MS10-070: פגיעות ב- ASP.NET עלולה לאפשר גילוי מידע

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 2418042 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

מבוא

Microsoft פרסמה את עלון אבטחה מס' MS10-070. כדי להציג את עלון האבטחה המלא, בקר באחד מאתרי האינטרנט הבאים של Microsoft:

כיצד להשיג עזרה ותמיכה עבור עדכון אבטחה זה

עבור משתמשים ביתיים, תמיכה ללא תשלום זמינה על-ידי חיוג 1-866-PCSAFETY בארה"ב ובקנדה
(בקר בדף זה למציאת מספר הטלפון המקומי)
או על-ידי פנייה לנציגות Microsoft המקומית. לקבלת מידע אודות אופן הפנייה לנציגות Microsoft המקומית לתמיכה בבעיות עם עדכוני אבטחה, בקר באתר האינטרנט של התמיכה הבינלאומית של Microsoft:
http://support.microsoft.com/common/international.aspx?rdpath=4
לקוחות מצפון אמריקה יכולים גם לקבל גישה מיידית לתמיכה בלתי מוגבלת ללא תשלום בדואר אלקטרוני או לתמיכה בלתי מוגבלת באמצעות שיחת צ'אט אישית על-ידי ביקור באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://support.microsoft.com/oas/default.aspx?&prid=7552
עבור לקוחות ארגוניים, תמיכה בעדכוני אבטחה זמינה באמצעות אנשי הקשר הרגילים של התמיכה.

מידע נוסף

לקבלת מידע נוסף אודות אופן הגדרת התצורה של מצב הצפנה מדור קודם ב-ASP.NET, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
2425938 כיצד להגדיר מצב הצפנה מדור קודם ב- ASP.NET

בעיות ידועות ומידע נוסף אודות עדכון אבטחה זה

המאמרים הבאים מכילים מידע נוסף אודות עדכון אבטחה זה כפי שהוא מתייחס לגירסאות מוצר שונות. המאמרים עשויים להכיל מידע על בעיות מוכרות.

