K? atrisin?t jaut?jumus, kas var rasties, ja j?s Iepl?not tik?anos programm? Lync Online

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2423906 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

PROBL?MA

Iepl?nojot sapulci Lync Online Office 365, var rasties k?da no ??m probl?m?m.

Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
vizu?lais nor?d?jumsIemeslsRisin?jums
Lync 2010 vai Lync 2013 ir instal?ta dator?. Tom?r j?s nevarat atrast opciju programm? Outlook, lai iepl?notu vai konfigur?t sapulci.Nu Lync konferences pievienojumprogrammas, ir atsp?jota vai nedarbojas pareizi.Sk. iz??irtsp?ja Outlook 2010 un 2013.

Ja j?s m??in?t redi??t sapulces opcijas, tiek par?d?ts ??ds k??das zi?ojums:

Izmai?as uz ?o gad?jumu neattiecas uz tie?saistes sapulci, kas saist?ti ar ??s s?rijas. Lai main?tu tie?saistes sapulces, atv?rt s?riju un p?c tam veiciet izmai?as.
Ja j?s m??in?t redi??t vienu sapulci, periodisku s?riju nav j?b?t redzam?m adre?u gr?mat?.Sk. rezol?cija par simptomu 2
Iezvanes konferen?u inform?cija nav ievietots sapulces uzaicin?jumu. Vai inform?cija, kas tiek ievietots uzaicin?jumu doesn't darbu.Lietot?jam nav iesp?jota iezvanes konferen?u vai nodro?in?ti ar nepareizu iestat?jumiem.Sk. rezol?cija par simptomu 3

???DUMS

Pirms turpin?t, apmekl?jiet un pabeigtu Walkthrough vad?ta un probl?mu risin?t?ju, lai Lync san?ksmju pl?no?ana Microsoft t?mek?a vietn?:
Pl?no?ana un sagatavo?ana sapulcei Lync

Lai atrisin?tu simptoms 1 Outlook 2010 vai Outlook 2013.


P?rbaudiet, vai ka Lync 2010 tie?saistes sapulces pievienojumprogrammu vai Lync sapulces pievienojumprogrammu programmai Microsoft Office ir instal?ts un iesp?jots programm? Outlook. Lai to paveiktu, izpildiet t?l?k min?t?s darb?bas.

 1. Programm? Outlook, noklik??iniet uz Fails cilnes, noklik??iniet uz Opcijasun p?c tam noklik??iniet uz Pievienojumprogrammas.
 2. Veikt k?du no ??m darb?b?m:
  • Ja pievienojumprogramma ir Neakt?vs lietojumprogrammas pievienojumprogrammas sarakst?, r?kojieties ??di:
   1. Programm? P?rvald?t nolai?amaj? sarakst? dialoglodzi?a apak?da??, noklik??iniet uz COM pievienojumprogrammasun p?c tam noklik??iniet uz Iet.
   2. Atz?m?jiet izv?les r?ti?a blakus pievienojumprogrammai un p?c tam noklik??iniet uz Labi.

    Vienuma Jaun?s tie?saistes sapulces poga tagad ir pieejami kalend?ra skats, un Tie?saistes sapulces veidojot jaunu kalend?ra vienums pogu j?b?t pieejamai.
  • Ja pievienojumprogramma ir Atsp?jotu lietojumprogrammas pievienojumprogrammas sarakst?, r?kojieties ??di:
   1. Programm? P?rvald?t nolai?amaj? sarakst? dialoglodzi?a apak?da??, noklik??iniet uz Atsp?jotie vienumiun p?c tam noklik??iniet uz Iet.
   2. Atlasiet pievienojumprogrammu un noklik??iniet uz Iesp?jojiet.
   3. Restart?jiet Outlook un p?c tam p?rbaudiet, vai ka pievienojumprogramma tiek par?d?ta Pievienojumprogrammas .

    Vienuma Jaun?s tie?saistes sapulces poga tagad ir pieejami kalend?ra skats, un Tie?saistes sapulces poga tagad ir j?b?t pieejamai, veidojot jaunu kalend?ra vienums.
 3. trigera notikums skat?t?ju, skatiet lietojumprogrammas ?urn?lu, lai redz?tu, vai k??da bija pieteikta Outlook Lync 2010 vai Lync 2013, Lync 2010 tie?saistes sapulces pievienojumprogrammu vai Lync sapulces pievienojumprogrammu Office tips skaitlim 2013.

Lai atrisin?tu simptoms 2

 • Nav redi??t konkr?tu gad?jumu Lync tie?saistes sapulci. T? viet? redi??jiet visu s?riju.
 • Ja jums ir j?maina tikai viena tik?an?s gad?jumam, ir izveidot jaunu sapulci aizst?t viens gad?jums vai main?t visu s?riju.
 • Ja k??da san?ksmes, kas nav da?a no liel?ka s?riju, izdz?st sapulci, un p?c tam izveidojiet to atk?rtoti.

Lai atrisin?tu simptoms 3


P?rliecin?tos, ka lietot?jam tiek nodro?in?ta pareizi Audio konferen?u pakalpojumu sniedz?js (ACP). P?rliecinieties, vai iezvanes konferences vad?bas pane?a lietot?ja inform?cija prec?zi atbilst ?KK valstu sniegto inform?ciju.

Pla??ku inform?ciju par to, k? nov?rst ?KK nodro?in?juma jaut?jumiem, dodieties uz ??diem Microsoft vietnes:
Konfigur?tu iezvanes konferences

V?l arvien ir nepiecie?ama pal?dz?ba? Dodieties uz Office 365 Kopiena t?mek?a vietni.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2423906 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: sv?tdiena, 2014. gada 29. j?nijs - P?rskat??ana: 16.0
Attiecas uz:
 • Microsoft Lync Online
Atsl?gv?rdi: 
o365 o365022013 o365a o365e o365p o365m gwt guided walk through kbmt KB2423906 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un, iesp?jams, labots, izmantojot tehnolo?iju Community Translation Framework (CTF). Korpor?cija Microsoft public? gan ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotus rakstus, ko p?c tam redi??ju?i kopienas p?rst?vji, gan ar? tulkot?ju tulkotus rakstus, lai visi zin??anu b?zes raksti b?tu pieejami vair?k?s valod?s. Ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotajos un kopienas p?rst?vju redi??tajos tekstos var b?t v?rdu izv?les, sintakses un/vai gramatikas k??das. Korpor?cija Microsoft neuz?emas atbild?bu ne par k?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai kait?jumu, kas radies nepareiza satura tulkojuma vai t? izmanto?anas d??. Papildinform?cija par CTF ir pieejama ?eit: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/lv.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2423906

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com