Làm th? nào đ? vô hi?u hóa các yêu c?u m?t máy ch? toàn c?u danh m?c có s?n đ? xác nh?n ngư?i dùng logons

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 241789 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

V? trí c?a các máy ch? toàn c?u Catalog trong trang web t? xa thư?ng là mong mu?n đ? c?i thi?n hi?u su?t trong th?i gian đăng nh?p ngư?i dùng, t?m ki?m và hành đ?ng khác đ?i h?i ph?i giao ti?p v?i máy ch? c?a hàng toàn c?u, và đ? gi?m lưu lư?ng m?ng (WAN) di?n tích r?ng. Tuy nhiên, đ? làm gi?m s? can thi?p hành chính, yêu c?u ph?n c?ng, và khác có liên quan trên cao, trong m?t s? trư?ng h?p có th? không mu?n xác đ?nh v? trí m?t máy ch? c?a hàng toàn c?u t?i m?t trang web t? xa. V? cơ b?n, sao chép các ch?c năng c?a b? đi?u khi?n tên mi?n sao lưu (BDC) trong môi trư?ng Microsoft Windows NT 4.0. Đây là đ?c bi?t là có liên quan trong môi trư?ng có m?t s? l?n các trang web, mà có th? tr?i nghi?m chi phí ph?n c?ng tăng lên đáng k? khi kích thư?c c?a các trang web có th? không bi?n minh cho r?ng ph?n c?ng và qu?n tr?. V?n đ? như đ? nói trư?c đó trong bài này, là logons yêu c?u đi?u khi?n vùng ch?ng th?c ngư?i dùng đ? liên h? v?i h? ph?c v? toàn c?u danh m?c đ? xác đ?nh n?u ngư?i dùng là thành viên c?a b?t k? nhóm ph? quát. V? v?y n?u văn ph?ng t? xa không có m?t máy ch? c?a hàng toàn c?u và m?t máy ch? toàn c?u danh m?c không th? liên l?c (l? do khác nhau) yêu c?u đăng nh?p c?a ngư?i dùng có th? không làm vi?c (d?a trên các quy t?c đ? nêu trư?c đó).

Windows 2003 cung c?p m?t cách thay th? đ? thi?t l?p dư?i đây đư?c g?i là universal group b? nh? đ?m. Khi đi?u này đư?c kích ho?t cho m?t trang web, ngư?i s? d?ng đăng nh?p trong khi m?t máy ch? toàn c?u c?a hàng tr?c tuy?n có th? ti?p t?c làm như v?y n?u máy ch? toàn c?u Catalog là gián tuy?n lúc đăng nh?p ti?p theo.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? universal group b? nh? đ?m, đ?c các Toàn c?u danh m?c các quá tr?nh và tương tác ph?n lúc sau Web site c?a Microsoft:
http://technet2.Microsoft.com/windowsserver/en/Library/440E44AB-EA05-4BD8-A68C-12CF8FB1AF501033.mspx

THÔNG TIN THÊM

Quan tr?ng Ph?n này, phương pháp, ho?c công vi?c có bư?c mà cho b?n bi?t làm th? nào đ? ch?nh s?a registry. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? đăng k? trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k?, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Cách sao lưu và lưu tr? s? đăng kư trong Windows


Đ? lo?i b? s? c?n thi?t cho m?t máy ch? c?a hàng toàn c?u t?i m?t trang web và tránh ti?m năng t? ch?i các yêu c?u đăng nh?p ngư?i s? d?ng, s? d?ng các bư?c sau đ? cho phép logons khi m?t máy ch? toàn c?u danh m?c không có s?n.

Cho Windows 2000

 1. Khởi động Registry Editor (Regedt32.exe).
 2. Định vị rồi bấm vào khoá sau trong sổ đăng ký:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa
 3. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, nh?p vào Thêm phím, và sau đó thêm khóa registry sau đây:
  Tên ch? ch?t:
  IgnoreGCFailures
  Chú ý Windows 2000 cung c?p khoá này cho các m?c đích ch?n đoán. Không có không có giá tr? c? th? đ? xác đ?nh cho phím naøy. Ch? là s? hi?n di?n ho?c không có phím này là th? nghi?m.
 4. Thoát kh?i Registry Editor.
 5. Kh?i đ?ng l?i b? đi?u khi?n tên mi?n.

Cho Windows 2003

 1. B?t đ?u Registry Editor (Regedit.exe).
 2. Định vị rồi bấm vào khoá sau trong sổ đăng ký:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa
 3. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, nh?p vào M?i, b?m Giá trị DWORD, và sau đó thêm khóa registry sau đây:
  Tên ch? ch?t:
  IgnoreGCFailures

  Giá tr?: 1
 4. Thoát kh?i Registry Editor.
 5. Kh?i đ?ng l?i b? đi?u khi?n tên mi?n.
Thi?t đ?t này c?n ph?i đư?c đ?t vào b? đi?u khi?n tên mi?n th?c hi?n xác th?c đ?u tiên c?a ngư?i s? d?ng.

Chú ý Thi?t đ?t này gây ra các l? h?ng b?o m?t ti?m năng n?u các nhóm ph? quát c?ng đư?c s? d?ng.

Quan tr?ng N?u thi?t đ?t này đư?c kích ho?t, ph? quát nhóm nên không đư?c s? d?ng b?i v? n?u ngư?i dùng là thành viên c?a m?t nhóm ph? quát và nhóm b? t? ch?i truy c?p vào tài nguyên, phím t?t đ?m ph? quát nhóm v? v?y universal group SID không đư?c thêm vào m? thông báo c?a ngư?i dùng và ngư?i dùng có th? truy c?p vào tài nguyên.

Thu?c tính

ID c?a bài: 241789 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
T? khóa: 
kbinfo kbmt KB241789 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:241789

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com