[SDP 3][D12F29E7-18CE-4326-A893-E2BDFE6A607F] Microsoft Dynamics AX AOS Troubleshooter cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2416076 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Đ?ng l?c h?c AX AOS g? r?i cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2 thu th?p thông tin đư?c s? d?ng đ? kh?c ph?c nh?ng v?n đ? chung cho Dynamics AX ?ng d?ng đ?i tư?ng Server (AOS).

THÔNG TIN THÊM

Bài vi?t này mô t? các thông tin đư?c thu th?p t? m?t máy tính khi các đ?ng thái AX AOS Troubleshooter cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2 ch?y.

Thông tin đư?c thu th?p

B?n ghi s? ki?n cho các máy ch? AOS
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Mô t?
Tên t?p
S? ki?n đăng nh?p-?ng d?ng
ComputerName_evt_application.txt
ComputerName_evt_application.CSV
ComputerName_evt_application.evtx
S? ki?n đăng nh?p-h? th?ng
ComputerName_evt_system.txt
ComputerName_evt_system.CSV
ComputerName_evt_system.evtx
Ghi nh?t k? s? ki?n-s? ki?n ?ng d?ng cho đ?ng l?c h?c.Net kinh doanh đ?u n?i s? ki?n
ComputerName_evt_BC_Application.txt

ComputerName_evt_BC_Application.CSV

ComputerName_evt_BC_Application.evtx
S? ghi s? ki?n-s? ki?n ?ng d?ng cho các s? ki?n AOS Dynamics
ComputerName_evt_AOS.txt
ComputerName_evt_AOS.CSV
ComputerName_evt_AOS.evtx

Thông tin hotfix
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Mô t?
Tên t?p
Áp d?ng hotfix đư?c cài đ?t trên h? th?ng
ComputerName_SysHotfixManifestVersionInfo.xml


Báo cáo k?t xu?t b? nh?
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Mô t?
Tên t?p
B? nh? dump thông tin
ComputerName_DumpReport.txt
ComputerName_DumpReport.html

L?ch s? ch?n SQL
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Mô t?
Tên t?p
SQL ch?n l?ch s? t? SQL Server
ComputerName_SqlBlocking.txt


Các b?n ghi l?i SQL
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Mô t?
Tên t?p
Cu?i cùng sáu b?n ghi l?i t? máy ch? SQL
ComputerName_ERRORLOG*.txt
ComputerName_ERRORLOG*.html
ComputerName_ERRORLOG*.CSV
ComputerName_ERRORLOG*.SQL


L?ch s? tiêu th? ch? s? SQL
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Mô t?
Tên t?p
Cách s? d?ng ch? m?c trên máy ch? SQL
ComputerName_SqlIndexUsage.txt

Truy v?n SQL BATCHSERVERCONFIG
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Mô t?
Tên t?p
B?ng-BATCHSERVERCONFIG
Lưu ? Ph?n này ch? đư?c thu th?p trên đ?ng l?c h?c AX 2009
ComputerName_BATCHSERVERCONFIG.txt
ComputerName_BATCHSERVERCONFIG.html
ComputerName_BATCHSERVERCONFIG.CSV

Truy v?n SQL SYSCLUSTERCONFIG
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Mô t?
Tên t?p
B?ng-SYSCLUSTERCONFIG
Lưu ? Ph?n này ch? đư?c thu th?p trên đ?ng l?c h?c AX 2009
ComputerName_SYSCLUSTERCONFIG.txt
ComputerName_SYSCLUSTERCONFIG.html
ComputerName_SYSCLUSTERCONFIG.CSV

Truy v?n SQL SYSSERVERSESSIONS
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Mô t?
Tên t?p
B?ng-SYSSERVERSESSIONS
Lưu ? Ph?n này ch? đư?c thu th?p trên đ?ng l?c h?c AX 2009
ComputerName_SYSSERVERSESSIONS.txt
ComputerName_SYSSERVERSESSIONS.html
ComputerName_SYSSERVERSESSIONS.CSV


Truy v?n SQL: Top 25 truy v?n đư?c th?c hi?n
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Mô t?
Tên t?p
Top 25 truy v?n đư?c th?c hi?n trên máy ch? SQL
ComputerName_TOP25Queries.txt
ComputerName_TOP25Queries.html
ComputerName_TOP25Queries.CSV
ComputerName_TOP25Queries.SQL

