Ngư?i dùng không th? tham gia cu?c h?p tr?c tuy?n trong Lync Online

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2423848 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Ph?m vi v?n đ?

Gi? s? r?ng b?n mu?n kh?c ph?c s? c? x?y ra khi ngư?i dùng c? g?ng tham gia m?t cu?c h?p tr?c tuy?n Lync b?ng cách s? d?ng Lync 2010, Lync 2013, Lync cho Cửa hàng Windows ?ng d?ng, ho?c Lync cho Mac 2011. Trư?c khi b?n B?t đ?u, h?i b?n thân và b?t k? ngư?i dùng bên ngoài nh?ng ngư?i đang g?p v?n đ? các câu h?i sau đây:
 • Làm th? nào nhi?u ngư?i s? d?ng đ? v?n đ? ?nh hư?ng đ?n?
 • Là nh?ng ngư?i s? d?ng n?i b? ho?c bên ngoài t? ch?c c?a b?n?
 • Ngư?i dùng b? ?nh hư?ng có th? tái t?o v?n đ? trên m?t máy tính duy nh?t ho?c trên nhi?u máy tính?

Khi b?n có các câu tr? l?i cho nh?ng câu h?i, h?y xem b?ng sau đ? xác đ?nh các lo?i v?n đ? mà b?n đang làm vi?c v?i. B?ng này đư?c cung c?p đ? giúp ph?m vi v?n đ? v?i m?t lo?i nh?t đ?nh. Tuy nhiên, m?t s? lo?i có th? bên ngoài ranh gi?i h? tr? k? thu?t c?a m?t k? sư h? tr? tr?c tuy?n Lync.

Đ?c b?ng như trong ví d? sau:
Nhi?u ngư?i dùng... (nhưng không ph?i là m?t ngư?i dùng duy nh?t) .. .t? bên ngoài t? ch?c c?a chúng tôi...Không th? tham gia m?t cu?c h?p tr?c tuy?n Lync t? nhi?u máy tính: (thư?ng đư?c gây ra b?i) Lync liên đoàn v?n đ? ho?c v?n đ? bên ngoài m?ng.

Lưu ? r?ng m?i hàng và m?i c?t lo?i tr? l?n nhau. Có ngh?a là, các v?n đ? ?nh hư?ng đ?n m?t ngư?i s? d?ng duy nh?t ho?c nhi?u ngư?i dùng, và các v?n đ? có th? đư?c sao chép ho?c trên m?t máy tính ho?c trên nhi?u máy tính.
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
M?t ngư?i dùng...M?t ngư?i dùng...M?t ngư?i dùng...Nhi?u ngư?i dùng...Nhi?u ngư?i dùng...
t? bên trong t? ch?c c?a chúng tôit? bên ngoài t? ch?c c?a chúng tôit? bên trong t? ch?c c?a chúng tôit? bên ngoài t? ch?c c?a chúng tôit? c? hai bên trong và bên ngoài t? ch?c c?a chúng tôi
Không th? tham gia m?t cu?c h?p tr?c tuy?n Lync t? m?t máy vi tínhS? c? máy tính kháchS? c? máy tính kháchS? c? máy tính kháchS? c? máy tính kháchS? c? máy tính khách
Không th? tham gia m?t cu?c h?p tr?c tuy?n Lync t? nhi?u máy tínhNgư?i s? d?ng nh?n d?ng v?n đ? ho?c v?n đ? cung c?pLync liên đoàn v?n đ? ho?c v?n đ? bên ngoài m?ngV?n đ? m?ng ho?c b?n ghi d?ch v? CúpLync liên đoàn v?n đ? ho?c v?n đ? bên ngoài m?ngb?n ghi d?ch v? cúp ho?c m?ng v?n đ?

V?N Đ?

Lưu ?:Mostof các v?n đ? có th? gi?i quy?t byfollowing tham gia cu?c h?p Lync hư?ng d?n walkthrough và g? r?i là t?i website sau c?a Microsoft:N?u b?n không kinh nghi?m m?t trong các tri?u ch?ng đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây, s? d?ng b?ng kh?i trong ph?n "Ph?m vi" đ? thu h?p v?n đ? v?i m?t lo?i c? th? c?a v?n đ?. Sau đó, b?n có th? g? r?i các v?n đ? b?ng cách làm theo các bư?c đư?c nêu ? đây.

