Thanh công c? ho?c th?c đơn c?a b?n b? thi?u ho?c thi?t đ?t c?a b?n không đư?c gi? l?i khi b?n b?t đ?u t? 2000

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 242368 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Khi b?n b?t đ?u Microsoft Word 2000, thanh công c? c?a thanh menu là m?t tích, ho?c cài đ?t cá nhân hoá c?a b?n không đư?c gi? l?i.

Đ? có thêm thông tin v? làm th? nào đ? tùy ch?nh và t?o thanh công c? và các nút thanh công c?, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
191178Làm th? nào đ?: Tùy ch?nh thanh công c? và các nút thanh công c? trong Word 2000

CÁCH GI?I QUY?T KHÁC

Đ? khôi ph?c thanh công c?, menu ho?c thi?t đ?t cá nhân c?a b?n, s? d?ng b?t k? các phương pháp sau đây phù h?p v?i t?nh h?nh c?a b?n.


B?t t?t ch? đ? toàn màn h?nh

Ch? đ? toàn màn h?nh hi?n th? càng nhi?u tài li?u c?a b?n càng t?t trên màn h?nh. Trong ch? đ? này, t? lo?i b? các ph?n t? màn h?nh như thanh menu, thanh công c? và thanh cu?n. Đ? khôi ph?c thanh công c? và tr?nh đơn c?a b?n, t?t ch? đ? toàn màn h?nh.
 • N?u m?t tài li?u đư?c m? ra, th?c hi?n m?t trong nh?ng đi?u sau đây:

  • Nh?n ALT + V đ? kích ho?t các Xem tr?nh đơn, và sau đó nh?n u đ? t?t ch? đ? toàn màn h?nh.

   - hay -
  • Nếu Toàn màn h?nh thanh công c? là nh?n th?y đư?c, nh?p vào Đóng toàn màn h?nh.
  - hay -
 • N?u m?t tài li?u không ph?i là m?, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. B?m CTRL + N đ? b?t đ?u m?t tài li?u m?i.
  2. Nh?n ALT + V đ? kích ho?t các Xem tr?nh đơn, và sau đó nh?n u đ? b?t t?t toàn màn h?nh.
Đóng và kh?i đ?ng l?i Word. N?u Word b?t đ?u m?t cách chính xác, b?n có gi?i quy?t v?n đ?. V?n đ? là t? đư?c đóng c?a khi ch? đ? toàn màn h?nh là ho?t đ?ng và gi? l?i t? đó thi?t l?p.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? ch? đ? toàn màn h?nh, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
211625 WD2000: Tr?nh đơn, thanh công c? bi?n m?t khi ? đ?y đ? màn h?nh xemB?t thanh công c? m?c đ?nh

Trên các Xem tr?nh đơn, đi?m đ?n Thanh công c?. Lưu ? cho dù b?t k? thanh công c? đang đư?c ch?n (ki?m tra). N?u không có thanh công c? là đ? ch?n, ch?n nh?ng cái b?n mu?n. Đ? th?c hi?n vi?c này, nh?p vào tên thanh công c?. L?p l?i các th? t?c này cho m?i thanh công c? c?a b?n mu?n đư?c hi?n th?. Thanh công c? ch?n theo m?c đ?nh là các Tiêu chuẩnĐ?nh d?ng thanh công c?.

LƯU ?: N?u b?n không th? nh?n th?y thanh tr?nh đơn, h?y nh?n ALT + V đ? hi?n th? các Xem tr?nh đơn, và sau đó nh?n t đ? hi?n th? các Thanh công c? tr?nh đơn.

Đóng và kh?i đ?ng l?i Word. N?u Word b?t đ?u m?t cách chính xác, b?n có gi?i quy?t v?n đ?. V?n đ? là r?ng thanh công c? m?c đ?nh và thanh menu đ? t?t khi b?n đóng c?a t? và gi? l?i t? nh?ng thi?t đ?t này.
B?t đ?u t? mà không c?n ch?y Macros

Ki?m tra xem li?u b?n b?t đ?u t? b?ng cách s? d?ng m?t Visual Basic cho các ?ng d?ng v? mô. B?n có th? ch?y m?t Visual Basic cho các ?ng d?ng v? mô mà b?t đ?u t? mà không hi?n th? b?t k? tr?nh đơn ho?c thanh công c?.

