B?ng cách s? d?ng Outlook Express v?i nhi?u đ?a ch? E-mail, nhi?u tài kho?n, và nhi?u danh tính

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2419568 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Càng nhi?u ngư?i s? d?ng Internet có nhi?u hơn m?t đ?a ch? e-mail, và nhi?u ngư?i có nhi?u hơn n?a. Gia đ?nh càng có không ch? có nhi?u hơn m?t ngư?i s? d?ng, nhưng c?ng nhi?u hơn m?t máy tính.

Thông tin thêm

Nhi?u đ?a ch? E-mail

H?u h?t các c?p b?n ghi d?ch v? Internet (ISP) bao g?m nhi?u đ?a ch? e-mail v?i trương m?c Internet c?a b?n. Nhưng không ph?i t?t c? các đ?a ch? e-mail đư?c t?o ra b?ng nhau trong đó m?t s? đ?i di?n cho m?t t?p tin th?c t? trên m?t máy tính th?c s?, trong khi nh?ng ngư?i khác là ch? đơn thu?n là ?o m?i tên ch? vào m?t t?p tin th?c s?. Khi ai đó g?i thư t?i đ?a ch? e-mail c?a b?n, các byte v?t l? th?c t? đư?c lưu tr? trên máy tính c?a ISP c?a b?n, đư?c g?i là máy ch? thư, trong t?p tin c?a riêng b?n. T?p này đư?c g?i là h?p thưc?a b?n. M?i h?p thư có m?t tên duy nh?t là đ?a ch? e-mail. K? t? khi m?t e-mail đ?a ch? là th?c s?, sau đó ch? là m?t con tr? ch? t?i m?t h?p thư, nó là r?t d? dàng cho m?t ISP đ? th?c hi?n m?t e-mail đ?a ch? đi?m đ?n cùng m?t h?p thư. M?t đ?a ch? ? đây đư?c g?i là m?t bí danh. V? v?y m?i h?p thư có ít nh?t m?t địa chỉ email duy nh?t, nhưng không ph?i t?t c? e-mail đ?a ch? đi?m đ?n m?t h?p thư duy nh?t.

Trư?c khi b?n quy?t đ?nh cách t?t nh?t đ? đ?t c?u h?nh Outlook Express cho nhi?u đ?a ch? e-mail, trư?c tiên b?n ph?i xác đ?nh cho dù b?n có nhi?u h?p thư, có th? v?i nhi?u bí danh cho t?ng h?p thư, ho?c m?t h?p thư duy nh?t v?i nhi?u bí danh. Ví d?, ISP c?a tôi bao g?m các h?p thư năm v?i m?t trương m?c Internet tiêu chu?n. M?i h?p thư có th? có mư?i bí danh. Đó có ngh?a là tôi có th? có bao nhiêu là 50 đ?a ch? e-mail khác nhau.

Nhi?u nh?n d?ng tài kho?n so v?i nhi?u ngư?i dùng Windows

Windows đ? lâu có tu? ch?n t?o tài kho?n Người Windows dùng cá nhân, cho phép nhi?u ngư?i đ? chia s? m?t máy tính duy nh?t trong khi duy tr? cài đ?t chuyên bi?t cá nhân. Trong các phiên b?n c? hơn c?a Windows ch? có m?t ngư?i dùng có th? kí nh?p t?i m?t th?i gian, do đó chuy?n đ?i ngư?i dùng có ngh?a là đóng t?t c? chương tr?nh và kí xu?t hoàn toàn trư?c khi th? hai ngư?i s? d?ng có th? kí nh?p vào. Plus này gi?i h?n không gian đ?a th?c hi?n đi?u này không th?c t? cho nhi?u ngư?i ch? mu?n m?i ngư?i dùng đ? có các thi?t đ?t b?c e-mail riêng bi?t nhưng không nh?t thi?t ph?i tách thi?t đ?t Windows. K? t? phiên b?n 5, Outlook Express cho chúng ta tùy ch?n đ? s? d?ng nhi?u danh tính trong m?t tài kho?n ngư?i dùng Windows. Nh?n d?ng t?ng có e-mail riêng c?a m?nh và tin t?c tài kho?n cài đ?t chuyên bi?t, thi?t đ?t xem, tin thư thoại lưu tr? m?c tin thư thoại, và lu?t tin thư. Trong th?c t?, nh?n d?ng t?ng là c?u h?nh Outlook Express hoàn thành c?a riêng c?a nó.

