Làm th? nào đ? đ?t c?u h?nh đ?nh d?ng ngày tháng ng?n trong Windows và Windows NT

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 241671 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Bài vi?t này mô t? làm th? nào đ? c?u h?nh các đ?nh d?ng ngày tháng ng?n đó đư?c hi?n th? trong Windows và Windows NT.

Đ? bi?t thêm thông tin, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
248142 Ch? đ? ngày h? th?ng m?c đ?nh trong Windows NT 4.0 và Windows 2000

Thông tin thêm

Trong Windows, Windows NT và các đ?nh d?ng ngày tháng ng?n là đ?nh d?ng ngày s? đư?c hi?n th? cho ngư?i dùng. M?t s? chương tr?nh bên th? ba c?ng có th? s? d?ng đ?nh d?ng ngày tháng ng?n đ? xác đ?nh ngày. B?i v? các đ?nh d?ng ngày tháng ng?n ch?a ch? có hai ch? s? cho năm theo m?c đ?nh, chương tr?nh bên th? ba s? d?ng đ?nh d?ng ngày tháng ng?n có th? gi?i thích sai ngày sau năm 1999 như tu?i trong nh?ng năm 1900.

Lưu ?: trong Windows, Windows NT và các đ?nh d?ng ngày tháng ng?n là m?t màn h?nh thi?t l?p ch?. Windows và Windows NT không s? d?ng đ?nh d?ng ngày tháng ng?n đ? xác đ?nh ngày hi?n t?i. Ngoài ra, thông tin người dùng c?n ph?i đư?c s? d?ng trên các máy tính Windows 98/95 khách hàng đ?i v?i h? sơ này có hi?u l?c.
Trong m?t n? l?c đ? tránh các v?n đ? có th? x?y ra b?ng cách s? d?ng chương tr?nh bên th? ba s? d?ng đ?nh d?ng ngày tháng ng?n, b?n có th? đ?t c?u h?nh đ?nh d?ng ngày tháng ng?n đ? s? d?ng m?t 4-ch? s? năm thay v? m?t năm 2 ch? s? b?ng cách s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây:

Thay đ?i đ?nh d?ng ngày tháng ng?n cho ngư?i dùng

B?n có th? thay đ?i đ?nh d?ng ngày tháng ng?n cho m?t ngư?i dùng c? th? b?ng cách s? d?ng công c? cài đ?t chuyên bi?t vùng trong b?ng đi?u khi?n:
 1. kí nh?p dùng trương m?c ngư?i dùng b?n mu?n đ?t c?u h?nh.
 2. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n thi?t đ?t, b?m Panel điều khiển, và sau đó nh?p đúp vào cài đ?t chuyên bi?t vùng.
 3. Trên tab ngày , b?m vào các đ?nh d?ng ngày b?n mu?n s? d?ng trong h?p ki?u ng?n ngày , và sau đó nh?p vào OK.
 4. kí xu?t Windows, và sau đó kí nh?p vào Windows m?t l?n n?a đ? lưu các thi?t l?p.

Thay đ?i đ?nh d?ng ngày tháng ng?n cho t?t c? ngư?i dùng trong s? ki?m nh?p

Quan tr?ng Ph?n, phương pháp ho?c tác v? này ch?a các bư?c cho b?n bi?t cách s?a đ?i s? ki?m nh?p. Tuy nhiên, các s? c? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i s? ki?m nh?p không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c m?t cách c?n th?n. Đ? b?o đ?m hơn, h?y sao lưu s? ki?m nh?p trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? ki?m nh?p n?u s? c? x?y ra. Đ? bi?t thêm thông tin v? cách sao lưu và khôi phục s? ki?m nh?p, b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
322756 Cách sao lưu và khôi phục s? ki?m nh?p trong Windows

Lưu ?: phương pháp này không làm vi?c trong Windows NT 4.0.

