MS10-090: C?p Nh?t b?o m?t tích lu? cho Internet Explorer

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2416400 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Chú ?
C?p Nh?t bài vi?t này mô t? đ? đư?c thay th? b?i m?t c?p nh?t m?i hơn. Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, cài đ?t m?i nh?t C?p Nh?t b?o m?t tích lu? cho Internet Explorer. Đ? cài đ?t b?n c?p nh?t m?i nh?t, ghé thăm trang web c?a Microsoft sau đây:
http://update.microsoft.com/microsoftupdate
Đ? thêm k? thu?t thông tin v? m?i nh?t C?p Nh?t b?o m?t tích lu? cho Internet Explorer, truy c?p vào trang web c?a Microsoft sau:
http://www.Microsoft.com/technet/Security/Current.aspx
Quan tr?ng Bài vi?t này ch?a thông tin đó cho b?n th?y làm th? nào đ? giúp thi?t đ?t b?o m?t th?p hơn ho?c làm th? nào đ? t?t tính năng b?o m?t trên máy tính. Bạn có thể thực hiện những thay đổi này để giải quyết một vấn đề cụ thể. Trước khi bạn thực hiện những thay đổi này, chúng tôi khuyên bạn nên đánh giá những rủi ro liên quan đến việc áp dụng cách này trong môi trường đặc biệt của bạn. Nếu bạn áp dụng cách này, hãy tiến hành các bước bổ sung thích hợp để giúp bảo vệ máy tính.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

Microsoft đ? phát hành b?n tin an ninh MS10-090. Đ? xem các b?n tin an ninh đ?y đ?, truy c?p vào m?t trong các trang web Microsoft sau đây:

Làm th? nào đ? có đư?c tr? giúp và h? tr? cho các b?n c?p nh?t b?o m?t này

Cho ngư?i dùng gia đ?nh, không có phí h? tr? có s?n b?i g?i 1-866-PCSAFETY t?i Hoa K? và Canada, ho?c b?ng cách liên l?c v?i công ty con Microsoft đ?a phương c?a b?n. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? liên h? v?i công ty con Microsoft đ?a phương c?a b?n đ? h? tr? các v?n đ? v?i b?n c?p nh?t b?o m?t, truy c?p vào trang web Microsoft qu?c t? h? tr?:
http://support.microsoft.com/common/international.aspx?rdpath=4
B?c M? khách hàng c?ng có th? đư?c truy c?p ngay đ? h? tr? email không có phí không gi?i h?n ho?c không gi?i h?n cá nhân chat h? tr? b?ng cách truy c?p trang web c?a Microsoft sau đây:
http://support.Microsoft.com/OAS/Default.aspx?&prid=7552
Đ?i v?i khách hàng doanh nghi?p, h? tr? cho b?o m?t thông tin C?p Nh?t có s?n thông qua liên h? h? tr? thông thư?ng c?a b?n.

