MS10-070: תיאור של עדכון האבטחה עבור ?Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1 ועבור ?.NET Framework 2.0 Service Pack 2 ב- Windows Server 2003 ו-Windows XP

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 2418241 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

מבוא

Microsoft פרסמה את עלון אבטחה מס' MS10-070. כדי להציג את עלון האבטחה המלא, בקר באחד מאתרי האינטרנט הבאים של Microsoft:

כיצד להשיג עזרה ותמיכה עבור עדכון אבטחה זה

עבור משתמשים ביתיים, תמיכה ללא תשלום זמינה על-ידי חיוג 1-866-PCSAFETY בארה"ב ובקנדה או על-ידי פנייה לנציגות Microsoft המקומית. לקבלת מידע אודות אופן הפנייה לנציגות Microsoft המקומית לתמיכה בבעיות עם עדכוני אבטחה, בקר באתר האינטרנט של התמיכה הבינלאומית של Microsoft:
http://support.microsoft.com/common/international.aspx?rdpath=4
לקוחות מצפון אמריקה יכולים גם לקבל גישה מיידית לתמיכה בלתי מוגבלת ללא תשלום בדואר אלקטרוני או לתמיכה בלתי מוגבלת באמצעות שיחת צ'אט אישית על-ידי ביקור באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://support.microsoft.com/oas/default.aspx?&prid=7552
עבור לקוחות ארגוניים, תמיכה בעדכוני אבטחה זמינה באמצעות אנשי הקשר הרגילים של התמיכה.

מידע נוסף

לקבלת מידע נוסף אודות אופן הגדרת התצורה של מצב הצפנה מדור קודם ב-ASP.NET, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
2425938 כיצד להגדיר מצב הצפנה מדור קודם ב-ASP.NET

מידע על הורדה

הקובץ הבא זמין להורדה ממרכז ההורדות של Microsoft:


כווץ את התמונההרחב את התמונה
הורדה
הורד את החבילה כעת.

תאריך פרסום: 28 בספטמבר, 2010

לקבלת מידע נוסף על הורדת קבצי תמיכה של Microsoft, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
119591 כיצד לקבל קבצי תמיכה של Microsoft משירותים מקוונים
Microsoft סרקה קובץ זה לאיתור וירוסים. Microsoft השתמשה בתוכנת איתור הווירוסים העדכנית ביותר שהייתה זמינה בתאריך פרסום הקובץ. הקובץ מאוחסן בשרתים מאובטחים המסייעים למנוע ביצוע שינויים בלתי מורשים בקובץ.

תנאים מוקדמים

לצורך התקנת עדכון זה, עליך להתקין את Windows Installer 3.1 או גירסה מתקדמת יותר במחשב שלך. כדי להשיג את הגירסה האחרונה של Windows Installer, בקר באתר הבא של Microsoft:?
Windows Installer 4.5 Redistributable

בעיות ידועות ומידע נוסף אודות עדכון אבטחה זה

לקבלת מידע נוסף על בעיות התקנה בעדכון זה או עם Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגם מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
2436257 עדכונים עבור ?.NET Framework 2.0 SP2 ו- ?.NET Framework 3.0 SP2 עשויים להתקין גם עדכונים נוספים
2431728 תוכן מוצפן ב-ASP.NET אינו מפוענח עבור אתר אינטרנט שנפרס בחוות אינטרנט
2431806 עדכונים עבור ?.NET Framework 2.0 Service Pack 2, עבור ?.??NET Framework 3.0 Service Pack 2, או עבור ?.NET Framework 3.5 Service Pack 1 עשויים שלא לעדכן כהלכה את הקבצים גם כאשר התקנת העדכון מסתיימת בהצלחה
2431208 עדכון עבור Microsoft .NET Framework עשוי להיכשל בהתקנה כאשר Microsoft .NET Framework 4 מותקן וממתין להפעלה מחדש
923100 בעת ניסיון להתקין עדכון עבור ?.NET Framework גירסה 1.0?, 1.1,? 2.0,? 3.0 או 3.5, קוד השגיאה "0x643" של Windows Update או קוד השגיאה "1603" של Windows Installer עלולים להופיע
923101 הודעת שגיאה בעת ניסיון להתקין עדכון אבטחה עבור ?.NET Framework 2.0 במחשב בו פועל Windows Server 2003 x64 Edition:? "שגיאה מס' 1324. התיקייה 'Program Files' מכילה תו לא חוקי"
2197146 עדכונים עבור ?.NET Framework 3.5 Service Pack 1 ועבור ?.NET Framework 2.0 Service Pack 2 עלולים לגרום להצגת מספר מאמר ב- Microsoft Knowledge Base במקום שיוצג השם המלא של העדכון בפריט הוספה או הסרה של תוכניות בלוח הבקרה
2260913 קבצים בשימוש או נעילות קבצים עלולים לגרום למחיקת קבצים ב-Framework Assembly
2263996 ביצוע תיקונים ב-Microsoft Framework עלול להיכשל עם שגיאת מניעת גישה או קובץ בשימוש

בוררי שורת פקודה עבור עדכון זה

למידע על בוררי שורות הפקודה השונים שנתמכים על-ידי עדכון זה, עיין במסמך בוררי שורת הפקודה של Windows Installer.