2416447 MS10-070: תיאור של עדכון אבטחה עבור Microsoft .NET Framework 1.1 Service Pack 1 ב-Windows XP?, Windows Server 2003? (64 סיביות), Windows Vista ו-Windows Server 2008
 • לקבלת מידע נוסף על בעיות התקנה בעדכון זה או עם Microsoft .NET Framework 1.1 Service Pack 1, לחץ על מספרי המאמרים שלהלן כדי להציגם מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
  2433751 תיקון: בעיית תאימות קובצי cookie לאימות מבוסס טפסים בין יישומי ?.NET Framework 1.1 לבין יישומי ?.NET Framework 2.0 SP2 ASP.NET לאחר החלת עדכון האבטחה המוצג בעלון האבטחה MS10-070
  2436257 עדכונים עבור ?.NET Framework 2.0 SP2 ו- ?.NET Framework 3.0 SP2 עשויים להתקין גם עדכונים נוספים
  2431208 עדכון עבור Microsoft .NET Framework עשוי להיכשל בהתקנה כאשר Microsoft .NET Framework 4 מותקן וממתין להפעלה מחדש
  923100 בעת ניסיון להתקין עדכון עבור ?.NET Framework גירסה 1.0?, 1.1,? 2.0,? 3.0 או 3.5, קוד השגיאה "0x643" של Windows Update או קוד השגיאה "1603" של Windows Installer עלולים להופיע
  938244 גרסת הקובץ תוחזר לגרסה שהותקנה על-ידי ערכת ה- service pack האחרונה בעת הסרת עדכון אבטחה עבור ?.NET Framework 1.0, .NET Framework 1.1, Visual Studio .NET 2002 או עבור ?Visual Studio .NET 2003
  2197103 בעיה מוכרת כאשר אתה מנסה להתקין עדכון במחשב שבו לא מותקן Microsoft .NET Framework 1.1 Service Pack 1
  923101 הודעת שגיאה בעת ניסיון להתקין עדכון אבטחה עבור ?.NET Framework 2.0 במחשב בו פועל Windows Server 2003 x64 Edition:? "שגיאה מס' 1324. התיקייה 'Program Files' מכילה תו לא חוקי"
  2260913 קבצים בשימוש או נעילות קבצים עלולים לגרום למחיקת קבצים ב-Framework Assembly
  2263996 ביצוע תיקונים ב-Microsoft Framework עלול להיכשל עם שגיאת 'הגישה נדחתה' או 'קובץ בשימוש'
2416473 MS10-070: תיאור של עדכון אבטחה עבור Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1 ב-Windows XP?, Windows Server 2003?, Windows Vista ו-Windows Server 2008
 • לקבלת מידע נוסף על בעיות התקנה בעדכון זה או עם Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
  2431806 עדכונים עבור ?.NET Framework 2.0 Service Pack 2, עבור ?.??NET Framework 3.0 Service Pack 2, או עבור ?.NET Framework 3.5 Service Pack 1 עשויים שלא לעדכן כהלכה את הקבצים גם כאשר התקנת העדכון מסתיימת בהצלחה
  2431208 עדכון עבור Microsoft .NET Framework עשוי להיכשל בהתקנה כאשר Microsoft .NET Framework 4 מותקן וממתין להפעלה מחדש
  923100 בעת ניסיון להתקין עדכון עבור ?.NET Framework גירסה 1.0?, 1.1,? 2.0,? 3.0 או 3.5, קוד השגיאה "0x643" של Windows Update או קוד השגיאה "1603" של Windows Installer עלולים להופיע
  923101 הודעת שגיאה בעת ניסיון להתקין עדכון אבטחה עבור ?.NET Framework 2.0 במחשב בו פועל Windows Server 2003 x64 Edition:? "שגיאה מס' 1324. התיקייה 'Program Files' מכילה תו לא חוקי"
  2197146 עדכונים עבור ?.NET Framework 3.5 Service Pack 1 ועבור ?.NET Framework 2.0 Service Pack 2 עלולים לגרום להצגת מספר מאמר ב- Microsoft Knowledge Base במקום שיוצג השם המלא של העדכון בפריט הוספה או הסרה של תוכניות בלוח הבקרה
  2260913 קבצים בשימוש או נעילות קבצים עלולים לגרום למחיקת קבצים ב-Framework Assembly
  2263996 ביצוע תיקונים ב-Microsoft Framework עלול להיכשל עם שגיאת 'הגישה נדחתה' או 'קובץ בשימוש'
  2260913 קבצים בשימוש או נעילות קבצים עלולים לגרום למחיקת קבצים ב-Framework Assembly
2416474 MS10-070: ?תיאור של עדכון האבטחה עבור Microsoft ?.NET Framework 3.5 Service Pack 1 ב- Windows Vista Service Pack 1 ו- Windows Server 2008
 • לקבלת מידע נוסף על בעיות התקנה בעדכון זה או עם Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגם מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
  2263996 ביצוע תיקונים ב-Microsoft Framework עלול להיכשל עם שגיאת 'הגישה נדחתה' או 'קובץ בשימוש'
2416754 MS10-070: תיאור עדכון האבטחה עבור Microsoft .NET Framework 3.5.1 ב- Windows 7 Service Pack 1 beta וב- Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 beta
 • לקבלת מידע נוסף על בעיות התקנה בעדכון זה או עם Microsoft .NET Framework 3.5.1, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגם מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