N?u b?n đang b?t đ?u t? b?ng cách s? d?ng m?t phím t?t, h?y ki?m tra d?ng l?nh phím t?t s? d?ng cho tên c?a m?t v? mô. Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau:
 1. T?m l?i t?t b?n đang s? d?ng đ? ch?y t?.
 2. Nh?p chu?t ph?i vào các phím t?t, và sau đó nh?p vào Thu?c tính trên tr?nh đơn phím t?t.
 3. B?m vào các L?i t?t tab.
 4. Xem xét các M?c tiêu h?p cho m?t d?ng l?nh trông tương t? như sau:
  "C:\Program Files\Microsoft Office\Office\WINWORD.EXE"/ mmacroname
  nơi/mmacroname là tên c?a m?t v? mô.

 5. N?u b?n th?y m?t/mmacroname trên d?ng l?nh, lo?i b? nó và sau đó b?t đ?u t? b?nh thư?ng.

  LƯU ?: /M chuy?n theo sau là tên c?a m?t macro b?t đ?u t? và ch?y m?t v? mô c? th?. Chuy?n /m c?ng ngăn t? ch?y b?t k? AutoExec macro.
N?u Word b?t đ?u m?t cách chính xác, b?n có gi?i quy?t v?n đ?. V?n đ? là m?t v? mô là ch?y khi t? b?t đ?u, và v? mô mà thay đ?i s? xu?t hi?n c?a c?a s? Word.

Đ? có thêm thông tin v? các thi?t b? chuy?n m?ch d?ng l?nh có th? đư?c s? d?ng đ? b?t đ?u t? và m?c đích c?a h?, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
210565Làm th? nào đ? s? d?ng thi?t b? chuy?n m?ch d?ng l?nh kh?i đ?ng đ? b?t đ?u t? 2003, Word 2002, và t? năm 2000M?t chương tr?nh (ví d? như m?t t? thêm vào) l?n giao di?n ngư?i dùng, ?n thanh công c? ho?c thay đ?i thi?t đ?t c?a b?n

Bư?c 1: B?t đ?u t? b?ng cách s? d?ng cài đ?t m?c đ?nh

B?t đ?u t? b?ng cách s? d?ng các chuy?n đ?i /a trên m?t d?ng l?nh gây ra t? đ? s? d?ng các thi?t l?p m?c đ?nh cho t?t c? các tùy ch?n và ngăn ch?n add-in và toàn c?u m?u đư?c n?p.

/A switch cho phép b?n đ? b?t đ?u t? mà không c?n n?p các c?u ph?n sau:
 • Tiêu b?n toàn c?u (Normal.dot)
 • B?t k? ti?n ích trong m?u trong thư m?c Startup
 • B?t k? ti?n ích trong thư vi?n (.wll file)
 • Thi?t đ?t ngư?i dùng đư?c lưu tr? trong ch?a khóa d? li?u trong Windows registry
LƯU ?: Khi b?n b?t đ?u t? v?i /a switch, thay đ?i b?n th?c hi?n trong Word có ?nh hư?ng đ?n b?t k? c?a các thành ph?n này không b?ng văn b?n đ? đ?a c?ng khi b?n thoát kh?i Word, và nh?ng thay đ?i này b? m?t.

Ví d? sau đây, gi? đ?nh r?ng t? đư?c đ?t trong c?p sau:
C:\Program Files\Microsoft Office\Office
LƯU ?: B?n có th? có t? cài đ?t vào m?t thư m?c khác nhau.

Đ? b?t đ?u t? cách s? d?ng chuy?n /a, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u và sau đó nh?p vào Ch?y.
 2. Nh?p vào Tr?nh duy?t.
 3. S? d?ng các T?m trong h?p đ? xác đ?nh v? trí Winword.exe, và sau đó b?m vào đ? ch?n nó.
 4. Nh?p vào M?.

