windows Vista, var b?t redzams tuk?s ekr?ns bez k??das nor?des.

Piez?me. Windows fotoatt?lu galerija ir noklus?juma lietojumprogramma att?lu priek?skat??anai.

IEMESLS

?? probl?ma rodas t?p?c, ka kr?su profils ir boj?ts vai nepareizi konfigur?ts.

Labot patst?v?gi

Svar?gi! ?aj? sada??, metod? vai uzdevum? ir ietvertas darb?bas, kuras izpildot var modific?t re?istru. Tom?r, ja re?istru modific?sit nepareizi, var rasties nopietnas probl?mas. T?p?c veiciet ??s darb?bas uzman?gi. Papildu dro??bai pirms re?istra modific??anas izveidojiet t? dubl?jumu. P?c tam, ja rodas k?da probl?ma, varat re?istru atjaunot. Lai ieg?tu papildinform?ciju, k? dubl?t re?istru un to atjaunot, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
322756 K? dubl?t un atjaunot re?istru sist?m? Windows


Lai nov?rstu ?o probl?mu, atrodiet ?o re?istra apak?atsl?gu:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\Class\{6BDD1FC6-810F-11 D0-BEC7-08002BE2092F}\<number>
P?c tam iestatiet re?istra v?rt?bu ICMProfiles uz sRGB Color Space Profile.icm katram re?istra apak?atsl?g? eso?ajam numuram.
Vai ?? inform?cija bija noder?ga? L?dzu, nos?tiet savas atsauksmes

K? darbojas MATS pakotne, lai nov?rstu ?o probl?mu

Noklik??iniet ?eit, lai izprastu, k? darbojas MATS pakotne un nov?rstu ?o probl?mu

Citas probl?mas, ko nov?r? MATS pakotne

930097 Dators darbojas l?ni, kad Windows fotoatt?lu galerija par?da TIFF att?lus, kas neietilpst vien? lap? sist?m? Windows Vista
2415238 Kr?su probl?mas att?la drukas priek?skat?jum? Windows fotoatt?lu galerij? sist?m? Windows Vista
2009298 Nevar lejupiel?d?t albumus Windows Live fotoatt?lu galerij? p?c jaunin??anas no sist?mas Windows Vista uz sist?mu Windows 7
944221 Windows Live fotoatt?lu galerija sasalst, vai to nevar start?t
939395 Att?ls un t? fons k??st dzeltens Windows fotoatt?lu galerij? sist?m? Windows Vista
2425702 Ekr?nsaudz?t?js, kas r?da att?lus, p?rtrauc darboties sist?m? Windows
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2415237 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: tre?diena, 2012. gada 29. febru?ris - P?rskat??ana: 4.0
ATTIECAS UZ:
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
Atsl?gv?rdi: 
kbtshoot kbprb kbsurveynew kbexpertisebeginner kbexpertiseinter kbmatsfixme KB2415237

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com