  2263996 ביצוע תיקונים ב-Microsoft Framework עלול להיכשל עם שגיאת 'הגישה נדחתה' או 'קובץ בשימוש'
2418240 MS10-070: תיאור של עדכון האבטחה עבור Microsoft .NET Framework 3.5 ב-Windows Server 2008, ב-Windows Vista, ב-Windows XP וב-Windows Server 2003
 • לקבלת מידע נוסף על בעיות התקנה בעדכון זה או עם Microsoft .NET Framework 3.5, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגם מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
  923100 בעת ניסיון להתקין עדכון עבור ?.NET Framework גירסה 1.0?, 1.1,? 2.0,? 3.0 או 3.5, קוד השגיאה "0x643" של Windows Update או קוד השגיאה "1603" של Windows Installer עלולים להופיע
  923101 הודעת שגיאה בעת ניסיון להתקין עדכון אבטחה עבור ?.NET Framework 2.0 במחשב בו פועל Windows Server 2003 x64 Edition:? "שגיאה מס' 1324. התיקייה 'Program Files' מכילה תו לא חוקי"
  2197148 בעיה מוכרת עם עדכוני Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 1 ועדכוני Microsoft .NET Framework 3.5
  2260913 קבצים בשימוש או נעילות קבצים עלולים לגרום למחיקת קבצים ב-Framework Assembly
  2263996 ביצוע תיקונים ב-Microsoft Framework עלול להיכשל עם שגיאת 'הגישה נדחתה' או 'קובץ בשימוש'
2418241 MS10-070: תיאור של עדכון האבטחה עבור ?Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1 ועבור ?.NET Framework 2.0 Service Pack 2 ב- Windows Server 2003 ו-Windows XP
 • לקבלת מידע נוסף על בעיות התקנה בעדכון זה או עם Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
  2431806 עדכונים עבור ?.NET Framework 2.0 Service Pack 2, עבור ?.??NET Framework 3.0 Service Pack 2, או עבור ?.NET Framework 3.5 Service Pack 1 עשויים שלא לעדכן כהלכה את הקבצים גם כאשר התקנת העדכון מסתיימת בהצלחה
  2431208 עדכון עבור Microsoft .NET Framework עשוי להיכשל בהתקנה כאשר Microsoft .NET Framework 4 מותקן וממתין להפעלה מחדש
  923100 בעת ניסיון להתקין עדכון עבור ?.NET Framework גירסה 1.0?, 1.1,? 2.0,? 3.0 או 3.5, קוד השגיאה "0x643" של Windows Update או קוד השגיאה "1603" של Windows Installer עלולים להופיע
  923101 הודעת שגיאה בעת ניסיון להתקין עדכון אבטחה עבור ?.NET Framework 2.0 במחשב בו פועל Windows Server 2003 x64 Edition:? "שגיאה מס' 1324. התיקייה 'Program Files' מכילה תו לא חוקי"
  2197146 עדכונים עבור ?.NET Framework 3.5 Service Pack 1 ועבור ?.NET Framework 2.0 Service Pack 2 עלולים לגרום להצגת מספר מאמר ב- Microsoft Knowledge Base במקום שיוצג השם המלא של העדכון בפריט הוספה או הסרה של תוכניות בלוח הבקרה
  2260913 קבצים בשימוש או נעילות קבצים עלולים לגרום למחיקת קבצים ב-Framework Assembly
  2263996 ביצוע תיקונים ב-Microsoft Framework עלול להיכשל עם שגיאת 'הגישה נדחתה' או 'קובץ בשימוש'
2416451 MS10-070: תיאור של עדכון האבטחה עבור Microsoft .NET Framework 1.1 Service Pack 1 במהדורות 32 סיביות של Windows Server 2003 Service Pack 2 ו-Windows Server 2003 R2 Service Pack 2
 • לקבלת מידע נוסף על בעיות התקנה בעדכון זה או עם Microsoft .NET Framework 1.1 Service Pack 1, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
  2433751 תיקון: בעיית תאימות קובצי cookie לאימות מבוסס טפסים בין יישומי ?.NET Framework 1.1 לבין יישומי ?.NET Framework 2.0 SP2 ASP.NET לאחר החלת עדכון האבטחה המוצג בעלון האבטחה MS10-070
  2260913 קבצים בשימוש או נעילות קבצים עלולים לגרום למחיקת קבצים ב-Framework Assembly
2416468 MS10-070: תיאור של עדכון האבטחה עבור Microsoft ?.NET Framework 3.5 ב- Windows Server 2003? וב- Windows XP
 • לקבלת מידע נוסף על בעיות התקנה בעדכון זה או עם Microsoft .NET Framework 3.5, לחץ על מספרי המאמרים שלהלן כדי להציגם מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
  2431208 עדכון עבור Microsoft .NET Framework עשוי להיכשל בהתקנה כאשר Microsoft .NET Framework 4 מותקן וממתין להפעלה מחדש
  923100 בעת ניסיון להתקין עדכון עבור ?.NET Framework גירסה 1.0?, 1.1,? 2.0,? 3.0 או 3.5, קוד השגיאה "0x643" של Windows Update או קוד השגיאה "1603" של Windows Installer עלולים להופיע