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tri?u ch?ngTh? lo?iKh?c ph?c s? c?
Khi b?n c? g?ng đ? nh?p vào liên k?t Tham gia cu?c h?p tr?c tuy?n , m?t l?i m?i h?p trong Lync Online, b?n nh?n đư?c m?t trong các thông báo l?i sau đây trong Microsoft Internet Explorer:

Trang không t?m th?y
Trang không th? hi?n th?
K?t n?i m?ngG? r?i các v?n đ? m?ng
Khi Lync tr?c tuy?n c? g?ng đ? B?t đ?u m?t cu?c h?p tr?c tuy?n, chương tr?nh khách hàng đóng băng.S? c? máy tính kháchKh?c ph?c s? c? khách hàng
Khi b?n c? g?ng nh?p vào liên k?t Tham gia cu?c h?p tr?c tuy?n , m?t l?i m?i h?p, b?n liên t?c đư?c tr?nh bày v?i m?t c?nh báo b?o m?t và không th? tham gia cu?c h?p.S? c? máy tính kháchKh?c ph?c s? c? khách hàng
Khi b?n c? g?ng đ? nh?p vào liên k?t Tham gia cu?c h?p tr?c tuy?n , m?t l?i m?i h?p, b?n nh?n đư?c thông báo sau:

L?i: H?p URL là không h?p l?.
Nh?n d?ng ngư?i dùng ho?c cung c?p các v?n đ?G? r?i các v?n đ? nh?n d?ng
Khi b?n s? d?ng Lync Online đ? tham gia m?t h?i ngh? Lync đư?c t? ch?c b?i m?t công ty, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:

tài li?u tham kh?o ID 43 (ngu?n ID 241)
Liên đoàn Lync v?n đ?H?y ch?c ch?n r?ng liên đoàn mi?n ho?c liên l?c bên ngoài đư?c đ?t c?u h?nh m?t cách chính xác
Khi b?n nh?p vào liên k?t Tham gia cu?c h?p tr?c tuy?n , m?t l?i m?i h?p, m?t hộp thoại M? t?p tin s? xu?t hi?n. Ngoài ra, Lync Online không B?t đ?u cu?c h?p tr?c tuy?n.Hi?p h?i t?p tin không chính xácS?a ch?a OCSMEET t?p tin Hi?p h?i trong Windows
B?n đ? th? t?t c? các bư?c trong tài li?u này và v?n không th? tham gia cu?c h?p tr?c tuy?n Lync. B?n đư?c xác đ?nh đ? k?t n?i v?i h?i ngh?, ngay c? khi b?n không th? tham gia vào âm thanh, video ho?c tr? chuy?n.không áp d?ngTham gia cu?c h?p b?ng cách s? d?ng các ứng dụng web Lync
B?n đang bu?c ph?i tham gia cu?c h?p Lync v?i ứng dụng web Lync trong Windows 8.1 xem trư?c.không áp d?ngXem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft 2867734.

Kh?c ph?c s? c? Windows khách hàng các v?n đ?