Bây gi? mà chúng tôi đ? l?n hơn đ?a c?ng và b? vi x? l? nhanh hơn, tài kho?n ngư?i dùng Windows h?p d?n hơn nhi?u. Windows XP th?m chí có m?t tính năng chuy?n nhanh ngư?i dùng cho phép b?n chuy?n đ?i gi?a các ngư?i dùng mà không c?n ph?i đóng t?t c? các chương tr?nh và kí xu?t. Tài kho?n ngư?i dùng Windows cung c?p m?t s? l?i ích trong Outlook nh?n danh tính:

 • B?o m?t t?t hơn
  Trong khi m?t danh tính có th? đư?c b?o v? b?ng m?t kh?u, mà ch? t?t máy nh?ng ngư?i khác t? vi?c m? nh?n d?ng trong Outlook Express. Nó không ngăn c?n ngư?i dùng tinh vi truy c?p cài đ?t chuyên bi?t m?c tin thư thoại ho?c ki?m nh?p c?a hàng c?a danh tính.
 • Ki?m soát t?t hơn
  K? t? khi danh tính là t?t c? trong m?t tài kho?n ngư?i dùng, thi?t h?i cho tài kho?n ngư?i dùng có th? làm h?ng t?t c? danh tính, làm cho nó r?t khó đ? ph?c h?i t?t c? các thi?t l?p c?a h?. B?ng cách s? d?ng tài kho?n ngư?i dùng riêng l? thay vào đó, thi?t h?i cho m?t tài kho?n ngư?i dùng thư?ng s? có không có tác đ?ng vào các tài kho?n ngư?i dùng khác.
 • Kh? năng s? d?ng t?t hơn
  Đ? chuy?n sang m?t danh tính, b?n có th? ch? c?n nh?p vào Chuy?n đ?i danh tính trên Outlook Express t?p tin tr?nh đơn. Đi?u này có ngh?a là thư cho tính đ?ng nh?t đ?u tiên s? không đư?c ki?m tra cho đ?n khi b?n chuy?n tr? l?i. N?u b?n ch? đơn gi?n là đóng Outlook Express thông thư?ng, danh tính v?n c?n kí nh?p, và v? v?y nh?ng ngư?i k? ti?p đ? m? Outlook Express s? m? c?a cho danh tính đó. B?ng cách s? d?ng chuy?n nhanh ngư?i dùng, b?n ch? c?n ph?i nh?p vào kí nh?p t?t trên menu B?t đ?u , sau đó nh?p vào Đ?i Ngư?i dùng và kí nh?p vào tài kho?n ngư?i dùng khác. Khi b?n chuy?n tr? l?i, Outlook Express s? v?n đư?c m? và ki?m tra cho thư ch? như th? b?n đ? không bao gi? r?i.

B?t chuy?n nhanh ngư?i dùng

Tính năng chuy?n nhanh ngư?i dùng b? t?t theo m?c đ?nh, nhưng b?n có th? b?t nó v?i ch? là m?t vài cú click chu?t.

 1. Nh?p vào Panel điều khiển trên menu B?t đ?u .
 2. Trong Panel điều khiển, n?u b?n th?y "Ch?n m?t th? lo?i" r?i b?m vào chuy?n sang ch? đ? truy?n th?ng trong Panel điều khiển bên trái.
 3. Nh?p đúp vào bi?u tư?ng Tài kho?n ngư?i dùng .
 4. Trong c?a s? Tài kho?n ngư?i dùng , nh?p vào thay đ?i cách ngư?i dùng kí nh?p vào ho?c t?t.
 5. Đánh d?u ki?m vào ô cho Chuy?n nhanh ngư?i dùng.
 6. Nh?p vào áp d?ng tùy ch?n.

