MS10-070: Mô t? v? C?p Nh?t b?o m?t cho Microsoft.Gói b?n ghi d?ch v? NET Framework 1.1 trên Windows XP, Windows Server 2003 (64-bit), Windows Vista và Windows Server 2008

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2416447 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
H? tr? cho Windows Vista Service Pack 1 (SP1) k?t thúc vào ngày 12 tháng 7 năm 2011. Đ? ti?p t?c nh?n đư?c c?p nh?t b?o m?t cho Windows, h?y ch?c ch?n r?ng b?n đang ch?y Windows Vista v?i Service Pack 2 (SP2). Đ? bi?t thêm chi ti?t, là web site Microsoft này: H? tr? là k?t thúc cho m?t s? phiên b?n c?a Windows.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

Microsoft đ? phát hành b?n tin an ninh MS10-070. Đ? xem các b?n tin an ninh hoàn ch?nh, truy c?p vào m?t trong các web site Microsoft sau đây:

Làm th? nào đ? có đư?c tr? giúp và h? tr? cho các b?n c?p nh?t b?o m?t này

Tr? giúp cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t:H? tr? cho Microsoft Update

Gi?i pháp b?o m?t cho các chuyên gia CNTT:TechNet an ninh x? l? s? c? và h? tr?

Giúp b?o v? máy tính c?a b?n đang ch?y Windows t? virus và ph?n m?m đ?c h?i:Virus gi?i pháp và trung tâm b?o m?t

H? tr? đ?a phương theo đi?u qu?c gia c?a b?n:H? tr? qu?c t?

THÔNG TIN THÊM

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? c?u h?nh ch? đ? m? hóa di s?n trong ASP.NET, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2425938 Làm th? nào đ? c?u h?nh ch? đ? m? hóa di s?n trong ASP.NET

T?i thông tin

Các t?p tin sau đây có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Center:


Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các gói C?p Nh?t bây gi?.Cho bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? t?i v? Microsoft h? tr? t?p tin, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
119591 Làm th? nào đ? có đư?c Microsoft h? tr? t?p tin t? các b?n ghi d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft quét t?p tin này cho vi-rút. Microsoft s? d?ng ph?n m?m phát hi?n virus m?i nh?t có s?n trên ngày mà t?p tin đ? đư?c đăng. Các t?p tin đư?c lưu tr? trên tăng cư?ng b?o m?t máy ch? có th? giúp ngăn ng?a b?t k? thay đ?i không đư?c phép đ? các t?p tin.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này, b?n ph?i có Windows Installer 3.1 ho?c m?t phiên b?n sau nào đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính. Đ? l?y phiên b?n m?i nh?t c?a Windows cài đ?t chuyên bi?t, truy c?p vào web site c?a Microsoft sau đây:
Windows Installer 4.5 Redistributable

V?n đ? đ? bi?t và thông tin thêm v? b?n c?p nh?t b?o m?t này

Cho bi?t thêm thông tin v? cài đ?t chuyên bi?t các v?n đ? c?p nh?t b?o m?t này ho?c v?i Microsoft.NET Framework 1.1 Service Pack 1, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2433751 Kh?c ph?c: Các h?nh th?c xác th?c cookie tương h?p v? sau v?n đ? gi?a.NET Framework 1.1 và.NET Framework 2.0 SP2 ASP.Các ?ng d?ng m?ng sau khi b?n áp d?ng b?o m?t C?p Nh?t t? an ninh bulletin MS10-070
2431728 N?i dung đư?c m? hóa trong ASP.NET không gi?i m?t m? cho m?t web site đư?c tri?n khai t?i m?t trang tr?i web
2431208 M?t b?n c?p nh?t cho Microsoft.NET Framework có th? không cài đ?t chuyên bi?t khi Microsoft.NET Framework 4 đư?c cài đ?t chuyên bi?t và kh?i đ?ng l?i đang ch? x? l?
923100 Khi b?n c? g?ng đ? cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t cho các.NET Framework 1.0, 1.1, 2.0, 3.0 ho?c 3,5, b?n có th? nh?n đư?c c?p nh?t Windows error code "0x643" ho?c m? l?i Windows Installer "1603"
938244 Phiên b?n t?p tin quay lui l?i v? phiên b?n đư?c cài đ?t chuyên bi?t b?i các gói b?n ghi d?ch v? trư?c khi b?n lo?i b? m?t b?n c?p nh?t cho các.NET Framework 1.0, các.NET Framework 1.1, Visual Studio.NET 2002 ho?c Visual Studio.NET 2003
2197103 M?t v?n đ? đư?c bi?t đ?n khi b?n c? g?ng đ? cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t trên m?t máy tính mà không có Microsoft.NET Framework 1.1 Service Pack 1 cài đ?t chuyên bi?t
923101 Thông báo l?i khi b?n c? g?ng cài đ?t chuyên bi?t m?t C?p Nh?t b?o m?t cho các.NET Framework 2.0 trên m?t máy tính đang ch?y Windows Server 2003 x 64 Edition: "l?i 1324. C?p 'Program Files' ch?a m?t kí t? đ?i di?n không h?p l?"
2260913 S? d?ng các t?p tin ho?c File khóa có th? d?n đ?n khung l?p ráp t?p b? xóa
2263996 Vá l?i c?a Microsoft khung có th? th?t b?i v?i truy c?p b? t? ch?i ho?c t?p tin trong s? d?ng l?i