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Đ? gi?i quy?t b?t k? v?n đ? ?ng d?ng khách ho?c máy tính, trư?c tiên h?y ch?c ch?n r?ng máy tính là đ?n nay. Máy tính c?n ph?i có nh?ng c?p nh?t m?i nh?t c?a hệ điều hành, tr?nh đi?u khi?n âm thanh và video, và c?p nh?t ?ng d?ng ph?n m?m đ? làm cho k?t n?i v?i m?t tr?c tuy?n Lync cu?c h?p m?t kinh nghi?m thành công. Đ? th?c hi?n đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Ch?y Windows Update, và sau đó xác nh?n r?ng t?t c? ph?n c?ng tùy ch?n C?p Nh?t đư?c cài đ?t chuyên bi?t. C? th?, h?y ch?c ch?n r?ng video, âm thanh, và các tr?nh đi?u khi?n m?ng đư?c C?p Nh?t.
 2. Xác minh r?ng Lync là đ?n nay. Đi t?i trang TechNet sau cho C?p Nh?t Lync m?i nh?t:
  Lync t?i và thông tin C?p Nh?t
  Ch?n phiên b?n c?a b?n (năm 2013 ho?c 2010), và sau đó ch?n Lync khách hàng theoth? lo?i.
Bây gi? mà máy tính là đ?n nay và đáp ?ng yêu c?u h? th?ng t?i thi?u t?t c?, r? ràng b?t k? lưu tr? thông tin kí nh?p ho?c gi?y ch?ng nh?n t? logons trư?c đó:
 1. Xác minh r?ng ngư?i dùng có các ch?ng ch? đúng trong qu?n l? ch?ng ch?. Đ? th?c hi?n đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. M? c?a s? qu?n l? ch?ng ch?. Đ? làm đi?u này, b?m vào B?t đ?u, b?m ch?y, lo?i certmgr.msc, và sau đó nh?p vào OK.
  2. M? r?ng cá nhân, và sau đó m? r?ng gi?y ch?ng nh?n.
  3. S?p x?p theo c?t IssuedBy , và sau đó t?m m?t gi?y ch?ng nh?n đư?c ban hành b?i Communications Server.
  4. Xác minh r?ng ch?ng ch? là hi?n t?i và r?ng nó không ph?i là h?t h?n.
  5. Xóa b? ch?ng ch?, và sau đó c? g?ng đ? kí nh?p vào Lync Online. N?u b?n không th? kí nh?p tr?c tuy?n Lync, đi t?i bư?c 2.
 2. Lo?i b? thông tin kí nh?p c?a ngư?i dùng Lync Online t? qu?n l? ?y nhi?m Windows. Đ? th?c hi?n đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Panel điều khiển, và sau đó nh?p vào Qu?n l? ?y nhi?m.
  2. Xác đ?nh v? trí các thi?t l?p c?a ch?ng ch? đư?c s? d?ng đ? k?t n?i v?i Lync Online.
  3. M? r?ng b? thông tin kí nh?p, và sau đó nh?p vào g? b? t? Vault.
  4. C? g?ng đ? kí nh?p vào Lync Online, và sau đó nh?p các thi?t l?p m?i thông tin kí nh?p.
Tr?c tuy?n Lync rơi tr? l?i đ? "chưa xác đ?nh ngư?i tham gia" n?u nó không th? xác th?c. Mi?n là ngư?i tham gia ?n danh không ph?i là b? ch?n m?t cách r? ràng t? tham gia cu?c h?p, h? luôn luôn có th? tham gia cu?c h?p.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Kh?c ph?c s? c? m?ng v?n đ?

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
 1. Xác minh r?ng máy tính đư?c k?t n?i v?i m?ng. Xác đ?nh cho dù máy tính có th? truy c?p các web site khác.
 2. S? d?ng các Lync tr?c tuy?n giao thông v?n t?i đáng tin c?y IP thăm d? (TRIPP) đ? xác minh r?ng m?ng đáp ?ng các yêu c?u đ? k?t n?i Lync Online.

  Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? s? d?ng công c? TRIPP, h?y xem ph?n "Làm th? nào đ? xác minh r?ng t?t c? các yêu c?u v? m?ng tr?c tuy?n Lync đư?c đáp ?ng" c?a bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:

  2409256 B?n không th? k?t n?i v?i Lync Online ho?c các tính năng nh?t đ?nh không ho?t đ?ng do tư?ng l?a t?i ch? đ? ch?n k?t n?i
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

S?a ch?a OCSMEET t?p tin Hi?p h?i trong Windows

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed

 1. Xác minh r?ng tr?c tuy?n Lync là chương tr?nh m?c đ?nh đư?c s? d?ng đ? m? t?p tin .ocsmeet. Đ? th?c hi?n đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Panel điều khiển, và sau đó b?m vào Chương tr?nh m?c đ?nh.
  2. Nh?p vào g?n loại tệp ho?c giao th?c v?i chương tr?nh m?t.
  3. Cu?n xu?ng .ocsmeet, và sau đó có th? xác minh r?ng Microsoft Lync đư?c ch?n là tùy ch?nM?c đ?nh hi?n t?i .
 2. N?u bư?c 1 không gi?i quy?t v?n đ?, th?c hi?n m?t S?a ch?a cài đ?t chuyên bi?t văn ph?ng, ho?c cài đ?t chuyên bi?t l?i Lync 2010.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

G? r?i v?n đ? danh tính

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
V?n đ? c? th? này x?y ra khi hai ngư?i dùng c?a t? ch?c Office 365 cùng chia s? cùng tên người dùng (bí danh). B?i v? làm th? nào Lync t?o ra cu?c h?p URL, hai ngư?i dùng trên t? ch?c Office 365 cùng nh?ng ngư?i có cùng tên người dùng s? chia s? cùng m?t cu?c h?p URL. Đi?u này gây ra h?i ngh? tr?c tuy?n Lync đ? tr? thành b? h?ng.

