Ch? s? h?u c?a m?t nhóm phân ph?i t?i ch? đư?c đ?ng b? hóa v?i Office 365 không th? qu?n l? nhóm phân ph?i trong Exchange Online

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2417592 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

V?N Đ?

Khi m?t nhóm phân ph?i t?i ch? đư?c đ?ng b? hóa v?i m?t t? ch?c Microsoft Office 365 thông qua đ?ng b? hoá Thư mục Họat động, di chuy?n ngư?i s? d?ng là ch? s? h?u c?a nhóm phân ph?i không th? qu?n l? nó trong Microsoft Exchange Online. Ví d?, ngư?i dùng có th? nh?n đư?c m?t thông báo l?i tương t? v?i nh?ng đi?u sau đây:
Hành đ?ng '<cmdlet>', '<property>', không th? đư?c th?c hi?n trên các đ?i tư?ng '<name>' b?i v? các đ?i tư?ng đư?c đ?ng b? hoá t? t? ch?c t?i ch? c?a b?n. Hành đ?ng này nên đư?c th?c hi?n trên đ?i tư?ng trong t? ch?c t?i ch? c?a b?n</name> </property> </cmdlet>
.

GI?I PHÁP

nhóm phân ph?i đư?c t?o ra trong Office 365 thông qua đ?ng b? hóa m?c tin thư thoại ph?i đư?c qu?n l? trong môi trư?ng t?i ch?. Ch? s? h?u nhóm phân ph?i ph?i qu?n l? nhóm b?ng cách s? d?ng công c? ch? cho Exchange Server như sau:
 • Trung tâm qu?n tr? Exchange
 • Bảng điều khiển Exchange Management
 • Exchange Management Shell
Sau khi thay đ?i đư?c th?c hi?n đ? nhóm trong môi trư?ng t?i ch?, nh?ng thay đ?i đư?c đ?ng b? hóa v?i Office 365 l?n sau khi ch?y đ?ng b? hoá m?c tin thư thoại. Ho?c, đ? xem nh?ng thay đ?i ngay l?p t?c, b?n có th? bu?c m?c tin thư thoại syncronization. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? bu?c đ?ng b? hoá m?c tin thư thoại, h?y vào web site c?a Microsoft sau đây:
L?c lư?ng đ?ng b? hóa m?c tin thư thoại
Chúng tôi đ? ngh? b?n s? d?ng d?ng c? trao đ?i b?n x? đ? qu?n l? các nhóm phân ph?i và nhóm bảo mật kích ho?t thư trong môi trư?ng t?i ch? c?a b?n. Đ? xem thêm thông tin, h?y truy c?p web site Microsoft sau đây:

THÊM THÔNG TIN

Hi?n nay, đ?ng b? hóa m?c tin thư thoại đ?ng b? các thu?c tính managedBy c?a nhóm phân ph?i. Trong t?nh hu?ng này, danh sách đ?a ch? toàn c?u (GAL) m?t cách chính xác Hi?n th? ch? s? h?u nhóm phân ph?i. Tuy nhiên, ch? s? h?u này không th? qu?n l? nhóm phân ph?i b?i v? danh sách đi?u khi?n truy nh?p (ACL) cho nhóm không c?p quy?n cho ch? s? h?u.

Các công c? b? sung đ? qu?n l? các nhóm phân ph?i

Có nh?ng công c? ch? b? sung có th? đư?c s? d?ng đ? s?a đ?i nhóm thành viên.
 • Ho?t đ?ngm?c tin thư thoại ngư?i dùng và máy tính

  Qu?n tr? viên có th? s? d?ng ngư?i dùng m?c tin thư thoại ho?t đ?ng và máy tính đ? thay đ?i tư cách nhóm thành viên. Đ? xem thêm thông tin, h?y truy c?p website sau c?a Microsoft:
  Qu?n l? nhóm
 • Dsquery.exe

  Ngư?i dùng có th? s? d?ng công c? Dsquery.exe qu?n l? nhóm thành viên. Đ? làm đi?u này, ngư?i dùng có th? t?o m?t shortcut desktop cho giao di?n ngư?i dùng Dsquery.exe và s? d?ng công c? này đ? c?p nh?t nhóm phân ph?i. B?n ph?i có các t? xa máy ch? qu?n l? công c? (RSAT) đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính c?a ngư?i dùng đ? s? d?ng DSQuery.exe trên m?t máy ch? phiên b?n c?a Windows Vista Service Pack 1 (SP1) ho?c phiên b?n m?i hơn.

  Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? cài đ?t chuyên bi?t và kích ho?t RSAT, đi đ?n web site c?a Microsoft sau đây:
  cài đ?t chuyên bi?t công c? qu?n l? máy ch? t? xa
  Đ? t?o desktop shortcut đ? giao di?n ngư?i dùng Dsquery, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. B?m chu?t ph?i vào m?t vùng trên máy tính đ? bàn, đi?m đ?n m?i, và sau đó b?m phím l?i tắt.
  2. Lo?i sau đây trong h?p, và sau đó b?m vào ti?p theo:
   C:\windows\system32\rundll32.exe dsquery, OpenQueryWindow
  3. G? tên cho các phím l?i tắt, và sau đó nh?p vào k?t thúc.
  Sau khi các bư?c đư?c th?c hi?n, nh?ng thay đ?i s? xu?t hi?n trong Office 365 sau khi ch?y đ?ng b? hoá m?c tin thư thoại. Ho?c, b?n có th? bu?c đ?ng b? hoá m?c tin thư thoại đ? xem các thay đ?i ngay l?p t?c.

TÀI LI?U THAM KH?O

Đ? bi?t thêm thông tin v? g? r?i qu?n l? các nhóm phân ph?i trong Office 365, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft sau:
2731947 "B?n không có đ? quy?n" l?i khi b?n c? g?ng đ? lo?i b? ho?c th?c hi?n m?t s? thay đ?i cho m?t nhóm phân ph?i trong Office 365

V?n c?n tr? giúp? Chuy?n đ?n các Văn ph?ng 365 c?ng đ?ng .

Thu?c tính

ID c?a bài: 2417592 - L?n xem xét sau cùng: 09 Tháng Bảy 2014 - Xem xét l?i: 8.0
Áp d?ng
 • Microsoft Exchange Online
T? khóa: 
o365 o365e o365a o365022013 o365m kbmt KB2417592 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2417592

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com