לקבלת מידע נוסף על Windows Installer, בקר באתר האינטרנט של Windows Installer MSDN.

דרישת הפעלה מחדש

אין צורך להפעיל מחדש את המערכת לאחר התקנת עדכון אבטחה זה אלא אם הקבצים המעודכנים נעולים או בשימוש. עם זאת, עדכון אבטחה זה יגרום להפעלה מחדש של כל השירותים הקשורים ל-Internet Information Services (IIS)?. אלה כוללים את השירותים IISADMIN?, W3SVC?, FTP ו-SMTP. התנהגות זו מתרחשת מכיוון שרכיב בסיס של ?.NET Framework כולל הוראות להפעלה מחדש של שירותים אלה. לכן, כל עדכון למוצר יבצע את אותן הוראות להפעלה מחדש של שירותים אלה.

מידע על הסרת העדכון

להסרת עדכון אבטחה זה, השתמש בכלי הוספה או הסרה של תוכניות בלוח הבקרה.

פרטי קבצים

הגירסה האנגלית (ארה"ב) של עדכון תוכנה זה מתקינה קבצים הכוללים את התכונות המפורטות בטבלאות הבאות. התאריכים והשעות המתייחסים לקבצים אלה מוצגים לפי זמן אוניברסלי מתואם (UTC). התאריכים והשעות עבור קבצים אלה במחשב המקומי שלך מוצגים בזמן המקומי, עם הפרש שעון הקיץ (DST) הנוכחי שלך. בנוסף, התאריכים והשעות עשויים אף להשתנות בעת ביצוע פעולות מסוימות על קבצים.

עבור מערכות מבוססות x86

קובצי GDR
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTime
aspnet_wp.exe2.0.50727.361830,54422-Sep-201016:43
webengine.dll2.0.50727.3618435,02422-Sep-201016:43
System.Web.dll2.0.50727.36185,242,88022-Sep-201016:44
קובצי LDR
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTime
aspnet_wp.exe2.0.50727.505330,54422-Sep-201016:02
webengine.dll2.0.50727.5053436,04822-Sep-201016:02
System.Web.dll2.0.50727.50535,251,07222-Sep-201016:03

עבור מערכות מבוססות x64

קובצי GDR
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTime
aspnet_wp.exe2.0.50727.361842,32022-Sep-201015:19
aspnet_wp.exe2.0.50727.361830,54422-Sep-201016:43
webengine.dll2.0.50727.3618743,76022-Sep-201015:19
webengine.dll2.0.50727.3618435,02422-Sep-201016:43
System.Web.dll2.0.50727.36185,251,07222-Sep-201015:23
System.Web.dll2.0.50727.36185,242,88022-Sep-201016:44
קובצי LDR
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTime
aspnet_wp.exe2.0.50727.505342,32022-Sep-201012:32
aspnet_wp.exe2.0.50727.505330,54422-Sep-201016:02
webengine.dll2.0.50727.5053745,29622-Sep-201012:32
webengine.dll2.0.50727.5053436,04822-Sep-201016:02
System.Web.dll2.0.50727.50535,259,26422-Sep-201012:37
System.Web.dll2.0.50727.50535,251,07222-Sep-201016:03

עבור מערכות מבוססות IA-64

קובצי GDR
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTime
aspnet_wp.exe2.0.50727.361882,25622-Sep-201016:06
aspnet_wp.exe2.0.50727.361830,54422-Sep-201016:43
webengine.dll2.0.50727.36181,227,60022-Sep-201016:07
webengine.dll2.0.50727.3618435,02422-Sep-201016:43
System.Web.dll2.0.50727.36184,771,84022-Sep-201016:08
System.Web.dll2.0.50727.36185,242,88022-Sep-201016:44
קובצי LDR
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTime
aspnet_wp.exe2.0.50727.505382,25622-Sep-201014:15
aspnet_wp.exe2.0.50727.505330,54422-Sep-201016:02
webengine.dll2.0.50727.50531,231,18422-Sep-201014:16
webengine.dll2.0.50727.5053436,04822-Sep-201016:02
System.Web.dll2.0.50727.50534,780,03222-Sep-201014:17
System.Web.dll2.0.50727.50535,251,07222-Sep-201016:03
הערה זהו מאמר מסוג "פרסום מהיר" שנוצר ישירות מתוך ארגון התמיכה של Microsoft. המידע ניתן כפי שהוא (as-is) כתגובה לבעיות שעלו. בשל הדחיפות בהוצאת החומר, שגיאות טיפוגרפיות עשויות להתגלות בו, והחומר עשוי לעבור תיקון בכל שלב ללא הודעה מראש. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאי השימוש.

מאפיינים

Article ID: 2418241 - Last Review: יום שני 25 אוקטובר 2010 - Revision: 1.0
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1
 • Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2, הפועל עם:
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
  • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Service Pack 3, הפועל עם:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
מילות מפתח 
atdownload kbbug kbexpertiseinter kbfix kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability KB2418241

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com