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, thay đ?i tên người dùng c?a m?t trong nh?ng ngư?i s? d?ng có tên trùng l?p. Đ? bi?t thông tin v? làm th? nào đ? ch?nh s?a và thay đ?i tài kho?n ngư?i dùng trong Office 365, xem các ch? đ? tr? giúp sau:
T?o ho?c ch?nh s?a ngư?i dùng
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Kh?c ph?c s? c? các v?n đ? liên bang Lync

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
N?u ngư?i dùng bên ngoài (và ch? ngư?i dùng bên ngoài) không th? tham gia m?t cu?c h?p tr?c tuy?n Lync, đ?u tiên xác đ?nh cho dù h? đang c? g?ng đ? tham gia như là xác th?c ngư?i dùng ho?c là ngư?i dùng vô danh.
 • N?u ngư?i dùng đang c? g?ng đ? tham gia như là m?t ngư?i dùng xác th?c t? m?t t? ch?c Lync ho?c OCS:
  • T? ch?c tr?c tuy?n Lync c?a b?n ph?i liên l?c bên ngoài đư?c kích ho?t, và thông tin liên h? bên ngoài ph?i hoàn toàn m?. Ho?c, ngư?i dùng bên ngoài mi?n ph?i n?m trong danh sách cho phép .

   Giúp đ? trong vi?c cho phép và x? l? s? c? liên đoàn mi?n, h?y truy c?p hư?ng d?n walkthrough ngày liên l?c bên ngoài tr?c tuy?n Lync:
   Thi?t l?p liên l?c bên ngoài Lync Online
  • T? ch?c bên ngoài ph?i có liên k?t c?u h?nh đúng t? m?t c?a h?, quá.
  • Đ? bi?t thêm chi ti?t v? y?u v?i m?t t? ch?c tr?c tuy?n Lync, h?y vào web site Microsoft TechNet sau đây:
   C?u h?nh liên bang h? tr? cho m?t khách hàng tr?c tuy?n Lync
  • N?u xác th?c tham gia không ho?t đ?ng, Lync nên t? đ?ng c? g?ng tham gia như là m?t ngư?i s? d?ng vô danh ho?c khách.
 • N?u ngư?i dùng đang c? g?ng đ? tham gia như là m?t ngư?i dùng d?u ki?m tên t? Lync ngư?i tham d?, ho?c n?u các ứng dụng web Lync ho?c quay s? trong m?t h?i ngh? tr?c tuy?n Lync v?i m?t s? lư?ng truy c?p ACP:
  • Đ?i v?i chưa xác đ?nh ngư?i tham gia đ? làm vi?c, m?t b?n ghi DNS SRV c? th? ph?i có m?t trong DNS. Đ? bi?t thêm thông tin, hãy nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
   2693625 Ngư?i dùng bên ngoài không th? tham gia h?i ngh? tr?c tuy?n Lync n?c danh ho?c là khách
  • Đ? các phương pháp xác nh?n h? sơ Lync tr?c tuy?n DNS c?a b?n, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
   2566790 Kh?c ph?c s? c? c?u h?nh DNS Lync Online trong Office 365
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Tham gia cu?c h?p b?ng cách s? d?ng các ứng dụng web Lync


Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
N?u các bư?c g? r?i không gi?i quy?t v?n đ?, và n?u tham gia cu?c h?p ngay l?p t?c là m?t m?i quan tâm l?n hơn, s? d?ng các ứng dụng web Lync. đư?c nh?n th?c r?ng các ứng dụng web Lync không bao g?m các IP cho phần phát âm (VoIP) ch?c năng. Đi?u đó có ngh?a r?ng nh?ng ngư?i tham gia ch? có th? xem phiên chia s?. Đ? th?c hi?n đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Sao chép URL tham gia t? l?i m?i h?p, và sau đó dán nó vào Internet Explorer. (C?nh báo: không nh?n Enter đư?c.)
 2. Thêm "? sl = 1" vào cu?i URL và sau đó nh?n Enter.

  Lưu ?: B?n ph?i có cài đ?t chuyên bi?t đ? s? d?ng các tính năng tiên ti?n c?a các ứng dụng web Lync Silverlight.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

V?n c?n tr? giúp? Chuy?n đ?n các Văn ph?ng 365 c?ng đ?ng .

Thu?c tính

ID c?a bài: 2423848 - L?n xem xét sau cùng: 02 Tháng Bảy 2014 - Xem xét l?i: 14.0
Áp d?ng
 • Microsoft Lync Online
T? khóa: 
o365 o365a o365p o365e o365022013 o365m gwt guided walk through kbmt KB2423848 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2423848

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com