Lưu ? r?ng kh? năng ti?p c?n tính năng Phím_tu?n_t? s? không ho?t đ?ng n?u chuy?n nhanh ngư?i dùng đư?c kích ho?t.

Tuy nhiên b?ng cách s? d?ng nhi?u danh tính v?n c?n cung c?p m?t s? kh? năng cho ngư?i dùng Windows XP.

 • Th? ch?t riêng bi?t m?t tài khoản email t? các tài kho?n khác
  Nó có th? là quan tr?ng cho b?n đ? gi? cho e-mail công vi?c v? th? ch?t tách ra t? e-mail cá nhân. Đi?u này c?ng s? làm cho nó không th? g?i thư do nh?m l?n, đ? ông ch? ho?c khách hàng c?a b?n t? đ?a ch? e-mail cá nhân c?a b?n. Ch? c?n t?o ra m?t b?n s?c m?i b?ng cách b?m vàodanh tínhtrênt?ptr?nh đơn, sau đó ch?nThêm m?i Identity... (Màn h?nh shot cho hộp thoại B?n s?c m?i đư?c li?t kê dư?i đây).

  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  Thêm m?t m?i nh?n d?ng là m?t cách d? dàng 3 cú click chu?t theo sau là m?t tên.
 • B?t đ?u s?ch s?
  Máy tính không ph?i là hoàn h?o, và tai n?n và nh?ng sai l?m x?y ra. Đôi khi khi v?n đ? x?y ra, nó là t?t nh?t ch? đơn gi?n là đ? làm cho m?t s? kh?i đ?u s?ch. Trong nh?ng ngày tu?i không-đ?-t?t, đi?u này có ngh?a là hoàn toàn g? b? cài đ?t chuyên bi?t chương tr?nh g?p r?c r?i t? h? th?ng c?a b?n, sau đó cài đ?t chuyên bi?t l?i nó t? đ?a thi?t l?p c?a nó. Đ? B?t đ?u làm s?ch trong Outlook Express, ch? đơn gi?n là t?o ra m?t b?n s?c m?i. Sau đó b?n s? có t?t c? các c?p c?a hàng m?i và t?t c? các thi?t l?p m?c đ?nh.
 • D? dàng chuy?n nh?p thư t? danh tính khác
  Đ? truy c?p thu?t s? nh?p kh?u, nh?p vào nh?p trên menu t?p , sau đó ch?n tin thư thoại. Sau đó ch?n Microsoft Outlook Express 6 và nh?p vào ti?p theo. Sau đó, b?n có th? ch?n ngu?n danh tính t? danh sách và theo các hư?ng d?n đ? hoàn thành. B?n có th? chuy?n nh?p thư t? m?t trương m?c ngư?i dùng Windows b?ng cách ch?n chuy?n nh?p thư t? m?c tin thư thoại lưu tr? OE6 thay v? t? m?t danh tính. Tuy nhiên, b?n ph?i có quy?n truy c?p đ?y đ? cho các t?p tin ngu?n tài kho?n ngư?i dùng.
 • Truy c?p vào m?c tin thư thoại chia s? đ?a ch? liên l?c trong s? đ?a ch?
  Danh tính t?t c? chia s? m?t cu?n sách đ?a ch?. Danh tính c?a m?i đ?a ch? liên l?c đư?c ?n t? danh tính khác, nhưng t?t c? danh tính có th? truy nh?p c?p dùng chung đ?a ch? liên l?c. Tuy nhiên, m?i tài kho?n ngư?i dùng Windows có riêng c?a m?nh cu?n sách đ?a ch? không đư?c chia s? b?i các tài kho?n ngư?i dùng khác. Do đó là không có cách nào đơn gi?n cho tài kho?n ngư?i dùng đ? chia s? đ?a ch? liên l?c. Nhưng s? không, đó là m?t cách.