K? ho?ch truy v?n SQL: Top 25 truy v?n
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Mô t?
Tên t?p
T?p h?p các truy v?n có k? ho?ch cho các truy v?n top 25
ComputerName_QueryPlan_*.sqlplan

Phiên b?n máy ch? SQL
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Mô t?
Tên t?p
SQL Server Phiên b?n thông tin
ComputerName_@@Version.txt

Thông tin Phiên b?n
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Mô t?
Tên t?p
Mô t? c?a file EXE và DLL và các thông tin Phiên b?n t?p tin khác. Thông tin này đư?c thu th?p t? khách hàng và AOS máy ch? máy vi tính. Các đư?ng d?n c?t trong t?p tin ch? t? máy tính nào đư?c thu th?p thông tin Phiên b?n.
ComputerName_VersionInfo.txt


?o hóa thông tin
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Mô t?
Tên t?p
?o hóa thông tin đ?u ra
ComputerName_Virtualization.txt
ComputerName_Virtualization.html

Thông tin b? sung

Thêm vào các t?p tin đư?c thu th?p và đư?c li?t kê trong "Thông tin đư?c thu th?p" ph?n, tr?nh g? r?i này có th? phát hi?n m?t ho?c nhi?u nh?ng trư?ng h?p sau:
 • Hotfixes Dynamics AX đư?c áp d?ng n?u Dynamics AX 2009 đư?c cài đ?t, và l?p SysHotfixManifest là h? th?ng
 • Đ?ng l?c h?c AX l?p và phiên b?n thông tin n?u Dynamics AX 2009 đư?c cài đ?t, và l?p SysHotfixManifest là h? th?ng
 • Chúng tôi đ? ngh? b?n ch?y ch?n đoán t? m?t máy tính có Microsoft.Dynamics.BusinessConnectorNet.dll cài đ?t
 • Thông tin hotfix trên m?i l?p
 • S? khác bi?t trong c?u h?nh AOS. Tr?nh g? r?i s? báo cáo b?t k? thay đ?i c?u h?nh mà đ? đư?c th?c hi?n và mà khác v?i c?u h?nh AOS m?c đ?nh
 • Phát hi?n m?t trong các k?ch b?n sau đây:
  • Con ch?y m? t?i đa là quá cao ho?c quá th?p
  • T?i đa kích thư?c b? đ?m đ? là quá cao ho?c quá th?p
  • Vi?c s? d?ng các "Literals trong tham gia ph?c t?p t? X ++" đư?c kích ho?t
  • Vi?c s? d?ng các "Literals trong tham gia truy v?n t? các h?nh th?c và báo cáo" đ? đư?c b?t chưa
  • "X ++ g? l?i" đư?c kích ho?t
  • Giá tr? đăng k? "UseTemplate" đư?c phát hi?n

 • Phát hi?n n?u ngư?i dùng tr? l?i đ? c?u h?nh các báo cáo l?i Windows (WER) trên máy tính. C?u h?nh này cho phép t?p k?t xu?t b? nh? đ?y đ? đư?c t?o ra n?u d?ch v? AOS treo v? l? do nào. WER đư?c c?u h?nh đ? t?o ra ba tác ph?m b?i đ?y đ? b? nh?. Sau khi tr?nh g? r?i AOS AX đư?c đi?u hành, tr?nh g? r?i s? thu th?p và g?i cho Microsoft tai n?n có m?t trên máy tính.
 • Lưu ? Tr?nh g? r?i này có th? và s? ch?y trên máy tính ch? AOS đ?ng th?i. Tr?nh g? r?i ch? có th? kh?i đ?ng t? m?t máy tính trên Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2 d?a trên. Sau khi ch?n đoán b?t đ?u, nó s? ch?y k?ch b?n trên b?t k? máy ch? AOS tương ?ng mà nó t?m th?y. Ví d?, các script có th? ch?y trên các máy ch? AOS tương ?ng đang ch?y h? đi?u hành Windows Server 2003 ho?c Windows Server 2008.

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? ch? đ? này, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
973559 Câu h?i thư?ng g?p v? nh?ng Microsoft h? tr? Diagnostic Tool (MSDT) cho Windows 7

Thu?c tính

ID c?a bài: 2416076 - L?n xem xét sau cùng: 13 Tháng Mười Hai 2011 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Microsoft Dynamics AX 2012
 • Microsoft Dynamics AX 2009
 • Microsoft Dynamics AX 4.0
T? khóa: 
kbmbsmigrate kbsurveynew kbmt KB2416076 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2416076

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com