  LƯU ?: Bư?c này đi?n vào các M? h?p trong các Ch?y h?p tho?i.
 5. B?m vào các M? h?p sau Winword.exe.

  LƯU ?: Đư?ng d?n đ?n t?p tin Winword.exe trong các Ch?y h?p tho?i đư?c bao trong d?u ngo?c kép. H?y ch?c ch?n nh?p ph?i đóng c?a báo giá đánh d?u.
 6. Nh?p m?t không gian, và sau đó g? /a.

  Nh?ng tuyên b? trong các M? h?p nên trông gi?ng như ví d? sau:
  "C:\Program files\microsoft Office\Office\Winword.exe" /a
N?u Word b?t đ?u m?t cách chính xác, b?n có gi?i quy?t v?n đ?. V?n đ? là r?ng add-in chương tr?nh ho?c m?u, m?c đ?nh b?nh thư?ng m?u ho?c ch?a khóa d? li?u trong registry là ?nh hư?ng đ?n cách c?a s? Word hi?n th? khi nó đư?c b?t đ?u.

Bư?c 2: Đ?i tên các m?u toàn c?u

Đ? ngăn ng?a đ?nh d?ng, AutoText, và macro đư?c ch?a trong các m?u toàn c?u (Normal.dot) t? ?nh hư?ng đ?n hành vi c?a chương tr?nh ho?c tài li?u đư?c m?, đ?i tên t?p tin Normal.dot c?a b?n.
LƯU ?: Đ?i tên m?u Normal.dot c?a b?n cho phép b?n nhanh chóng xác đ?nh xem các m?u b?nh thư?ng gây ra v?n đ? ho?c hành vi. Đ?i tên các m?u Normal.dot đ?t l?i m?t vài l?a ch?n quay l?i thi?t đ?t m?c đ?nh, trong đó có phong cách tu? ch?nh, tùy ch?nh thanh công c?, macro và AutoText m?c. V? l? do này, Microsoft m?nh m? khuy?n cáo r?ng b?n đ?i tên các t?p tin Normal.dot.