T?o m?t cu?n sách đ?a ch? dùng chung


 1. Trên menu B?t đ?u , b?m ch?y.
 2. G? vào h?p Open sau đây:
  wab / m?i
 3. Nh?p vào OK.
 4. Nh?p vào m?i tên xu?ng trong các T?m trong: h?p và ch?n Chia s? tài li?u.
 5. G? tên t?p c?a s? l?a ch?n c?a b?n và nh?p vào m?.
 6. Bây gi?, b?n có th? nh?p đ?a ch? liên l?c c?a b?n b?ng cách ch?nchuy?n nh?ptrong tr?nh đơnt?p tin, theo sau làAddress Book (wab).
T?t c? tài kho?n ngư?i dùng s? có th? đ? m? s? đ?a ch? m?i ch? b?ng cách b?m đúp vào bi?u tư?ng c?a nó trong c?p tài li?u chia s?. Tuy nhiên Outlook Express s? không bao g?m đ?a ch? cu?n sách này khi nó Ki?m Tên tr? khi b?n c?ng ch?nh s?a s? ki?m nh?p cho m?i tài kho?n ngư?i dùng đ? cho Outlook Express m?c đ?nh s? đ?a ch? là m?t trong c?p tài li?u chia s?.

G?i E-mail đ?n ngư?i dùng đúng

N?u m?i ngư?i dùng có m?t h?p thư duy nh?t trên máy ch? thư, có là không có v?n đ?. Nhưng n?u nhi?u ngư?i dùng truy c?p m?t h?p thư duy nh?t v?i nhi?u bí danh, b?n s? ph?i s? d?ng quy t?c thư đ? đ?m b?o r?ng m?i ngư?i dùng t?i v? ch? thư đư?c g?i đ?n bí danh c?a h?. Đi?u này là b?i v? ngư?i dùng đ?u tiên (ho?c tài kho?n thư Outlook Express đ?u tiên) mà t?i thư s? t? đ?ng t?i v? t?t c? thư trong h?p thư. Đây là ch? đơn gi?n là cách các công tr?nh thư POP3.

Ví d?, Frank Lee đ? ki?m nh?p v?i m?t đ?a phương ISP, A. Datum Corporation, m?t tài kho?n Internet v?i m?t h?p thư POP3 v?i ba bí danh, v? th? b?n e-mail đ?a ch? trong t?ng s?. Đ?a ch? e-mail c?a Frank là frank@adatum.com. V? Andrea s? s? d?ng bí danh andrea@adatum.com, trong khi con trai Mark s? s? d?ng mark@adatum.com và con gái Cristina s? s? d?ng cristina@adatum.com.

H?y B?t đ?u v?i vi?c đ?m b?o r?ng Cristina nh?n ch? e-mail g?i đ?n cô ?y. Frank là ngư?i qu?n tr? máy tính, các b?n ghi như Cristina và m? c?a cô Outlook Express. Ông sau đó đ? t?o ra m?t quy t?c thư:
 1. Lu?t tin thưvào tr?nh đơncông c?, sau đó b?m vàothư.
 2. Nh?p vào m?i.
 3. Trong h?p đi?u ki?n , h?y ki?m tra h?p có nh?n N?u d?ng k/g ho?c CC ch?a t? c? th?.
 4. Trong h?p hành đ?ng , ki?m tra không Download nó t? máy ch?.
 5. Trong h?p mô t? , h?y nh?p vào g?ch chân màu xanh t? c? th?.
 6. Nh?p đ?a ch? e-mail, ví d? như cristina@domain.com.
 7. Nh?p vào nút ch?n m?t Thêm .
 8. Click vào nút ch?n m?t Options.
 9. Ch?n n?u nó không ch?a.
 10. Nh?p vào OK.
 11. Trong h?p tên , nh?p m?t tên có ? ngh?a cho quy t?c.
 12. Nh?p vào OKđ? đóng hộp thoại quy t?c thư. (Màn h?nh shot cho bư?c này đư?c li?t kê dư?i đây).
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
Tùy ch?n đi?u ki?n quy t?c cho phép b?n th?c hi?n m?t quy t?c bao g?m ho?c đ?c quy?n.


