PRB: 8198 thông báo l?i tr? l?i t? công vi?c do Windows NT dùng xác th?c

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 241643 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

Trên m?t tên mi?n Windows 2000 b?n x? mà không có m?t "Pre-Windows 2000 tương thích truy c?p nhóm" và nơi mà các d?ch v? MSSQLServer ch?y theo trương m?c h? th?ng đ?a phương, N?u m?t công vi?c thu?c s? h?u c?a m?t Microsoft Windows NT xác th?c ngư?i s? d?ng, sau đây thông báo l?i có th? x?y ra khi công vi?c đư?c đi?u hành t? m?t đ?a phương Windows NT ngư?i qu?n tr? ho?c sau khi đang đư?c lên k? ho?ch. Xem l?i l?ch s? công vi?c hi?n th? các thông báo l?i sau:
Th?t b?i trong vi?c làm vi?c. Không th? xác đ?nh n?u ch? s? h?u (vùng\tên_ngư?i_dùng) c?a công vi?c testjob có quy?n truy c?p máy ch? (l? do: không th? l?y đư?c thông tin v? Windows NT nhóm/ngư?i dùng 'vùng\tên_ngư?i_dùng'. [SQLSTATE 42000] (L?i 8198)).
Xem xét các SQLAgent errorlog cho th?y m?t thông báo l?i b? sung:
[298] SQLServer l?i: 8198, không th? l?y đư?c thông tin v? Windows NT nhóm/ngư?i dùng 'vùng\tên_ngư?i_dùng'. [SQLSTATE 42000] (ConnIsLoginSysAdmin)
Các th? t?c đư?c lưu tr? m? r?ng xp_logininfo 'vùng\tên_ngư?i_dùng' đư?c g?i là mà tr? v? l?i này tin nh?n:
Máy ch?: Msg 8198, c?p 16, nhà nư?c 8, th? t?c xp_logininfo, Line 58
Không th? l?y đư?c thông tin v? Windows NT nhóm/ngư?i dùng 'vùng\tên_ngư?i_dùng'.

CÁCH GI?I QUY?T KHÁC

Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này ho?c là:
  • Thay đ?i ch? s? h?u công vi?c đ? m?t ngư?i s? d?ng máy ch? SQL tiêu chu?n ho?c qu?n tr? h? th?ng (sa).

    - hay -

  • Nâng c?p đ? Microsoft Windows 2000 và thêm các Pre-Windows Năm 2000 tương thích truy c?p nhóm. Sau đó, thêm t?t c? các nhóm đ? các Pre-Windows Năm 2000 tương thích truy c?p nhóm.


Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
303973Làm th? nào đ?: thêm Ngư?i s? d?ng đ? Pre-Windows 2000 tương thích truy c?p nhóm

T?NH TR?NG

B?i thi?t k?, Windows 2000 b?o m?t thay đ?i bây gi? ngăn ch?n truy c?p tài nguyên mà các ?ng d?ng di s?n (như SQL Server 7.0) m?t l?n có th? thành công truy c?p vào (ví d?, trong Windows NT 4.0).

Thu?c tính

ID c?a bài: 241643 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Microsoft SQL Server 2000 Standard Edition
  • Microsoft SQL Server 7.0 Standard Edition
T? khóa: 
kbbug kbpending kbprb kbmt KB241643 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:241643

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com