THÔNG TIN THÊM

Các v?n đ? đư?c bi?t đ?n v?i b?n c?p nh?t b?o m?t này

Chú ý Các v?n đ? sau đư?c gi?i quy?t b?i an ninh C?p Nh?t 2482017. Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
2482017 MS11-003: C?p Nh?t b?o m?t tích lu? cho Internet Explorer
Sau khi b?n cài đ?t b?n c?p nh?t b?o m?t này, b?n c?ng có th? cài đ?t C?p Nh?t 2467659. Đ? xác đ?nh li?u b?n c?n ph?i cài đ?t C?p Nh?t 2467659, xem xét các v?n đ? đư?c bi?t đ?n trong danh sách sau:
 • B?n c?p nh?t b?o m?t này ch?a m?t s?a ch?a t?t nh?ng phát hi?n t? đ?ng c?a Nh?t b?n công nghi?p tiêu chu?n (JIS) m? hóa. Tuy nhiên, m?t s? ph?n m?m s? d?ng m?t thành ph?n trong Internet Explorer đ? gi?i thích thông đi?p thư đi?n t? Nh?t b?n là ? đ?nh d?ng HTML. Do đó, n?i dung c?a thông báo email có th? đư?c hi?n th? trong m? không đ?c đư?c. V?n đ? này x?y ra v? JIS m? hóa không phát t? đ?ng hi?n. Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, cài đ?t C?p Nh?t 2467659.
 • Khi b?n in ho?c xem trang in xem trư?c c?a m?t trang web b? ?nh hư?ng trong Internet Explorer, b? c?t xén k? t? có th? xu?t hi?n trên xem trư?c in và các tài li?u in. V?n đ? này x?y ra ngay c? khi b?n nh?n F5 đ? t?i l?i trang web.
 • Sau khi b?n cài đ?t b?n c?p nh?t b?o m?t này, b?n có th? đư?c nh?c đ? cài đ?t b?n c?p nh?t b?o m?t này m?t l?n n?a khi b?n quét h? th?ng b?ng cách s? d?ng Windows Update, Microsoft Update, máy ch? Microsoft Windows Server C?p Nh?t d?ch v? (WSUS) ho?c Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA). V?n đ? này có th? x?y ra n?u b?n đ? cài đ?t b?n c?p nh?t b?o m?t này, nhưng b?n chưa cài đ?t C?p Nh?t 2467659. Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, ch?p nh?n vi?c cài đ?t b?n C?p Nh?t 2467659 trong WSUS ho?c cài đ?t C?p Nh?t 2467659 t? Windows Update, Microsoft Update ho?c t? trung tâm t?i v? Microsoft.
 • Sau khi b?n cài đ?t b?n c?p nh?t b?o m?t này, m?t s? trang web Nh?t b?n công nghi?p tiêu chu?n (JIS) có th? không xu?t hi?n m?t cách chính xác trong Internet Explorer. V?n đ? này có th? x?y ra n?u JIS d?a trên trang web không ch? r? JIS m? hóa trong các ph?n đ?u HTTP. Ví d?, trang web ch? xác đ?nh JIS trong m?t Meta tag.

  Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này, s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây:

  Workaround workaround phía máy ch?

  Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này t? phía máy ch?, qu?n tr? viên c?a trang web có th? c?u h?nh trang web s? d?ng các tiêu đ? HTTP sau:
  Content-Type: text/html;charset=iso-2022-jp


  Cách gi?i quy?t phía khách hàng

  S? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây trên máy khách đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này:
  • Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này trong khi b?n đang xem trang web, b?m phím F5 đ? làm m?i trang.
  • Ngoài ra, b?n có th? xóa các Ieexplore.exeExplore.exe m?c DWORD đăng k? t? s? đăng k? trên máy khách đ? b? c?m JIS auto-detection.

   C?nh báo Vi?c này có th? làm cho m?t máy tính ho?c m?ng d? b? t?n công b?i ngư?i s? d?ng đ?c h?i ho?c b?i các ph?n m?m đ?c h?i như vi-rút. Chúng tôi không khuyên b?n nên vi?c này, nhưng đang cung c?p thông tin này do đó b?n có th? th?c hi?n vi?c này theo ? riêng c?a b?n. S? d?ng workaround này nguy cơ c?a riêng b?n. C? th?, n?u b?n xóa các Ieexplore.exeExplore.exe m?c đăng k? DWORD, h? th?ng có th? thêm d? b? t?n thương đ?n các v?n đ? b?o m?t này đư?c mô t? trong CVE-2010-3342 và CVE-2010-3348. Đ? bi?t thêm chi ti?t, xem b?n tin b?o m?t sau:
   http://www.Microsoft.com/technet/Security/Bulletin/MS10-090.mspx
   B?n tin b?o m?t cung c?p thêm thông tin v? v?n đ? trong các ph?n sau:
   • Cross-mi?n thông tin ti?t l? d? b? t?n thương - CVE-2010-3342
   • Cross-mi?n thông tin ti?t l? d? b? t?n thương - CVE-2010-3348
   Thông tin này bao g?m:
   • Gi?m nh? các y?u t?
   • Cách gi?i quy?t
   • CÂU H?I THƯ?NG G?P
   Quan tr?ngPh?n này, phương pháp, ho?c công vi?c có bư?c mà cho b?n bi?t làm th? nào đ? ch?nh s?a registry. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? đăng k? trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k?, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
   322756Cách sao lưu và lưu tr? s? đăng kư trong Windows

   Đ? xóa các Ieexplore.exeExplore.exe m?c đăng k? DWORD, h?y làm theo các bư?c sau:
   1. Nh?p vào B?t đ?u
    Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
     Nút b?t đ?u
    , lo?i regedit trong các B?t đ?u t?m ki?m h?p, và sau đó b?m regedit.exe trong các Chương tr?nh danh sách.

    Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
     S? cho phép đi?u khi?n trương m?c ngư?i dùng
    N?u b?n đư?c nh?c nh?p m?t m?t kh?u qu?n tr? hay xác nh?n, g? m?t kh?u c?a b?n ho?c nh?p vào Ti?p t?c.
   2. Định vị rồi bấm vào khóa con sau trong sổ đăng ký:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\MAIN\FeatureControl\FEATURE_DISABLE_ISO_2022_JP_SNIFFING
   3. Nh?p chu?t ph?i Ieexplore.exe, và sau đó nh?p vào Xóa.
   4. Nh?p vào Có đ? xác minh.
   5. Nh?p chu?t ph?i Explore.exe, và sau đó nh?p vào Xóa.
   6. Nh?p vào Có đ? xác minh.
   7. Thoát Registry Editor rồi khởi động lại máy tính.
   Đ? bi?t thêm thông tin v? các FEATURE_DISABLE_ISO_2022_JP_SNIFFING registry subkey, xem bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
   2467659 M?t b?n C?p Nh?t có s?n cho Internet Explorer: tháng mư?i hai 14, 2010

C?p Nh?t 2467659

Đ? bi?t thêm v? C?p Nh?t 2467659, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2467659 M?t b?n C?p Nh?t có s?n cho Internet Explorer: tháng mư?i hai 14, 2010
Cài đ?t C?p Nh?t 2467659, truy c?p vào trang web c?a Microsoft sau đây:
http://update.microsoft.com

Non-b?o m?t-liên quan đ?n b?n s?a l?i đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t b?o m?t này

Phiên b?n phân ph?i chung (GDR) s?a ch?a

Thông tin C?p Nh?t cá nhân có th? không đư?c cài đ?t, tùy thu?c vào phiên b?n c?a Windows và phiên b?n c?a ?ng d?ng b? ?nh hư?ng. Xin vui l?ng xem các bài vi?t riêng l? đ? xác đ?nh t?nh tr?ng C?p Nh?t c?a b?n.
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
S? bài vi?tTiêu đ? bài vi?t
2437070M?t r? r? b? nh? x?y ra khi b?n s? d?ng API WinINet x? l? trong m?t ?ng d?ng đ? g?i các HTTPS yêu c?u đ?n m?t máy ch?
925683Trong Internet Explorer 6 ho?c Internet Explorer 8, s? ki?n Ajax trong m?t l?nh v?c không x?y ra khi b?n thay đ?i các k? t? "ß" đ? "ss" k? t?, ho?c khi b?n thay đ?i k? t? "ss" nhân v?t "ß"
975736M?t r? r? b? nh? x?y ra khi b?n m? m?t trang Web có ch?a m?t tham chi?u v?ng tr?n trong m?t khung n?i tuy?n

Hotfixes

C?p Nh?t 2416400 gói b?o m?t cho Windows XP và Windows Server 2003 bao g?m t?p tin hotfix Internet Explorer và phân ph?i chung phát hành (GDR) t?p tin. N?u không có t?p tin Internet Explorer hi?n có t? môi trư?ng hotfix, C?p Nh?t b?o m?t 2416400 cài đ?t t?p Đông Đ?c.

Hotfixes đư?c d? đ?nh đ? s?a ch?a ch? là nh?ng v?n đ? này đư?c mô t? trong bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft có liên quan đ?n các hotfix. Hotfixes ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p nh?ng v?n đ? c? th?.

Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? r?ng b?n ch? đ?i cho gói d?ch v? ti?p theo có ch?a hotfix này. Cho bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? cài đ?t hotfix đư?c bao g?m trong b?o m?t C?p Nh?t 2416400, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
897225Làm th? nào đ? cài đ?t hotfix đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t b?o m?t tích lu? cho Internet Explorer

Chú ýNgoài ra đ? cài đ?t t?p tin hotfix, xem l?i bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft là liên k?t v?i các hotfix c? th? mà b?n c?n ph?i cài đ?t đ? xác đ?nh các s?a đ?i registry b?t bu?c đ? cho phép hotfix c? th? đó.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? xác đ?nh li?u t?p tin Internet Explorer hi?n có c?a b?n t? các hotfix ho?c t? môi trư?ng GDR, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824994Mô t? n?i dung c?a Windows XP Service Pack 2 và Windows Server 2003 ph?n m?m C?p Nh?t gói