M?t s? lo?i c?u h?nh có th? t?o ra nhi?u hơn m?t Normal.dot t?p tin. Các t?nh hu?ng này bao g?m các trư?ng h?p trong đó nhi?u phiên b?n c?a Word đang ch?y trên cùng m?t máy tính ho?c trư?ng h?p trong đó m?t s? b?n cài đ?t máy tr?m t?n t?i trên cùng m?t máy tính. Trong các t?nh hu?ng này, ch?c ch?n đ?i tên t?t c? các b?n sao c?a Normal.dot.
Đ? đ?i tên c?a b?n m?u toàn c?u (Normal.dot), làm theo các bư?c cho h? đi?u hành máy tính c?a b?n.
 • Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 và Microsoft Windows NT 4.0:
  1. B? t?t c? trư?ng h?p c?a t?. N?u b?n s? d?ng Word như là tr?nh so?n th?o thư đi?n t? c?a b?n, h?y ch?c ch?n đ? thoát kh?i Microsoft Outlook c?ng.
  2. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n T?m, và sau đó nh?p vào T?p ho?c c?p.
  3. Trong các Đ?t tên h?p, lo?i Normal.dot.
  4. Trong các T?m trong h?p, ch?n đ?a c?ng đ?a phương c?a b?n (ho?c m?t v? trí tiêu b?n thay th? ngư?i dùng), n?u b?n đang ch?y t? t? m?t máy ch? m?ng.
  5. Nh?p vào T?m th?y bây gi? đ? t?m ki?m các t?p tin.
  6. M?i s? xu?t hi?n c?a Normal.dot đó xu?t hi?n trong các T?m h?p tho?i h?p, b?m chu?t ph?i vào t?p. Nh?p vào Đ?i tên trên tr?nh đơn phím t?t. Cung c?p cho các t?p tin m?t tên m?i, ch?ng h?n như OldNormal.dot ho?c b?nh thư?ng-1.dot, và sau đó nh?n ENTER.
  7. Trên các Tệp tr?nh đơn, nh?p vào L?i ra đ? đóng nh?ng T?m h?p tho?i h?p, và sau đó kh?i đ?ng l?i t? b?nh thư?ng (không có cách s? d?ng chuy?n /a).
 • Microsoft Windows Millennium Edition (Me) và Microsoft Windows 2000:
  1. B? t?t c? trư?ng h?p c?a t?. N?u b?n s? d?ng Word như là tr?nh so?n th?o thư đi?n t? c?a b?n, h?y ch?c ch?n đ? thoát kh?i Microsoft Outlook c?ng.
  2. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Tìm kiếm, và sau đó nh?p vào T?p ho?c c?p.
  3. Trong các T?m ki?m t?p và c?p tên là h?p, lo?i Normal.dot.
  4. Trong các T?m trong h?p, ch?n đ?a c?ng đ?a phương c?a b?n (ho?c m?t v? trí tiêu b?n thay th? ngư?i dùng), n?u b?n đang ch?y t? t? m?t máy ch? m?ng.
  5. Nh?p vào T?m ki?m ngay đ? t?m ki?m các t?p tin.
  6. M?i s? xu?t hi?n c?a Normal.dot đó xu?t hi?n trong các Tìm kiếm h?p tho?i h?p, b?m chu?t ph?i vào t?p. Nh?p vào Đ?i tên trên tr?nh đơn phím t?t. Cung c?p cho các t?p tin m?t tên m?i, ch?ng h?n như OldNormal.dot ho?c b?nh thư?ng-1.dot, và sau đó nh?n ENTER.
  7. Trên các Tệp tr?nh đơn, nh?p vào Đóng đ? đóng nh?ng Tìm kiếm h?p tho?i h?p, và sau đó kh?i đ?ng l?i t? b?nh thư?ng (không có cách s? d?ng chuy?n /a).
 • Microsoft Windows XP:
  1. B? t?t c? trư?ng h?p c?a t?. N?u b?n s? d?ng Word như là tr?nh so?n th?o thư đi?n t? c?a b?n, h?y ch?c ch?n đ? thoát kh?i Microsoft Outlook c?ng.
  2. Nh?p vào B?t đ?u và sau đó nh?p vào Tìm kiếm.
  3. Dư?i Nh?ng g? b?n mu?n t?m ki?m, b?m T?t c? các t?p và c?p.
  4. Trong các T?t c? hay m?t ph?n c?a tên t?p h?p, lo?i Normal.dot.
  5. Trong các T?m trong h?p, ch?n đ?a c?ng đ?a phương c?a b?n (ho?c m?t v? trí tiêu b?n thay th? ngư?i dùng), n?u b?n đang ch?y t? t? m?t máy ch? m?ng.
  6. Nh?p vào Tìm kiếm đ? t?m ki?m các t?p tin.
  7. M?i s? xu?t hi?n c?a Normal.dot đó xu?t hi?n trong các Tìm kiếm h?p tho?i h?p, b?m chu?t ph?i vào t?p. Nh?p vào Đ?i tên trên tr?nh đơn phím t?t. Cung c?p cho các t?p tin m?t tên m?i, ch?ng h?n như OldNormal.dot ho?c b?nh thư?ng-1.dot, và sau đó nh?n ENTER.
  8. Trên các Tệp tr?nh đơn, nh?p vào Đóng đ? đóng nh?ng K?t qu? t?m ki?m h?p tho?i h?p, và sau đó kh?i đ?ng l?i t? b?nh thư?ng (không có cách s? d?ng chuy?n /a).
N?u Word b?t đ?u m?t cách chính xác, b?n gi?i quy?t v?n đ?.

Trong trư?ng h?p này, v?n đ? là m?t m?u Normal.dot b? hư h?i. B?n có th? c?n ph?i thay đ?i m?t vài thi?t đ?t đ? khôi ph?c l?i tùy ch?n yêu thích c?a b?n.

