Outlook Express và Outlook

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2419492 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Trong tháng ba c?a b?n bè c?a tôi đ? quy?t đ?nh mua máy tính m?i nh? vào m?t th?a thu?n đ?c bi?t đư?c cung c?p b?i m?t nhà cung c?p l?n. M?i máy tính đi kèm v?i m?t đ?a c?ng l?n, t?n c?a b? nh?, Windows XP Home Edition, và m?t toàn b? ph?n m?m bao g?m c? Microsoft Office. K? t? khi tôi ph?c v? như là "máy tính guru" cho m?i c?a ba, t?t c? đ?u đư?c g?i là tôi thông báo r?t nhi?u. Ngay sau khi h? nói r?ng văn ph?ng đư?c bao g?m, tôi bi?t nh?ng g? đ? đ?n. Ch?c ch?n đ?, t?t c? ba đ? yêu c?u tôi chính xác cùng m?t câu h?i: nh?ng g? là s? khác bi?t gi?a Outlook và Outlook Express, và cái tôi nên s? d?ng?

Thông tin thêm

Nh?ng đi?m tương đ?ng

C? Outlook và Outlook Express x? l? nh?ng đi?u cơ b?n c?a Internet thư, trong đó có m?t s? đ?a ch?, lu?t tin thư, ngư?i dùng t?o ra m?c tin thư thoại, và h? tr? cho tài kho?n thư POP3, IMAP, và HTTP. C? hai đ?u đư?c phát tri?n b?i Microsoft và do đó có m?t dáng hơi tương t?. C? hai đ?u ch?a t? "Outlook" trong tên c?a h?. Tin tư?ng r?ng nó hay không, đó là ch? là v? t?t c? h? có đi?m chung.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
Màn h?nh b?n cho m?t c?a s? thư trong Outlook Express


Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
H? c? x? l? b?c e-mail, nhưng ngay c? trong r?ng chúng khác nhau.S? khác bi?t

Outlook và Outlook Express đư?c thi?t k? b?i đ?i l?p tr?nh khác nhau cho các đ?i tư?ng khác nhau v?i nhu c?u khác nhau. Outlook Express đ? đư?c phát tri?n như là m?t ph?n c?a Internet Explorer v?i ngư?i s? d?ng nhà trong tâm trí trong khi Outlook đư?c phát tri?n như là m?t ph?n c?a Microsoft Office v?i ngư?i dùng doanh nghi?p trong tâm trí. Outlook Express là m?t chương tr?nh thư Internet cơ b?n là m?t ph?n c?a Internet Explorer và Windows. Outlook là m?t ngư?i qu?n l? đ?y đ? thông tin cá nhân mà có s?n như là m?t ph?n c?a Microsoft Office và c?ng có th? là m?t chương tr?nh đ?c l?p.

Outlook Express x? l? thư Internet không ch? mà c?n tin t?c Internet, m?t tính năng Outlook không th?c s? có. Nhưng Outlook có m?t lo?t các tính năng Outlook Express không có, ch?ng h?n như l?ch, danh sách nhiệm vụ, t?p chí, và sao lưu t? đ?ng vào t?p tin lưu tr?. s? đ?a ch? Outlook là m?t h? th?ng qu?n lí liên h? r?t tinh vi không gi?ng như cu?n sách đ?a ch? đơn gi?n đư?c s? d?ng b?i Outlook Express. Outlook có th? đư?c l?p tr?nh b?ng cách s? d?ng Visual Basic cho Applications (VBA) nhưng Outlook Express không th?. Outlook là r?t tương h?p v? sau và do đó có th? đư?c s? d?ng k?t h?p v?i t?, ví d?, đ? th?c hi?n k?t h?p thư trong b?c e-mail ho?c đ? t? đ?ng hoá các thư thư g?i đi. Outlook Express không tương tác v?i các chương tr?nh khác b?ng cách này ngo?i tr? vi?c t?o ra m?t thư m?i khi m?t chương tr?nh yêu c?u nó.

Outlook c?ng có m?t tính năng thư t?p r?t m?nh m? mà đ? nh?n đư?c l?i khen ng?i cao và envied ch? là r?t nhi?u ngư?i dùng Outlook Express. Trong t?nh m?ch tương t?, Outlook có lu?t tin thư cho thư đ?n và đi, trong khi Outlook Express có th? ch? l?c đ?n. Quy t?c Outlook c?ng cung c?p nhi?u nhi?u hành đ?ng so v?i các quy t?c trong Outlook Express.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
Outlook có m?t tính năng thư t?p m?nh m? đó là s? ghen t? c?a nhi?u ngư?i dùng Outlook Express.