Khắc phục sự cố cho tôi

Vi?c s?a ch?a nó gi?i pháp này đư?c mô t? trong ph?n này không đư?c d? đ?nh là thay th? cho b?t k? C?p Nh?t b?o m?t. Chúng tôi đ? ngh? r?ng b?n luôn luôn cài đ?t b?n c?p nh?t b?o m?t m?i nh?t. Tuy nhiên, chúng tôi cung c?p các s?a ch?a nó gi?i pháp như vi?c l?a ch?n đ?i v?i m?t s? k?ch b?n. Nh?ng s?a ch?a nó giúp đ? các gi?i pháp đ? gi?i quy?t v?n đ? an ninh đư?c mô t? trong CVE-2010-3962. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? v?n đ? an ninh và các cách gi?i quy?t, h?y truy c?p trang web Microsoft Security Bulletin sau đây:
http://www.Microsoft.com/technet/Security/Bulletin/MS10-090.mspx
B?n tin b?o m?t cung c?p thêm thông tin v? v?n đ? trong ph?n "Uninitialized Memory tham nh?ng Vulnerability – CVE-2010-3962". Thông tin này bao g?m:
 • Gi?m nh? các y?u t?
 • Cách gi?i quy?t
 • CÂU H?I THƯ?NG G?P
Hai s?a ch?a nó gi?i pháp s?n dùng:

 • S?a ch?a nó gi?i pháp cho ngư?i s? d?ng đ?nh ngh?a CSS
  A s?a ch?a nó gi?i pháp có s?n cho phép h? tr? các phiên b?n c?a Internet Explorer đ? ghi đè lên m?t trang web t?ng phong cách phong cách trang tính b?ng cách s? d?ng m?t tu? ch?nh CSS đ? đ?nh d?ng tài li?u.

  Đ? lo?i b? ngư?i dùng đ?nh ngh?a CSS và đ? khôi ph?c l?i các thi?t l?p ban đ?u, b?m các Khắc phục sự cố nút ho?c liên k?t dư?i các Lo?i b? ngư?i dùng đ?nh ngh?a CSS nhóm trong các "S?a ch?a nó gi?i pháp cho ngư?i s? d?ng đ?nh ngh?a CSS"ph?n.
 • S?a ch?a nó gi?i pháp đ? ngăn c?n th?c thi d? li?u trong Internet Explorer 7
  Chúng tôi đ? t?o ra m?t s? d? li?u kh? năng tương thích ?ng d?ng mà s? cho phép ngăn ng?a th?c thi d? li?u (DEP) cho t?t c? các phiên b?n c?a Internet Explorer h? tr? DEP.

  Cài đ?t cơ s? d? li?u kh? năng tương thích ?ng d?ng này, b?m vào các Khắc phục sự cố Button trong các "S?a ch?a nó gi?i pháp đ? ngăn c?n th?c thi d? li?u trong Internet Explorer 7"ph?n.

S?a ch?a nó gi?i pháp cho ngư?i s? d?ng đ?nh ngh?a CSS

Đ? kích ho?t ho?c vô hi?u hóa các workaround CSS user-defined t? đ?ng, b?m vào các Khắc phục sự cố nút ho?c liên k?t dư?i các Áp d?ng ngư?i dùng đ?nh ngh?a CSS nhóm ho?c dư?i các Lo?i b? ngư?i dùng đ?nh ngh?a CSS nhóm. Nh?p vào Ch?y trong các Tải xuống Tệp h?p tho?i h?p, và sau đó làm theo các bư?c trong vi?c s?a ch?a nó wizard.
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Áp d?ng ngư?i dùng đ?nh ngh?a CSSLo?i b? ngư?i dùng đ?nh ngh?a CSS
Kh?c ph?c v?n đ? này
Microsoft Fix it 50556
Kh?c ph?c v?n đ? này
Microsoft Fix it 50557

Chú ý
 • Thu?t s? này có th? b?ng ti?ng Anh ch?. Tuy nhiên, t? đ?ng s?a ch?a c?ng làm vi?c cho các phiên b?n ngôn ng? khác c?a Windows.
 • N?u b?n không đăng nh?p vào máy tính có v?n đ?, b?n có th? lưu nh?ng s?a ch?a t? đ?ng đ? m?t ? đ?a flash ho?c đ?a CD và sau đó ch?y t? đ?ng s?a ch?a trên máy tính có v?n đ?.
 • N?u b?n quy?t đ?nh không đ? cài đ?t b?n c?p nh?t b?o m?t hi?n t?i và thay v? ch?n s? d?ng workaround đư?c mô t? trong security bulletin MS10-090, b?n có th? b?m vào các Khắc phục sự cố nút đ? kích ho?t ho?c vô hi?u hóa vi?c áp d?ng CSS user-defined.