B?n có th? ch?nh s?a regitry đ? thay đ?i đ?nh d?ng ngày tháng ng?n cho t?t c? các tài kho?n ngư?i dùng trên máy tính:
 1. Trong Registry Editor, m? phím sau đây:
  HKEY_USERS\.Default\Control Panel\International
 2. Thêm ho?c ch?nh s?a giá tr? chu?i sShortDate b?ng cách s? d?ng m?t d? li?u giá tr? cho các đ?nh d?ng ngày tháng ng?n có trong danh sách sau đây:
  • MM/dd/yyyy
  • M/d/yy
  • M/d/yyyy
  • MM/dd/yy
  • YY/MM/dd
  • YYYY-MM-dd
  • dd-MMM-yy

 3. Thoát kh?i Registry Editor.
 4. kí xu?t Windows, và sau đó kí nh?p vào Windows m?t l?n n?a đ? lưu các thi?t l?p.

Thay đ?i Đ?nh d?ng Ngày Ng?n cho T?t c? Ngư?i dùng b?ng Chính sách H? th?ng

Đ? c?u h?nh các đ?nh d?ng ngày tháng ng?n b?ng cách s? d?ng m?t chính sách h? th?ng, t?o m?t t?p tin m?u tùy ch?nh .adm, và sau đó đ?t m?t chính sách h? th?ng b?ng cách s? d?ng tr?nh so?n th?o chính sách h? th?ng (Poledit.exe) đ? đ?t c?u h?nh đ?nh d?ng ngày tháng ng?n.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? vi?c t?o và s? d?ng chính sách h? th?ng, b?m s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
159936 B?ng cách s? d?ng Windows NT 4.0 hay Windows 95 h? th?ng chính sách biên so?n
Lưu ?: ngư?i qu?n tr? có th? s? d?ng m?t h? th?ng t?p chính sách cho các ki?m soát t?t hơn trong đ?t c?u h?nh đ?nh d?ng ngày tháng ng?n trên m?t m?ng lư?i.

Đ? bi?t thông tin v? làm th? nào đ? th?c hi?n các chính sách và h? sơ trong Windows NT, xin vui l?ng nh?p vào liên k?t dư?i đây đ? truy c?p vào Web site c?a Microsoft:
http://technet.Microsoft.com/en-US/Library/cc750987.aspx

T?o m?t t?p tin m?u tùy ch?nh ADM

Đ? t?o m?t t?p tin m?u .adm tùy ch?nh mà b?n có th? s? d?ng đ? đ?t c?u h?nh đ?nh d?ng ngày tháng ng?n, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m ch?y, lo?i Notepad, và sau đó nh?p vào OK.
 2. G? d?ng sau vào t?p tin chưa có tiêu đ? nh?n ENTER sau m?i d?ng. B?n c?ng có th? s? d?ng đ?ng g?i và dán l?nh đ? đ?t các văn b?n vào t?p tin chưa có tiêu đ?.
  ; Begin custom .ADM template
  ; This policy file modifies the short date format for all users.
  
  CLASS USER
  
  CATEGORY !!DFORMAT
  KEYNAME "Control Panel\International"
  POLICY !!DefineDateFormat
  PART !!DateFormat DROPDOWNLIST
  VALUENAME sShortDate REQUIRED
  
  ITEMLIST
  NAME !!ShortDate1 VALUE !!ShortDate1
  ACTIONLIST
  VALUENAME sShortDate 	VALUE "MM/dd/yyyy"
  END ACTIONLIST
  
  NAME !!ShortDate2 VALUE !!ShortDate2
  ACTIONLIST
  VALUENAME sShortDate 	VALUE "M/d/yy"
  END ACTIONLIST
  
  NAME !!ShortDate3 VALUE !!ShortDate3
  ACTIONLIST
  VALUENAME sShortDate 	VALUE "M/d/yyyy"
  END ACTIONLIST
  
  NAME !!ShortDate4 VALUE !!ShortDate4
  ACTIONLIST
  VALUENAME sShortDate 	VALUE "MM/dd/yy"
  END ACTIONLIST
  
  NAME !!ShortDate5 VALUE !!ShortDate5
  ACTIONLIST
  VALUENAME sShortDate 	VALUE "yy/MM/dd"
  END ACTIONLIST
  
  NAME !!ShortDate6 VALUE !!ShortDate6
  ACTIONLIST
  VALUENAME sShortDate 	VALUE "yyyy-MM-dd"
  END ACTIONLIST
  
  NAME !!ShortDate7 VALUE !!ShortDate7
  ACTIONLIST
  VALUENAME sShortDate 	VALUE "dd-MMM-yy"
  END ACTIONLIST
  
  END ITEMLIST
  END PART
  END POLICY
  
  END CATEGORY
  
  [Strings]
  DFORMAT = "Short Date Format Settings"
  DefineDateFormat = "Date Format for All Users"
  DateFormat = "Date Format"
  ShortDate1 = "MM/dd/yyyy"
  ShortDate2 = "M/d/yy"
  ShortDate3 = "M/d/yyyy"
  ShortDate4 = "MM/dd/yy"
  ShortDate5 = "yy/MM/dd"
  ShortDate6 = "yyyy-MM-dd"
  ShortDate7 = "dd-MMM-yy"
  
  ; End custom .ADM template.
  					