M?t s? khác bi?t quan tr?ng áp d?ng cho môi trư?ng m?ng, cho dù m?t m?ng n?i b? văn ph?ng ho?c m?ng gia đ?nh. Outlook Express đư?c thi?t k? đ? s? d?ng trên m?t máy tính duy nh?t và do đó kho gi? thư và cài đ?t chuyên bi?t c?a nó không th? đư?c lưu tr? trên m?t máy ch?. Outlook Tuy nhiên là th? may, làm cho m?ng, và do đó kho gi? thư c?a nó có th? trên m?t máy ch? Trung tâm nhi?u máy có th? truy c?p. N?u b?n mu?n truy c?p vào e-mail c?a b?n t? nhi?u hơn m?t máy tính trên m?ng c?a b?n, Outlook Express là ch? c?n không ph?i là gi?i pháp cho b?n.

Danh sách các khác bi?t có th? d? dàng đư?c m? r?ng đ? tiêu th? t?t c? không gian cho c?t này. Đ? bi?t thêm chi ti?t và tr? giúp trong vi?c l?a ch?n xem S? khác bi?t gi?a Outlook và Outlook Express. Ph? n? văn ph?ng hay càu nhàu, trong c?t c?a m?nh thư?ng xuyên vào trang Microsoft Office Web, bao g?m m?t b?ng ti?n d?ng đ? so sánh các tính năng trong Outlook và Outlook Express: anh em, không ph?i anh em sinh đôi.

Ch?n m?t m?c đ?nh c?a b?n

M?t m?c đ?nh c?a b?n là ?ng d?ng Windows s? d?ng khi m?t s? hành đ?ng b?n có yêu c?u m?t lo?i h?nh c? th? c?a chương tr?nh đ? x? l? các hành đ?ng. Nh?p vào m?t liên k?t trên m?t web site đ? g?i e-mail là m?t hành đ?ng mà đ?i h?i m?t chương tr?nh b?c e-mail, do đó Windows s? m? m?t c?a s? thư trong b?t k? chương tr?nh đư?c c?u h?nh như ?ng d?ng khách email m?c đ?nh. Yêu m? vCard, có ngh?a là, m?t th? kinh doanh ?o c?u Windows đ? m? danh sách liên hệ m?c đ?nh. Nh?p vào m?t liên k?t đ?n m?t nhóm tin ho?c nhóm tin bài vi?t m? tin m?c đ?nh.

T?t c? khách hàng m?c đ?nh đư?c ki?m soát ? m?t đ?a đi?m duy nh?t.
  1. Trên menuB?t đ?u, b?mPanel điều khiển.
  2. Trong ch? đ? xem chuyên m?c, nh?p vàom?ng và kết nối Internet, và sau đó b?mTùy ch?n Internet.
  3. Nh?p vào tabchương tr?nh .Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
Đ?t c?u h?nh t?t c? các khách hàng m?c đ?nh trong m?t v? trí d? dàng.N?u b?n có Outlook và Outlook Express cài đ?t chuyên bi?t, b?n s? ph?i ch?n m?t hay khác cho m?c đ?nh c?a b?n cho danh sách e-mail, nhóm tin và liên l?c.

N?u b?n ch?n Outlook cho các khách hàng e-mail c?a b?n, b?n c?ng nên ch?n Outlook cho danh sách liên hệ. Tương t? như v?y n?u b?n ch?n Outlook Express cho e-mail, b?n nên ch?n đ?a ch? dùng chung cho danh sách liên hệ. Trong phiên b?n c? c?a Outlook và Outlook Express, nó đ? có th? đ?t c?u h?nh Outlook Express đ? chia s? m?c tin thư thoại danh b? trong Outlook. Trong trư?ng h?p đó Outlook Express có th? là khách hàng e-mail m?c đ?nh nhưng Outlook ph?i là m?c đ?nh danh sách liên hệ. Tính năng này là không c?n có th? truy c?p trong phiên b?n hi?n hành, m?c dù nó có th? kích ho?t nó b?ng cách ch?nh s?a registry. Đi?u này không đư?c khuy?n cáo Tuy nhiên k? t? khi tính năng này có th? làm vi?c ? t?t c? trong tương lai các phiên b?n.