Đư?c bi?t đ?n các v?n đ? v?i vi?c s?a ch?a nó gi?i pháp cho ngư?i s? d?ng đ?nh ngh?a CSS

 • Trong m?t s? k?ch b?n, chính sách nhóm có th? ngăn ch?n đi?u này s?a ch?a nó gi?i pháp t? đang đư?c cài đ?t trên h? th?ng đang ch?y Windows Server 2008 ho?c Windows Server 2008 R2. Khi v?n đ? x?y ra, b?n có th? nh?n đư?c m?t thông báo l?i tương t? v?i nh?ng đi?u sau đây:
  Ngư?i qu?n tr? h? th?ng đ? đ?t chính sách đ? ngăn ch?n vi?c cài đ?t này.

  Liên h? v?i ngư?i qu?n tr? h? th?ng đ? bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? thay đ?i chính sách cho phép ti?n tr?nh cài đ?t.
 • B?n có th? không th? cài đ?t gi?i pháp fixit này n?u m?t Phong cách registry subkey t?n t?i ? v? trí sau trong registry:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Styles
  Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, lo?i b? các Phong cách registry subkey, và sau đó cài đ?t s?a ch?a nó.

  Chú ý b?n có th? xu?t kh?u các Phong cách registry subkey, và sau đó re-import đi?u quan tr?ng sau khi b?n cài đ?t gi?i pháp fixit. Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau:
  1. Nh?p chu?t ph?i vào các Phong cách registry subkey, và sau đó b?m Xu?t kh?u.
  2. G? tên cho t?m th?i.REG file và sau đó lưu nó vào máy tính đ? bàn.
  3. Nh?p chu?t ph?i vào các Phong cách registry subkey, và sau đó b?m Phím Delete. Nh?p vào Có đ? xác minh.
  4. Cài đ?t gi?i pháp fixit.
  5. B?m đúp vào s? t?m th?i.REG file mà b?n đ? lưu trên máy tính đ? chuy?n nh?p registry subkey. Nh?p vào Có đ? xác minh.

S?a ch?a nó gi?i pháp đ? ngăn c?n th?c thi d? li?u trong Internet Explorer 7

Đ? kích ho?t ho?c vô hi?u hoá DEP t? đ?ng trong Internet Explorer 7, b?m các Khắc phục sự cốnút ho?c đư?ng d?n. Nh?p vàoCh?ytrong các Tải xuống Tệph?p tho?i h?p, và sau đó làm theo các bư?c trong vi?c s?a ch?a nó wizard.
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Kích ho?t tính năng cơ s? d? li?u kh? năng tương thích c?a ?ng d?ngVô hi?u hoá cơ s? d? li?u kh? năng tương thích c?a ?ng d?ng
Kh?c ph?c v?n đ? này
Microsoft Fix it 50285
Kh?c ph?c v?n đ? này
Microsoft Fix it 50286
Chú ý
 • B?n không ph?i có cơ s? d? li?u này n?u b?n đang s? d?ng Internet Explorer 8 trên Windows XP Service Pack 3 (SP3), Windows Vista SP1, ho?c phiên b?n m?i nh?t c?a Windows. Đi?u này là do Internet Explorer 8 opts nh?p vào DEP m?c đ?nh trên nh?ng n?n t?ng.
 • N?u b?n quy?t đ?nh không đ? cài đ?t b?o m?t hi?n t?i C?p Nh?t và thay vào đó quy?t đ?nh s? d?ng workaround đư?c mô t? trong MS10-018, b?n có th? b?m vào các Khắc phục sự cố nút đ? kích ho?t ho?c vô hi?u hóa DEP. Sau đó, nh?p vào Ch?y trong các Tải xuống Tệp h?p tho?i h?p, và làm theo các bư?c trong thu?t s?.
 • Thu?t s? này có th? b?ng ti?ng Anh ch?. Tuy nhiên, t? đ?ng s?a ch?a c?ng làm vi?c cho các phiên b?n ngôn ng? khác c?a Windows.
 • N?u b?n không đăng nh?p vào vào máy tính mà có v?n đ?, b?n có th? lưu nh?ng s?a ch?a nó gi?i pháp cho m?t ? đ?a flash ho?c m?t đ?a CD và sau đó ch?y s?a ch?a nó gi?i pháp trên máy tính có v?n đ?.
 • Addon này workaround đ? có hi?u l?c, b? x? l? c?a b?n ph?i h? tr? ph?n c?ng thi hành DEP. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? xác đ?nh li?u h? th?ng c?a b?n h? tr? ph?n c?ng thi hành DEP, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  912923Làm th? nào đ? xác đ?nh r?ng ph?n c?ng DEP là có s?n và đư?c c?u h?nh trên máy tính c?a b?n