Thi?t b? chuy?n m?ch dòng lệnh đ? c?p nh?t này

Đ? có thông tin v? các thi?t b? chuy?n m?ch dòng lệnh khác nhau đư?c h? tr? b?i b?n c?p nh?t này, xem các Thi?t b? chuy?n m?ch dòng lệnh Windows Installer tài li?u.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? Windows cài đ?t chuyên bi?t, truy c?p vào các Windows Installer MSDN web site.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n c?p nh?t này không đ?i h?i m?t h? th?ng kh?i đ?ng l?i sau khi b?n áp d?ng nó tr? khi t?p tin đư?c c?p nh?t thư?ng b? khóa ho?c s? d?ng. Tuy nhiên, cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này s? kích ho?t m?t kh?i đ?ng l?i Tất cả các dịch vụ liên quan đ?n Internet Information Services IIS, bao g?m các b?n ghi d?ch v? IISADMIN, W3SVC, FTP và SMTP. Hành vi này x?y ra b?i v? m?t thành ph?n cơ b?n cho các.NET Framework bao g?m các hư?ng d?n đ? kh?i đ?ng l?i nh?ng b?n ghi d?ch v? này. V? v?y, m?i l?n c?p nh?t cho s?n ph?m s? th?c hi?n các hư?ng d?n restarting tương t?.

C?p nh?t thông tin lo?i b?

Đ? lo?i b? b?n c?p nh?t này, s? d?ng các Thêm ho?c lo?i b? chương tr?nh m?c trong Panel điều khiển.

C?p nh?t thông tin thay th?

B?n c?p nh?t b?o m?t này s? thay th? b?n c?p nh?t b?o m?t sau:
979906 MS10-041: Mô t? v? C?p Nh?t b?o m?t cho Microsoft.NET Framework 1.1 gói b?n ghi d?ch v? 1 trong Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, và Windows Server 2008: 8 tháng sáu, 2010

CHI TIEÁT TAÄP TIN

Phiên b?n ti?ng Anh (Hoa K?) C?p Nh?t b?o m?t này có thu?c tính t?p (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các múi thời gian th? tab trong các Ngaøy giôø m?c trong Panel điều khiển.

Đ?i v?i Microsoft.NET Framework 1.1 Service Pack 1 trên x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows XP SP3 và Windows Server 2003 SP2

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gian
aspnet_filter.dll1.1.4322.247024,576Tháng Chín năm 201003: 17
aspnet_isapi.dll1.1.4322.2470258,048Tháng Chín năm 201003: 17
aspnet_wp.exe1.1.4322.247032,768Tháng Chín năm 201003: 17
CORPerfMonExt.dll1.1.4322.247081,920Tháng Chín năm 201002: 26
mscoree.dll4.0.31106.0297,808Tháng năm tháng mư?i m?t, 200922: 17
mscorees.dll4.0.31106.011,600Tháng năm tháng mư?i m?t, 200922: 17
mscorie.dll1.1.4322.247086,016Tháng Chín năm 201002: 26
mscorjit.dll1.1.4322.2470315,392Tháng Chín năm 201002: 25
mscorld.dll1.1.4322.2470102,400Tháng Chín năm 201002: 26
mscorlib.dll1.1.4322.24702,142,208Tháng Chín năm 201015: 55
mscorsn.dll1.1.4322.247077,824Tháng Chín năm 201002: 26
mscorsvr.dll1.1.4322.24702,523,136Tháng Chín năm 201002: 25
System.dll1.1.4322.24701,232,896Tháng Chín năm 201015: 55
System.Security.dll1.1.4322.247081,920Tháng Chín năm 201015: 55
mscorlib.ldo10,952Tháng Chín năm 201002: 21
mscorwks.dll1.1.4322.24702,514,944Tháng Chín năm 201002: 26
System.web.dll1.1.4322.24701,265,664Tháng Chín năm 201015: 55
System.ldo11,540Tháng Chín năm 201003: 20

Thu?c tính

ID c?a bài: 2416447 - L?n xem xét sau cùng: 15 Tháng Sáu 2012 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft .NET Framework 1.1 Service Pack 1
 • Windows Vista Service Pack 2, khi đư?c dùng v?i:
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Starter
  • Windows Vista Ultimate
  • Windows Vista Business 64-bit edition
  • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
  • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
  • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
  • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Service Pack 1, khi đư?c dùng v?i:
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Starter
  • Windows Vista Ultimate
  • Windows Vista Business 64-bit edition
  • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
  • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
  • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
  • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Server 2008 Service Pack 2, khi đư?c dùng v?i:
  • Windows Server 2008 Standard
  • Windows Server 2008 Enterprise
  • Windows Server 2008 Datacenter
  • Windows Web Server 2008
  • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Web Server 2008
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows XP Service Pack 3, khi đư?c dùng v?i:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2, khi đư?c dùng v?i:
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
  • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
T? khóa: 
kbsecurity kbsecbulletin kbsecvulnerability kbbug kbfix atdownload kbexpertiseinter kbsurveynew kbmt KB2416447 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2416447

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com