M?o: cài đ?t chuyên bi?t máy tính khách m?c đ?nh áp d?ng cho t?t c? tài kho?n ngư?i dùng Windows, và nó đ?i h?i quy?n qu?n tr? đ? thay đ?i chúng, v? v?y h?y xem xét làm th? nào s? l?a ch?n c?a b?n s? ?nh hư?ng đ?n ngư?i dùng khác c?a máy tính c?a b?n. N?u cha mu?n Outlook như là m?c đ?nh, nhưng m? mu?n Outlook Express, m?i ngư?i s? c?n quy?n qu?n tr? đ? m?i ngư?i có th? thay đ?i m?c đ?nh sau khi kí nh?p vào Windows. Đ? tránh nh?ng xung đ?t là t?t nh?t r?ng t?t c? ngư?i dùng đ?ng ? v? vi?c l?a ch?n m?c đ?nh.

Nhóm tin m?c đ?nh là Outlook Express trong b?n cài đ?t chuyên bi?t Windows b?nh thư?ng. Các phiên b?n c? c?a Outlook c?ng hi?n th? như khách hàng có th? nhóm tin. Nhưng như tôi đ? nói trư?c đó, Outlook không có h? tr? b?n x? cho nhóm tin, do đó, đi?u này đ?i h?i m?t chút l?i gi?i thích. N?u Outlook đư?c đ?t làm m?c đ?nh ? đây, nó gây ra Outlook Express đ? ch?y trong m?t đ?c bi?t Ch? đ? đ?c tin Outlook. Ch? đ? này lo?i b? quy?n truy c?p vào ch?c năng thư Outlook Express tr? khi b?n đ? t?o m?t tài kho?n mail trong Outlook Express. Nó c?ng cho bi?t thêm m?t m?c nhóm tin c?a Outlook đi tr?nh đơn. Nhưng s? th?t là đ?c tin Outlook là th?c s? Outlook Express.

M?o: B?n không c?n ph?i cài đ?t chuyên bi?t Outlook đ? xem nh?ng g? trông gi?ng như đ?c tin Outlook.

  1. Đ?m b?o r?ng Outlook Express đư?c đóng l?i.
  2. Nh?p vàoB?t đ?u, và sau đó nh?p vàoch?y.
  3. Trong m?h?p, g? msimn /outnews.
  4. Nh?p vào OK.
Đó là m?t đi?u tôi nên ch? ra v? nhóm tin và ?ng d?ng khách email m?c đ?nh. N?u b?n đang đ?c m?t thông báo tin t?c và b?m vào tr? l?i đ? tác gi?, đây s? g?i khách hàng e-mail m?c đ?nh c?a b?n. Đi?u này ng?c nhiên nhi?u ngư?i mong đ?i tr? l?i đư?c g?i b?ng Outlook Express, k? t? khi h? đang trong chương tr?nh đ?c thư tin t?c. Nhưng làm đi?u đó s? là không phù h?p v?i cách m?c đ?nh khách hàng có ngh?a v? ph?i ho?t đ?ng. Khi Outlook Express đang ? ch? đ? tin t?c, nó s? t?m m?c đ?nh c?a b?n cho b?t k? ch?c năng e-mail đư?c yêu c?u. Tương t? như v?y khi Outlook Express trong ch? đ? thư, nh?p vào m?t liên k?t đ?n m?t nhóm tin s? m? nhóm đó trong tin m?c đ?nh, mà có th? ho?c có th? không là Outlook Express.

T?t nh?t c?a c? hai th? gi?i

M?t khi b?n đ? đ?t c?u h?nh m?c đ?nh khách hàng, b?n có th? v?n c?n s? d?ng c? Outlook và Outlook Express, th?m chí cùng m?t lúc. Trong th?c t?, đây là nh?ng g? tôi làm t?t c? các ngày dài. T?t c? các tài khoản email liên quan đ?n công vi?c c?a tôi đư?c đ?t c?u h?nh trong Outlook, v? v?y mà tôi có th? theo d?i thư t? kinh doanh t?t hơn và liên k?t nó v?i cu?c h?n và đ?a ch? liên l?c. tài khoản email cá nhân tôi s? d?ng k?t h?p v?i nhóm tin đư?c c?u h?nh trong Outlook Express. K? t? khi tôi yêu m?t cách d? dàng và đơn gi?n c?a Outlook Express, và c?ng yêu qu?n l? thông tin và thư t?p c?a Outlook, s? k?t h?p th?c s? cho phép tôi t?n hư?ng t?t nh?t c?a c? hai th? gi?i.
Thu?c tính

ID c?a bài: 2419492 - L?n xem xét sau cùng: 03 Tháng Chín 2013 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
  • Microsoft Outlook Express 6.0
T? khóa: 
kbemailchatagent kbmt KB2419492 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2419492

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com