 3. Trên các t?p tr?nh đơn, nh?p vào Löu laøm, lo?i shrtdate.ADM, và sau đó nh?p vào lưu.

T?o ho?c s?a đ?i t?p chính sách h? th?ng

B?n có th? ch?nh s?a s? ki?m nh?p b?ng cách s? d?ng tr?nh so?n th?o chính sách h? th?ng (Poledit.exe) orRegistry Editor (Regedit.exe). Ki?m tra v?i beforeyou qu?n tr? viên m?ng c?a b?n th?c hi?n b?t k? thay đ?i vào s? ki?m nh?p. Ch?nh s?a chính sách h? th?ng (Poledit.exe) có s?n trong m?c tin thư thoại Admin\Apptools\Poledit trên đ?a compact Windows 95. S? d?ng công c? Thêm/b?t chương tr?nh trong Panel điều khiển đ? cài đ?t chuyên bi?t h? th?ng chính sách biên so?n.

Lưu ?: n?u b?n đang s? d?ng Microsoft văn ph?ng 97 h? th?ng chính sách m?u thatare đư?c bao g?m trong Microsoft văn ph?ng 97 tài nguyên Kit, b?n ph?i s? d?ng theversion c?a h? th?ng chính sách Editor đư?c bao g?m trong Microsoft văn ph?ng 97 tài nguyên Kit ho?c Microsoft Windows NT 4.0 Resource Kit.

B?n có th? t?i v? Policy.exe, m?t t?p tin t? gi?i nén thatcontains Poledit.exe, t? b?n ghi d?ch v? tr?c tuy?n. T?i t?p tin này t? thefollowing Web site c?a Microsoft:
http://technet.Microsoft.com/en-US/Library/cc751042.aspx
S? d?ng các bư?c sau đ? ch?nh s?a s? ki?m nh?p v?i h? th?ng chính sách biên so?n:
Đ? t?o ho?c s?a đ?i t?p chính sách h? th?ng c?a b?n b?ng cách s? d?ng các t?p tin Shrtdate.adm m?u m?i, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trong h? th?ng chính sách Editor, vào tr?nh đơn tùy ch?nM?u chính sách .
 2. Nh?p vào Thêm, m? m?c tin thư thoại ch?a các t?p tin Shrtdate.adm, nh?p vào t?p tin Shrtdate.adm, và sau đó nh?p vào m?.
 3. Nh?p vào OK.
 4. Trên t?p tr?nh đơn, nh?p vào M? chính sách đ? m? t?p chính sách hi?n có h? th?ng ho?c b?m vào Chính sách m?i đ? t?o ra m?t t?p tin chính sách h? th?ng m?i.
 5. B?m đúp vào Ngư?i s? d?ng m?c đ?nh, và sau đó nh?p đúp vào Thi?t đ?t đ?nh d?ng ngày ng?n.
 6. B?m vào đ? ch?n hộp kiểm Đ?nh d?ng ngày tháng cho t?t c? ngư?i dùng .
 7. Trong Ngày đ?nh d?ng h?p, b?m vào các đ?nh d?ng ngày tháng ng?n mà b?n mu?n s? d?ng, và sau đó nh?p vào OK.
 8. Lưu t?p tin chính sách h? th?ng, và sau đó b? h? th?ng chính sách biên so?n.
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? s? d?ng m?t chính sách đ? thi?t l?p đ?nh d?ng ngày tháng, b?m s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
216661 Làm th? nào đ? th?c hi?n m?t chính sách đ? thi?t l?p đ?nh d?ng ngày tháng

Thu?c tính

ID c?a bài: 241671 - L?n xem xét sau cùng: 02 Tháng Tư 2014 - Xem xét l?i: 4.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
 • Microsoft Windows 95
T? khóa: 
kbenv kbinfo kbnetwork kbmt KB241671 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 241671

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com