  923101 הודעת שגיאה בעת ניסיון להתקין עדכון אבטחה עבור ?.NET Framework 2.0 במחשב בו פועל Windows Server 2003 x64 Edition:? "שגיאה מס' 1324. התיקייה 'Program Files' מכילה תו לא חוקי"
  2197148 בעיה מוכרת עם עדכוני Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 1 ועדכוני Microsoft .NET Framework 3.5
  2260913 קבצים בשימוש או נעילות קבצים עלולים לגרום למחיקת קבצים ב-Framework Assembly
  2263996 ביצוע תיקונים ב-Microsoft Framework עלול להיכשל עם שגיאת 'הגישה נדחתה' או 'קובץ בשימוש'
2416469 MS10-070: ?תיאור של עדכון האבטחה עבור ?Microsoft .NET Framework 3.5 ב-Windows Vista Service Pack 1 וב-Windows Server 2008
 • לקבלת מידע נוסף על בעיות התקנה בעדכון זה או עם Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 1, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
  2263996 ביצוע תיקונים ב-Microsoft Framework עלול להיכשל עם שגיאת 'הגישה נדחתה' או 'קובץ בשימוש'
2416470 MS10-070: ?תיאור של עדכון האבטחה עבור Microsoft ?.NET Framework 3.5 Service Pack 1 ב- Windows Vista Service Pack 2 ו- Windows Server 2008 Service Pack 2
 • לקבלת מידע נוסף על בעיות התקנה בעדכון זה או עם Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
  2263996 ביצוע תיקונים ב-Microsoft Framework עלול להיכשל עם שגיאת 'הגישה נדחתה' או 'קובץ בשימוש'
2416471 MS10-070: תיאור עדכון האבטחה עבור Microsoft .NET Framework 3.5.1 ב- Windows 7 וב-Windows Server 2008 R2
 • לקבלת מידע נוסף על בעיות התקנה בעדכון זה או עם Microsoft .NET Framework 3.5.1 לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגם מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
  2263996 ביצוע תיקונים ב-Microsoft Framework עלול להיכשל עם שגיאת 'הגישה נדחתה' או 'קובץ בשימוש'
2416472 MS10-070: תיאור של עדכון האבטחה עבור Microsoft .NET Framework 4 ב-Windows XP?, Windows Server 2003?, Windows Vista?, Windows Server 2008?, Windows 7 ו-Windows Server 2008 R2
 • לקבלת מידע נוסף על בעיות התקנה בעדכון זה או עם Microsoft .NET Framework Service Pack 1, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
  2431208 עדכון עבור Microsoft .NET Framework עשוי להיכשל בהתקנה כאשר Microsoft .NET Framework 4 מותקן וממתין להפעלה מחדש
  2260913 קבצים בשימוש או נעילות קבצים עלולים לגרום למחיקת קבצים ב-Framework Assembly
  2263996 ביצוע תיקונים ב-Microsoft Framework עלול להיכשל עם שגיאת 'הגישה נדחתה' או 'קובץ בשימוש'
  2473228 מוצרים או עדכונים עשויים שלא להיות מותקנים כהלכה כאשר Microsoft .NET Framework 4 או עדכונים עבור Microsoft .NET Framework 4 מותקנים לאחר שהמוצר האחר או העדכון האחר הותקנו והמערכת ממתינה להפעלה מחדש
הבעיה המוכרת הבאה משפיעה על כל העדכונים המתוארים בעלון האבטחה MS10-070:
2431728 תוכן מוצפן ב-ASP.NET אינו מפוענח עבור אתר אינטרנט שנפרס בחוות אינטרנט
הערה זהו מאמר מסוג "פרסום מהיר" שנוצר ישירות מתוך ארגון התמיכה של Microsoft. המידע ניתן כפי שהוא (as-is) כתגובה לבעיות שעלו. בשל הדחיפות בהוצאת החומר, שגיאות טיפוגרפיות עשויות להתגלות בו, והחומר עשוי לעבור תיקון בכל שלב ללא הודעה מראש. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאי השימוש.

מאפיינים

Article ID: 2418042 - Last Review: יום רביעי 11 מאי 2011 - Revision: 3.0
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft .NET Framework 4.0
 • Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1
 • Microsoft .NET Framework 3.5
 • Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2
 • Microsoft .NET Framework 1.1 Service Pack 1
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 Service Pack 2
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Web Server 2008
 • Windows Vista Service Pack 2
 • Windows Vista Service Pack 1
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2
 • Microsoft Windows XP Service Pack 3
מילות מפתח 
atdownload kbbug kbexpertiseinter kbfix kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability KB2418042

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com