Các quy t?c cu?i cùng s? gi?ng như th? này ?nh ch?p màn h?nh:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
Thư không đư?c g?i đ?n Cristina s? không đư?c t?i xu?ng.

Frank bây gi? s? có đ? kí nh?p vào dư?i d?ng d?u ki?m ch?m và t?o m?t quy t?c tương t? đ? lo?i tr? thư không đư?c gi?i quy?t v?i anh ta, và sau đó là Andrea đ? lo?i tr? thư không g?i cho cô ?y. Bư?c cu?i cùng là cho Frank đ? t?o quy t?c riêng c?a m?nh trong tài kho?n ngư?i dùng c?a m?nh. Frank c?a quy t?c Tuy nhiên ph?i s? d?ng m?t đi?u ki?n khác nhau đ? đ?m b?o r?ng không có thư c?n l?i trên máy ch?. T?nh tr?ng c?a m?nh ph?i:

N?u d?ng k/g ho?c CC ch?a cristina@adatum.com, ho?c mark@adatum.com, ho?c andrea@adatum.com
Không t?i nó t? máy ch?

Cristina, đánh d?u ki?m và Andrea bây gi? s? nh?n đư?c thư ch? có đ?a ch? e-mail tương ?ng c?a h? trong đ?n ho?c CC. Frank s? nh?n đư?c t?t c? e-mail đư?c g?i đ?n h?p thư. C?n lưu ? r?ng b?t k? thư nào đư?c g?i đ?n Cristina, Mark ho?c Andrea v?i đ?a ch? e-mail c?a h? trong d?ng BCC (sao ?n) s? không đư?c chuy?n giao m?t cách chính xác. Sau đó nó s? lên đ?n Frank đ? chuy?n ti?p các thư đ?n đ?a ch? e-mail chính xác.

S? c?n thi?t đư?c chia s? c?a nhi?u ngư?i dùng

Không có v?n đ? bao nhiêu ngư?i dùng Windows và danh tính s? d?ng trên máy tính ho?c m?ng c?a b?n, và không có v?n đ? làm th? nào nhi?u cá nhân đang tham gia, t?t c? đ?u chia s? m?t đi?u chung: s? c?n thi?t cho m?t môi trư?ng an toàn máy tính, đ?c bi?t là trong l?nh v?c e-mail. Chúng tôi không th? mong đ?i con nh? và các ngư?i m?i B?t đ?u đ? hi?u t?t c? các v?n đ? an ninh xung quanh b?c e-mail, v? v?y chúng tôi ph?i làm t?t c? chúng ta có th? đ? làm cho Outlook Express an toàn. Bư?c đ?u tiên là đ? đ?m b?o h? th?ng máy tính c?a b?n và ph?n m?m ch?ng vi-rút c?a b?n đư?c gi? đ?n nay. Trong trư?ng h?p c?a Windows XP, có ngh?a là b?n nên cài đ?t chuyên bi?t Windows XP Service Pack 2 (SP2) vào ngày hôm nay, n?u b?n không làm như v?y. SP2 mang l?i thay đ?i quan tr?ng đ? Outlook Express. SP2 s? làm cho Outlook Express an toàn hơn cho t?t c? các ngư?i dùng máy tính c?a b?n, nh?n t?t c? c?a b?n Outlook nh?n d?ng và t?t c? các tài kho?n ngư?i dùng Windows c?a b?n.

Thu?c tính

ID c?a bài: 2419568 - L?n xem xét sau cùng: 05 Tháng Chín 2013 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Outlook Express 5.5
 • Microsoft Outlook Express 6.0
T? khóa: 
kbaccounts kbmt KB2419568 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2419568

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com