N?u các t?p tin Normal.dot b?n đ?i tên ch?a tùy bi?n, ch?ng h?n như phong cách, macro ho?c AutoText m?c mà không th? đư?c d? dàng tái t?o, b?n có th? sao chép nh?ng tu? ch?nh t? các t?p tin Normal.dot c? đ? các t?p tin Normal.dot m?i b?ng cách s? d?ng các t? ch?c.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? vi?c s? d?ng các t? ch?c, nh?p vào Tr? giúp Microsoft Word trên cácTrợ giúp tr?nh đơn, lo?i t? ch?c trong tr? l? văn ph?ng ho?c thu?t s? tr? l?i, và sau đó b?m Tìm kiếm đ? xem các ch? đ? tr? l?i.Đ?i tên ch?a khóa d? li?u trong Windows Registry

Quan tr?ng Ph?n này, phương pháp, ho?c công vi?c có bư?c mà cho b?n bi?t làm th? nào đ? ch?nh s?a registry. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? đăng k? trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k?, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Cách sao lưu và lưu tr? s? đăng kư trong Windows

LƯU ?: Đ?i tên ch?a khóa d? li?u đ?t l?i m?t vài l?a ch?n quay l?i thi?t đ?t m?c đ?nh, bao g?m trong danh sách t?p tin nh?t g?n đây đ? s? d?ng (MRU) vào các Tệp tr?nh đơn và cài đ?t nhi?u b?n tùy ch?nh khi b?n nh?p vào Tuỳ chọn trên các Công cụ tr?nh đơn. T? xây d?ng l?i ch?a khóa d? li?u b?ng cách s? d?ng cài đ?t m?c đ?nh đư?c xây d?ng trong th?i gian ti?p theo b?n b?t đ?u t?.

Đ? đ?i tên ch?a khóa d? li?u, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Thoát kh?i t?t c? các c?a s? ?ng d?ng.
 2. Trên c?a s? B?t đ?u tr?nh đơn, nh?p vào Ch?y.
 3. Trong các M? h?p, lo?i regedit, và sau đó nh?p vào Ok.
 4. Xác đ?nh v? trí khoá sau b?ng cách b?m đúp vào thư m?c thích h?p:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\9.0\Word\Data
 5. V?i các D? li?u c?p đ? ch?n, b?m Đ?i tên trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn.
 6. G? tên m?i cho các D? li?u thư m?c (ví d?, lo?i OldData) và sau đó nh?n ENTER.
 7. Trên các Đăng k? tr?nh đơn, nh?p vào L?i ra đóng Registry Editor và kh?i đ?ng l?i t? b?nh thư?ng (không có cách s? d?ng chuy?n /a).
N?u Word b?t đ?u m?t cách chính xác, b?n có gi?i quy?t v?n đ?. V?n đ? là m?t hư h?i d? li?u chính. B?n có th? c?n ph?i thay đ?i m?t vài thi?t đ?t khôi ph?c c?a b?n tùy ch?n yêu thích.
T?o m?t Macro Print Preview

Thay đ?i trong Word đ? hi?n th? các cài đ?t mà b?n mu?n xem trư?c khi in, v? mô.

Ví d?, đ? t? đ?ng hi?n th? các Đ?nh d?ng thanh công c? trong b?n xem trư?c in, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trên các Công cụ tr?nh đơn, đi?m đ?n V? mô và sau đó nh?p vào Macro.
 2. Thay đ?i các Macro trong h?p T? l?nh.
 3. Trong các V? mô tên danh sách, nh?n vào đây đ? ch?n FilePrintPreview.
 4. Thay đ?i các Macro trong h?p Normal.dot (b?n m?u toàn c?u).
 5. Nh?p vào Tạo.
 6. T?o v? mô sau:
  Sub FilePrintPreview()
  '
  ' FilePrintPreview Macro
  ' Displays full pages as they will be printed.
  '
    ActiveDocument.PrintPreview
    CommandBars("Formatting").Visible = True
  End Sub
  					
 7. Trên các Tệp tr?nh đơn, nh?p vào Đóng và tr? l?i cho Microsoft Word.

Thu?c tính

ID c?a bài: 242368 - L?n xem xét sau cùng: 18 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Word 2000 Standard Edition
T? khóa: 
kbautomation kbvba kbregistry kbtshoot kbprb kbmt KB242368 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:242368

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com