CHI TIEÁT TAÄP TIN

Đ?i v?i m?t danh sách các t?p tin đư?c cung c?p trong các gói, nh?p vào liên k?t sau đây:
T?p tin thu?c tính b?ng cho an ninh C?p Nh?t 2416400.csv
N?u b?n không ch?c ch?n phiên b?n Windows b?n đang ch?y ho?c cho dù đó là m?t phiên b?n 32-bit ho?c phiên b?n 64-bit, m? h? th?ng thông tin (Msinfo32.exe), và xem xét giá tr? đư?c li?t kê cho Lo?i h? th?ng.
Click to watch the video
Click vào đây đ? xem video

B?n ph?i bi?t lo?i n?n t?ng b? vi x? l? (x 86 d?a trên, x 64 d?a trên, ho?c d?a trên Itanium) mà b?n có. H?u h?t ngư?i dùng có x 86 d?a trên b? vi x? l?. N?u b?n không ch?c ch?n mà lo?i b? vi x? l? n?n t?ng b?n có, cài đ?t b?n C?p Nh?t x 86 d?a trên máy tính. Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, và sau đó nh?p vào Ch?y, ho?c nh?p vào B?t đ?u t?m ki?m.
 2. Lo?i msinfo32.exe và sau đó nh?n ENTER.
 3. Trong H? th?ng thông tin, xem xét giá tr? cho Lo?i h? th?ng.
  • Đ?i v?i phiên b?n 32-bit c?a Windows, các Lo?i h? th?ng giá tr? là x 86 d?a trên PC.
  • Đ?i v?i phiên b?n 64-bit c?a Windows, các Lo?i h? th?ng giá tr? là x 64 d?a trên PC.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? xác đ?nh li?u b?n đang ch?y m?t phiên b?n 32-bit ho?c 64-bit c?a Windows, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
827218Làm th? nào đ? xác đ?nh li?u m?t máy tính đang ch?y m?t phiên b?n 32-bit ho?c 64-bit phiên b?n h? đi?u hành Windows

Thu?c tính

ID c?a bài: 2416400 - L?n xem xét sau cùng: 19 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Windows Internet Explorer 8, khi đư?c dùng v?i:
  • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
  • Windows Server 2008 Datacenter
  • Windows Server 2008 Enterprise
  • Windows Server 2008 Standard
  • Windows Web Server 2008
  • Windows Server 2008 R2 Datacenter
  • Windows Server 2008 R2 Enterprise
  • Windows Server 2008 R2 Standard
  • Windows Web Server 2008 R2
  • Windows 7 Enterprise
  • Windows 7 Home Basic
  • Windows 7 Home Premium
  • Windows 7 Professional
  • Windows 7 Ultimate
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Ultimate
  • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
  • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
  • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
  • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
  • Windows Vista Business 64-bit edition
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Windows Internet Explorer 7, khi đư?c dùng v?i:
  • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
  • Windows Server 2008 Datacenter
  • Windows Server 2008 Enterprise
  • Windows Server 2008 Standard
  • Windows Web Server 2008
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Ultimate
  • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
  • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
  • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
  • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
  • Windows Vista Business 64-bit edition
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Internet Explorer 6.0, khi đư?c dùng v?i:
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
T? khóa: 
atdownload kbbug kbexpertiseinter kbfix kbpubtypekc kbqfe kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability kbregistry kbvideocontent kbmt KB2416400 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2416400

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com